2009. szeptember 5., szombat

A Seregek Ura, a Gyilkos Isten

I am only including those killings for which the Bible provides exact numbers.]
Verse Number killed Cumulative total
1 Lot's wife for looking back Genesis 19:26 1 1
2 Er who was "wicked in the sight of the Lord" Genesis 38:7, 1 Chronicles 2:3 1 2
3 Onan for spilling his seed Genesis 38:10 1 3
4 Pharaoh and 600 chariot captains (plus his entire army) Exodus 14:8-26 600 603
5 Israelites for dancing naked around Aaron's golden calf Exodus 32:27-28, 35 3000 3603
6 Aaron's sons for offering strange fire before the Lord Leviticus 10:1-3; Numbers 3:4, 26:61 2 3,605
7 A blasphemer Leviticus 24:10-23 1 3,606
8 A man who gathered firewood on the Sabbath Numbers 15:32-36 1 3,607
9 Kora, Dathan, and Abiram (and their families) Numbers 16:27 9 3,616
10 Burned to death for offering incense Numbers 16:35 250 3,866
11 For complaining Numbers 16:49 14,700 18,566
12 Israelites for "committing whoredom with the daughters of Moab" Numbers 25:9 24,000 42,566
13 Achan (and his his sons and daughters) for taking the accursed thing Joshua 7:10-12, 24-26 5 42,571
14 The city of Ai Joshua 8:1-25 12,000 54,571
15 Joshua kills 5 kings and hangs their dead bodies on trees Joshua 10:24-26 5 54,576
16 God delivers the Caananites and Perizzites Judges 1:4 10,000 64,576
17 Ehud delivers a message from God: a knife in the belly Judges 3:15-22 1 64,577
18 God delivers the Moabites Judges 3:28-29 10,000 74,577
19 God forces Midianite soldiers to kill each other Judges 7:22, 8:10 120,000 194,577
20 The spirit of the Lord comes on Samson Judges 14:19 30 194,607
21 The spirit of the Lord comes mightily on Samson Judges 15:14-15 1,000 195,607
22 Samson's God-assiste act of terrorism Judges 16:27-30 3,000 198,607
23 "The Lord smote Benjamin." Judges 20:35-37 25,100 223,707
24 God smites more Benjamites Judges 20:44-46 25,000 248,707
25 For looking into the ark of the Lord 1 Samuel 6:19 50,070 298,777
26 God delievered Philistines to Jonathan 1 Samuel 14:12 20 298,797
27 Samuel hacks Agag to pieces before the Lord 1 Samuel 15:32-33 1 298,798
28 "The Lord smote Nabal." 1 Samuel 25:38 1 298,799
29 Uzzah for trying to keep the ark from falling 2 Samuel 6:6-7, 1 Chronicles 13:9-10 1 298,800
30 David and Bathsheba's baby boy 2 Samuel 12:14-18 1 298,801
31 The seven sons of Saul hung up before the Lord 2 Samuel 21:6-9 7 298,808
32 God sends a plague to punish David for his census 2 Samuel 24:15, 1 Chronicles 21:14 70,000 368,808
33 A lion is sent by God to kill a prophet for believing another prophet's lie 1 Kings 13:1-24 1 368,809
34 Religious leaders killed in a prayer contest 1 Kings 18:22-40 450 369,259
35 God delivers the Syrians into the Israelites' hands 1 Kings 20:28-29 100,000 469,259
36 God makes a wall fall on Syrian soldiers 1 Kings 20:30 27,000 496,259
37 God sent a lion to eat a man for not killing a prophet 1 Kings 20:35-36 1 496,260
38 Ahaziah is killed for talking to the wrong god 2 Kings 1:2-4, 17; 2 Chronicles 22:7-9 1 496,261
39 Burned to death by God 2 Kings 1:9-12 102 496,363
40 God sends two bears to kill 42 children for making fun of Elisha's bald head 2 Kings 2:23-24 42 496,405
41 An unbeliever is trampled to death 2 Kings 7:17-20 1 496,406
42 Jezebel 2 Kings 9:33-37 1 496,407
43 God sent lions to kill "some" foreigners for not fearing him 2 Kings 17:25-26 3 496,410
44 Sleeping Assyrian soldiers 2 Kings 19:35; Isaiah 37:36 185,000 681,410
45 Saul for not inquiring of the Lord 1 Chronicles 10:14 1 681,411
46 God delivers Israel into the hands of Judah 2 Chronicles 13:15-17 500,000 1,181,411
47 Jeroboam 2 Chronicles 13:20 1 1,181,412
48 "The Lord smote the Ethiopians." 2 Chronicles 14:9-14 1,000,000 2,181,412
49 God kills Jehoram by making his bowels fall out 2 Chronicles 21:14-19 1 2,181,413
50 Judean soldiers killed for forsaking God 2 Chronicles 28:6 120,000 2,301,413
51 Ezekiel's wife Ezekiel 24:15-18 1 2,301,414
52 Ananias and Sapphira Acts 5:1-10 2 2,301,416
53 Herod Acts 12:23 1 2,301,417
Íme magyarra fordítva:

Álljanak ehelyütt azon Bibliai szakaszok, ahol számszerüsítve meg vannak adva, Isten saját kezűleg, vagy Isten kifejezett utasítására/Isten nevében ölnek. Jelen lista nem tartalmazza azon fejezeteket, melyekben számszerűleg nincs megadva az áldozatok szma (pl. az Özönvíz sincs benne):

Sorszám, akiket megöltek, lemészároltak száma, lemészároltak száma összesen összesen
1 Lót flesége, amiért visszanézett Genezis 19:26 1 1
2 Hér aki "gonosz vala az Úr szemei előtt Genezis 38:7, 1 Krónika 2:3 1 2
3 Onan amiért magját a födre vesztegette magját Genezis 38:10 1 3
4 Fáraó és 600 kapitánya harci szekereken (plusz ugye az egész sereg, ami viszont nincs számszerűleg megadva. A hivatkozások az amerikai standard bibliára vannak alapozva, nem a Károlira (ott jelen esetben háromszoros lenne az áldozatok száma) , és előfordulhat hogy az egyes nevek helyesírása nem egyezik tökéletesen) Exodus 14:8-26 600 603
5 izraeliták, amiért meztelenül táncoltak Áron aranyborjúja körül. Exodus 32:27-28, 35 3000 3603
6 Áron fiai mert ifdegen tüzet vittek az Úr színe elé Leviticus 10:1-3; Numbers 3:4, 26:61 2 3,605
7 egy istenkáromló Leviticus 24:10-23 1 3,606
8 egy ember, aki Sabbathkor tüzifát gyűjtöttNumbers 15:32-36 1 3,607
9 Kora, Dathan, és Abiram (és családjuk) Numbers 16:27 9 3,616
10 elevenen elégetés füstölők áldozásáért Numbers 16:35 250 3,866
11 mert zúgolódtak Numbers 16:49 14,700 18,566
12 izraeliták, mert paráználkodtak Moáb lányaival Numbers 25:9 24,000 42,566
13 Achan (és fiai és lányai) mert elvették az átkozott (károli szerint megszentelt) dolgokat Józsué 7:10-12, 24-26 5 42,571
14 Ai városának teljes lakossága Józsué 8:1-25 12,000 54,571
15 Józsué megöl 5 királyt és holttestüket felakasztja fá(k)ra Józsué 10:24-26 5 54,576
16 Isten népe kezére adott Kanaániták és Perizeusok Bírák 1:4 10,000 64,576
17 Ehud kézbesíti Isten üzenetét: kés a gyomorba (szó szerint) Bírák 3:15-22 1 64,577
18 Isten népe kezébe adja Moáb népnek tagjait Bírák 3:28-29 10,000 74,577
19 Isten arra kényszeríti a midiánita harcosokat, hogy legyilkolják egymást 7:22, 8:10 120,000 194,577
20 Sámson megszállva az Úr lelke által Bírák 14:19 30 194,607
21 Sánson az Úr lelke által megerősítve Bírák 15:14-15 1,000 195,607
22 Sámson Isten által támogatott terrorcselekémnyeiben elhunytak Bírák 16:27-30 3,000 198,607
23 Az Úr lesújtott Benjaminra Bírák 20:35-37 25,100 223,707
24 Az Úr további Benjámin-leszármazottakra súlyt le Bírák 20:44-46 25,000 248,707
25 Mert az Úr ládájába tekintettek 1 Sámuel 6:19 50,070 298,777
26 Isten által Jonathán kezébe adott filiszteusokGod delievered 1 Sámuell 14:12 20 298,797
27 Sámuel feldarabolja Agagot az Úr színe előtt 1 Sámuel 15:32-33 1 298,798
28 Az Úr lesújt Nabalra. 1 Sámuel 25:38 1 298,799
29 Uzzah, mert nem engedte leesni a frigyládát 2 Sámuel 6:6-7, 1 Krónika 13:9-10 1 298,800
30 David és Bathsheba babája (fiú) 2 Sámuel 12:14-18 1 298,801
31 Saul hét fiát felakasztják az Úr színe előtt 2 Sámuel 21:6-9 7 298,808
32 Isten döghalált küld, mert népszámlálást tartott 2 Sámuel 24:15, 1 Krónika 21:14 70,000 368,808
33 Isten egy oroszlánt küld, hogy megölje a prófétát, mert elhitte egy másik próféta hazugságait 1 Királyok 13:1-24 1 368,809
34 Vallási vezetőket ölnek meg imdákozás-versengés miatt 1 Királyok 18:22-40 450 369,259
35 Isten általt az izraeliták kezébe adott szíriaiak 1 Királyok 20:28-29 100,000 469,259
36 Isten ráomlszt egy falat szíriai katonákra 1 Királyok 20:30 27,000 496,259
37 Isten küld egy oroszlánt, hogy egye meg az embert, aki nem ölt meg egy prófétát 1 Királyok 20:35-36 1 496,260
38 Ahaziaht ölik meg mert a rossz itenhez szólt 2 Királyok 1:2-4, 17; 2 Krónika 22:7-9 1 496,261
39 Isten által elevenen elégetettek 2 Királyok 1:9-12 102 496,363
40 Isten két medvét küld, hgy öljenek meg 42 gyermeket, mert viccelődtek Elisha kopszságán 2 Királyok 2:23-24 42 496,405
41 Egy hitetlent halálra taposnak 2 Királyok 7:17-20 1 496,406
42 Jezebel 2 Királyok 9:33-37 1 496,407
43 Isten oroszlánokat küldött, hogy "néhány" idegent, mert nem félték őt. 2 Királyok 17:25-26 3 496,410
44 asszíriai harcosokat alvás közben 2 Királyok 19:35; Ézsaiás 37:36 185,000 681,410
45 Sault, mert nem az Urat kérdezte 1 Krónika 10:14 1 681,411
46 Isten Izraelt Júda kezére adja 2 Krónika 13:15-17 500,000 1,181,411
47 Jeroboam 2 Krónika 13:20 1 1,181,412
48 Az Úr lesúlyt az etiópiaiakra 2 Krónika 14:9-14 1,000,000 2,181,412
49 Isten megöli Jehoramot úgy, hogy bélbajjal veri meg minek következtében kifolynak a belei 2 Krónika 21:14-19 1 2,181,413
50 Júdeai katonákat ölnek meg mert elhagyták Istent 2 Krónika 28:6 120,000 2,301,413
51 Ezekiel felesdége Ezekiel 24:15-18 1 2,301,414
52 Ananias és Sapphira Aposotolok cselekedetei 5:1-10 2 2,301,416
53 Herod Apostolok cselekedetei 12:23 1 2,301,417

Tehát összesen 2.301.417 halott.

És hányat ölt meg a Biblia szerint a Sátán, mindennek ellensége?

10 embert. Lásd: Jób 1. 1-19.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése