2010. április 27., kedd

zsido.com - utolsó

Már nemcsak nem engedik át a hsz-eket, de a meglévőket is törlik.
Hiába van alátámasztva pontos hivatkozásokkal, ez úgy mond "sértő" (nem tudom mi sértő egy zsidó számára az Ószövetségen), így minden jelzés nélkül töröltek.

Hát köszönöm szépen, de ezentúl nem nézek feléjük.


Egyébként itt a hsz, amit folyton törölnek:


"Az Ószövetség 4 esetet leír, amikor a zsidók gyakorolták az emberáldozatot. Ez tény.

"És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked." - Gen.22.1-2.

"Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczkét lélek.
És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek." Num.31.40-41.

"Jeftén pedig lőn az Úrnak lelke, és általméne Gileádon és Manassén, és általméne Gileád Mispén, és Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen.
És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:
Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul." - Bírák 11.29-31
"Az pedig monda néki: Atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem, a mint fogadtad, miután az Úr megadta az ellenségiden: az Ammon fiain való bosszút.
És monda az ő atyjának: Csak azt az egyet tedd meg nékem; ereszsz el engem két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak félre a hegyekre, hogy sírjak szűzességemen leánybarátaimmal.
És ő monda: Menj el. És elbocsátá őt két hónapra. Az pedig elment és az ő leánybarátai, és siratta az ő szűzességét a hegyeken.
És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút." - Bírák 11.36-39.

"És lerontotta Jósiás a magaslatok minden házát is, a melyek Samária városaiban voltak, a melyeket az Izráel királyai csináltak volt, hogy az Urat haragra ingereljék, és épen úgy cselekedett azokkal mindenekben, a mint Béthelben cselekedett.
És megáldozta a magaslatok összes papjait, a kik ott voltak, az oltárokon, és emberi csontokat égetett meg azokon, és úgy tért vissza Jeruzsálembe." - 2Királyok 23.19-20

És még egyszer, végül, bár a dolog szempontjából valójában mellékes: a Moloch-dolog csak egy férfiváavatási tűzátugrási rítus, semmi köze holmi emberáldozatokhoz."

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - III/III., 2. rész

Tehát továbbmenve a http://talmud.faithweb.com/ weboldal elemzésében:

Nos, először is szögezzük le, hogy már megcáfolt állításokkal a továbbiakban sem kívánok foglalkozni. Szóval haladjunk.


Először is ugorjunk vissza a "complete idiot's guide to the Talmud" c. fejezethez.
Nos, én nem tudom milyen stílus dívik ... talán az USA-ban, de ezt nemzetközi szinten nem lenne szabad megengedni maguknak. "idióták"... Ami a kontextusban "mindeki, aki kicsit is érdeklődik az iránt, amit a Talmudról kritikus hangon mondanak" ...


Aztán lépjünk tovább. A "various accusations" résznél hagytuk abba.

Több résznél nagyobb rész fordítását igényelném mint amit hirtelenjében meg tudok tenni, de a Sanhedrin 59a-nál elköveti azt, hogy ezt állítja:
"The Talmud provides a contradiction between two statements regarding whether a gentile is allowed to study Torah. The accusation only quotes one side".
Na és akkor mi van, kérdem én. A két állítás közül bármelyiket kedvünk szerint kiválaszthatjuk igaznak, tehát annak megemlítése, hogy van egy másik nézet is, nem menti a szóban forgó nézetet.
Az meg, hogy "In other words, a gentile should be concerned with his role in G-d's world." szépen hangzik, de ne feledjük el, hogy továbbra is halálbüntetéssel van az illető fenyegetve pusztán azért, mert nem fogja be a mocskos pofáját, és kérdéseket merészel feltenni!


"There are many talmudic passages that are alleged to be referring to Jesus. However, talmudic scholars and historians have long debated whether these passages are actually about Jesus. The evidence is very unclear."

A "bizonyítékok nagyon zavarosak"? Bizonyára viccel, mikor a judeokeresztény mitológiában egyetlen szereplőt hívnak "názáretinek", teszem azt.


"Some of the passages we will examine do not even mention a name close to Jesus'."

Na és akkor mi van? A rómaiakat sasnak, edomitáknak; a keresztényeket minimnek; a nemzsidókat cutheannak, amalekitáknak, egyiptomiaknak nevezi. AZOK mennyire vannak közel ahhz amiről valójában szó van?


"She was the descendant of princes and rulers, she played the harlot with carpenters."
"It is impossible to read R. Yochanan's statement as referring to Jesus"

Nos, Balaam hátteréről SEMMIT nem ír a Biblia, annál inkább Jézuséról. Jézus anyja egy ács felesége volt, ez biztos. Balaam anyjának férje akárki is lehetett. "Lehetetlen" az állítást Jézusra vonatkoztatni? Nem értek egyet.


Az egész Jézus-cécóból egyre fókuszálnék:
Sanhedrin 43a

A kérdéses passzus:
"It is taught: On the eve of Passover they hung Yeshu and the crier went forth for forty days beforehand declaring that "[Yeshu] is going to be stoned for practicing witchcraft, for enticing and leading Israel astray. Anyone who knows something to clear him should come forth and exonerate him." But no one had anything exonerating for him and they hung him on the eve of Passover.
Ulla said: Would one think that we should look for exonerating evidence for him? He was an enticer and G-d said (Deuteronomy 13:9) "Show him no pity or compassion, and do not shield him."
Yeshu was different because he was close to the government."

Nos, megvizsgálhatnánk a torzított szavak (Jézus - Yeshu, Messiah - Mesith) közti kapcsolatokat, de akár hagyjuk is. Nézzük inkább, mit sorolnak "problémák"-ként:
"1. As mentioned above with Ben Stada, the Synoptic Gospels have Jesus being executed on Passover itself and not the eve of Passover.
2. As above, Yeshu lived a century before Jesus.
3. Yeshu was executed by a Jewish court and not by the Romans. During Yeshu's time, the reign of Alexander Janneus, the Jewish courts had the power to execute but had to be careful because the courts were ruled by the Pharisees while the king was a Sadducee. It seems clear why the courts would not want to unneccesarily upset the monarch by executing a friend of his. During the Roman occupation of Jesus' time, there is no indication that the Jewish courts had the right to execute criminals.
3. There is no indication from the New Testament that Jesus had friends in the government. "

Engedjük meg magunknak, hogy reagáljunk a dolgokra:
1. Húsvét, vagy a Húsvét előestéje... Nos, először is KIZÁRT hogy éjszaka végeztek volna ki bárkit. Ezen kívül a hasonlóság akkora, hogy simán lehet egy apró pici zsidók kedvére elkövetett torzítás.
2. "Mint fentebb látható Yeshu egy évszázaddal Jézus előtt élt" - mégis hol "fent"? Az idézett részben erre való utalás nincs.
3. I.e. 100-ban már római uralom volt a területen, így a zsidók nem végezhettek ki senkit. Így ennek a kifogásnak nincs semmi értelme, mivel pusztán a Talmud és a valóság közti ellentmondásra mutat rá.
4. A második "3." pont a negyedik, ugyebár. Az meg, hogy Jézusnak nem volt az Újszövetség szerint barátsága a kormányzattal tök fölöslegesen említődik, elvégre azt is mondhatta volna, hogy nem volt Heródes által elrendelt gyerekgyilkosság. mindkettő ostoba, vallásos emberek állítása egy mitikus figuráról. Egyébként pedig ha nagyon akarnánk, rámutathatnánk, hogy az egyik evangéliumban Jézusnak az egyik helytartó nagy rajongója volt, és kegyelmet ajánlott Jézusnak, amennyiben bemutat legalább egy csodát...


A "vérvád".

"We have already shown that it is absolutely forbidden for a Jew to kill a gentile."

Mi meg láttuk, ez mekkora hazugság.

Aztán a vérvád 3 részből áll ám:
1) a zsidók húsvétkor nemzsidó embert áldoznak
2) az emberáldozat vérét porítják, kenyérbe sütve elfogyasztják
3) mindezt vallási előírásuk miatt teszik.

Amit elmondhatunk ezen dolgokkal kapcsolatban:
1) az Ószövetség 4 alkalommal tudósít zsidók által bemutatott emberáldozatról (Ábrahám, Mózes, Jefte, Jósiás). ezek NEM kapcsolódnak a húsvéthoz, és nem rendszeresen hanem alkalmi jelleggel művelt dolog, csakis igen kiemelt események kapcsán.
2) A marha oldal képtelen talmudi hivatkozást hozni a(z emberi) vér fogyasztásának tilalmára, mi láttunk ilyet a Bikkurimban. A nemtalmudi, és nemószövetségi iratok bár szépen mutatnak, de nem tekinthetőek meghatározónak. Meg kellene vizsgálni - a Bikkurimban leírtak miatt -, hogy az Ószövetségben és a Talmudban a vér fogyasztásának tilalmakor mikkel kapcsolatban áll a tiltás. Azt már láttuk, hogy a nemzsidókat a Tamud rosszabb jogi helyzetbe sorolja, mint akár az állatokat. Szóval ha "kétlábú élőlény"-re vonatkozik a tiltás, akkor valóban van előírás a nemzsidó vérének fogyasztása ellen, ha csak "ember" áll ott, akkor ilyen egyértelmű a helyzet.
Ezek viszont egy fanatikus, vagy figyemetlen személy elméjében elsikkadhatnak, épp úgy, ahogy a Kol Nidre kapcsán a kontextus, amint arról a Jewish Encyclopedia tudósít...
3) konkrétan ilyen vallási előírás NINCS a Tamudban, se olyan zsidó vallásos iratban, amiről tudomásunk van. Huber Lipót egyértelműen kimondja ezt könyvében, és van olyan őszinte a műve, hogy higyjünk neki.


"Rav Yehudah said in the name of Rav: A male child who has relations with a female adult causes her to be like one who was injured with a stick... Rava said: This is what was meant - an adult male who has relations with a female child has not done anything because less than this [three years old] is like sticking a finger into an eyeball."

Valóban úgy tűnik, hogy a hozzárendelt kontextus tisztázza ezt a részt a felmerült vád alól. Bár elmondhatnánk ezt minden mással kapcsolatban is!


"The Real story about rabbi Eleazar"

Érdekes a felvetés, mihelyst elérhető lesz magyarul, megvizsgáljuk miről is van szó. Egyelőre azonban ezt sajnálatos módon nem tudjuk megtenni, mert a Talmud csak idegen nyelven hozzáférhető számunkra.


Schindler listája

Az IMDB rendelkezik a teljes idézettel, így azt raknám ide:
"Itzhak Stern: It's Hebrew, it's from the Talmud. It says, "Whoever saves one life, saves the world entire.""

Mivel általános szabály, hogy amennyiben a "Talmud"-ot említik jelző nélkül, az a Babilóniai Talmudot jelöli, így nem elfogadható felemlegetni a Jeruzsálemi Talmudot mint kifogás. Főleg akkor nem, ha a kifogásban szereplő változata a mondatnak ténylegesen létezik, mint azt az oldal el is ismeri. Elvégre ott a szabály: "Amennyiben egy kérdésben a kétféle Talmud ellentmondásban áll, úgy a Babilóniai Talmud az irányadó".


"Nowhere does Goldman refer to Soloveitchik's knowledge of the Bible as the basis for being one of the leading authorities on Jewish law."

Erre az oldal "válasza":
"The following is taken from the index of just one of Rabbi Soloveitchik's many books and is a list of biblical verses quoted in that book. This alone should convince people that he was indeed a biblical expert."

Mint látjuk, a két állításnak SEMMI KÖZE egymáshoz. Mivel semmilyen kapcsolatba nem hozhatóak, így a lista semmire nem jó, azon kívül hogy foglalja a helyet.


Végül pedig: az "ethics of the fathers" c. fejezet még csak nem is állítja magáról hogy válasz lenne bármire, így nem látom értelmét foglalkozni vele.

Ennyi volt.

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - III/III., 1. rész

A mostani webhely ezzel indít (az oldalról származó szövegeket copy-paste-eltem, kéretik kijelölni amennyiben olvashatatlan színűre vált a szöveg! Elnézést a kényelmetlenségekért.):
"Most people have no way of knowing that these accusation are false and malicious."

Ám ha az előzően tárgyalt webhelynek igaza van, és a Talmud minden könyvtárban fellelhető, mert nincs elrejtve, akkor hogy lehetne EZ az állítás igaz?


""Our philosophy asserts that every human being is created in the image of the Lord and the primacy of integrity and honesty in all dealings without exception. I strongly repudiate any assertions in the name of Judaism that do not represent and reflect this philosophy.""

Hát nem hangzik szépen? A Jewish Encyclopedia azonban más megvilágításba helyezi a dolgot, mikor a nemzsidókkal az a megállapítást teszi, hogy azokat nem "meber"-ként, hanem "barbárok"-ként kategoriálják.


"What business is it of Christians if the Jewish Talmud is considered holier than the Bible (which it isn't)?"

Nos, így kell kiemelni dolgokat a kontextusából, és hazudni vakulásig.
Először is az a köze a KÖZÉPKORI kereszténységnek a dologhoz, hogy ők is ugyanarra a forrásra (Ószövetség) építettek (természetesen +Újszövetség, de az most mellékes).
Ezen kívül a szóhasználat értelmezése is félrevezető. Mit mond a keresztény, mikor azt mondja, a zsidó számára a Talmud szentebb, mint a Biblia? Nos, mindkettő "Istentől való" (a Tamudról l. Berakoth 5a), tehát technikailag egyformán szentek. Ugyanakkor a Talmudnak a judaizmusban NAGYOBB A SZEREPE, JELENTŐSÉGE, és ezáltal helytálló kijelentés azt tenni hogy "szentebb", mint a Biblia (l. pl. "Ha valaki az Írással foglalkozik, az valami, de nem különös dolog; ha a Misnahval, ez valami és meg is kapja érte az ember a jutalmát; ha azonban a Ghemarával foglalkozik, ennél nincsen jelentékenyebb dolog." (Baba mezia 33 b.)"


"
The Talmud contains passages that are blasphemous against Jesus and Mary"

Ezt ezzel üti el:
"
Of course, any Jewish book is blasphemous within that framework because Judaism does not accept Jesus as the messiah."

Csakhogy van egy igen jelentős különbség aközött, hogy valaki nem fogad el (és ezért nem tesz említést) valamiről, és így követ el gyalázást, vagy ha nyíltan mocskolódik (pl. 40 napig senki nem kelt védelmére, a péniszével varázsolt, anyja ácsok kurvája volt, mensturációs vérzés alatt fogant tisztátalanságban, stb., l. pl. Sanhedrin 43a).
És ezt az sem menti, hogy a keresztények éppúgy szidják az Újszövetségben a zsidók anyját (elvégre az nem tesz senkit jobbá hogy valaki más ugyanazt a bűnt elköveti).


The Talmud has ridiculous and immoral statements

A felhozott mentség teljes mértékben helytálló. A judaizmus egy vallás, és mint minden vallás, teli van barmságokkal.

Azonban ennél a pontnál csúnya "hibát" követ el az oldal szerekesztője, miszerint butusnak kíván beállítani mindenkit, aki valaha is butusnak tartotta a Tamud valamely részét. Erre ezt idézi:

However, when inadequately translated and ripped from their context they seem silly.

"Dov Zlotnick, Introduction to Saul Lieberman's Greek in Jewish Palestine (1994), p. xx
Rabbinic texts that seem bizarre at first blush can become quite ordinary when properly understood. I remember Lieberman once being called by a popular national publication regarding a passage from the Talmud. To the caller, who was researching an article, the passage seemed silly. Its subject was the difference between a roll or a bundle of documents, and how each note of indebtedness was to be placed in relation to the other. After the Professor finished explaining the passage, the caller responded with surprise, "Why, this is reasonable!" "Of course," the Professor responded.
"Well, in that case," the caller replied, "I cannot use it.""

Butus-e az, aki őszintén megérdeklődik valamit, amivel kapcsolatban kérdése merül fel?


"4] The Talmud has laws that are racist and anti-gentile
The fourth accusation is the one on which I will be focussing. Because today's Orthodox Jews still lead their lives based on the laws contained in the Talmud, it is incumbent upon Jews to understand and explain that their religious laws are not racist or derogatory to gentiles. Jewish law, as contained in the Talmud, treats gentiles with the proper respect due to a person created in the image of G-d. Their property and lives are honored and any (mis)quotes from the Talmud indicating otherwise need to be seen in their original language and context."

Ezzel már a korábbiakban is foglalkotunk részben, nem vesztegetném most rá túlzottan a helyet.
Egyfelől mivel a Talmud VALLÁSOS irodalom, és a zsidóság NEM rassz, hanem vallásos közösség, akik csak hajdanán lehettek etnikum, így a technikailag helyes szó valóbana "bigott" lenne. De mivel hitük szerint a zsidóság rassz (egy őstől származnak), és mivel mindenki érti miről van szó, használható a "rasszista" kifejezés. És az valóban úgy van.
A nemzsidó-elenességről vitatkozhatnánk, hogy azokat, akik a Noahida törvényeket tartják (azaz mégiscsak zsidók egy értelmezés szerint, hiszen abba beletartozik, hgy hisznek a judaizmus istenében), azokkal nincs baja nagyon. De mi véleményünk legyen arról, hogy aki nem az ő istenükben hisz, azt a Talmud szerint meg kell ölni (lefejezéssel)?
Vagy a helyek, miszerint ha elkövet valamit egy szidó zsidóval szemben, nemzsidó nemzsidóval szemben, nemzsidó zsidóval szemben, akkor a törvény teljes szigora súlyt le, míg ha zsidó nemzsidóval szemben, akkor az illetőt nem terheli felelősség (ilyen törvényeket láthatunk pl. a Sanhedrin 57-es fóliáján).


"However, as with most of these claims, the exact opposite is true. Judaism considers the Bible to be its holiest book and biblical laws are considered most important. Judaism views the Torah (Five Books of Moses) as the literal word of G-d. The Prophets (Joshua, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremeiah, Ezekiel, and the Twelve Prophets) are the divinely inspired words of the prophets to the people and the Sacred Writings (Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, and Chronicles) are the divinely inspired words of the prophets to be inscribed."

Szemantika, ami mint fentebb láttuk, a zsidó agyon kívül nem állja meg a helyét.


"Removing a utensil from its prepared function is a rabbinic prohibition, causing pain to animals is a biblical prohibition. The biblical prohibition comes and overrides the rabbinic prohibition." Talmud Shabbat 128b

Senki nem vitatta, hgy a Tamud a Biblia szövegére alapoz, azt fejtegeti. Ez az érv teljességgel feleleges.
Ezen kívül a traktátus megjelölésében zavaró a "Talmud" kitétel, és fájdalmas, hogy nem a Soncino kiadás szövegét használja (bár tartalmilag megegyezik vele, de így nehéz kikeresni!).


"There is no question that the Bible, as the Written Law, is a center-piece of Judaism and while the Talmud may contain discussions of the Oral Law, the Bible has precedence."

Csakhogy ismét nem az "antiszemita vád"-ra válaszolnak, hanem csűrik a szót, míg elvész a lényeg.
A Talmud olyan következtetésekre jut, amik ellentmondanak a Bibliában foglaltaknak. Pl. a temetéseknél való önvagdosásból valahogy sikerül kihozniuk minden tetoválás tilalmát, ami abszurdum.


"Is Judaim as religion or a race? In fact, there is no word in the English language that adequately expresses the nature of Judaism"

Ez mégis miért lett felhozva, mint "vád" a Talmuddal kapcsolatban? Ostobaság, és fentebb válaszotunk rá (azaz hogy a zsidóság egy olyan vallás, aminek tagjai abban hisznek, hogy ők egy közös őstől származnak).


"The Accusation

"To communicate anything to a goy about our religious relations would be equal to the killing of all Jews, for if they knew what we teach about them they would kill us openly." - Libbre David 37."

Nos, miért hoz egy olyan forrást, ami nem talmudi (sőt, valószínűleg sosem étezett) forrást jelöl meg a kérdéssel kapcsolatban, holott akadna talmudi hivatkozás is?

Aztán az okfejtése:

"It is forbidden to change the words of Torah even in times of danger; one must give one's life over it." R. Yishayahu HaLevy Horowitz, Shnei Luchot Habrit, Masechet Shevuot p. 33b (Jerusalem:1975)

Nos, ez egy ócska dezinformáció. Nem arról van szó, hogy megváltoztassa a Tóra szavait, hanem hogy hazudik-e róla!
És ha pl. vesszük ezt a sort:
"'Where a suit arises between an Israelite and a heathen, if you can justify the former according to the laws of Israel, justify him and say: 'This is our law'; so also if you can justify him by the laws of the heathens justify him and say [to the other party:] 'This is your law'; but if this can not be done, we use subterfuges to circumvent him.34"
akkor világosan látszik, hogy mikor ténylegesen akár tövény előtt vádolják a zsidóságot embertelen tanokkal, akkor simán "köntörfalazhatnak" (ami közönséges szóhasználat szerint a hazudozás egy formája).
Nos és persze ne feledjük, hogy a refernecia amit megadtak, NEM TLAMUDI, így haszontalan a kérdésben mindenképp.


"Jerusalem Talmud Peah 1:1

It says (Job 37:23): "With justice and an abundance of kindness, He does not deal harshly." G-d does not withhold reward from gentiles who perform His commandments."

Ismét számos a dezinformáció. Először is a Jeruzsálemi Tamudot felhozni nagy marhaság, mert a Babilóniai Talmudról van szó, mivel az az elsődlegesen meghatározó az összes kérdésben.
Másodszor vegyük észre a kitételt "aki végrehajtja az Ő (Isten) parancsolatait". Csakhogy köszönjük szépen, de nem kérünk a judaizmus istenének parancsolataiból.


"On the other hand, they are people created in G-d's image and must be respected as such."

Ezt az állítást semmilyen idézet nem támasztja alá (ellenben korábban láthattuk, hogy az ellenkezőjét igen). De akár hasonlítsuk össze a bírósági tárgyalást izraeliták, állatok, és nemzsidók között!
Izraeliták:
70, 23 és 3 tagú bíróságok tárgyalják az ügyeiket, súlysság szerint változtatva a bíróság létszámát, 2 tanú, ellentanúk, figyelmeztetések stb. szükséges - Sanhedrin 2-es fólia
Állatok (pl. kígyók, szarvasmarhák):
23 tagú bíróság tárgyalja a velük kapcsolatos gylkossági vádakat az általános nézet szerint, 2 tanú szükséges - Sanhedrin 2-es fólia.
Nemzsidók:
1 bíró és 1 tanú szükséges a velük kapcsolatos ügyekben - Sanhedrin 57b. Azaz a nemzsidók rosszabb megítélés alá esnek, mint az állatok!


"Here are two other passages which seem to contradict the above passage." (a Gentiles Are Human részből)

Kérem szépen, a Talmudban bevallottan van egy rakás ellentmondó nézet. Köszönjük szépen, de ezt tudjuk. Nincs szükségünk rá, hogy folyton emléleztessenek rá bennünket.
És egyes helyeken akármilyen okból is nevezik nem-embernek a nemzsidókat (az oldal is bevallja hogy azt teszik), az nekik természetesen nem tetszik. Tessék végre felfogni.
Amennyiben a kérdést tovább kívánják feszegetni, akkor pedig tegyék elérhetővé a TELJES anyagot. Esetleg meglátunk egy olyan kontextust, amiben a kérdés megnyugtatóan rendezhető. Addig azonban nem tudunk mit kezdeni a magyarázkodással, csókolom.
Továbbá szintén vegyünk észre egy fontos részletet. A kifogásolt helyeken "man" és "Adam" szerepel, míg a cáfolatként felhzott idézetekben "mankind" és "BneiAdam". Tekintve mennyire fontos a szövegeknél a PONTOS szóhazsnálat, látható, hgy a két kifejezés NEM AZONOS, így nem hozhatóak fel védekezésként az idézett sorok.


A Gentiles... 2. részben a jogállás és a biológiai klasszifikáció különbségét igyekszik elmosni, így én nem vesztegetnék rá több leütést.


"
The Accusation

Jews May Steal from Non-Jews, Baba Mezia 24a. (Affirmed also in Baba Kamma 113b)."

Erre ilyen forrásokat hoz "cáfolatként":


Shulchan Aruch (Code of Jewish Law) Choshen Mishpat 348:2

Shulchan Aruch Choshen Mishpat 359:1
R. Shlomo Gantzfried, Kitzur Shulchan Aruch (Abridged Code of Jewish Law), 182:1
Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Gezeilah 1:2
Sefer HaChinuch, 259

Ezek egyike SEM Talmudi hivatkozás, így dobahtjuk ki őket az ablakon.

"A Jew is only obligated to go beyond the letter of common business law for his Jewish brothers and cousins."

Nos kérem, erről van szó. Van egy törvény, ami csak és kizárólag a zsidókra vonatkozik, még ha szerződésbe konkrétan nem is foglalják, de mindíg érvényben van. A kifogás mindíg is az volt az "antiszemita" oldalról: a kettősmérce elfogadhatatlan egy jogrendszerben.

Ha megvizsgáljuk a hivatkozott eredeti fóliát, akkor továbbá azt találjuk:
"Whence can we learn that the lost article of a heathen is permissible?17 Because it says: And with all lost thing of thy brother's:18 it is to your brother that you make restoration, but you need not make restoration to a heathen."
Vagy:
" The robbery of a heathen is prohibited,14 though an article lost by him is permissible."
Tehát egy elveszett tárgy vissza nem szolgáltatása egy zsidó által egy zsidónak az lopás kategóriájába esik, de ha nemzsidóé a tárgy, akkor varázslatos módon már nem lopás. No ez az, amit dühítőnek tartanak.


"Before discussing this particular passage from the Talmud it is important to note that the commandments regarding not withholding a worker's wages [see below] DO NOT touch upon the issue of whether a worker is paid; they deal solely with WHEN a worker is paid."

Szóval a Talmud nem nagyon szemét a nemzsidókkal kapcsolatban, hanem csak kicsit?
Továbbá ha nincs megszabva, MEDDIG tartható vissza a kifizetés, akkor visszatartható örökre, azaz ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk.


"Cheating Gentiles Is Forbidden"

Ebben a fejezetben semmi értelmes nincs, és különben is szemantikán alapul.


"Killing Gentiles is forbidden"

Abszolút hülyeség amit ott összehord, és bizonyítottuk az ellenkezőjét. A halálbüntetés amúgyis jelentős részét képezi a judeokeresztény törvénykezésnek, nem értem miért próbálják lehazudni a csillagkat az égről.No, kicsit hosszúra nyúlik ez, majd máskor megírom a második felét az értékelésnek. mára elégedjetek meg ennyivel.

Esetleg valakinek feltánhetett, hogy az elmúlt héten nem jöttek ki új fóliák. Ellenben a külalakot feldobtam, a helyesírást amennyire lehetett az elkészült részekben korrigáltam. A kiesett időt pedig majd igyekszem pluszmunkával behozni.

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - II/III.

Nos, igazából az előző és az ezt követő érdekes. A 3. az, amit igazából széles körben linkelnek, az ADL viszont az (egyik) legnagyobb zsidóvédő szervezet (már rég nem azt cisnálja, amiért névelegesen létrejött ugyanis).
Ezt az angol nyelvű wikipedia linkeli, talán megér hát egy pillantást.

http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/van_hyning.html

"claimed that the Talmud has been systematically hidden from non-Jews, and that it is the supreme authority of Jewish law, philosophy and ethics. In truth, it is available in most good public libraries and most Jews regard it as simply one branch of Jewish theology, of limited interest outside of rabbinical seminaries."


Ugye milyen szépen hangzik? Kár hogy teli van hazugsággal.
1.) A Talmudnak csak az elmúlt 50 évben kezdett megjelenni fordítása. Előtte, mint pl. a Soncino kiadásban látszik, a nemzsidók számára bemutatott részeket cenzúrázták - és cenzúrázzák ma is, mint láthatjuk akár az ADL kapcsán! Valamint a Soncino közkinccsé nem tételéért a nyilvánvaló ellenére pereltek a zsidók (elvesztették a pert).
2.) Magyarországon sincs a könyvtárakban (mivel nem is készül magyar nyelvű változat, héber/arámi/ógörög nyelveken meg a franc sem tud).
3.) Hogy mit csinál az átlagzsidó a Talmuddal, az roppantul lényegtelen, legalább annyira, mint hogy mit csinál az átlagkeresztény a Bibliával (őrzi a polcon). Ellenben elismerik vallásuk fő forrásaként, és a Berakoth 5a szerint az egészet istenük adta a Sínai hegyen, mikor Mózes megkapta a kt kőtáblát.


Végül hosszasan sorol pár kénye-kedve szerint kiválasztott idézetet egy kénye-kedve szerint választott antiszemita könyvből. Annyi értéke van, hogy rávilágít, az antiszemita kiadványok nem feltétlenül tökéletesen megbízhatóak, többre nem alkalmas.

Talmud eleni vádakat visszautasító hivatalos webhelyek - I/III.

Három van ezekből amiket álatlánosan ajánlgatnak, nézzük meg ezeket!

ADL
[Rabbi Akiva] used to say, “Beloved is man, for he was created in God’s image; and the
fact that God made it known that man was created in His image is indicative of an even
greater love. As the verse states (Genesis 9:6), ‘In the image of God, man was created.’)”

Ez a sor szépen hangzik, nemde? De vegyük hozzá ezt:
And ye My sheep the sheep of My pasture, are men;2 you are called men3 but the idolaters are not called men. (Yebamoth 61a).
The graves of Gentiles do not defile, for it is written, And ye my flock, the flock of my pastures, are men;5 only ye are designated 'men'.6 (Baba Mezi'a 114b)


Aztán ezt mondják:
"They (az antiszemiták) claim, for example,
that the Hebrew term goy (pl. goyim), which refers to non-Jews, means “cow” or
“animal.”"

SOHA senki nem állított ilyet az ADL-en kívül!
A valódi állítás az, hogy a "goy" minden népre, KIVÉTEL az Izraeliták (= zsidók) vonatkozik. Soha senki nem mondta (a hébereken kívül) hogy negatív tartalma lenne; amit állítottak hogy MEGKÜLÖNBÖZTETŐ jelentése van.


"The Bible even refers to the Jewish people as ‘goy’ (Exodus 19:6)"

Ez újabb hazugság. Az Exodus 19.6 a zsidókra a "goy kadesh" kifejezéssel utal, nem a "goy" kifejezéssel! És különben is eltérő forrásról van szó (a Biblia nem azonos a Tamuddal!)


"R. Simeon b. Yochai (mid-second century C.E.) that “The
best of the non-Jews should be killed.” But Jewish tradition has always understood this
statement as referring only to a situation in which Jews are at war"

Akor a Jewish Encyclopedia miért írja erről a sorról a "Gentile" címszó alatt, hogy "a mondást nagyon rasszistának találták a későbbiekben, ezért általánosan "egyiptomi"-ra cenzúrázták a mondatot", illetve miért nem tesz említést az ADL által elővezetett értelmezéről?
Ezen kívül pedig a Soferim NEM Talmudi traktátus, hanem a "kisebb traktátusk" egyike! Miért foglalkozik a Talmudról szóló fejtegetés valamivel, ami nem a Talmudból való? (Ugyanez igaz pl. az innen való idézetére a cikküknek: Rabbi Joseph B. Soloveitchik (Man of Faith in the Modern World, p. 74).)


"Rava [a fourth century Rabbinic authority] said: If an adult has sex with a
girl under the age of three, it is ignored, for it is like putting a finger in
someone’s eye [i.e., tears may drip from the eye but there will always be
more tears to replace them; so too the hymen of a girl so young may break
but it will heal]."

Erre ezt felhozni:
"One who seduces an underage girl is considered as if he had raped her
the laws applicable to rapists would apply to the molester]."
ostobaság, mivel tudható, hgy a Talmudban számos ellentmondás található. Így minden idézett részt önmaga helyén kell vizsgálni elsősorban.

De aztán ezt mondják:
"A major factor in the
determination of the ketubah in traditional Jewish law is whether the woman had been a
virgin at the time of the marriage; virginity is considered a positive value that would
enable the woman to claim a higher ketubah. The quoted passage indicates that if a girl
had been molested before the age of three, she is still considered a virgin and is entitled to
the higher ketubah."
Ez az okfejtés már úgy tudom, stimmel (de majd jól lefordítjuk, és akkor nem lesz többé vita).


C. Kol Nidrei and Jewish Truthfulness

Nos, itt teljesen feleslegesen kapálóznak ismét. Bármi is a tényleges kontextusa ugyanis a szövegnek (ami valóban minden írott anyagban ott van, és emiatt elmondható, hogy a tannal önmagában nincs gond), a probléma a gyakorlatban való megvalósulás. A Jewish Encyclopedia a Kol Nidre felemlegetését antiszemitáknak (őket kihúzhatjuk) és kilépett zsidóknak tuljadonítja. Hacsak nem volt minden kilépett zsidó ocsmány antiszemita, akkor az állításuk a Kol Nidre gyakorlatára kétségbeejtő (nem tudnak ugyanis a kontextusról, ami ugyanis nem foglaltatik benne a Kol Nidre tényleges szövegében). Amennyiben pedig antiszemitává vált minden zsidó aki később (emiatt) kilépett, akkor az szintén ugyanarra a következtetésre vezet: baj van a Kol Nidrével, hogy antiszemitizmust okoz.
De ismételten a Jewish Encyclopediában olvasható, hogy sok "ignorant men" (azaz átlagos zsidó hívő) figyelmen kívül hagyja/-ta a kontextust (pl. mert nem mondták el neki hittanórán, vagy egyszerűen nem figyelt oda véletlenül), így ténylegesen az "antiszemita rágalom" formájában alkalmazták a Kol Nidrét. (Pontos idézetekkel majd a Talmud megfelelő helyén szolgálunk.)


"R. Yohanan said, “A non-Jew who studies Torah is worthy of death, as the verse states
(Deuteronomy 33:4), ‘Moses commanded us the Torah as an inheritance’ – implying that
it is for us but not for them [non-Jews]”… R. Meir said, “How do we know that a non-
Jew who studies Torah is like a High Priest? From the verse which states (Leviticus
18:5), ‘…that a man shall carry out these laws by which he shall live.’ The verse does
not refer to Jews but to the generic ‘Man’ – thereby teaching that even a non-Jew who
studies Torah is like a High Priest.”"

Nos, az ADL cenzúráz. Lássuk a teljes szöveget:
"R. Johanan said: A heathen who studies the Torah deserves death, for it is written, Moses commanded us a law for an inheritance;2 it is our inheritance, not theirs.3 Then why is this not included in the Noachian laws? — On the reading morasha [an inheritance] he steals it; on the reading me'orasah [betrothed], he is guilty as one who violates a betrothed maiden, who is stoned.4 An objection is raised: R. Meir used to say. Whence do we know that even a heathen who studies the Torah is as a High Priest? From the verse, [Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments:] which, if man do, he shall live in them.5 Priests, Levites, and Israelites are not mentioned, but men: hence thou mayest learn that even a heathen who studies6 the Torah is as a High Priest! — That refers to their own seven laws.7"
Azaz a Talmud ténylegesen azt mondja, hogy a nemzsidó, aki a Tórát (Talmudot) tanulmányozza, megölendő.


Jézus vs. Balaam

Az, hogy Balaamot akár még durvábban sértegeti a Talmud, magasról nem érdekel senkit. Ráadásul ő az Ószövetségben rosszfiú, nem jó. Továbbá a Soncino jelzi, hogy számos Balaam-történet Jézus-allegóriává változott (ha nem is akként szerepelt esetleg eredetileg) az idők folyamán. (Bár nem feltétlenül mind, mint felhívja rá a Soncino a figyelmet.)

Egyébként ehhez még megjegyezném, hogy magasról teszek rá, hogy szapulja a Talmud Jézust. Egyik vallás szapulja a másikat - na és? Ráadásul az Újszövetség ugyanolyan rossz véleménnyel van a farizeusokról (a judaista zsidók tanai főleg a farizeusi törvényértelmezésen alapulnak), így nem látom, miért kéne ezt folyton tárgyalni.
Az azonban, hogy a zsidóság megpróbálja letagadni, hogy ilyen részek szerepelnek a Talmudban, na az az, ami szót érdemel!

2010. április 19., hétfő

Az itteni Talmudfordítás rekordjai

1.) Egyedülálló módon először olvasható egész talmud-fólia magyar nyelven.

2.) Egyedülálló módon először olvasható egész talmudi traktátus magyar nyelven.

3.) Verő Tamás szerint a Talmudnak magyarul összesen kb. 0.01%-a olvasható magyar nyelven. A Soncino Talmud 16,425 oldal (+ előszavak, szószedet, stb. | a "kisebb traktátusok"-at ugyebár nem számítva). Ennek 0.01%-a 1.64250 oldal, azaz kevesebb, mint 2(!) oldal! Tehát Verő Tamás igencsak tájékozatlan a témában, mindenesetre eme rekordot is megdöntöttük.

2010. április 18., vasárnap

a wikipedia korrupt


Mint a képen is látható, a wikipedia Tgr nickű adminisztrátora egyszerűen szembeköpi a jónépet amennyiben kifogás merül fel egy adminisztrátor ténykedésével kapcsolatban.

Mi is volt az egész előzménye?

Kezdjük a legelején:
Felkúsztam a wikipediára, és a Talmud cikkszóra fellinkeltem ezt a blogot, és jeleztem, hogy be lehet szállni fordítani annak aki hajalndó tisztességes munkát végezni, mindenféle meggyőződéstől és hovatartozástól függetlenül.

Ez nemsoká a vitalapra került, ahol felajánlottam, hogy amennyiben ez valóban nem felel meg bizonyos elveknek (ti. túlságosan reklámnak minősül), akkor kiszerkesztem a felhívásra vonatkozó részt.

Az adminok, köztük ELVe azt mondta, ez felesleges, a kezdeményezés tetszik nekik.

Aztán átszerkesztettem egy téves adatot a Talmud cikkben, miszerint a Bikkurim mindössze 3 fejezetből áll. Ugyanis az 4 fejezetből áll. Ezt a szerkesztést 2-szer visszavonták, harmadszorra meghagyták.

Közben a Luzsénszky Alfonz cikknél a vitalapon kezdeményzetem némi módosítást, felhívva a figyelmet arra, hogy talán azért nincs irodalma a dolognak, mivel a Magyar Állam anno tiltólistára tette és megsemmisítésre ítélte.
Erre föl ELVe könyvi forrást kívánt erősen, és elkezdte lehúzni a blogomat azon az alapon, hogy a személyi igazolványomban szereplő összes adatot nem mellékelem rajta. Követelése már csak azért is abszurd, mert a hivatkozott rendelkezés nem könyvben szerepel, hanem maga egy külön okirat (rendelet), így levéltárban lehet nyilvánvalóan megtekinteni az eredetijét, elvégre nem része eredetileg semmilyen könyvnek.
Megjegyezném továbbá, hogy ugyanezen rendelet citálásakor más szócikkben ilyetén kifogás nem merült fel sem addig, sem azóta.

ELVe tovább pöffeszkedett, és igyekezett magát Talmud-tudósnak beálítani. Ennek során pl. a Soncino-változat helyett a Rodkinson-változat használatát javasolta, ami egyfelől csonka (sosem fordította le az összes talmudi traktátust), másfelől a szerkesztő saját bevallása szerint is cenzúrázott kiadás.

ELVe kb. ekkor a vitalapomat egy ilyen beírással rondítota össze: "Figyelem, megbízhatatlan szerkesztő! Ha e-mailt küldesz neki, akkor azt kiteszi a blogjára!"
Ez több szempontból is elítélendő. Egyfelől az ilyetén tevékenységet a jelenlegi adminok ha nem admin követi el "destruktív szerkesztés"-nek minősítik, és azonnali blokkolás jár érte. ELVe természetesen semmi ilyesmit nem kapott.
Azért is sérelmes a beírása, mivel egy wikipediával össze nem függő eseményt (amiért bocsánatot kértem és a megfelelő módosítást megtettem) vonatkoztat wikipediás tevékenységemre.

Eztán ELVe zsarolással vádolt, ami teljesen alaptalan. Amit ő csinál, az viszont rágalom és az én jogaimnak korlátozására való törekvés.

Eztán a Tiszaeszlári Vérvád cikkbe folytam bele nem nagy mértékben. Pusztán annyit módosítottam a cikken, miszerint a per nem volt vérvád (tényleg nem volt), és hogy a vádottakat nem "felmentették" (és főleg "nem kiderült az igazság"), hanem "elégtelen bizonyítékok" miatt a vádat ejtették.

Ennek következménye az volt, hogy DataDestroyer antiszemitizmussal vádolt, valamint annak ellenére, hogy bizonyos Tgr felhívta a figyelmét rá, hogy a hivatkozott forrás nem "antiszemita fröcsögés" (aminek DataDestroyer nyilvánvalóan vallási indíttatástól hajtva minősítette), hanem olyan forrás, ami már-már kínosan ügyel a leírt anyag precíz alátámasztására eredeti forrásokra való rámutatással.
DataDestroyer ennek ellenére a továbbiakban is egyszerűen törölte a fent említett módosításokat, amivel kimeríti a "destruktív szerkesztés" fogalmát.

Tgr megsértette az objektivitás elvét, mikor engem, és nem DataDestroyert rótt meg visszaszerkesztésért.

Eztán semmi mást nem tettem, mint amit ELVe művelt az én vitalapomon: beírtam DataDestroyer vitalapjára, hogy elfogultan szerkeszt.

Erre föl ELVe blokkolt engem.

Ezután telt-múlt az idő, mikor egyszercsak ELVe az addig békésen figyelő Talmud-fordítási linkemet egyszerűen kiszedte, és leantszemitázott ismét, ami teljes mértékben rágalom. Szintén rágalom, miszerint ezen blog "vallásgyalázó" lenne. Valásellenes az igaz, de nem "gyalázó". Célja pusztán a kritka, és nem a gyűlöletkeltés. ELVe nyilvánvalóan vallási okokból cenzúrázik. Ezt az ő vitalapján, ugyanabban a formában amit ő követett el nálam, szóvá is tettem.

Mikor sérelmeztem ELVe viselkedését a saját vitalapomon - meglehetősen kiakadt hangnemben elismerem, ami azonban nem volt csúnyább, mint amit ELVe művelt -, Vundagu blokkolt engem. ELVe semmilyen szankcióban nem részesült ismétcsak.

Mikor kifogást emeltem a blokk ellen, a blokkolást egy egész hónapra módosította CsGábor minden előzmény vagy ok nélkül - azaz úgy tűnik egy admin tettének megkérdőjelezése a wikipedián szankciókat von maga után az adminisztrátoroktól a panasztevő felé -, valamint lehetetlenné tette hogy a blokkolás alatti jogaimmal éljek (azaz: kifogás emelése a blokk ellen a blokkoló adminnál, saját vitalapom szerkesztése).

Mikor az egyetlen maradék helyen jeleztem az akkori véleményem szerint véletlen hibát (ennek indoklására l. a mellékelt képet), Tgr kifejezetten kijelentette, hogy az adminok azt csinálnak amit akarnak, bátran megsérthetik a többi felhasználó jogait minden következmény nélkül. Ehhez járul, hogy az ott lévő többi személy hallgatásával támogatta Tgr véleményét.


Azaz: a magyar wikipediaról megvan szépen a véleményem.

2010. április 15., csütörtök

Video Israel Doesn't Want You to See

No igen. És akkor ne légy izrael-ellenes.

A zsidók három dolgot próbálnak egy kalap alá bedugni: az antiszemitizmust (zsidóelenesség)izrael-ellenesség, és talmud-ellenesség.
Ez a három nem ugyanaz, és alapos okkal bármelyik tartható - de csak a zsidóellenesség valódi rasszizmus, és mint olyan ellenezni való.

Anti-Zionist Jewish Protestors are attacked by an AIPAC conference attendee

Ez az a tendencia amit viszont szeretnénk látni.

Jewish Hate Caught on tape

Na ez az a zsidó aki ellen kifogásunk van.

2010. április 13., kedd

Luzsénszky Alfonz - Talmud-bogarak - 4. rész

Gittin. 47a. lap. Res-Lakis eladta magát a lídiaiaknak (akik emberhúst esznek). Azután vitt magával egy zsákot és abba belekötve egy golyót. Így szólt ugyanis: Mi tudjuk, hogy azok az utolsó napon az elítéltnek megadják, amit kér, csakhogy az is megbocsássa a vérontást. Amint pedig az utolsó napja eljött, csakugyan így szóltak hozzá: Mit cselekedjünk neked? Ő pedig így szólt hozzájuk: Kérlek titeket, én majd megkötözlek benneteket, leültetlek és mindegyikteknek adok egy fél és egy egész ütést. Meg is kötözte őket s leültette, azután mindegyikre egy egész ütést mért a zsákba kötött golyóval, mire az kilehelte lelkét, fogait csikorgatva. Hát te még nevetsz? - mondá Res-Lakis - akkor adok neked még egy fél ütést. Mikor így mindnyájukat megölte, kijött közülük, hazament, evett és ivott. Ekkor a leánya így szólt hozzá: Nem akarsz egy vánkost s arra ráfeküdni? Lányom - felelé ő - az én hasam az én vánkosom. Mikor meghalt, egy kab sáfrányt hagyott örökségül. - stimmel.

56. lap. Abba Sikra, a Zelotesek (háborúpártiak) jeruzsálemi feje, unokaöccse volt Jochanan ben Saccainak. Ez egyszer azt üzente neki: Jöjj titokban hozzám! Mikor pedig odament, így szólt hozza a nagybátyja: Meddig akarjátok még ti ezt folytatni és mindenkit éhséggel megölni? (Ez ugyanis Jeruzsálem ostroma idején történt.) Ez pedig így felelt:
Mit tegyek? Ha ilyesmit ajánlok nekik, akkor megölnek. Erre a nagybátyja így szólt: Gondolj ki valamit számomra, hogy én kijuthassak innen s valamit még megmenthessek. Ez pedig felelé: Élj úgy, mintha beteg volnál, hogy az emberek jöjjenek és hogyléted felől tudakozódjanak. Aztán fektess magad mellé valami bűzlő dolgot s akkor mondják azt, hogy meghaltál. Továbbá csak tanítványaidnak szabad idejönniük (hogy téged kivigyenek), kívülük senkinek, hogy az emberek észre ne vegyék, hogy könnyű vagy, mert mindenki tudja, hogy az élő könnyebb, mint a halott.
És ő úgy is cselekedett. Akkor odament Eleazár rabbi az egyik oldalra, Jehosua rabbi a másikra (hogy kivigyék a tetemet). Mikor kiértek a város kapujához, a Zelotesek át akarták szúrni a koporsót, azonban Abba Sikra így szólt hozzájuk: Azok (az ellenség) azt fogják mondani: A saját tanítójukat is keresztülszúrták. Azután. bele akartak döfni, de Sikra megint így szólt: Azok azt fogják mondani:
A saját tanítójukat is megdöfték. Kinyitották tehát a kaput s a rabbi kijutott. Mikor aztán Jochanan rabbit Vespasian elé bocsátották, így szólt: Légy üdvöz, oh király! Légy üdvöz, oh király! Vespasian erre így felelt: Te most kétszer tetted magadat a halálra méltóvá; először azért, inert én nem vagyok király, te pedig királynak nevez-él; másodszor azért, mert ha én király vagyok, hát miért nem jöttél mostanáig hozzám? Jochanan erre így felelt: Te azt mondod, hogy nem vagy király, a valóságban azonban olyan vagy, mert, ha nem volnál király, akkor Jeruzsálem nem esnék a te kezedbe, mert az mondatik (Iz. 10. 34.):
A Libanon egy hatalmas által esik el. (Libanon képletes jelölése Jeruzsálemnek. A Talmud fordítása elüt a Vulgatatól.) Ezen hatalmas alatt senki más nem értendő, csak egy király, miként Jeremiás mondja (30. 21.): És hatalmasa belőle lesz. És Libanon alatt nincs más értve, mint a szentély, amint ez Deut. 3. 2. 5. mondatik: Ez a szép hegy ón a Liba-non. Ha azonban azt kérded, hogy ha te király vagy, miért nem jöttem mostanáig hozzád: akkor erre csak azt felelhetem, hogy a mi Zelotáink nem eresztettek. Vespasian erre így felelt: Ha egy hordó mézre egy kígyó csavargózik rá, akkor amiatt a hordót az ember nem töri össze. Erre Jochanan elhallgatott, pedig így felelhetett volna: Az ember vesz egy fogót, eltávolítja a kígyót, a hordót pedig békén hagyja. Ezalatt azonban jött egy parancsnok és így szólt: Fel! A császár meghalt és Kóma előkelői (a szenátus) téged akar uralkodónak!
Vespasian éppen felhúzta az egyik cipőjét s most a másikat is fel akarta húzni, de az nem ment föl. Ekkor a már felhúzott cipőt is le akarta húzni, de az nem jött le. Mi ez? - mondá Vespasian. Jochanan erre így szólt: Légy nyugodt: neked most jó hírt hoztak, s az mondatik (Péld. 15. 30.): A jó hír velőt ad a csontoknak. Vespasian erre kérdé: Mit kell ilyenkor tenni? Sétáltass el magad előtt egy embert, akit nem szívelhetsz, mert így mondatik (Péld. 17. 23.): A szomorú lélek elszárítja a csontokat. Vespasian úgy tett és a cipő fölment. De, ha ti ilyen okosak vagytok - mondá Vespasian - miért nem jöttetek eddig ki hozzám? Jochanan felelé:
Hát nem mondtam már meg neked? De én is - felelé Vespasian. Most azonban én elmegyek s egy másik vezért küldök helyettem. Kérj, amit akarsz, én megadom. Jochanan erre így szólt: Add nekem Jabnét és az ő bölcseit s aztán Gamliél rabbit és rokonságának láncát és az orvosokat, akik Zadok rabbit kigyógyítják. - stimmel, de természetesen átlóg a fóliáról.

70a. lap. Jehosua rabbi mondja: Ha valaki ökörhúst evett sárgarépával és holdvilágnál hál a hó 14-e. és 15.-e között a Tamuz körében (Ezech. 8, 14.), az lázt fog kapni. - stimmel.

Nedarim: 8a. lap. Jose rabbi mondá: Ha valaki azt álmodta, hogy azt mondták neki: Légy kiközösített! - akkor neki tíz olyan embert kell összehozni a feloldozására, akik a Talmudot (Halacha) tanulják, de nem olyanokat, akik csak a Misnákat ismerik. Ha azonban talmudismerők nincsenek, a misna ismerők is elegendők; ha ilyenek sincsenek, akkor menjen és üljön le a válóútnál és köszönjön tíz embernek, addig, míg tíz Talmud ismerőt talál. - stimmel.

38a. lap. Chama rabbi mondá: Mózes a kőtáblák töredékeiből gazdagodott meg... A táblák hossza és szélessége 6-6 arasznyi volt, a vastagsága meg 3 arasznyi. Bab és Sámuel mondák: A bölcsességnek 50 kapuja teremtetett a világon s mind egytől-egyig Mózesre bízatott.
Jochanan rabbi mondá: Először megtanulta Mózes a bibliát (Tóra) s aztán megint elfelejtette, míg aztán ajándékul adatott az neki. - stimmel.

Sóta: 22a. lap. A mi rabbijaink tanították ezt;
Egy bizóka (Betschwester), egy csavargó özvegy, meg egy idétlen gyerek (akinek nincsenek még meg a hónapjai) elrontják a világot. - stimmel. (ebből a sorból látszik hogy L.A. valami német szövegből fordít - ami önmagában nem feltétlenül probléma)

33a. lap. Jehuda rabbi mondá: Az ember az ő szükségeiért sohse imádkozzék arámi nyelven, mert Jochanan rabbi azt mondta: Aki az ő szükségeiért arámi nyelven imádkozik, ahhoz nem csatlakoznak a szolgálattevő angyalok, mert ők az arámi nyelvet nem értik. - stimmel.

37a. lap. Nincs olyan parancs a Tórában, amely fölött nem lenne 603,550 embernek 48 szövetségese (ezért minden zsidó 603,550 emberért felelős). - nem "szövetségese", hanem "szorozva".

48b. lap. A samir egy olyan teremtmény, amely akkora, mint egy árpakása és nincs semmi olyan erős, hogy megállhatna előtte. Hogyan kell tartani? Becsavargatják gyapjúrongyokba meg szivacsba és beleteszik egy ólomcsőbe, amit aztán darával töltenek meg. - stimmel.

Baba kamma. A 34b. lapon igen okos barmokról van szó. Az egyik ilyen barom elégetett valamit, hogy annak a hamvában hempereghessen, mert a háta viszketett. A másiknak a foga fájt, hát kinyitotta a söröshordó csapját és megitta a sört, amitől persze jobban lett. - rossz forrásjelölés. 35a.

A 37a. lapon olvassuk a következő igazságszolgáltatást. A gonosz egyszer valakit megütött az öklével. Mikor aztán Hóna rabbi előtt megjelent, ez így szólt hozzá: Menj és fizess neki egy fél zuzt. Erre Hámán elment ahhoz az emberhez és letett az asztalra egy zuzt és kért vissza egy felet. Az azonban nem tudott, vagy nem akart visszaadni. Hámán erre lemért neki még egy pofont és kijelentette, hogy most már kvittek lettek. - nem jelentett ki semmit.

50b. lap. Ha járvány van a városban, akkor az ember ne járjon az út közepén, mert akkor ott a halál angyala jár, akinek ilyenkor szabad nyilvánosan járni; ha pedig békeség, akkor meg az út szélén ne járjon. az ember, mert akkor ott bujkál a halál angyala, nem lévén szabad neki nyilvánosan járni.
Hogyha járvány van a városban, akkor ne menjenek az emberek egyenként az imaházba, mert a halál angyala tartja ott a szerszámait. De ez csak akkor van úgy, ha nem olvassák az iskolás gyerekek a Bibliát és tizen se mondják az imát.
Hogyha a kutyák szűkölnek, akkor a halál angyala érkezett, a városba. Ha pedig vígan vannak a kutyák, akkor Illés próféta érkezett a városba, vagy nősténykutya van köztük. - nincs ilyen sor.

A 80a. lapon beszélik a rabbik, hogy volt egyszer egy jámbor ember, aki mellfájásban szenvedett s az orvosok kijelentették, hogy csak az mentheti meg, hogyha minden reggel meleg tejet szopik. Erre egy kecskét hoztak oda neki, odakötötték az ágy lábához s a jámbor ember úgy szopott tőle. Egy napon azonban meglátogatták a kollégái és ijedten fordultak meg a kecske láttára. Később azonban mégis megejtették a vizsgálatot és konstatálták, hogy egyéb bűne nincs, csak amit a kecskével elkövetett. - stimmel.

A 84a. lapon a "szemet szemért" elvnek alkalmazásáról olvassuk, hogy a büntetés végrehajtása előtt megvizsgálták a delikvenst, hogy kibírja-e a büntetést. Ha elég erősnek találták és mégis meghalt a büntetés alatt, nem terhelt senkit a felelősség. ugyanígy, ha valaki a korbácsolás alatt meghalt, nem volt senki sem felelős. - asszem stimmel.

A 92a. lapon azt olvassuk, hogy hatvan részeg sem bírja azt utolérni, aki korán reggel eszik. - nincs szó részegekről.

93b. lap. Ha a társad szamárnak nevez, tégy nyerget magadra. (Zsidó közmondás.) Szükségből a kutya a ganéjt is megeszi. Ha társadhoz szólsz és nem ad feleletet, lökj rá egy falat. - nincs ilyen sor.

A 94b. lapon olvassuk, hogy egy rabló vezekelni akart, de a felesége nem engedte. Ostoba! - mondá neki - hisz akkor egy öved sem marad. Azóta a rablóktól és uzsorásoktól nem fogadnak el visszatérítést. - stimmel.

A l00a. lapon. olvassuk, hogy Chija rabbihoz egy dénárt hozott egy asszony, amit a rabbi jónak mondott. Másnap az asszony visszajött s elbeszélte, hogy mutatta valahol a dénárt s azt mondták neki, hogy rossz, hát most már nem tud rajta túladni. Erre Chija így szólt Rabh rabbihoz: Cseréld ki neki és írd be a noteszomba: ez egy rossz üzlet volt - rossz forrásjelölés. 99b.

Baba mezia. 59a. lap. Aki a felesége tanácsa szerint cselekszik, az a tisztítótűzbe esik. De két sorral alább már ezt olvassuk: Ha kicsiny a feleséged, hajolj le hozzá és hallgasd meg, - de csak házi dolgokban. - stimmel.

84a. lap. Jochanan rabbi mondá: Én Jeruzsálem szépei közül maradtam. Ha valaki Jochanan rabbi szépségét akarja látni, akkor vegyen egy ezüstserleget, amint az az ékszerésztől kikerül, töltse meg piros gránátalmák magvával, tegyen rá piros rózsakoszorút s állítsa a nap és árnyék közé; ez a fény csak valami a Jochanan szépségéből. - Azonban a mester azt mondá, hogy Kahana rabbi szépségében van valami az Abahu szépségéből, az Abahu rabbi szépségében van valami Jákób pátriárka szépségéből, Jákob pátriárka szépségében van valami az Ádám szépségéből. Jochanán rabbit nem lehet- ideszámítani, mert nála hiányzott az arc ékessége, a szakáll...
Res-Lakis (aki azelőtt csavargó rabló vala) szintén megdicsérte Jochanán rabbi nőhódító szépségét, még be is ugrott utána a Jordánba. Mikor a rabbi ott fürdött s ezért Jochanán oda igérte neki a testvérét, aki - mint mondá - még szebb, mint ő. Res-Lakis persze ohne weiteres elfogadta. Később azonban szemére vetette Jochanánnak, hogy neki ugyan semmi hasznot nem csinált, mert azelőtt is mesternek címezték őt (a rablók). - stimmel.

A 107b. oldalon Rabh rabbi a rossz szemek veréséről beszél és azt mondja, hogy 99-en halnak meg a rossz szemektől és csak egy a rendes úton. - stimmel.

Baba bathra. A 3b. lapon olvassuk, hogy a rabbik a világ világossága, szemefénye, amelyhez minden népek tódulnak (!). - nincs ilyen sor.

A 4a. lapon olvassuk, hogy a "raka" név (haszontalan, semmirekellő; lásd Máté 5., 22.) voltaképen királyt jelent, de olyat, aki még "nagyon fiatal". - akár még stimmelhet is.

A 8a. lapon olvassuk: Rabbi kinyitotta éléstárát az éhség idején és mondá: Az írás-, Misna-, Talmud-, Halakha- és Agada- ismerők jöjjenek be, de a közönséges népbeli emberek ne jöjjenek be. Ekkor Jonathan rabbi előre furakodott és mondá: Mester, adj ennem. Ez pedig kérdé: Olvastad az írást? - Nem. - Tanultad a Misnát?-Nem.-Hát akkor mire föl adjak én neked enni? - Adj ennem legalább úgy, mint egy kutyának vagy hollónak. - Rabbi adott neki, de mikor elment, leült és elkezdett bánkódni: Jaj nekem, hogy a kenyeremet egy közönséges népbeli emberrel osztottam meg! Ekkor így szólt hozzá Simon rabbi: Talán tanítványod az a Jonathán, aki a törvénytanulás tisztességét nem akarja élvezni? Utánanéztek s úgy találták. Ekkor Rabbi így szólt: Bejöhet mindenki! Mert a büntető ítélet a világra csakis a közönséges népbeli emberek. miatt jön. - így beszélt ő akkor is, mikor Tibériás városára egy korona költségét rótta ki a kormány. A lakosok akkor Rabbi elé járultak és mondák, hogy a tanultak is járuljanak hozzá. ő azonban ezt felelte: Nem! - Akkor mi elszaladunk! - Szaladjatok! - El is futott a fele, mire az egész költség a megmaradt felére rovatott ki. Ezek megint Rabbi elé járultak és mondák, hogy a tanultak is járuljanak hozzá. De ő megint ezt felelte: Nem! - Akkor mi elszaladunk! - Szaladjatok! - És el is futott a másik fele is, csak egy mosóember maradt ott. Minthogy most erre rótták ki az egész költséget, ez is elfutott. A korona költségét ekkor elengedték, Rabbi pedig mondá: Most már látjátok, hogy a büntetés csak, a közönséges népbeli emberek miatt jön a világra. - stimmel.

12b. lap. Ha valaki a borhoz van szokva, akkor a bor fölújítja a szívét, még ha szűziesen is van elzárva. - nincs ilyen sor.

A 16b. lapon olvassuk a vadkecskéről, hogy mikor ellenie kell, föláll egy magaslatra, hogy lepotyogó magzatjai agyonzúzzák magukat. A vadkecske méhszája igen szűk, de az ellés előtt mindig egy kígyó harapja ki tágra. Jó annak, akinek fiúgyermekei vannak, de jaj annak, akinek leánygyermekei vannak. Mert a világ ugyan nem lehet meg parfümárusok és tímárok nélkül, de jó annak, akinek parfümgyártás a mestersége, és jaj annak, aki tímársággal foglalkozik. - stimmel.

A 21a. lapon azt mondja Semuél rabbi, hogy a tanítónak csak cipőszíjjal szabad verni a gyereket; ha aztán tanul, jó, ha nem tanul, akkor hagyni kell a többivel együtt. - nem "hagyni kell", hanem "egy szorgalmas mellé kell rakni".

A 21b. lapon mondatik, hogy a tanítók, mészárosok, fürdősök, seborvosok, városi írnokok és ványolók olyanoknak tekintendők, akiktől óvakodni kell, és ha kárt okoznak, ohne weiteres elbocsáthatók, mert az ezek okozta kár nem tehető jóvá. - nincs ilyen sor.

A 22a. lapon olvassuk, hogy Ezra elrendelte, hogy a városokban szépítőszerárusok járkálhassanak, hogy Izrael leányai a szépítőszereket beszerezhessék.
Egyszer Dimi rabbi Nehardeából egy csónak száraz fügét hozott a piacra. Raba utána küldte Ada rabbit, hogy szagolja meg a korsóját, hogy tanult emberé-e. Odament tehát Ada s ezt kérdé tőle: Mi lesz akkor, ha egy elefánt egy fűzfakosarat nyelt 8 attól fattyat hozott a világra? Dimi nem tudta. Nem Babba rabbi vagy te, mestert - kérdé azután. Ada erre rávágott egyet a papucsával és mondá: Tőlem ugyan messze van Raba, de még mindig lehetnék a te tanítód és Raba a te tanítódnak a tanítója. - És a száraz fügéket nem tudta Dimi rabbi eladni a vásáron.
Ha valaki okos akar lenni, akkor imádság közben forduljon észak felé. Ha pedig valaki gazdag is akar lenni, akkor dél felé forduljon. - nem "szépítőszer", hanem "fűszer".

Az 57b. lapon olvassuk, hogy egy írástudó asztalának úgy kell terítve lennie, hogy egyharmad része szabad legyen a káposztafélék és tányérok számára. A közönséges népbeli ember asztala hasonló a fazekakkal körülrakott tűzhelyhez. Az írástudónak ágya alatt nyáron csak papucsnak, esős időben (télen) csak cipőnek szabad lennie. A közönséges népbeli ember ágya hasonló a teletömött kamrához. - ez ennél azért bonyolultabb.

A 91a. lapon olvassuk, hogy szabad nyilvános siránkozást rendezni még szombati napon is, ha a piaci árak esnek. - stimmel.

91b. lap. Jochanan rabbi mondá: Emlékszem rá, hogy a munkások nem akarták a város keleti részén. dolgozni, mert a nyugati szél kenyérszagot fújt rájuk s ettől meghaltak. Emlékszem rá, hogy egyszer egy holló ellopott egy darab húst s fölszállt vele a falra és a zsír a földig csurgott a húsból. emlékszem rá, hogy 16-17 éves gyerekek az utcán együtt játszottak és mégsem vétkeztek. - "nyugati szél" nincs, de minden más igen.

A 110a. lapon olvassuk, hogy, ha valaki nősülni. akar, kötelessége tudakozódni a leány fiútestvérei felől. - stimmel.

A 116a. lapon azt mondja Pinkász rabbi hogy rosszabb a szegénység az ember házában 50 csapásnál. - stimmel.

A 134a. lapon mondatik Johanán rabbiról, hogy a Talmud, csillagászat és mértan mellett a rókameséket, a kísértetek és szolgálattevő angyalok beszédét és a pálmák susogását is értette. - stimmel.

A 134b. lapon olvassuk, hogy egyszer kérdeztek egy haldoklót, hogy kire hagyja a feleségét. Erre ő azt mondta, hogy az az asszony még a főpaphoz is méltó. - stimmel.

A 141b lapon Hana rabbi kifejti, hogy egy embrió nem örökségképes. - stimmel.

A 147a. lapon olvassuk, hogy ha a gyülekezés ünnepén derült idő van, akkor ez jó jel az egész esztendőre. Ha az új év első napján. meleg van, akkor az egész év meleg lesz és viszont - asszem stimmel.

Bechoroth 58a. lap. Ben Asai mondá: Izrael minden bölcse hozzám képest annyi, mint egy folthagyma héj, kivéve ezt a kopaszt itt (Akiba rabbit). - stimmel.

45b. lap. Ben Lakis mondá: Egy magas ember ne vegyen el magas nőt, mert valami árbocot találnak nemzeni; törpe ember ne vegyen el törpe nőt, mert valami hüvelyket találnak nemzeni; a fehér ne vegyen el fehéret, mert valami nagyon fehéret találnak nemzeni; a fekete ne vegyen el feketét, mert valami fekete fazekat talál nemzeni. - stimmel.

Holin. 9a. lap. Jehuda rabbi mondja: Egy tudósnak három dolgot kell tanulnia: az írást, a vágást (sakterolást) és a körülmetélést. - stimmel.

24b. lap. Mihelyt valakinek a szakálla kinőtt, alkalmas arra, hogy községtanácsos legyen, az ima emelvény elé lépjen és kezeit papi áldásra emelje. Mikortól fogva alkalmas valaki templomi szolgálatra? - Mihelyt két hajszála van. - stimmel.

33a. lap. Aki valamit. enni akar a baromból, mielőtt abból az élet kiment volna, vájjon egy olaj-bogyó nagyságú darabot a vágás helyéről, öblítse le jól, várjon míg abból a baromból az élet kimegy, azután egye meg. - stimmel.

86a. lap. Jehuda rabbi mondá: Ama napon az égi szózat ezen szavakat fogja hallatni: Az egész világ az én Chanina fiamnak érdemeiért tartatik fenn. - nem "fenntartatik", hanem "elláttatik élelemmel".

106b. lap. Az az ördög, aki Papa rabbi hazában vala, egyszer vízért ment a folyóra és sokáig elmaradt. Mikor végre megjött, megkérdezték, hogy miért maradt el olyan sokáig. Erre ő így felelt: Várnom kellett addig, amíg a rossz vizek lefolytak. Mikor pedig látta, hogy a korsó szájáról egy kis vizet leöntenek, így szólt: Ha én azt tudtam volna, hogy ti így szoktatok tenni, akkor nem maradtam volna el oly sokáig. - nincs ilyen sor.

110b. lap. Egyszer egy embert vittek a törvényszék elé, aki atyjának és anyjának nem adta meg a köteles tiszteletet. Megkötözték, azonban Jehuda rabbi rájuk parancsolt: Eresszétek el! Mert a rabbik ezt tanították: Minden parancsnál, melynél a jutalom hozzá van adva, nem a törvényszék föladata, hogy arra idelent felügyeljen. - nincs ilyen sor.

Arachim (a szent dolgok becslése). 80b. lap. Jobb az embernek, ha a lányát eladja, mint hogyha kamatra vesz pénzt; mert úgy kevesbedik az adóssága, emígy meg mindinkább szaporodik. - nincs ilyen számú fólia.

-------

És ennyi. Ami megmaradt, az vajon kellően számottevő rész-e ahhoz, hogy legalább megfontoljuk?

Luzsénszky Alfonz - Talmud-bogarak - 3. rész

Megillah (Eszter könyve): 3a. lap. Ha valaki félelemben van, akkor a lelke lát valamit, amit a szeme nem lát. Micsoda szer van ez ellen? Olvassa az ember a Semát. Ha pedig az ember piszkos helyen van, akkor ugorjék az ember a helyéről négy rőfnyit, ha pedig ezt nem tudja tenni, akkor mondja a következőket: A marha a mészárosnál kövérebb, mint én vagyok. - nem "marha", hanem "kecske".

3b. lap. Éjjel nem szabad az embernek felebarátját. köszönteni, mert félni lehet attól, hogy az ördög az. - nincs ilyen sor.

13a. lap. Semmit sem irigyel úgy egy nő, mint a vetélytársának a csípőjét. - stimmel.

Moéd-Katan (félünnep): 9b. lap. Jonathan ben Achmai és Jonathan ben Gerim rabbik a fogadalmakról szóló könyvét tanulgatták Simeon rabbi előtt, azután elbúcsúztak tőle. Simeon ekkor így szólt a fiához: Ezek az emberek előkelő férfiak, menj hozzájuk, hogy áldjanak meg. Ők azután e szavakkal áldottak meg: Adja Isten, hogy vess és ne arass, hogy, amit hazahozol, ne tudd elvinni, amit elviszel, ne tudd hazahozni, legyen a házad lerombolva és lakóhelyed egy szálloda legyen, asztalod legyen szétszórva (ne legyen rendes kenyered) és ne láss új esztendőt. Az ifjú visszament atyjához és így szólt: Azok nem akartak engem megáldani, nem is áldottak meg, hanem megszomorítottak. Erre az apa így szólt: Látod, fiam, az mind áldás volt. "Vess és ne arass" vagyis nemzzél fiakat s ne haljanak meg; "vigyél be és ne vihesd ki, vagyis vigyed be menyeidet, de fiaid ne haljanak meg, hogy a menyeid ne menjenek ki a házadból; "vigyél ki és ne vigyél be" - vagyis nemzzél leányokat s az 5 férjeik ne haljanak meg, hogy a lányaidnak ne kelljen hazajönniük; "a te házad legyen lerombolva - vagyis ez a világ legyen csak szállodád és a másik világon legyen házad. Asztalod legyen szétszórva" tudniillik fiaidtól és leányaidtól; " Ne láss új esztendőt" - vagyis a feleséged ne haljon meg hogy egy másikat ne kelljen elvenned. - itt valami félrecsúszott.

13b. lap. A következőknek szabad a félünnepen a hajukat levágni és a ruháikat mosni: aki tengeri útról vagy fogságból jön vissza, aki a bölcsek által kimondott kiközösítés alul fölszabadul, akinek egy törvény-tudó erre vonatkozó fogadalmát feloldja, a nazaraeusnak és a tisztátalanságot tisztaságba visszatért bélpoklosnak. Továbbá szabad a törülközőt, borbélykendőt kimosni, a folyásos férfinak, asszonynak, a havifolyásosnak és hasonlóknak a ruháikat kimosni, másoknak azonban tilos. - ruhamosásról nincs szó.

15a. lap. A gyászolók tartoznak (ünnepnapon) a fejüket betakarni, a kiközösítettek pedig betakarva ülni. A köszöntés mind a kettőnek tilos. Akinek magömlése van, annak nem szabad a szent könyveket olvasni. - nincs ilyen sor.

25a. lap. Amint Saphras rabbi lelke elszállott, tanítványai megszaggatták ruháikat, mi közben azt mondották, hogy nem tanultak tőle semmit. - stimmel.

27b. lap. Jehuda rabbi mondá: Aki egy halott fölött túlságosan szomorkodik, annak nemsokára másik halottja lesz. Egy asszonynak Huma rabbi szomszédjában hét fia volt; mikor az egyik meghalt, rendkívül megsiratta. Huma rabbi átüzent neki, hogy ne tegyen úgy, de az nem hallgatott rá. Erre ismét átüzent neki: Ha szót fogadsz, jó, ha pedig nem, akkor készíts halotti ruhát egy másik halott számára. Így halt meg valamennyi fia. Ekkor ezt üzente neki: Most készíts magadnak halotti ruhát. És meg is halt.
A halottat 3 napig kell siratni, 7 napig gyászolni, 30 napig pedig a ruhát vasalni és szakállt növeszteni; azután pedig - mondja a Szent - nem szükséges nektek a halotton könyörülnötök, hanem csak nekem. - picit elcsúszott a fordítás, és nekem már nincs kedvem javítgatni.

28a. lap. Babba rabbi mondja: A hosszú élet, a gyermekek száma és a táplálék (jómód) nem az érdemektől, hanem a szerencsecsillagzattól függ.
Rab Seoram, Raba testvére, egyszer Raba előtt ült és látta, hogy az meghalni készül. Ekkor Raba így szólt hozzá: Mondd a halál angyalának, hogy ne gyötörjön soká. Rab Seoram így felelt: Az Úr nem bizalmasa neki? Kaba így szólt: Ha a csillagzata egyszer eljött, akkor az nem fordul felém: Rab Seoram erre így felelt: Az úr megjelent nekem álmomban. Érez az úr fájdalmat? Rab így felolt: Olyanfélét, mint az érvágó-kés nyisszantása.
Raba egyszer Nachman rabbi előtt ült és látta, hogy az meghalni készül. Az ekkor így szólt hozzá.: Mondja az úr a halál angyalának, hogy ne nagyon gyötörjön. Ez pedig így szóla: Nincs az úr tiszteletben előtte? Erre Nachman így szólt: Az Úr megjelent nekem álmomban és kérdezte: Van az Úrnak fájdalmat Olyanforma, mint mikor az ember egy hajszálat húz ki a tejből. És, ha a Szent azt mondana: Menj vissza a világra, ahol voltál és majd azután gyere vissza, - akkor még se tenném meg, a halál angyalától való félelemből.
Eleázár rabbi Hébét evett, amikor megjelent előtte a halál angyala. Ő így szólt az angyalhoz: Hát nem Hébét ettem én most, és nem szentnek mondatik az? Erre abban az órában eltávozott tőle.
Seseth rabbinak a piacon jelent meg a halál angyala. ő pedig így szólt az angyalhoz: Te a piacon jössz hozzám, mint egy basámhoz. Erre az angyal egy házba ment be vele és ott fogta meg.
Asi rabbinak az úton jelent meg a halál angyala. Ő meg így szólt az angyalhoz: Adj nekem még 30 napi haladékot, hogy a tanulmányaimat átismételjem s úgy menjek az égbe. A harmincadik napon megint megjelent neki a halál angyala. Ekkor ő így szólt; Mire jó ez a sietség? Elmúlt már tán a harmincadik nap? A halál angyala így felelt: Nathan fiának a. lába sürget (a helyedbe akar lépni) s egyik uralkodás nem érheti a másikat egy hajszálnyira sem.
Chisda rabbit nem tudta a halál angyala megfogni, mert annak a szája föl nem hagyott a törvény-tanulással. Végre a halál angyala megint fölment és leült Rab házának egy cédrusfájára. Ekkor a cédrusfa meghasadt s a zajra a rabbi elhallgatott és a halál angyala most megfogta.
Chija rabbit se tudta a halál angyala megfogni. Végre egy napon egy szegény ember képében jelent meg neki, kopogott az ajtón e szavakkal: Adjatok egy darab kenyeret! Chija rabbi így szólt; Adjatok neki! Erre a halálangyal így felelt: Az úr irgalmas a szegényhez, hát mért nem irgalmas hozzám? S ezzel bemutatta magát, egy tüzes vesszőt mutatván, és elvitte a lelkét. - stimmel.

Hagigah (ünnepi áldozat): 5a. lap. "Mért minden rejtett cselekedetet ítéletre hoz az Isten" - mondja a Prédikátorok könyve 12. fejezetének 14. verse. (a héber szerint így). Jochanan rabbi mondja: Mi az a "minden rejtett cselekedet?" Rabh így magyarázza: Ha valaki egy tetűt más jelenlétében öl meg, mi által annak undort okoz.
Három fölött sír a Szent naponta: az olyan fölött, akinek módjában állna a Tórával foglalkozni, de nem teszi; az olyan fölött, akinek nincs módjában a Tórával foglalkozni és mégis megteszi; és az olyan községi elöljárón, aki a községgel szemben hencegően viselkedik. - stimmel.

16a. lap. Jehuda rabbi mondá: Aki ezt a három dolgot: a szivárványt, a fejedelmet, meg a papot nézi, az meg fog vakulni. - stimmel.

Sanhedrin: A 17b. lapon olvassuk, hogy egy rendezett tanácsú városban a következőknek kell lennie: háromszor 23 kisebb tanácsbelinek, 10 hivatásos zsinagógalátogatónak, 2 törvényszolgának, 2 pertárnoknak, 2 tanúnak, 2 ellentanúnak, 2 rekontratanúnak. Egy ilyen városban nem szabad írástudónak laknia, ahol a következő tíz dolog hiányzik: egy korbács- és halálbüntetésre jogosított törvényszék, egy szegénypénztár, melynek két beszedője és három kiosztója van, egy imaház, egy árnyékszék, egy orvos, egy fürdős, egy írnok, egy mészáros és egy tanító. - stimmel.

A 19b. lapon olvassuk, hogy Gábriel angyal egyszer agyonütött egy egész tanácsot, mért a királyt merték megidézni. - stimmel.

A 20a. lapon olvassuk, hogy Jehuda rabbi hat tanítványa egy ruhába burkolózott be s úgy tanulták a Tórát. - stimmel.

A 21a. lapon olvassuk, hogy a királynak csak 18 feleséget szabad tartani, Rabina azonban már 24-et enged neki.
Adonijasról (I. Kir. 1, 5.) azt mondja Jehuda rabbi, hogy az ő 50 fullajtárjának ki volt vágva a lépe, hogy gyorsabban szaladhassanak. - stimmel.

A 38a. lapon olvassuk, hogy három dologban különbözik az ember felebarátjától: hangra és kinézésre, hogy a házastársak világoson és sötétben megismerjék egy-mást és értelemre nézve, a rablók és fosztogatók végett. - stimmel.

A 44a. lapon mondja Johanán rabbi, hogy éjjel nem szabad senkit köszönteni, mert félni lehet, hogy az ördög az. - stimmel.

A 45a. lapon olvassuk, hogy a férfit megkövezés előtt levetkőztetik s elől egy testrészét befödik, az asszonyét pedig elől-hátul befödik, mert ő csupa szemérem. A házasságtörő asszony ruháját a pap elől fölszakítja, míg a melle kilátszik, de ha szép melle van, akkor nem, mert a törvényszék könnyen fölmenthetné s a fiatal papok fölizgatódnának.
A megkövező üregnek két ember mélynek kell lennie. A tanúk egyike az elitéltet derekánál fogva letaszítja, hogy a szívére essék, azután visszafordítják a derekára. Ha meghalt, akkor elég van téve a kötelességnek; ha azonban nem halt meg, akkor a másik tanú egy követ vesz és a szívére dobja. Ha erre meghal, akkor a kötelességnek elég van téve, ha azonban nem halt meg, akkor a megkövezése az egész Izrael által történik. - stimmel.

A 45b. lapon olvassuk, hogy minden megkövezettet azután föl kell akasztani (feszíteni). A férfit arccal a nép felé, a nőt arccal a Golgota felé. Simon rabbi nyolcvan asszonyt feszített föl, bár naponta csak egyet szabad elítélni. - stimmel.

46a. lapon olvassuk, hogy az akasztás így történik: Beütnek a földbe egy karót, amelyből egy fog áll ki. Azután összekötik az elítélt kezeit és fölakasztják őt. Mihelyt meghalt, rögtön leveszik; éjjelre nem szabad függve hagyni, csak akkor, ha az-alatt koporsót és halotti ruhát készítenek neki. Ha a máglyára ítélteknél a hús lesült, akkor a csontokat temetik el. A rokonok ha jönnek, üdvözlik a bírákat és tanukat, mert igazságos ítéletet hoztak. Gyászt nem viselnek, mert csak a szívükben viselik a fájdalmat. - stimmel.

49b. lapon olvassuk, hogy ha egy ruhadarabon vérfolt van és nem tudni, hogy havifolyás vérfoltja-e, hétféle vizsgálati eszközt lehet használni: éhgyomorral való nyálazást, árpakásaleves, vizelet, nátron, lúgsó, kimoliakréta és aslag (valami szappangyökér féle). - stimmel.

Az 52a. lapon olvassuk: Az elégetésnél a következő az eljárás: Az elitéltet térdig szemétbe süllyesztik (hogy ne mozoghasson), aztán egy vastag törülközőt egy vékonyabba csavarnak, aztán az elitéltnek nyaka köré csavarván, egyik az egyik végét, másik a másik végét húzza, amíg az elítélt a száját fölnyitja. Azután fölolvasztanak egy fémrudat és beöntik a szájába, hogy a belei elégjenek. Ha a törülköző megszorítása alatt meghal, akkor az elégetés parancsát nem kell végrehajtani, hanem inkább egy fogóval föl kell feszíteni a száját, s aztán a fölolvasztott fémrudat beönteni, hogy a belei elégjenek. Egyszer egy papleány paráználkodott s egy gallyakkal telt zsákba göngyölték be s úgy égették el. A fémrúd alatt ólomrúd értendő. - stimmel.

Az 52b. lapon olvassuk: A lefejezésnél következő az eljárás: Leütik a fejét karddal, amint a kormány szokta tenni. Jehuda rabbi mondja: Ez megszégyenítés lenne, hanem inkább egy tuskóra kell fektetni és bárddal leütni. Erre azt felelték neki: Nincs megszégyenítőbb halálnem, mint ez.
Lefejeztetnek a gyilkosok és lázadó városok lakói. A megfojtás törülközővel történik, amint föntebb mondatott. De addig kell húzni a két végét, míg az elítélt a lelkét ki nem adja. - stimmel.

A 80a. lapon olvassuk, hogy egy ökröt, amely embert ölt, csak annak az ökörnek jelenlétében lehet elítélni. - nincs ilyen sor.

A 81b.-lapon olvassuk, hogy ha valaki már kétszer kapott ostorozást, akkor becsukja a törvény börtönbe és árpakását ad neki enni, míg csak a hasa meg nem reped.
Ha valaki tanúk nélkül ölt meg valakit, akkor börtönbe csukják és "knapp" adnak neki kenyeret és vizet. - stimmel.

A 85b. lapon olvassuk: Aki az apját vagy anyját üti, csak akkor büntethető, ha sértést okozott nekik. A következő esetben a szidalmazás szigorúbban veendő, mint a verés; aki ugyanis őket haláluk után szidja, az büntetendő; aki azonban őket haláluk után üti, nem büntetendő: - stimmel.

Rabbi rabbi beszélte egyszer Antoniusznak, hogy volt egyszer egy király, akinek díszkertjében szép gyümölcsök voltak. Két őr vigyázott ezekre: az egyik őr béna volt, a másik vak. A béna egyszer így szólt a vakhoz: Szép gyümölcsöket látok a kertben, engedj a hátadra ülni s együk meg. Úgy is tettek. Néhány nap múlva jött a király és felelősségre vonta őket. Hát van nekem lábam? - szólt a béna, - Hát látok én? - szólt a vak. A király azonban fölültette a bénát a vakra és elpáholta mind a kettőt. Antoniusz azt kérdezte egyszer Rabbitól: Miért van az hogy a nap keleten kel föl és nyugaton. nyugszik le? Azért, mert ha megfordítva lenne, akkor meg annak az okát tudakolnád. (91a. lap.) - stimmel.

Rabh szerint a három ifjú szemveréstől halt meg, Semuél szerint agyonköpdösték őket. Johanán szerint hazamentek és megházasodtak. Dániel pedig azután Rabh szerint Tiberiásban csatornaépítő vállalkozó lett, Semuél szerint lóheremaggal kereskedett, Johanán szerint pedig tenyészdisznókat szállított Alexandriából. (92b. lap.) - nincs ilyen sor.

A 94a. lapon mondják a rabbik, hogyha valaki fél. aggódik valamitől, akkor a lelke lát valamit jóllehet a szeme fizikailag nem látja. Mit kell akkor tenni? Ugorjék az ember négy rőfnyire, vagy olvassa a Semát. Ha pedig valamely piszkos helyen van, akkor mondja ezt:
A marha a mészárosnál kövérebb, mint én.
Johanán rabbi Izaiás 21. fej. 11. versét úgy magyarázza, hogy Duma egy angyalnak a neve, aki a szellemek fölé van rendelve. - nem a "lelke", hanem az "őrangyala".

A ritkaszakállú ember ravasz, a sűrűszakállú ostoba; aki kétágú szakállt hord, azon az egész világ se fog ki. (100b. lap.) - nem "ravasz", hanem "bölcs".

Makkoth: 22b. lap. Milyen módon történik az ostorozás? - Megkötözik mind a két kezét egy karóhoz két oldalról, a község szolgája lehúzza a ruhát róla, nem baj, ha elszakítja is, míg csak a szíve is mezítelen nem lesz. A háta mögött egy kőnek kell lenni, mire a község szolgája föláll, kezében egy borjúszíjjal. Ez a szíj először dupla, aztán négyágú és még két szíj ágazik ki belőle. A fogója egy arasznyi és a szélessége szintén egy arasznyi s a végének a verésnél a has közepéig kell érnie. Az ütések egyharmadát elölről, kétharmadát hátulról adják. A bűnöst sem állva, sem ülve nem ütik, hanem lehajolva. A verő egy kézzel veri, de teljes erejével. Ha meghal a keze alatt, a verő büntetlen marad. Ha bepiszkítja magát akár ganéjjal, akár vizelettel, akkor nem büntetendő. Jehuda rabbi azt mondja, hogy egy férfi csak akkor, ha ganéjjal piszkítja be magát a verés alatt, egy asszony pedig akkor is, ha csak bevizel. - stimmel.

Sebuoth: 17b. lap. Osaja rabbi mondá: Szeretnék valamit mondani, de félek a kollégáktól. Ha ugyanis valaki egy bélpoklosnak házába hátrafelé megy be, ha egészen bent van is, csak az orra legyen kívül, tiszta marad. - stimmel.

Aboda zara: 12b. lap. A rabbik tanították: Éjjel nem szabad vizet inni: ha ivott, vér száll a fejére, amiatt. Minő veszély miatt? A megvakulás veszélye miatt. Mit tegyen az ember, ha szomjas? - Ha van valaki ottan, akkor keltse föl azt az embert és mondja neki: Szomjas vagyok. Ha pedig' nincs ott senki, akkor kopogjon az ember a korsón annak födelével és mondja magában:
N. N. -nek fia, a te anyád mondá neked, őrizkedjél a megvakulástól (- sabriri) briri, riri, ri, fehér poharakban. - stimmel.

33b. lap. Jischak rabbinak borjúganéjból készült edényei voltak; egyszer megtöltötte őket vízzel és kitette a napra és szétmállottak. - stimmel.

Jebamoth: 16a. lap. Jonathán egyszer Akiba rabbival találkozott, aki nehéz kérdéseket adott fel neki s ő nem tudott azokra felelni. Erre Jonathán így szólt őhozzá: Te Akiba vagy, akinek a neve a világ egyik végétől a másikig ér. Boldog vagy, hogy akkora nevet nyertél, de azért még a borjúpásztort sem érted el. Akiba erre felelé: Sőt még egy birka-pásztort sem. - stimmel.

16a. lap. Ha egy kuthaeus vagy egy rabszolga hál egy izraelita leányával, akkor az a nő fattyút hoz a világra. - stimmel.

22b. lap. Mit csinál Josse rabbi a Lev. 18. 11. szavaival: Atyád felesége leányának szemérmét fel ne fedezd. Ez ő szerinte annyit jelent, hogy csak annak az asszonynak a leánya van tiltva, akivel atyád házasságban élt, tehát ki van véve a rabszolganőtől és nem zsidónőtől származó testvér, mert ezekkel atyád igazi házasságot nem köthetett. - "mert ezekkel" félmondat nem létezik.

45a. lap, Egyszer megjelent valaki (akinek atyja goj, az anyja pedig zsidónő volt) Rab előtt és a következő kérdést intézte hozzá: Ha egy goj vagy egy nemzsidó rabszolga hál egy izraelita nővel, milyen lesz az a gyermek? Rab ezt felelé neki: A gyermek alkalmas. Erre ez így szólt: Ha tehát én alkalmas vagyok, akkor add nekem nőül a leányodat! Nem adom én -felelte Rab. Te csak menj egy távoli helyre, ahol nem ismernek, vagy végy el egy hozzád hasonló származásút. - rendes fordítást kell csinálni mielőtt elfogadjuk (mert amúgy stimmel).

63a. lap. Siess földet venni, de tartózkodjál várakozóan, ha házasodni akarsz; lépj egy fokkal lejjebb, hogyha házasodsz; de lépj egy fokkal föntebb, ha barátot választasz.
Midőn Rab Chijától elbúcsúzott, Ez így szólt hozzá: Isten óvjon meg attól, ami rosszabb a halálnál! Hát van valami rosszabb a halálnál? - kérdi önmagától. Távoztában sokat gondolkodott ezen és rátalált e szavakra. (Eccle 7. 27.) És keserűbbnek találtam a halálnál az asszonyt. Rabnak ugyanis bosszúságot szerzett a felesége. Ha azt mondta neki: Főzz nekem lencsét, akkor bagolyborsót főzött neki; Ha azt mondta: Főzz nekem bagolyborsót, akkor lencsét főzött neki. - stimmel.

63b. lap. Chama rabbi mondá: Ha egy ember megházasodik, akkor a bűnei eltorlaszoltatnak. A rossz asszonytól el kell válni, mert írva vagyon;
Űzd ki a gúnyolódót s akkor vele megy a civakodás a megszűnik a veszekedés és szidalmazás. Raba mondá: Egy gonosz, de nagyhozományú asszony mellé vetélytársnőt kell venni. Chanan mondá: Az olyan ember, aki fajszaporítással nem foglalkozik, méltó a halálra. Ammi mondá: Ábrahám és Sára nem nélküliek voltak, vagyis el voltak dugaszolva. Rab Nachman monda: Sára anyánk terméketlen volt, nem volt neki gyermeke, sőt anyaméhe se volt neki. - rossz forrásjelölés. 64a-b.

Kethuboth: 10b. lap. Miért nevezik az özvegyet almanahnak. Chanina ezt mondá: mert az ő házassági szerződése az újabb házasságkor csak egy minát ér (HNMLA:almanah; HNM:Mina a zsidó írásmód szerint).
Azt tanultuk, hogy a datolya reggel és este jó, vacsora előtt azonban rossz, délelőtt pedig hasonlíthatatlanul jó; három dolgot űz el a datolya: a rossz gondolatokat, a testi fájdalmakat és az alsótesti bántalmakat.
16b. lap. A rabbik tanítják ezt: Mit mondjon az ember a menyasszonytánckor? Sammai iskolája azt mondja, hogy az a menyasszonytól függ. Hillel iskolája ellenben ezt mondatja: Oh szép, oh szeretetre-méltó menyasszony! Sammai iskolája ezt veti ellen: Hát akkor mi lesz, ha a menyasszony béna vagy vak, hogy lehet, akkor neki azt mondani, hogy szép meg szeretetreméltó? Hisz a Tóra azt mondja (Ex 23. 7.): A hazug dologtól tartsd távol magad. Hillel iskolája erre ezt felelé: A ti szavaitok szerint, ha valaki a vásáron rossz vételt csinált, akkor őt a szemeláttára kell dicsérni, vagy ócsárolni! Sőt inkább dicsérni! Ezért mondák a bölcsek: legyen az ember érintkezése mindig szelíd másokkal szemben. - stimmel.

17a. lap. Jehuda rabbiról beszélik, hogy mirtuszágat vett a kezébe, úgy táncolt és kiabálta: Ó szép és szeretetreméltó menyasszony! Samuél rabbi is szokott a menyasszony előtt táncolni. Sera rabbi ekkor azt mondta: Az öreg megszégyenít bennünket! Mikor pedig ő (Samuél) meghalt, lángoszlop szállt alá és odaállt közéje és az emberek közé. Mi pedig azt tanultuk, hogy lángoszlop csak akkor száll le, ha csak egy vagy két jeles ember van egy nemzetségben. Ekkor Sera rabbi azt mondá: A mirtuszág segítette az öreget. Némelyek azt mondják: A menyasszony-vezetés segített az öregnek. Mások ismét azt mondják: A bolondság segítette az öreget. Rab Acha a menyasszonyt még a vállára is vette s úgy táncolt vele. Ekkor a mi rabbijaink azt mondták: Szabad nekünk is ilyesmit tenni? ő pedig így felelt: Ha ő úgy aranylik hozzátok, mint egy gerenda, akkor szabad, különben nem. - stimmel.

30a. lap. Minden betegség, amit az ember kap, az égtől ered, kivéve a hideget és meleget. Továbbá az oroszlán által való megsebezés és a tolvajok által való megsebesítés sem történik csupán ember által, az Isten rendelése nélkül. - stimmel.

61b. lap. A házassági kötelesség teljesítésére a foglalkozás nélküli emberek minden nap kötelezve vannak, a munkások kétszer hetenként, a szamárhajcsárok hetenként egyszer, a tevevezetők 30 napban egyszer, a hajósok 6 hónapban egyszer.- stimmel.

62b. lap. Jehuda egész héten az iskolában szokott ülni és csak péntek este tért haza. Amikor jött, lángoszlop jelent meg előtte. - a fordítás félrecsúszott.

Kidussin: 70a. lap. Rabba monda: Aki nem magához való feleséget vesz, azt olyannak tekinti az írás, mintha az egész világot felszántotta és sóval vetette volna be. Ugyanő mondá: Aki nem magához való feleséget vesz, azt Illés próféta karóhoz köti és az Úr megkorbácsolja. - stimmel.

82a. lap. A legjobb orvos a pokolba való és a legjobb mészáros is Amalek pajtása.
A mi rabbijaink tanították: Mindazoknak, akik asszonyokkal foglalkoznak, gonosz vezetőjük van; ilyenek az aranyművesek, fésűsök, szépítőszerárusok, takácsok, fodrászok, ványolók, érvágók, fürdősök és tímárok.
A mi rabbijaink tanították: Tíz dolog mondatik az érvágóról: Oldalt megy, büszke és támaszkodik ülés közben, a szeme irigy és gonosz, sokat eszik, keveset rak ki, gyanús az erkölcstelenség, a rablás és vérontás miatt. - stimmel.

82b. lap. Ez a világ nem tudna lenni sem szépítőszerárusok, sem tímárok nélkül. Boldog azonban, akinek szépítőszer-árulás a foglalkozása; de jaj annak, aki tímársággal foglalkozik. A világ nem lehetne meg férfi- és nőnemű lények nélkül. Boldog azonban, akinek gyermekei fiúk és jaj annak, akinek leánygyermekei vannak. - nem "ez a világ", hanem "A világ".

2010. április 12., hétfő

Luzsénszky Alfonz - Talmud-bogarak - 2. rész

Pesachim 3b. lap. Egyszer volt egy nem-zsidó, akinek szokása volt Jeruzsálembe járni és a húsvéti bárányból enni. Egyszer megkérdezte őt Jehuda rabbi: Adnak neked a farka kövérjéből is?- Nem, - válaszolta az. Hát ha megint odamész, kérd meg őket, hogy adjanak neked a farka kövérjéből is. Amint tehát ő legközelebb odament, így szólt hozzájuk: Adjatok nekem a farka kövérjéből is! A farka kövérjét a Magasságbélinek kell feláldozni! - feleltek azok. Erre azután nekiláttak és megvizsgálták őt, s amint kiderült, hogy nem-zsidó, megölték. Azután megüzenték Jehuda rabbinak: Üdv neked! Te Nezibisben időzöl és a hálód Jeruzsálemben van kifeszítve.

9b. lap. Egyszer egy szolgáló az ő elvetélt magzatát egy gödörbe dobta, s később arra jött egy pap, aki kíváncsi lett rá, hogy fiú-e vagy lánymagzat. Mikor ez a dolog a bölcsek elé került., tisztának jelentették ki a papot, mert abban a gödörben menyétek és görények is voltak. - stimmel.

10b. lap. Ha egy egér jut valamely házba, ahol (húsvét előtt) mindent felkutattak és kovászost nem találtak: erre vonatkozólag vita van Raba rabbi és Simeon rabbi között. Raba azt mondja, hogy az a ház tiszta, Simeon azt rendeli, hogy az egész földet még egyszer át kell kutatni. - bővebb fordítás nélkül nem tudom eldönteni.

12b. lap. A rabbik tanítják: Az első órában (a mi óránk szerint reggel 7 óra) esznek a birkózók, a másodikban a rablók, a harmadikban az örökségből élők, a negyedik órában a napszámosok, az ötödikben az írástudók, a hatodik órában a közönséges emberek. Ha az ember elkésve étkezik, dobjon követ egy tömlőbe. - stimmel.

15a. lap. A rabbik vitatkoznak arról, hogy el kell-e égetni az olyan húst, amelyről kétséges, hogy tisztátalan-e. Mert lehet, hogy eljön Elijahu (Illés próféta) és tisztának jelenti ki. Asi rabbi mondja: A vita csupán a hatodik órára vonatkozik, mert a hetedikben szabad elégetni. - stimmel.

19b. lap. Ha tűt talál az ember a húsban, akkor a kés meg az ember keze tiszta marad, de a hús tisztátalan. - bővebb fordítá szükséges.

42b. lap. Három dolog szaporítja a bélsarat, meggörbíti a termetet és elrabolja a szemvilág ötszázad-részét: a korpakenyér, a friss részegítő ital és a nyers káposzta; három dolog csökkenti a bélsarat, kiegyenesíti a termetet és felvilágosítja a szemeket: finom kenyér, a kövér hús és az óbor. - nincs ilyen sor.

43a. lap. Miféle az asszonyok kozmetikája? Mondd inkább: az asszonyok kenekedése. Jehuda rabbi mondá ugyanis; Ha az izraelita nők a megfelelő életkor elérése előtt már kifejlődtek, akkor kenik magukat, ha szegények, mésszel, ha gazdagok, akkor finom liszttel, a fejedelmi leányok myrrha olajjal. Micsoda a myrrha olaj? Hona rabbi így felel: Stakte. Jirmeja rabbi ezt feleli: Táblaolaj. Miért kell ezzel kenekedni? Mert ez a szőrt eltávolítja s a bőrt símává teszi. - a 42b-n kezdődik.

49a. és b. lap. Egy nem előírásos lakomán nem szabad egy írástudónak részt venni. Ha például egy kohenita (Kohn: pap, nemes) leánya egy izraelitához (aki nem kohenita) megy nőül, akkor ez a házasság nem fog jóra vezetni; vagy el fogja temetni azt a nőt vagy pedig az a nő szegénységre juttatja. Papa rabbi mondja: Ha én nem vettem volna el egy kohenita leányt, akkor nem gazdagodtam volna meg. Kahana rabbi mondja: Ha nem vettem volna el egy kohenita leányt, akkor nem jutottam volna számkivetésbe. Ha az ember egy írástudó leányát kaphatja nőül, akkor adja el mindenét. De ne vegye el egy közönséges ember leányát, mert ez olyan cselekedet, mint a szőlőt tövissel összeházasítani; ez gyűlöletes és illetlen dolog, mert az ő leányaikra vonatkozik Mózes V. könyvének 27. fejezete 21. verse: "Átkozott legyen, aki barommal hál."
Egy közönséges embernek nem szabad húst enni. Közönséges emberhez nem szabad az úton hozzászegődni. Egy közönséges embert úgy szabad széttépni, mint egy halat. Ha valaki a leényát egy közönséges emberhez adja, ez éppen annyi, mintha megkötözné és az oroszlán elé dobná, mert a közönséges ember üti és minden szemérem nélkül gyakorolja vele a közösülést. Ha valaki egy közönséges ember jelenlétében a. törvénnyel (Tóra) foglalkozik, az éppen annyi, mintha a saját jegyesével azon közönséges ember jelenlétében közösülne. Ha a közönséges ember elvesztett jószágát valaki megtalálja, nem köteles azt kurrentálni. - az Ezékieles félmondat nem létezik.

50a. lap. "Ama napon a lovak csengettyűi is az Úrnak lesznek szentelve." (Zakariás 14. fej. 20.) Jehosua rabbi erre mondja: Egykor a Szent ki fogja bővíteni Jeruzsálemet annyira, amennyit egy ló befutni tud s amennyire az árnyéka elvetődik. Az izraeliták gazdagok lesznek és ajándékokat fognak odavinni. - stimmel.

62b. lap. Volt egyszer egy tanítvány, aki a Genezis könyvet Jochanan rabbitól három hónap alatt akarta megtanulni. A rabbi erre egy reggel hátba vágta, mondván: Berurja, a Meir rabbi felesége, a Chanina rabbi leánya, aki háromszáz miriád tant tanult be, csak három esztendő alatt tudta megtanulni, te meg három hónapról beszélsz! - nem "Genezis", hanem "a nemzedékek könyve" (a Krónika Könyveinek családfákat kivonatoló függeléke).

86b. lap. A menyasszony fordítsa el arcát az evésnél, mert nem illik férfiak előtt enni. Ismael rabbi meglátogatta Simeon rabbit; ez megkínálta őt egy pohár borral, amit ő egy húzásra kihörpintett, azután egy másik pohár borral, amit szintúgy kihörpintett, mire a gazda így szól: Nem gondolja az úr, hogy, aki a poharat egyszerre kihörpinti, az részeges? Igaz, felelte a vendég, de ezt nem lehet mondani a te poharadról, mert ez kicsiny, sem a te borodból, mert ez meg édes, de az én hasamról se, mert az meg tágas. - stimmel.

110b. lap. Papa rabbi mondja: Az ördög mondá ezt nekem: Két pohár bornál ölni szoktunk, három pohárnál nem ölünk, hanem csak kárt okozunk. Két pohárnál bekövetkezik a baj, akár szándékosan, akár akaratlanul tette is az ember, négy pohárnál pedig csak akkor, ha szándékosan tette az ember. Hátha az ember páros számú pohárral iszik vagy tányérral eszik, akkor hogyan kerülje el a bajt? Fogja meg az ember a jobb kezének hüvelykujját a balkezével és a balkezének hüvelykujját a jobb kezével és mondja: Ti meg én hárman vagyunk. Ha az ember hallja, hogy valaki azt mondja: Ti meg én négyen vagyunk, - akkor mondja rá: Ti meg én öten vagyunk. Ha erre azt hallja az ember: Ti meg én hatan vagyunk, - akkor mondja rá: Ti meg én heten vagyunk. Egyszer megtörtént, hogy valaki 101-ig folytatta, mikor azután az ördög dühösen otthagyta. - nincs ilyen sor.

110b. lap. Amemar. mondá: A varázslóasszonyok főnöknője mondta nekem: Ha az ember varázslóasszonyokkal találkozik, akkor ezt mondja: Forró ganéj lyukas kosarakban a szátokba, ti varázslóasszonyok! - nincs ilyen sor.

111a. lap. Res Lakis mondá: Aki a következő négy dolgot cselekszi, annak vére a fejébe száll s az elpocsékolja az életét; ezek azok: ha az ember a szükségét egy pálma és egy fal között végzi, ha az ember két pálma között megy keresztül, ha az ember kölcsönkért vizet iszik, vagy ha az ember kiöntött vizen megy keresztül. Hármat ne hagyjon az ember két személy között keresztülmenni, sem az ember ne menjen át közöttük; Ezek: a kutya, a pálma és az asszony; némelyek azt mondják, hogy a disznó is. Ha egy havifolyásos asszony két személy között keresztülmegy, ha az ő havifolyásának a kezdetén van, akkor azon személyek egyikét megölheti. Ha két asszony az utcán ül, egyik az egyik oldalon, másik a másik oldalon s az arcukat egymás felé fordítják akkor kétségkívül varázslást űznek. A következő három dolog okozza a szemek megvakulását: ha az ember szárazon fésüli a haját, ha az ember altatócsöppeket iszik s ha az ember nedves lábra húzza föl a cipőjét. Aki magasra akasztja a kenyereskosarat, az szegénységre jut. Korpa- és kenyérmorzsa szegénységet hoz a házhoz, mert szerda és szombat éjjel ezen fekszenek az ördögök. Ha az ember a vizet tányérból issza, akkor hályogot kap a szemére. Ha az ember zsázsát eszik s a kezét nem mossa meg, akkor 30 napig fog félni. Ha az ember eret vág magának s a kezét nem mossa meg, akkor 7 napig fog félni. Azokon az ételeken és italokon, amelyek az ágy alatt vannak eltéve, a rossz szellem ül. Szerda és szombat éjjel nem szabad vizet inni, mert a gonosz szellemek veszedelmet okoznak. - stimmel.

112a. lap. Húsvét estéjén nem szabad egy pohár bornál kevesebbet inni; ez alól még az sincs kivéve, aki alamizsnából él. - nincs ilyen sor.

112b. lap. Szerda és szombat éjjel ne menj ki egyedül, mert ilyenkor 18 miriád megrontó angyal csavarog Agrathnak, Maclath leányának vezetése alatt. - stimmel.

113a. lap. Ne végy el második asszonyt, de ha már kettőt vettél el, akkor vegyél egy harmadikat is. - nincs ilyen sor.

113b. lap. Háromféle gyűlöli egymást: a kutyák, a kakasok és a varázslók; némelyek azt mondják, hogy a szajhák is. Akinek nincs felesége, az száműzve van az égből. - a második mondat nem létezik.

Jóma. la. lap.A főpapnak hét nappal az engesztelőnap előtt vissza kell vonulnia a lakásából és a templom tisztviselőinek házában kell tartózkodnia. Egy másik papot is kell rezerválni, mert ő alkalmatlanná lehet. Jehuda rabbi azt mondja, hogy egy másik feleséget is kell neki rezerválni, mert az övé meghalhat. - rossz forrásjelölés. 20.

20a. lap. Ha a főpap elszundikált, akkor a fiatal papok a középső ujjukkal piszkálták s így szóltak hozzá: Urunk, főpapunk, állj föl és sétálj egy kicsit, mutass nekünk valami újat. - nincs ilyen sor.

75a. lap. José rabbi mondja: Az Úr megátkozta az asszonyt, s mégis mindenki szalad utána. (Még José rabbi is!)
Jehuda rabbi mondja, hogy az izraelita asszonyoknak a mannával együtt. szépítőszerek is estek az égből. Chama rabbi mondja, hogy az izraelitáknak a mannával együtt gyökerek is (vöröshagymák) estek. Samuél rabbi azt mondja, hogy drágakövek és gyöngyök is estek. - csak az első mondat létezik.

76a. lap. Simon rabbi mondá tanítványainak, hogy azért nem esett egyszerre egy egész évre való manna, mert akkor az izraeliták egy évben csak egyszer gondoltak volna az Úrra. - stimmel.

Sukkah (ünnepi sátor): 5a. lap. Az isteni bölcsesség sohasem ereszkedett alább tíz ökölnyinél és Mózes meg Illés sem emelkedett soha ennél magasabbra. - stimmel.

26a. lap. A ló csak 60 lélegzetnyi ideig alszik. - stimmel.

29a. lap. "Ha egy eljegyzett leány egy városban segítségért kiált és senki sem jön megmentésére s erőszakot követnek el rajta: akkor ez a dolog nap-fogyatkozást okoz. Ha a kifizetett váltók visszatartatnak, akkor a családapa javai a kormány kezére kerülnek. - Ha valaki pamfletet ír, vagy, ha valaki a jó gyümölcsfákat leveri, akkor holdfogyatkozás lesz. - félreértésből születhetett ez a fordítás.

45b. lap. Chiskia rabbi szerint Jeremiás rabbi azt mondotta: Én az egész világot meg tudom szabadítani a büntetőítélettől, ama naptól fogva, amelyen teremtettem, egészen mostanáig, és, ha én nem, akkor Eleazar fiammal együtt, és, ha mi nem, akkor Jonathan, Usias fia, velünk együtt. - Ugyanő mondja: Én láttam a feltámadás gyermekeit, és, ha azok kevesebben volnának, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük; ha százan volnának is, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük; még ha ketten vannak is, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük. - Rabba mégis azt mondta, hogy a szentek első lakóhelyéig 13 ezer mérföldnyi távolság van! -
Ez attól függ, hogy ők egy világosan fénylő lapon keresztül néznek-e vagy sem.
Beza vagy Jom-Tob (ünnepnap): la. lap. Az ünnepnapon tojt tojást Sammai iskolája szerint szabad azon a napon megenni, Hillel iskolája szerint nem szabad megenni. A nem-kakasos tyúk tojását bármikor szabad megenni. - stimmel.

Beza vagy Jom-Tob (ünnepnap): la. lap. Az ünnepnapon tojt tojást Sammai iskolája szerint szabad azon a napon megenni, Hillel iskolája szerint nem szabad megenni. A nem-kakasos tyúk tojását bármikor szabad megenni. - rossz forráshivatkozás. 2a.

8b. lap. Vitatkoznak a rabbik arról, hogy a ganéjt szabad-e ünnepnapon betakarítani. - valami ilyesmi.

16a. lap. Simon rabbi mondja: A szombat előestéjén az Úr az embernek egy második lelket ad. amely a szombat végén elvétetik tőle. - nincs ilyen sor.

(Ugyanez áll a Taanith 27b. lapján.) - nincs ilyen sor.

21b. lap. Sammai iskolája azt mondja, hogy a lábmosáshoz nem szabad vizet melegíteni, noha az a víz ivásra is használható lenne; Hillel iskolája azonban megengedi. nem "noha", hanem "hacsak nem".

22b. lap. Szabad az ünnep napján a lakószobát kisöpörni, a füstölőszert elkészíteni s szabad a húsvét estéjére kecskebakot készíteni. A "bölcsek" viszont tiltják ezt. - stimmel.

23b. lap. Szabad ünnepnapon a barmot kaparóval vakarni; szabad a borsot megőrölni; a "bölcsek" ezt is tiltják.
A gyerekek játékkocsija tisztátalanná lesz, ha. egy magömléses ember lép reá.
Ünnepnapon nem szabad a halakat a tartóból kiszedni, ennivalót se szabad nekik adni; szabad azonban vadat vagy szárnyast a ketrecből kiszedni vagy nekik ennivalót adni. - stimmel.

25a. lap. Egy veszélybe jutott barmot nem szabad ünnepnap levágni.
Eleazar rabbi mondja, hogy a manna 60 rőf magasságnyira esett. - nincs ilyen sor.

------
84a. lap. Mitől vesz meg a kutya? Rabb azt mondja:
A boszorkányok mulatnak. vele. Micsoda szer van ez ellen? Az ember vesse le a ruháit és szaladjon el. Micsoda szer van az ellen, ha valakit megharap? Abajja mondá: Az ember vegyen hímvidrabőrt s írja rá: Kanti kanti kloros stb. (értelmetlen szavak). Azután vesse le a ruháit, ássa el egy gödörbe s hagyja abban 12 hónapig, azután vegye ki, égesse el egy kemencében s szórja szét a hamuját egy válóúton. Ezen 12 hónap alatt, ha vizet iszik, csak rézcsövön keresztül szabad innia, mert különben a vízben a rossz szellem képét látná s veszélybe kerülné.

25b. lap. Az ember ne egyék fokhagymát vöröshagymával, ne egye meg a hegyét, hanem csak a levelét, mert ha a hegyét is megeszi, akkor faló. Ugyanígy ne igya ki az ember a poharát egy hajtásra, mert ha ezt teszi, akkor iszákos. A rabbik ezt tanítják: Aki a poharát egy hajtásra issza ki, az iszákos, aki két hajtásra issza ki, az tisztességes, aki háromra, az hencegő.

28a. lap. Ünnepnap nem szabad kést köszörülni, de szabad egyik kést a másikhoz fenni.

30a. lap. Ünnepnap nem szabad a csípőre tenni a kezet, sem tapsolni, sem táncolni.

32b. lap. Háromnak nem élet az élet: annak, aki a más asztaláról várja az eledelét, akin a felesége uralkodik és akit a testi szenvedélyek (vagy szenvedések) lenyűgöznek. Némelyek hozzáteszik: és akinek csak egy inge vau. Miért nem számíttatott ez mindjárt az előbbiekhez? Azért, mert ennek legalább, abban van módja, hogy össze tudja keresgélni a férgeit.

36b. lap. Szabad az éjjeli edényt a szemétdombra kivinni, de visszahozni csak úgy lehet, ha vizet ont az ember bele. A ganéjt csak éjjeli edényben szabad kivinni, magában nem. Jer és halld: Egyszer Asi rabbi fűszerei között egy egeret találtak, amire ő így szólt: Fogjátok meg a farkánál és vigyétek tovább!
Nem szabad (ünnepen) fára mászni, sem állaton lovagolni, sem vízben úszni, sem tapsolni, sem a kezet csípőre tenni. Nem szabad bírói tárgyalást tartani, sem esküvőt tartani; sem a sógorsági házasságot elhálni. Nem szabad semmit a szentélynek szentelni, sem értékfogadalmat tenni, se valamit elűzni.

37a. lap. Ha egy barom borjastul egy gödörbe esik, akkor, miként Eliézer rabbi mondja, a barmot kell felhúzni és levágni, a borjú számára pedig eleséget kell odahozni, hogy éhen ne vesszen; Jehosua rabbi azonban azt mondja, hogy az ember éljen csellel: húzza föl a tehenet, mintha le akarná vágni, azután húzza föl a borjút s akkor levághatja, amelyiket akarja.

39b. lap. Mindnyájan azon a nézeten vannak, hogy a kút gazdátlan jószág (tehát meg is lehet mérgezni).
Ros-Hasanah (újév): la. lap. Négyféle újév van: Nisan hónap 1. napján kezdődik a királyok újéve; Elul hónap 3. napján kezdődik a marhadézsma éve; Tisri 1. napján kezdődik a naptári év, valamint a növények és zöldségek éve; Sebat 1. napján kezdődik a favirágzás éve.

6a. lap. Jochanan rabbi, vagy némelyek szerint
Eleazár rabbi mondja: Az ember felesége csak akkor hal meg, ha pénzt kér az embertől s nem tud neki adni, vagy, ha a férjtől adósságot követelnek s nem tud fizetni.

11a. lap. Eliézer rabbi mondja: Tisri hónapban teremtetett a világ, ugyancsak Tisri hónapban szü-lettek az atyák, valamint ugyanebben a hónapban. haltak meg. Húsvét napján született Jizchak (Izsák), újévkor született Sara, Ráchel és Hanna s áldatott meg gyermekekkel. Továbbá újév napján jött ki Josó (József) a fogságból, újév napján ért véget atyáink egyiptomi fogsága, Nisan hónapban váltattak meg az izraeliták és ugyanebben a hónapban fognak még egyszer megváltatni.
Jehosua rabbi mondja: Nisan hónapban háromszor teremtetett a világ stb. (amit Eliézer a Tisri hó-napról mond, ő mind a Nisanról mondja).

11b. lap. Midőn az emberek cselekedetei gonoszak lettek, akkor a Szent megváltoztatta miattuk a teremtés rendjét; a hét főcsillagzatot nappal jelenteti meg, azután elvett belőlük kettőt s ezáltal hozta a vízözönt a világra.

16b. lap. Jizchak rabbi mondja: Ha az év elején nem fújnak, akkor rossz lesz az esztendő vége, mert a sátán mindent tönkretenne.

17a. lap. Hona rabbi beteg volt s mikor őt Papa rabbi meglátogatta, észrevette, hogy gyönge s így szólt a hozzátartozóinak: Készítsetek halotti ruhát neki. Később azonban jobban lett s Papa rabbi szégyellt előtte megjelenni.

19a. lap. Adar hónap 28. napján örültek a zsidók egy jó hírnek (a fogságban), hogy tudniillik nem kell nekik a törvényt elhagyniuk. A kormány ugyanis egyszer azt a határozatot hozta, hogy nem szabad ne-kik a Tórával foglalkozniuk, nem szabad a gyermekeiket körülmetélni s a szombatot megszentelni. Elmentek tehát és tanácsot kértek egy matrónától, akinél Róma nagyjai is mind meg szoktak fordulni. Ez pedig így szólt hozzájuk: Menjetek és kiáltsatok éjjel. Ők tehát elmentek és kiáltoztak. Ezért ama rendeletek mind felfüggesztettek s az a nap ünneppé avattatott.

21b. lap. Rabh és Semuél vitatkoznak; az egyik azt mondja, hogy 50 kapuja teremtetett a bölcsességnek a világra, s ezek, egynek kivételével, Mózesre bízattak. A másik azt mondja: A próféták közül Mózeshez hasonló egy sem támadt, de a királyok közül igen.
A következők nem alkalmazhatók tanuknak: a kockajátékosok, az uzsorások, a galambsport bookmakerjei, a hetedévi gyümölcsárusok, a rabszolgák és az asszonyok. Házassági ügyekben a rabbi-törvény szerint egy rabló is tanúskodhat. Aki az újholdat meglátta, annak el kell mennie a törvényre és megjelenteni, s azután hivatalosan kihirdetik, hogy az újhold megérkezett.
--------
A szaggatott vonalak közti rész nem tudni milyen traktátusra hivatkozik.

Taanith (böjtnap): 4a. lap. Ábrahám szolgája mondja a Mózes I. könyve 24. fej. 14. versében: "Azért az a leányzó, akinek én azt mondom: Hajtsd meg vedredet, hogy igyam, - és ezt mondja: Igyál, sőt még tevéidet is megitatom; - ő az, akit Izsáknak, a te szolgádnak rendeltél." De mi lett volna, ha a" a leányzó sánta, vagy vak lett volna? Saul szintén. így szól Sámuel I. könyvének 17. fejezete 25. versében: "Azt a férfiút, aki amazt (Góliátot) megveri, gazdaggá teszi a király és leányát neki adja." De mi lett volna, ha az a férfiú rabszolga, vagy fattyú? - mondjuk stimmel. (idézetként nem elfogadható, de egyébként pontos)

7a. lap. Chanina rabbi mondja: Sokat tanultam az én tanítómtól, de a kollégáimtól még többet tanultam, azonban a tanítványaimtól tanultam a legtöbbet. - stimmel.

10b. lap. Egy hosszú lépés elrabolja az ember szeme világának 500-ad részét. - stimmel.

11a. lap. Seseth rabbi mondja: Ha egy fiatal tudós böjtöl, akkor a kutya megehette a vacsoráját. - nem "megehette", hanem "had egye meg".

12b. lap. Jehosua rabbi meglátogatta Asi rabbit s ez az ő tiszteletére egy hároméves borjat készíttetett. Meg is kínálták, mondván: Szíveskedjék az úr megkóstolni. Ő azonban így felelt: Én ma böjtölök. Erre így szóltak hozzá: Halassza el az úr és böjtölje meg máskor; vagy talán nem tartja az úr Jehuda rabbi véleményét, aki azt mondja, hogy az ember elhalaszthatja a böjtjét s máskor teljesítheti? Ő így felelt: Én egy álom miatt böjtölök és Rabba azt mondta: A böjtnek olyan hatása van az álomban meglátott baj ellen, mint a tűznek a csepű ellen. Chasda rabbi szerint azonban a böjtölésnek ugyanazon a napon kell történnie, még akkor is, miként José rabbi mondja, ha az a nap szombat lenne. Ha a böjtnapok elmúltak, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor a törvény újabb három böjtnapot. rendel. A munka, a fürdés, a kenés, a szandálviselés és a házasság elhálása tiltva van. Még a fürdőket is be kell zárni. Ha ez a három böjtnap is elmúlt, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor a törvény még hét általános böjtnapot rendel el. Ezek annyiban szigorúbbak az előbbiektől, hogy most az emberek lármáznak és a holtokat bezárják. Ha ezek a bojtnapok is elmúlnak, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor megszorítják az adás-vevést, az építkezést, ültetést, eljegyzést, házasságot és az egymásnak való köszönést. Az egyesek most újra kezdik a böjtölést, míg a Nisan hónap el nem múlik. Ha csak akkor jön eső, amikor a Nisan hónap már elmúlt, akkor ez az ég haragjának a jele.
A következő lapon arról vitatkoznak a rabbik, hogy a böjtnapokon a hideg vagy a meleg fürdő van-e eltiltva. - stimmel.

14b. lap. Más egyéb csapások miatt, melyek a községet érik, mint: viszketegség, sáskák, legyek, darazsak, szúnyogok, kígyócsípések és skorpiók, - nem szokás lármázni, hanem siránkozni. Ha a siránkozás szájjal történik, akkor a lármát harsonával kell csinálni. Egy tekintélyes embernek nem szabad arcra borulni, sem pedig magát zsákkal körülövezni. - stimmel.

17a. lap. A király naponta nyírja a haját, a főpap egyik szombat előestéjétől a másikig s egy közönséges pap minden harmincadik napon. - stimmel.

19a. lap. Ha a növények kiszáradnak, akkor azonnal lármázni kell; szintúgy azonnal lármázni kell, ha az egyik esőzéstől a másikig negyven nap múlt el, mert ez a csapás egyenlő a szárazsággal. Ha olyan eső esik, amely elég a növényeknek, de nem elég a fáknak, vagy pedig olyan eső, amely elég a fáknak, de nem elég a növényeknek. vagy pedig olyan eső, amely a fáknak és növényeknek elég, de nem elég a kutaknak, árkoknak és vermeknek, akkor azonnal lármázni kell. Szintúgy azonnal lármázni kell, ha egy városra kevés cső jön; az illető város böjtöljön és lármázzon, de a környéke ne böjtöljön a ne lármázzon.
Mit kell pestisnek tekinteni? Ha egy városban. amely 500 férfit számlál, három nap alatt egymásután három halottat visznek ki; ha kevesebbet, akkor az nem pestis. - nincs ilyen sor

19a. lap. Ha a növények kiszáradnak, akkor azonnal lármázni kell; szintúgy azonnal lármázni kell, ha az egyik esőzéstől a másikig negyven nap múlt el, mert ez a csapás egyenlő a szárazsággal. Ha olyan eső esik, amely elég a növényeknek, de nem elég a fáknak, vagy pedig olyan eső, amely elég a fáknak, de nem elég a növényeknek. vagy pedig olyan eső, amely a fáknak és növényeknek elég, de nem elég a kutaknak, árkoknak és vermeknek, akkor azonnal lármázni kell. Szintúgy azonnal lármázni kell, ha egy városra kevés cső jön; az illető város böjtöljön és lármázzon, de a környéke ne böjtöljön a ne lármázzon.
Mit kell pestisnek tekinteni? Ha egy városban. amely 500 férfit számlál, három nap alatt egymásután három halottat visznek ki; ha kevesebbet, akkor az nem pestis. - rossz forrásjelölés: a 18b-n kezdődik. Nem "pestis", hanem "járvány".


20a. lap. Simeon egyszer a tanítója házából jött vissza szamáron és büszke volt a Tórára, amit megtanult. Útközben egy emberrel találkozott, aki így köszöntötte: Béke neked, rabbi! Ő azonban nem fogadta a köszöntést, hanem így szólt: Baka! Minő csúf vagy! Tán a te városodbeli férfiak mind olyan csúfak, mint te? - Én nem tudom, - felelé amaz - azonban mondd a Mesternek, aki engem teremtett: Minő csúf az edény, amit teremtettél! A rabbi leszállt a szamárról és bocsánatot kért. Az az ember azonban így szólt: Én nem bocsáthatok meg előbb, míg te el nem mész a Mesterhez, aki engem teremtett. A rabbi ment tehát az ember után, míg annak a városa közelébe értek. Ekkor kijöttek annak a városnak lakói és így szóltak: Béke neked, rabbi, rabbi, tanító, tanító! Erre ő így szólt hozzájuk: Kit szólítotok ti így: Rabbi, rabbi! - Azt, aki mögötted jön. - Ha ez rabbi, - mondá az ember, akkor ne legyen hozzá hasonló Izraelben, - Miért beszélsz te így? - a 20b-n fejeződik be.

25b. lap. Abajje és Raba rabbik mondjak: Az alleluját csak betelt lélekkel és tele hassal szabad énekelni. - stimmel.

26b. és 31a. lap. Az izraelitáknak nem vala vígabb ünnepe, mint az Ab hónap 15. napja és az engesztelőnap. Ilyenkor szoktak a jeruzsálemi lányok fehér ruhában kirándulni s ekkor mosták ki először a, ruháikat. A jeruzsálemi lányok összegyűltek a szőlőhegyeken és táncoltak, miközben így kiabáltak: Ifjú, nyisd ki a szemedet és nézd meg, hogy kit választasz! Ne nézz a szépségre, hanem a családra, mert az asszonyt csak a gyerekekért kell elvenni. A szépek azonban így szóltak: Csak a szépségre nézzetek, mert az asszonynál a szépség a fődolog. A csúnyák megint így szóltak: Vegyetek. az ég szerelméért, de hagyjátok magatokat arannyal megfizetni. - stimmel.