2010. április 12., hétfő

Luzsénszky Alfonz - Talmud-bogarak - 2. rész

Pesachim 3b. lap. Egyszer volt egy nem-zsidó, akinek szokása volt Jeruzsálembe járni és a húsvéti bárányból enni. Egyszer megkérdezte őt Jehuda rabbi: Adnak neked a farka kövérjéből is?- Nem, - válaszolta az. Hát ha megint odamész, kérd meg őket, hogy adjanak neked a farka kövérjéből is. Amint tehát ő legközelebb odament, így szólt hozzájuk: Adjatok nekem a farka kövérjéből is! A farka kövérjét a Magasságbélinek kell feláldozni! - feleltek azok. Erre azután nekiláttak és megvizsgálták őt, s amint kiderült, hogy nem-zsidó, megölték. Azután megüzenték Jehuda rabbinak: Üdv neked! Te Nezibisben időzöl és a hálód Jeruzsálemben van kifeszítve.

9b. lap. Egyszer egy szolgáló az ő elvetélt magzatát egy gödörbe dobta, s később arra jött egy pap, aki kíváncsi lett rá, hogy fiú-e vagy lánymagzat. Mikor ez a dolog a bölcsek elé került., tisztának jelentették ki a papot, mert abban a gödörben menyétek és görények is voltak. - stimmel.

10b. lap. Ha egy egér jut valamely házba, ahol (húsvét előtt) mindent felkutattak és kovászost nem találtak: erre vonatkozólag vita van Raba rabbi és Simeon rabbi között. Raba azt mondja, hogy az a ház tiszta, Simeon azt rendeli, hogy az egész földet még egyszer át kell kutatni. - bővebb fordítás nélkül nem tudom eldönteni.

12b. lap. A rabbik tanítják: Az első órában (a mi óránk szerint reggel 7 óra) esznek a birkózók, a másodikban a rablók, a harmadikban az örökségből élők, a negyedik órában a napszámosok, az ötödikben az írástudók, a hatodik órában a közönséges emberek. Ha az ember elkésve étkezik, dobjon követ egy tömlőbe. - stimmel.

15a. lap. A rabbik vitatkoznak arról, hogy el kell-e égetni az olyan húst, amelyről kétséges, hogy tisztátalan-e. Mert lehet, hogy eljön Elijahu (Illés próféta) és tisztának jelenti ki. Asi rabbi mondja: A vita csupán a hatodik órára vonatkozik, mert a hetedikben szabad elégetni. - stimmel.

19b. lap. Ha tűt talál az ember a húsban, akkor a kés meg az ember keze tiszta marad, de a hús tisztátalan. - bővebb fordítá szükséges.

42b. lap. Három dolog szaporítja a bélsarat, meggörbíti a termetet és elrabolja a szemvilág ötszázad-részét: a korpakenyér, a friss részegítő ital és a nyers káposzta; három dolog csökkenti a bélsarat, kiegyenesíti a termetet és felvilágosítja a szemeket: finom kenyér, a kövér hús és az óbor. - nincs ilyen sor.

43a. lap. Miféle az asszonyok kozmetikája? Mondd inkább: az asszonyok kenekedése. Jehuda rabbi mondá ugyanis; Ha az izraelita nők a megfelelő életkor elérése előtt már kifejlődtek, akkor kenik magukat, ha szegények, mésszel, ha gazdagok, akkor finom liszttel, a fejedelmi leányok myrrha olajjal. Micsoda a myrrha olaj? Hona rabbi így felel: Stakte. Jirmeja rabbi ezt feleli: Táblaolaj. Miért kell ezzel kenekedni? Mert ez a szőrt eltávolítja s a bőrt símává teszi. - a 42b-n kezdődik.

49a. és b. lap. Egy nem előírásos lakomán nem szabad egy írástudónak részt venni. Ha például egy kohenita (Kohn: pap, nemes) leánya egy izraelitához (aki nem kohenita) megy nőül, akkor ez a házasság nem fog jóra vezetni; vagy el fogja temetni azt a nőt vagy pedig az a nő szegénységre juttatja. Papa rabbi mondja: Ha én nem vettem volna el egy kohenita leányt, akkor nem gazdagodtam volna meg. Kahana rabbi mondja: Ha nem vettem volna el egy kohenita leányt, akkor nem jutottam volna számkivetésbe. Ha az ember egy írástudó leányát kaphatja nőül, akkor adja el mindenét. De ne vegye el egy közönséges ember leányát, mert ez olyan cselekedet, mint a szőlőt tövissel összeházasítani; ez gyűlöletes és illetlen dolog, mert az ő leányaikra vonatkozik Mózes V. könyvének 27. fejezete 21. verse: "Átkozott legyen, aki barommal hál."
Egy közönséges embernek nem szabad húst enni. Közönséges emberhez nem szabad az úton hozzászegődni. Egy közönséges embert úgy szabad széttépni, mint egy halat. Ha valaki a leényát egy közönséges emberhez adja, ez éppen annyi, mintha megkötözné és az oroszlán elé dobná, mert a közönséges ember üti és minden szemérem nélkül gyakorolja vele a közösülést. Ha valaki egy közönséges ember jelenlétében a. törvénnyel (Tóra) foglalkozik, az éppen annyi, mintha a saját jegyesével azon közönséges ember jelenlétében közösülne. Ha a közönséges ember elvesztett jószágát valaki megtalálja, nem köteles azt kurrentálni. - az Ezékieles félmondat nem létezik.

50a. lap. "Ama napon a lovak csengettyűi is az Úrnak lesznek szentelve." (Zakariás 14. fej. 20.) Jehosua rabbi erre mondja: Egykor a Szent ki fogja bővíteni Jeruzsálemet annyira, amennyit egy ló befutni tud s amennyire az árnyéka elvetődik. Az izraeliták gazdagok lesznek és ajándékokat fognak odavinni. - stimmel.

62b. lap. Volt egyszer egy tanítvány, aki a Genezis könyvet Jochanan rabbitól három hónap alatt akarta megtanulni. A rabbi erre egy reggel hátba vágta, mondván: Berurja, a Meir rabbi felesége, a Chanina rabbi leánya, aki háromszáz miriád tant tanult be, csak három esztendő alatt tudta megtanulni, te meg három hónapról beszélsz! - nem "Genezis", hanem "a nemzedékek könyve" (a Krónika Könyveinek családfákat kivonatoló függeléke).

86b. lap. A menyasszony fordítsa el arcát az evésnél, mert nem illik férfiak előtt enni. Ismael rabbi meglátogatta Simeon rabbit; ez megkínálta őt egy pohár borral, amit ő egy húzásra kihörpintett, azután egy másik pohár borral, amit szintúgy kihörpintett, mire a gazda így szól: Nem gondolja az úr, hogy, aki a poharat egyszerre kihörpinti, az részeges? Igaz, felelte a vendég, de ezt nem lehet mondani a te poharadról, mert ez kicsiny, sem a te borodból, mert ez meg édes, de az én hasamról se, mert az meg tágas. - stimmel.

110b. lap. Papa rabbi mondja: Az ördög mondá ezt nekem: Két pohár bornál ölni szoktunk, három pohárnál nem ölünk, hanem csak kárt okozunk. Két pohárnál bekövetkezik a baj, akár szándékosan, akár akaratlanul tette is az ember, négy pohárnál pedig csak akkor, ha szándékosan tette az ember. Hátha az ember páros számú pohárral iszik vagy tányérral eszik, akkor hogyan kerülje el a bajt? Fogja meg az ember a jobb kezének hüvelykujját a balkezével és a balkezének hüvelykujját a jobb kezével és mondja: Ti meg én hárman vagyunk. Ha az ember hallja, hogy valaki azt mondja: Ti meg én négyen vagyunk, - akkor mondja rá: Ti meg én öten vagyunk. Ha erre azt hallja az ember: Ti meg én hatan vagyunk, - akkor mondja rá: Ti meg én heten vagyunk. Egyszer megtörtént, hogy valaki 101-ig folytatta, mikor azután az ördög dühösen otthagyta. - nincs ilyen sor.

110b. lap. Amemar. mondá: A varázslóasszonyok főnöknője mondta nekem: Ha az ember varázslóasszonyokkal találkozik, akkor ezt mondja: Forró ganéj lyukas kosarakban a szátokba, ti varázslóasszonyok! - nincs ilyen sor.

111a. lap. Res Lakis mondá: Aki a következő négy dolgot cselekszi, annak vére a fejébe száll s az elpocsékolja az életét; ezek azok: ha az ember a szükségét egy pálma és egy fal között végzi, ha az ember két pálma között megy keresztül, ha az ember kölcsönkért vizet iszik, vagy ha az ember kiöntött vizen megy keresztül. Hármat ne hagyjon az ember két személy között keresztülmenni, sem az ember ne menjen át közöttük; Ezek: a kutya, a pálma és az asszony; némelyek azt mondják, hogy a disznó is. Ha egy havifolyásos asszony két személy között keresztülmegy, ha az ő havifolyásának a kezdetén van, akkor azon személyek egyikét megölheti. Ha két asszony az utcán ül, egyik az egyik oldalon, másik a másik oldalon s az arcukat egymás felé fordítják akkor kétségkívül varázslást űznek. A következő három dolog okozza a szemek megvakulását: ha az ember szárazon fésüli a haját, ha az ember altatócsöppeket iszik s ha az ember nedves lábra húzza föl a cipőjét. Aki magasra akasztja a kenyereskosarat, az szegénységre jut. Korpa- és kenyérmorzsa szegénységet hoz a házhoz, mert szerda és szombat éjjel ezen fekszenek az ördögök. Ha az ember a vizet tányérból issza, akkor hályogot kap a szemére. Ha az ember zsázsát eszik s a kezét nem mossa meg, akkor 30 napig fog félni. Ha az ember eret vág magának s a kezét nem mossa meg, akkor 7 napig fog félni. Azokon az ételeken és italokon, amelyek az ágy alatt vannak eltéve, a rossz szellem ül. Szerda és szombat éjjel nem szabad vizet inni, mert a gonosz szellemek veszedelmet okoznak. - stimmel.

112a. lap. Húsvét estéjén nem szabad egy pohár bornál kevesebbet inni; ez alól még az sincs kivéve, aki alamizsnából él. - nincs ilyen sor.

112b. lap. Szerda és szombat éjjel ne menj ki egyedül, mert ilyenkor 18 miriád megrontó angyal csavarog Agrathnak, Maclath leányának vezetése alatt. - stimmel.

113a. lap. Ne végy el második asszonyt, de ha már kettőt vettél el, akkor vegyél egy harmadikat is. - nincs ilyen sor.

113b. lap. Háromféle gyűlöli egymást: a kutyák, a kakasok és a varázslók; némelyek azt mondják, hogy a szajhák is. Akinek nincs felesége, az száműzve van az égből. - a második mondat nem létezik.

Jóma. la. lap.A főpapnak hét nappal az engesztelőnap előtt vissza kell vonulnia a lakásából és a templom tisztviselőinek házában kell tartózkodnia. Egy másik papot is kell rezerválni, mert ő alkalmatlanná lehet. Jehuda rabbi azt mondja, hogy egy másik feleséget is kell neki rezerválni, mert az övé meghalhat. - rossz forrásjelölés. 20.

20a. lap. Ha a főpap elszundikált, akkor a fiatal papok a középső ujjukkal piszkálták s így szóltak hozzá: Urunk, főpapunk, állj föl és sétálj egy kicsit, mutass nekünk valami újat. - nincs ilyen sor.

75a. lap. José rabbi mondja: Az Úr megátkozta az asszonyt, s mégis mindenki szalad utána. (Még José rabbi is!)
Jehuda rabbi mondja, hogy az izraelita asszonyoknak a mannával együtt. szépítőszerek is estek az égből. Chama rabbi mondja, hogy az izraelitáknak a mannával együtt gyökerek is (vöröshagymák) estek. Samuél rabbi azt mondja, hogy drágakövek és gyöngyök is estek. - csak az első mondat létezik.

76a. lap. Simon rabbi mondá tanítványainak, hogy azért nem esett egyszerre egy egész évre való manna, mert akkor az izraeliták egy évben csak egyszer gondoltak volna az Úrra. - stimmel.

Sukkah (ünnepi sátor): 5a. lap. Az isteni bölcsesség sohasem ereszkedett alább tíz ökölnyinél és Mózes meg Illés sem emelkedett soha ennél magasabbra. - stimmel.

26a. lap. A ló csak 60 lélegzetnyi ideig alszik. - stimmel.

29a. lap. "Ha egy eljegyzett leány egy városban segítségért kiált és senki sem jön megmentésére s erőszakot követnek el rajta: akkor ez a dolog nap-fogyatkozást okoz. Ha a kifizetett váltók visszatartatnak, akkor a családapa javai a kormány kezére kerülnek. - Ha valaki pamfletet ír, vagy, ha valaki a jó gyümölcsfákat leveri, akkor holdfogyatkozás lesz. - félreértésből születhetett ez a fordítás.

45b. lap. Chiskia rabbi szerint Jeremiás rabbi azt mondotta: Én az egész világot meg tudom szabadítani a büntetőítélettől, ama naptól fogva, amelyen teremtettem, egészen mostanáig, és, ha én nem, akkor Eleazar fiammal együtt, és, ha mi nem, akkor Jonathan, Usias fia, velünk együtt. - Ugyanő mondja: Én láttam a feltámadás gyermekeit, és, ha azok kevesebben volnának, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük; ha százan volnának is, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük; még ha ketten vannak is, akkor is ott vagyok én meg a fiam közöttük. - Rabba mégis azt mondta, hogy a szentek első lakóhelyéig 13 ezer mérföldnyi távolság van! -
Ez attól függ, hogy ők egy világosan fénylő lapon keresztül néznek-e vagy sem.
Beza vagy Jom-Tob (ünnepnap): la. lap. Az ünnepnapon tojt tojást Sammai iskolája szerint szabad azon a napon megenni, Hillel iskolája szerint nem szabad megenni. A nem-kakasos tyúk tojását bármikor szabad megenni. - stimmel.

Beza vagy Jom-Tob (ünnepnap): la. lap. Az ünnepnapon tojt tojást Sammai iskolája szerint szabad azon a napon megenni, Hillel iskolája szerint nem szabad megenni. A nem-kakasos tyúk tojását bármikor szabad megenni. - rossz forráshivatkozás. 2a.

8b. lap. Vitatkoznak a rabbik arról, hogy a ganéjt szabad-e ünnepnapon betakarítani. - valami ilyesmi.

16a. lap. Simon rabbi mondja: A szombat előestéjén az Úr az embernek egy második lelket ad. amely a szombat végén elvétetik tőle. - nincs ilyen sor.

(Ugyanez áll a Taanith 27b. lapján.) - nincs ilyen sor.

21b. lap. Sammai iskolája azt mondja, hogy a lábmosáshoz nem szabad vizet melegíteni, noha az a víz ivásra is használható lenne; Hillel iskolája azonban megengedi. nem "noha", hanem "hacsak nem".

22b. lap. Szabad az ünnep napján a lakószobát kisöpörni, a füstölőszert elkészíteni s szabad a húsvét estéjére kecskebakot készíteni. A "bölcsek" viszont tiltják ezt. - stimmel.

23b. lap. Szabad ünnepnapon a barmot kaparóval vakarni; szabad a borsot megőrölni; a "bölcsek" ezt is tiltják.
A gyerekek játékkocsija tisztátalanná lesz, ha. egy magömléses ember lép reá.
Ünnepnapon nem szabad a halakat a tartóból kiszedni, ennivalót se szabad nekik adni; szabad azonban vadat vagy szárnyast a ketrecből kiszedni vagy nekik ennivalót adni. - stimmel.

25a. lap. Egy veszélybe jutott barmot nem szabad ünnepnap levágni.
Eleazar rabbi mondja, hogy a manna 60 rőf magasságnyira esett. - nincs ilyen sor.

------
84a. lap. Mitől vesz meg a kutya? Rabb azt mondja:
A boszorkányok mulatnak. vele. Micsoda szer van ez ellen? Az ember vesse le a ruháit és szaladjon el. Micsoda szer van az ellen, ha valakit megharap? Abajja mondá: Az ember vegyen hímvidrabőrt s írja rá: Kanti kanti kloros stb. (értelmetlen szavak). Azután vesse le a ruháit, ássa el egy gödörbe s hagyja abban 12 hónapig, azután vegye ki, égesse el egy kemencében s szórja szét a hamuját egy válóúton. Ezen 12 hónap alatt, ha vizet iszik, csak rézcsövön keresztül szabad innia, mert különben a vízben a rossz szellem képét látná s veszélybe kerülné.

25b. lap. Az ember ne egyék fokhagymát vöröshagymával, ne egye meg a hegyét, hanem csak a levelét, mert ha a hegyét is megeszi, akkor faló. Ugyanígy ne igya ki az ember a poharát egy hajtásra, mert ha ezt teszi, akkor iszákos. A rabbik ezt tanítják: Aki a poharát egy hajtásra issza ki, az iszákos, aki két hajtásra issza ki, az tisztességes, aki háromra, az hencegő.

28a. lap. Ünnepnap nem szabad kést köszörülni, de szabad egyik kést a másikhoz fenni.

30a. lap. Ünnepnap nem szabad a csípőre tenni a kezet, sem tapsolni, sem táncolni.

32b. lap. Háromnak nem élet az élet: annak, aki a más asztaláról várja az eledelét, akin a felesége uralkodik és akit a testi szenvedélyek (vagy szenvedések) lenyűgöznek. Némelyek hozzáteszik: és akinek csak egy inge vau. Miért nem számíttatott ez mindjárt az előbbiekhez? Azért, mert ennek legalább, abban van módja, hogy össze tudja keresgélni a férgeit.

36b. lap. Szabad az éjjeli edényt a szemétdombra kivinni, de visszahozni csak úgy lehet, ha vizet ont az ember bele. A ganéjt csak éjjeli edényben szabad kivinni, magában nem. Jer és halld: Egyszer Asi rabbi fűszerei között egy egeret találtak, amire ő így szólt: Fogjátok meg a farkánál és vigyétek tovább!
Nem szabad (ünnepen) fára mászni, sem állaton lovagolni, sem vízben úszni, sem tapsolni, sem a kezet csípőre tenni. Nem szabad bírói tárgyalást tartani, sem esküvőt tartani; sem a sógorsági házasságot elhálni. Nem szabad semmit a szentélynek szentelni, sem értékfogadalmat tenni, se valamit elűzni.

37a. lap. Ha egy barom borjastul egy gödörbe esik, akkor, miként Eliézer rabbi mondja, a barmot kell felhúzni és levágni, a borjú számára pedig eleséget kell odahozni, hogy éhen ne vesszen; Jehosua rabbi azonban azt mondja, hogy az ember éljen csellel: húzza föl a tehenet, mintha le akarná vágni, azután húzza föl a borjút s akkor levághatja, amelyiket akarja.

39b. lap. Mindnyájan azon a nézeten vannak, hogy a kút gazdátlan jószág (tehát meg is lehet mérgezni).
Ros-Hasanah (újév): la. lap. Négyféle újév van: Nisan hónap 1. napján kezdődik a királyok újéve; Elul hónap 3. napján kezdődik a marhadézsma éve; Tisri 1. napján kezdődik a naptári év, valamint a növények és zöldségek éve; Sebat 1. napján kezdődik a favirágzás éve.

6a. lap. Jochanan rabbi, vagy némelyek szerint
Eleazár rabbi mondja: Az ember felesége csak akkor hal meg, ha pénzt kér az embertől s nem tud neki adni, vagy, ha a férjtől adósságot követelnek s nem tud fizetni.

11a. lap. Eliézer rabbi mondja: Tisri hónapban teremtetett a világ, ugyancsak Tisri hónapban szü-lettek az atyák, valamint ugyanebben a hónapban. haltak meg. Húsvét napján született Jizchak (Izsák), újévkor született Sara, Ráchel és Hanna s áldatott meg gyermekekkel. Továbbá újév napján jött ki Josó (József) a fogságból, újév napján ért véget atyáink egyiptomi fogsága, Nisan hónapban váltattak meg az izraeliták és ugyanebben a hónapban fognak még egyszer megváltatni.
Jehosua rabbi mondja: Nisan hónapban háromszor teremtetett a világ stb. (amit Eliézer a Tisri hó-napról mond, ő mind a Nisanról mondja).

11b. lap. Midőn az emberek cselekedetei gonoszak lettek, akkor a Szent megváltoztatta miattuk a teremtés rendjét; a hét főcsillagzatot nappal jelenteti meg, azután elvett belőlük kettőt s ezáltal hozta a vízözönt a világra.

16b. lap. Jizchak rabbi mondja: Ha az év elején nem fújnak, akkor rossz lesz az esztendő vége, mert a sátán mindent tönkretenne.

17a. lap. Hona rabbi beteg volt s mikor őt Papa rabbi meglátogatta, észrevette, hogy gyönge s így szólt a hozzátartozóinak: Készítsetek halotti ruhát neki. Később azonban jobban lett s Papa rabbi szégyellt előtte megjelenni.

19a. lap. Adar hónap 28. napján örültek a zsidók egy jó hírnek (a fogságban), hogy tudniillik nem kell nekik a törvényt elhagyniuk. A kormány ugyanis egyszer azt a határozatot hozta, hogy nem szabad ne-kik a Tórával foglalkozniuk, nem szabad a gyermekeiket körülmetélni s a szombatot megszentelni. Elmentek tehát és tanácsot kértek egy matrónától, akinél Róma nagyjai is mind meg szoktak fordulni. Ez pedig így szólt hozzájuk: Menjetek és kiáltsatok éjjel. Ők tehát elmentek és kiáltoztak. Ezért ama rendeletek mind felfüggesztettek s az a nap ünneppé avattatott.

21b. lap. Rabh és Semuél vitatkoznak; az egyik azt mondja, hogy 50 kapuja teremtetett a bölcsességnek a világra, s ezek, egynek kivételével, Mózesre bízattak. A másik azt mondja: A próféták közül Mózeshez hasonló egy sem támadt, de a királyok közül igen.
A következők nem alkalmazhatók tanuknak: a kockajátékosok, az uzsorások, a galambsport bookmakerjei, a hetedévi gyümölcsárusok, a rabszolgák és az asszonyok. Házassági ügyekben a rabbi-törvény szerint egy rabló is tanúskodhat. Aki az újholdat meglátta, annak el kell mennie a törvényre és megjelenteni, s azután hivatalosan kihirdetik, hogy az újhold megérkezett.
--------
A szaggatott vonalak közti rész nem tudni milyen traktátusra hivatkozik.

Taanith (böjtnap): 4a. lap. Ábrahám szolgája mondja a Mózes I. könyve 24. fej. 14. versében: "Azért az a leányzó, akinek én azt mondom: Hajtsd meg vedredet, hogy igyam, - és ezt mondja: Igyál, sőt még tevéidet is megitatom; - ő az, akit Izsáknak, a te szolgádnak rendeltél." De mi lett volna, ha a" a leányzó sánta, vagy vak lett volna? Saul szintén. így szól Sámuel I. könyvének 17. fejezete 25. versében: "Azt a férfiút, aki amazt (Góliátot) megveri, gazdaggá teszi a király és leányát neki adja." De mi lett volna, ha az a férfiú rabszolga, vagy fattyú? - mondjuk stimmel. (idézetként nem elfogadható, de egyébként pontos)

7a. lap. Chanina rabbi mondja: Sokat tanultam az én tanítómtól, de a kollégáimtól még többet tanultam, azonban a tanítványaimtól tanultam a legtöbbet. - stimmel.

10b. lap. Egy hosszú lépés elrabolja az ember szeme világának 500-ad részét. - stimmel.

11a. lap. Seseth rabbi mondja: Ha egy fiatal tudós böjtöl, akkor a kutya megehette a vacsoráját. - nem "megehette", hanem "had egye meg".

12b. lap. Jehosua rabbi meglátogatta Asi rabbit s ez az ő tiszteletére egy hároméves borjat készíttetett. Meg is kínálták, mondván: Szíveskedjék az úr megkóstolni. Ő azonban így felelt: Én ma böjtölök. Erre így szóltak hozzá: Halassza el az úr és böjtölje meg máskor; vagy talán nem tartja az úr Jehuda rabbi véleményét, aki azt mondja, hogy az ember elhalaszthatja a böjtjét s máskor teljesítheti? Ő így felelt: Én egy álom miatt böjtölök és Rabba azt mondta: A böjtnek olyan hatása van az álomban meglátott baj ellen, mint a tűznek a csepű ellen. Chasda rabbi szerint azonban a böjtölésnek ugyanazon a napon kell történnie, még akkor is, miként José rabbi mondja, ha az a nap szombat lenne. Ha a böjtnapok elmúltak, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor a törvény újabb három böjtnapot. rendel. A munka, a fürdés, a kenés, a szandálviselés és a házasság elhálása tiltva van. Még a fürdőket is be kell zárni. Ha ez a három böjtnap is elmúlt, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor a törvény még hét általános böjtnapot rendel el. Ezek annyiban szigorúbbak az előbbiektől, hogy most az emberek lármáznak és a holtokat bezárják. Ha ezek a bojtnapok is elmúlnak, anélkül, hogy az ember meghallgatást nyert volna, akkor megszorítják az adás-vevést, az építkezést, ültetést, eljegyzést, házasságot és az egymásnak való köszönést. Az egyesek most újra kezdik a böjtölést, míg a Nisan hónap el nem múlik. Ha csak akkor jön eső, amikor a Nisan hónap már elmúlt, akkor ez az ég haragjának a jele.
A következő lapon arról vitatkoznak a rabbik, hogy a böjtnapokon a hideg vagy a meleg fürdő van-e eltiltva. - stimmel.

14b. lap. Más egyéb csapások miatt, melyek a községet érik, mint: viszketegség, sáskák, legyek, darazsak, szúnyogok, kígyócsípések és skorpiók, - nem szokás lármázni, hanem siránkozni. Ha a siránkozás szájjal történik, akkor a lármát harsonával kell csinálni. Egy tekintélyes embernek nem szabad arcra borulni, sem pedig magát zsákkal körülövezni. - stimmel.

17a. lap. A király naponta nyírja a haját, a főpap egyik szombat előestéjétől a másikig s egy közönséges pap minden harmincadik napon. - stimmel.

19a. lap. Ha a növények kiszáradnak, akkor azonnal lármázni kell; szintúgy azonnal lármázni kell, ha az egyik esőzéstől a másikig negyven nap múlt el, mert ez a csapás egyenlő a szárazsággal. Ha olyan eső esik, amely elég a növényeknek, de nem elég a fáknak, vagy pedig olyan eső, amely elég a fáknak, de nem elég a növényeknek. vagy pedig olyan eső, amely a fáknak és növényeknek elég, de nem elég a kutaknak, árkoknak és vermeknek, akkor azonnal lármázni kell. Szintúgy azonnal lármázni kell, ha egy városra kevés cső jön; az illető város böjtöljön és lármázzon, de a környéke ne böjtöljön a ne lármázzon.
Mit kell pestisnek tekinteni? Ha egy városban. amely 500 férfit számlál, három nap alatt egymásután három halottat visznek ki; ha kevesebbet, akkor az nem pestis. - nincs ilyen sor

19a. lap. Ha a növények kiszáradnak, akkor azonnal lármázni kell; szintúgy azonnal lármázni kell, ha az egyik esőzéstől a másikig negyven nap múlt el, mert ez a csapás egyenlő a szárazsággal. Ha olyan eső esik, amely elég a növényeknek, de nem elég a fáknak, vagy pedig olyan eső, amely elég a fáknak, de nem elég a növényeknek. vagy pedig olyan eső, amely a fáknak és növényeknek elég, de nem elég a kutaknak, árkoknak és vermeknek, akkor azonnal lármázni kell. Szintúgy azonnal lármázni kell, ha egy városra kevés cső jön; az illető város böjtöljön és lármázzon, de a környéke ne böjtöljön a ne lármázzon.
Mit kell pestisnek tekinteni? Ha egy városban. amely 500 férfit számlál, három nap alatt egymásután három halottat visznek ki; ha kevesebbet, akkor az nem pestis. - rossz forrásjelölés: a 18b-n kezdődik. Nem "pestis", hanem "járvány".


20a. lap. Simeon egyszer a tanítója házából jött vissza szamáron és büszke volt a Tórára, amit megtanult. Útközben egy emberrel találkozott, aki így köszöntötte: Béke neked, rabbi! Ő azonban nem fogadta a köszöntést, hanem így szólt: Baka! Minő csúf vagy! Tán a te városodbeli férfiak mind olyan csúfak, mint te? - Én nem tudom, - felelé amaz - azonban mondd a Mesternek, aki engem teremtett: Minő csúf az edény, amit teremtettél! A rabbi leszállt a szamárról és bocsánatot kért. Az az ember azonban így szólt: Én nem bocsáthatok meg előbb, míg te el nem mész a Mesterhez, aki engem teremtett. A rabbi ment tehát az ember után, míg annak a városa közelébe értek. Ekkor kijöttek annak a városnak lakói és így szóltak: Béke neked, rabbi, rabbi, tanító, tanító! Erre ő így szólt hozzájuk: Kit szólítotok ti így: Rabbi, rabbi! - Azt, aki mögötted jön. - Ha ez rabbi, - mondá az ember, akkor ne legyen hozzá hasonló Izraelben, - Miért beszélsz te így? - a 20b-n fejeződik be.

25b. lap. Abajje és Raba rabbik mondjak: Az alleluját csak betelt lélekkel és tele hassal szabad énekelni. - stimmel.

26b. és 31a. lap. Az izraelitáknak nem vala vígabb ünnepe, mint az Ab hónap 15. napja és az engesztelőnap. Ilyenkor szoktak a jeruzsálemi lányok fehér ruhában kirándulni s ekkor mosták ki először a, ruháikat. A jeruzsálemi lányok összegyűltek a szőlőhegyeken és táncoltak, miközben így kiabáltak: Ifjú, nyisd ki a szemedet és nézd meg, hogy kit választasz! Ne nézz a szépségre, hanem a családra, mert az asszonyt csak a gyerekekért kell elvenni. A szépek azonban így szóltak: Csak a szépségre nézzetek, mert az asszonynál a szépség a fődolog. A csúnyák megint így szóltak: Vegyetek. az ég szerelméért, de hagyjátok magatokat arannyal megfizetni. - stimmel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése