2010. április 1., csütörtök

Luzsénszky Alfonz - Talmudista bibliamagyarázás

Midőn Ádám egyedül volt a Paradicsomban, nemi ösztönétől hajtva az állatok között keresett magának házastársat s olyan buja volt, hogy az állatok minden nemével közösült. (Jebamoth 65b.) - rossz forrásmegjelölés. 63a.

"Jochanan rabbi mondta: Hétszer közösült Sisara ama napon Jahellel. (Jud. 5., 27.) A kígyó azon órában, mikor Évával közösült, szennyet lövellt belé, de, mikor az izraeliták a Sinai hegyen voltak, megszűnt a tisztátalanságuk, míg azon népeknél, amelyek nem voltak a Sinai hegyen, nem szűnt meg a tisztátalanság. (Jebamoth 103a.) - az első mondat külön van, és a többi a 103b-n található.

A Sanhedrin l08b. lapján ez áll: Res-Lakis mondja, hogy a holló találó feleletet adott Noénak: urad is gyűlöl, te is gyűlölsz. Urad azt parancsolta, hogy a tisztátalanokból csak kettőt vegyél be, s abból is kiküldesz engem. Ha most a hidegnek vagy melegnek fejedelme rám rohan, akkor hiányzik egy teremtmény a földről. Vagy tán a nőstényemet kívántad meg? Gonosz! felelte Noé, - ha a különben megengedett elhálás is eltiltatott nekem, hogy lenne az szabad, ami különben is tilos?! - stimmel.

.A Sanhedrin 70a. lapján Rabh és Samuél vitatkoznak
Noé átka fölött: egyik azt mondja, hogy Káin megférfiatlanította az apját, másik azt állítja, hogy vele hált. - mintha mások vitatkoznának, de egyébként stimmel.

A Baba mezia 86b. lapján olvassuk, hogy Ábrahámhoz a körülmetéltetése utáni harmadik napon eljött az úr, hogy tudakozódjék hogyléte felől. Sőt még a napot is kivette a tokjából (!) hogy melegebben süssön és ezt a jámbor embert vendégek ne zavarják. Ábrahám ez alatt kiküldte a .szolgáját, Eliézert, hogy nem jön-e valaki, de ez nem talált senkit. Ábrahám azonban nem hitt neki, hanem kiment ő maga, s akkor ott találta az Urat, aki az ajtónál állt. Amint az Úr látta, hogy Ábrahám a körülmetélés helyén a sebét kötözi és oldozza, így szólt:
Nem illik itt állni. Mikor Ábrahám föltekintett, három férfiút látott és elébük futott. Mikor ezek látták, hogy fájdalmai vannak, így szóltak: nem illik itt állni. Ki volt ez a három férfiú? Mikhael, Gabriél és Rephael. - stimmel.

Józsefnek Putifár felesége által való megkísértetésének történetét így forgatja ki a Talmud: "Történt pedig, hogy egy napon, hogy József a házba méne, valami dolgot végezni. (Gen. 39, 11.) Jochanan rabbi mondja: Ebből az következik, hogy a bűn elkövetését mind a ketten elhatározták. Semuel szerint József testi szükségének végzésére ment be. - "És annak megragadván ruháját, így szólt: Feküdjél hozzam!" Egyik hagyomány szerint ebből az következik, hogy mind a ketten meztelen mentek az ágyba. Ebben a pillanatban jött József elé az atyja képe és megjelent neki az ablak előtt, kiáltván: József! S tüstént lekonyult a hímvesszeje s karjai megerősödtek; kezét a földbe dugta s a mag kezének körmei között ment keresztül". (Szóta 36b.) - stimmel.

"Abitul, az író mondja: Az a fáraó, aki Mózes idejében élt, egy rőf magas vala, a szakálla is egy rőf hosszú. volt, a hímvesszeje pedig egy rőf és egy arasz volt". (Moéd-Katan 38a.) - nincs ilyen fólia.

A Sanhedrin 82b. lapján a Mózes IV. 25. fejezetében említett paráználkodó férfiúról az mondatik, hogy 424 közösülést végzett azon a napon és Fineesz kivárta, amíg egészen "maccs" lett, azután támadt reá, Mások szerint csak 60-at, amitől heréi olyanok lettek, mint egy összetört tojás, a nő meg olyan lett, mint egy vízzel itatott ágy. Az alteste akkora lett, mint egy konyhakert. Szeméremteste egy rőfnyi lett. - stimmel.

"Jehuda rabbi beszéli, hogy egyszer megbetegedett egy nem-zsidó nő ós akkor megfogadta, hogy a világ minden bálványának szolgálni fog, ha meggyógyul. Midőn aztán meggyógyult és Peór (Belphegor) bálványa elé ment, megkérdezte ennek papjait, hogy hogyan kell ezt az istent tisztelni. Ezek azt felelték, hogy egyék céklát és igyék részegítő hashajtót és ürítse ki magát a bálvány előtt. Akkor inkább megint beteg leszek - felelte a nő, minthogy egy bálványt ezen a módon tiszteljek". (Sanhedrin 64a.) - nem "ürítse ki magát", hanem "meztelenítse le magát".

Egyszer az ulambeli Sabta bérbe adta a szamarát egy nem-zsidó nőnek. Mikor azután az bement Peór egyik bálványa elé, így szól az hozzá: Várj egy kicsit, míg bemegyek és kijövök. Mikor pedig kijött, akkor meg Sabta mondta neki: Várj te is míg én bemegyek és kijövök. Hát te nem vagy zsidó? - kérdé a nő. Mi közöd hozzá! - Erre bement, kiürítette magát a bálvány előtt s beletörölte magát annak orrába. S íme, a bálvány papjai megdicsérték, hogy még ilyen szépen senki nem tisztelte az ő istenüket". (u. o. 65b.) - rossz frrásjelölés. 64a. Nem "kiürítette", hanem "lemeztelenítette".

"Dávid 100 filiszteusnak előbőrét hozta Saul elé, hogy annak lányát feleségül megkaphassa. Saul ugyan semmire se becsülte ezt, de Dávid erősítette, hogy jó lesz a kutyáknak meg macskáknak". (Sanhedrin l9b.) - stimmel.

A királyok III. Könyve 25. fej. 32. versében olvassuk: »És Dávid mondá Abigáilnak: Áldott Izraelnek Ura Istene, aki ma elém küldött." A Talmud ezt így magyarázza: "Abigail föltakarta a combját s ennek a fénye mellett ment Dávíd 3 mérföldnyire". (Megillah 14b.) - stimmel.

A Sanhedrin 107a. lapján olvassuk, hogy Dávidnak 18 felesége volt és még betegsége idején se mulasztotta el a 18 köteles elhálást. (Ezt a 6. zsoltár 7. versével bizonyítják!) - stimmel.

"Akitófel (Kir. II. 17.) nyolcéves korában nemzett és Bath-Sabe hatéves korában fogant, mert az asszony hamar kifejlődik. (Sanhedrin 68a.) - nincs ilyen sor.

Izsák rabbi így fejtegette Sámuel II. könyvének 13. fej. 3-15. verseit és azt mondja, hogy az erőszakos közösülés után azért gyűlölte meg Amnon az ő húgát, Támárt, miert annak szeméremtestéből egy szál szőr neki azon bizonyos tagjára csavarodott és eltorlaszolta a vizelő csövet. De hát mit tehetett erről Támár? - Inkább azt állítsd, hogy Támár sodort egy szál szőrt Amnon azon tagjára és bedugta vele a vizelő csövet. - Rabba rabbi azonban azt mondja, hogy Izrael leányainak szépsége azért híres minden nép között mert nekik sem a hónuk alatt, sem a szeméremtestükön nincsen szőr. (Sanhedrin 21a.) - stimmel, de az utolsó mondat végén a szövegben kérdőjel van, én meg nem fordítom most le a kellő mennyiséget ahhoz, hogy megítélhessem, állításként igaz-e.

A Sanhedrin l0lb. lapján olvassuk, hogy Nabot a hímvesszejéből tüzet látott kitörni; Akitófel meg kiütést látott rajta s ezekből mind a ketten azt jósolták maguknak, hogy királyok lesznek. - stimmel.

A 105b. lapon lerántják Bálaámot; kisütik róla. hogy egyik lábára sánta volt, egyik szemére vak volt, a hímvesszejével varázslást űzött s a szamarával hált. A szamara maga a szemébe mondta neki, hogy ő éjjel a felesége. - stimmel, bár talán "felesége" helyett "ágyaa" jobb szóhasználat lenne.

A 106b. lapon Eliézer rabbi azt mondja, hogy Sitim lakói meztelenen mentek isteneik elé, Jehosua pedig azt mondja, hogy mindenféle pollúciót. kaptak. - stimmel.

"Rahab rabbi mondja, hogy Ákáb király (Kir. III.) hidegvérű volt s ezért Jezabel két igazi k.... képét tétette a kocsijába, hogy azok szemlélésétől Akáb vére forrásba jöjjön". (Sanhedrim 39b.) - stimmel.

A Királyok IV. könyvében (2, l6) említett hős férfiakról azt mondja a Talmud, hogy abban az órában, mikor szükségüket végezték, egész nagy rakást csináltak. Rab Mari mondá: Aki sok ganéjt rak ki. annak altesti baja van." (Szóta 42b.) - stimmel.

A Sanhedrin 92b. lapján olvassuk, hogy amikor Nabukadnezár foglyul vitte a zsidó népet, olyan szép ifjak voltak köztük, hogy látásukra a kald nők folyást kaptak. Mikor ezt elmondták férjeiknek, ezek a királynál panaszt tettek s a király a szép zsidó ifjakat leölette. - stimmel, bár a leöletésben nem vagyok biztos.

"Azon időben, amidőn az istentelen Nebukadnezár király az igazságos Zedekiás királlyal olyan galádul bánt, büntetésül az előbőre háromszáz rőfnyire nőtt meg, úgy, hogy ő mindazokat a királyokat, akik az asztalánál ültek, körülkanyarította vele". (Sabbath 149b.) - nem csak az "előbőre", hanem a teljes hímvessző.

A Sanhedrin 103b. lapján olvassuk, hogy Manasszesz lerontotta az oltárt, Amon elégette a törvénykönyvet és bepókhálósította az oltárt, Akáz megengedte az erkölcstelenséget, Manasszesz a nővérével hált, Amon az anyjával hált; mikor ez így szólt hozzá: Találsz te valami élvezetet azon a helyen, ahonnan kijöttél? - a fiú így felelt: Csak azért teszem, hogy az Istent haragítsam. Mikor Joákim jött, ezt mondá: Nekünk nem kell az ő világossága sem, vigye el, van párvajim aranyunk, majd világit az! Joakim király arra a bizonyos tagjára tetováltatta az Úr nevét. - a tetoválást nem látom.

Semuél rabbi mondja: "Miért hasonlíttatnak a. törvény szavai az őzikéhez? (Példabeszédek 5, 19.) Mert miként az őzikének szűk méhszája van s azért a párja előtt mindig egyforma kedves marad, akár-csak az első alkalommal, éppúgy a törvény szavai is az azt tanulónak mindenkor kedvesek"'. (Erubin o3b.) - nincs ilyen sor.

"Zera rabbi mondja: Miért hasonlították Esztert őzikéhez? Azért, mert miként az őzikének szűk méh-szája van s ezért a párja előtt mindig egyforma kedves marad, akárcsak az első alkalommal, éppúgy kedves maradt Eszter is Ahasvérus előtt mindenkor, akárcsak az első alkalommal. (Jóma 22b.) - stimmel.

"Ahasvérus lakomája így történt: némelyik vendég azt mondta, hogy a méd nők szépek; mások meg azt mondták, hogy a perzsa nők szépek. Erre Ahasvérus így szólt hozzájuk: Az az edény, akit én használok, se nem méd nő, se nem perzsa, hanem kald nő (Eszter) akarjátok látni? - Igen, felelék, de meztelenül kell megjelennie". {Megillah 12a.) - rossz forrásjelölés: 12b, és nem értem mit akar ezzel L.A., hiszen a Biblia álláspontja nyilvánvaló ebben a kérdésben.

Amikor ugyanis Ahasvérus be akarta mutatni Vasthi szépségét, az nem akart bemenni, megvetvén a részeg király parancsát. A rabbik azt tanítják, hogy szemtelen volt, azért nem jött be; más rabbik azt mondják, hogy Gábriel angyal elment hozzá és farkat csinált neki. Azért haragudott meg a király, mert Vasthi ezt üzente neki: Te még az én nagyapám istállómesterének se vagy a fia, mert az ezer icce bort is meg tudott inni és nem lett részeg, te meg csak egy kicsit iszol és mindjárt bolond vagy... Elvitették Eszter a király kamrájába a tizedik hónapban, vagyis, amikor egyik testnek a másikra gusztusa van. És a király jobban megszereté őt mind a többi asszonyoknál. Ha azt akarta hát úgy ízlett neki, mint egy szűz, ha pedig amazt akarta, hát úgy élvezte, mint egy megejtett nőt. (u. o. az 1. fejezetben.) Később így folytatódik Eszter könyvének magyarázata: "A királyné leesék és színe halványra változván, ellankadt fejét a szolgálóra hajtá". - Rab szerint havi vérzést kapott, Jeremja szerint rájött a székelés. "És történt, hogy, amint a király meglátta Eszter királynét" stb. Jochanan rabbi mondja: Három szolgálattevő angyal szegődött melléje abban órában, az egyik fölegyenesítette a nyakát, a másik a szerelem fonalát vonta fölébe, a harmadik Ahasvérus jogarát nyújtotta ki, és pedig Jeremja rabbi szerint két ölnyire, mások szerint 12, 16, 24, 60, 200 ölnyire. Rabh szerint Hamannak 30 fia volt, 10 meghalt., tízet fölakasztottak, 10 ajtóról-ajtóra járt koldulni. A rabbik azt mondják, hogy 70 fia koldult; Rami szerint pedig 208 fia volt neki. "És így cselekedjél Mordechajjal". (Mardocháeus.) Haman elmene és a rabbik között találá őt... Várakozott, míg Mordecháj elvégezte az imádságát. Azután így szólt hozzá: Mivel foglalkoztok'? Hát, amíg a templom állt, monda Mordechaj, az volt a szokás, hogy, aki lisztet akart áldozni, hozott egy csomó finom lisztet és ezáltal megtisztult a bűntől. - Akkor hát a ti lisztetek jött, - mondá Hámán - és elnyomta az én tízezer talentumomat. -- Te istentelen, - kiáltá Mordechaj, - hátha a rabszolga javakat vásárol, kié az a rabszolga s kiék az ő javai? - Erre Haman így szólt: Kelj föl, húzd föl ezeket a ruhákat s ülj föl erre a lóra, mert a király akar téged látni! Mordechaj így felelt: Előbb nem tehetem, míg a fürdőbe nem megyek és meg nem nyírom a hajamat, mert nem illik ilyen állapotban királyi ruhákat fölvenni. Eszter elküldte ezalatt embereit és minden fürdőst meg borbélyt elrejtetett. Így tehát maga Haman vitte Mordechajt a fürdőbe, levette a ruháit, hozott egy ollót a lakásáról s levágta Mordechaj haját. Mialatt a haját nyírta, Mordechaj nagyokat sóhajtott. Midőn pedig Haman megkérdezte, hogy miért sóhajt, így felelt Egy férfiú, aki a király előtt tiszteletben állt és méltóságot viselt, most fürdőszolga kénytelen. lenni! -Te gonosz, - viszonzá Haman, hát te nem voltál egykor borbély Kepliar-Karzombant (Krijamos). Mi azt tanultuk: Haman 22 évig volt borbély Karzomban, - felelt Mordechaj. - Mikor aztán a haját lenyírta, ráadta a ruhákat és így szólt:
Ülj erre a lóra és lovagolj! - Én nem birok, felelte Mordechaj, elgyöngültem a böjtölésben. Erre Haman leguggolt, Mordechaj pedig fölhágott a hátára. hogy a lóra üljön, de közbe jól megrúgta Hamant. Mikor abba az utcába értek, amelyben Haman lakott, ennek a leánya kinézett az erkélyről s abban a hiedelemben, hogy a lovon ülő az atyja, s a lovat vezető Mordechaj, fogott egy fazekat s az apja fejéhez vágta. Mikor azonban meglátta, hogy az az apja volt, leugrott az erkélyről és meghala. "És a király haragja megnyugodott" - mondja tovább Eszter könyve. Lement ugyanis a kertbe s ott szolgálattevő angyalokat talált, akik férfiak képében jelentek meg neki s kitépték a kert fáit, mondván, hogy ezt Haman parancsolta nekik. Abahu rabbi azt mondja, hogy egy szolgálattevő ráütött a király szájára".
"Jizchak rabbi monda: Ha az ember csak annyit mond: "Rachab, Rachab, rögtön pollúciót kap. (Rachab ugyanis ritka szépség volt. Taanith 5b. - nincs ilyen sor.

Ugyanez áll a Megillah l5a. lapján.) - nincs ilyen sor.

"A rabbik tanítják: Rachab a neve által paráználkodott, Abigail a gondolata által, Michol a tekintete által". (U. o. l5a.) - "gondolat" helyett "emlék", "tekintet" helyett "megjelenés".

Raba rabbi tanítá: "A mandragórák illatoznak, kapuinkban mindenféle almák". (Énekek Éneke 7.) A mandragórák (szerelemalmák, termékenyítő gyümölcsök) Izrael ifjait jelentik, akik még nem kóstolták meg a bűnt, a kapuban levő almák pedig Izrael leányait, akik kapuikat, azaz szeméremtestüket, férjeik számára zárva
tartják. (Erubin 21b.) - nem "zaz szeméremtestüket, férjeik számára zárva tartják", hanem "szólnak férjüknek kapiukról", azaz szólnak mikor menstruálnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése