2010. április 5., hétfő

Luzsénszky Alfonz - A pokol

A pokol már a világ teremtése előtt megvolt és két részből áll: alsó és felső pokolból; mindegyikben hót palota van, mindenik palotában 6000 lakás. Némelyek szerint 8000, mások szerint 40,000 kapuja van. (Hogy a gójok könnyen bejussanak?) A felső pokolba zárt istentelenek ürülékei az alsó pokolba folynak s ott felforraltatva, a Talmud megvetőinek, de legfőképpen Krisztusnak fürdőül szolgálnak. (Gittin 56b.) - nincs ilyen sor.

A pokol nem a zsidók számára készült. (Erubin 19a.) - stimmel.

A pokol tüzének semmi ereje sincs a bölcsek (rabbik) tanítványai fölött, sőt még az istentelen izraeliták fölött sem (Hagigah 27a.) - a "sőt még"-től nem létezik.

"Abban az órában, amelyben az ember a világból távozik, felsoroltatnak minden cselekedetei s így szólnak hozza: így és így cselekedtél. Ő pedig így felel; Igen! Erre így szólnak hozzá: Pecsételd le! (Írd alá!) Erre pedig így felel: Igazságosan ítéltetek meg engem." (Taanith lla.) - stimmel.

Abahn rabbi mondja: A halott mindent tud, amit a közelében beszélnek, míg csak a koporsó födelét be nem zárják. Chija rabbi azt véli, hogy míg csak a húsa le nem rothad. Eleázár rabbi mondja:
A jámborok lelkei az Úr trónja alatt tartatnak. Egy angyal a világ végén áll, egy másik angyal a másik végén s egymás felé dobálják a lelkeket. Mi lesz azonban a közepesekkel? - kérdé Rabba rabbi Rab rabbitól. Ő pedig így felelt: Egy betegnek nem mond az ember ilyesmit. Semuél monda: Mind a két osztály, úgy a gonoszak, mint a közepesek, átadatnak Dumának (a halottak országa angyalának) azzal a különbséggel, hogy a közepesek nyugalmat élveznek, a gonoszak azonban nem. - Egy szadduceus mondá Abahu rabbinak: Ha a jámborok lelkei az Úr trónja alatt tartatnak, hogyan tudta az az endori jóslelkű asszony Semuél lelkét megidézni? Felelet: Az a halál utáni első tizenkét hónapban történt, amely időtől az taníttatik, hogy az első tizenkét hónapban megtartja magát a test s a lélek föl- és leszáll: az első tizenkét hónap után a test feloszlik s a lélek fölszáll és nem jön többé le." (Sabbath 152a.) - nem "betegnek nem mond", hanem "ha meghaltam volna nem mondhatnám ezt"

Abahn rabbi mondja: A halott mindent tud, amit a közelében beszélnek, míg csak a koporsó födelét be nem zárják. Chija rabbi azt véli, hogy míg csak a húsa le nem rothad. Eleázár rabbi mondja:
A jámborok lelkei az Úr trónja alatt tartatnak. Egy angyal a világ végén áll, egy másik angyal a másik végén s egymás felé dobálják a lelkeket. Mi lesz azonban a közepesekkel? - kérdé Rabba rabbi Rab rabbitól. Ő pedig így felelt: Egy betegnek nem mond az ember ilyesmit. Semuél monda: Mind a két osztály, úgy a gonoszak, mint a közepesek, átadatnak Dumának (a halottak országa angyalának) azzal a különbséggel, hogy a közepesek nyugalmat élveznek, a gonoszak azonban nem. - Egy szadduceus mondá Abahu rabbinak: Ha a jámborok lelkei az Úr trónja alatt tartatnak, hogyan tudta az az endori jóslelkű asszony Semuél lelkét megidézni? Felelet: Az a halál utáni első tizenkét hónapban történt, amely időtől az taníttatik, hogy az első tizenkét hónapban megtartja magát a test s a lélek föl- és leszáll: az első tizenkét hónap után a test feloszlik s a lélek fölszáll és nem jön többé le." (Sabbath 152a.) - stimmel.

"Jehosua rabbi mondja: A Gehinnom (Gohenna) a gonoszak számára készíttetett; Simeon rabbi pedig azt mondja: A Gehennom tüzének a gonosztevő izraelitákkal szemben nincs ereje, csak a másnépbeli gonoszokkal szemben. (Erubin 18b.) - erről épp az előbb volt szó, és ez így nem idézet. Különben is rossz forrásjelölés: 19a.

"Vannak némelyek a tisztítótűzben, akiket Ábrahám atyánk kiemel és fölvesz; kivételt képez az olyan izraelita. aki egy nemzsidó nővel hált; ezt ő nem ismeri meg, mert ennek az előbőre a makkjára van húzva." (Erubin 19a.) - stimmel.

"Jismeja rabbi mondja: A Gehinnomnak három kapuja van: az egyik a pusztába, a másik a tengerbe, a harmadik Jeruzsálembe nyílik." (Erubin 19a.) - stimmel.

Háromféle ember nem látja meg a Gehinnom tüzét: a szegénységben gyötrődők, az altesti bajokban szenvedők s akiket hitelezőik üldöznek; némelyek hozzászámítják még azokat is, akiknek gonosz feleségük van (mert ezek már a földön elszenvedik a poklot). Három dolog képes ugyanis az ember eszét és a Teremtőbe vetett hitét elvenni: a nemzsidók, a rossz szellem és a szegénység gyötrelme." (Erubin 41b.) - a második mondat nem létezik.

A másvilágon nincsen pokol, hanem az Úr kiereszti a napot a tokjából s az igazak ezáltal meggyógyulnak, a gonoszok pedig kínoztatnak." (Nedarim 8a.) - stimmel.

A Messiás

A Sanhedrin 97a. lapján mondja Jochanan "Abban az időben, amikor Dávid fia (a Messiás) eljön, kevés lesz az írástudó, sok fájdalom és balsors fog egymásra következni. A rabbik pedig ezt tanítják: Abban az évhetedben, melyben a Messiás eljövend, egyik városban eső lesz, a másikban nem. A másik évben éhség lesz, a harmadikban az ínségtől sokan meghalnak s a törvény feledésbe megy. A negyedikben kezdődik a bőség, az ötödikben nagyobb. lesz a bőség, a hatodikban hangok hallatszanak, a hetedikben háborúk lesznek s ennek az évnek végén jön el a Messiás.
Jehuda mondja, hogy a Messiás eljövetele idejében a tudósok gyűlésháza k . . . ák házává lesz, Galileát feldúlják, Gabalát elpusztítják s az egész kor képe egy kutyáéhoz fog hasonlítani.
Nehemiás azt mondja. hogy akkor drága lesz a bor s az egész kormány bálványozó lesz.
A Messiás nem jön előbb, míg az árulók el nem hatalmasodnak, vagyis míg a tanítványok meg nem fogynak.
Kettina rabbi mondja: 6000 évig fog a világ állni és 1000 évig lesz leromboltan.
Illés monda Jehuda rabbinak, hogy a Messiás a 85. jubileumi évben fog eljönni.
Semuél rabbi mondja: Gebedjenek meg azoknak lelkei, akik a véget akarják kiszámítani, mert ezek azt mondják, mihelyt a tőlük kiszámított vég elérkezett s a Messiás nem jött, hogy már nem fog jönni; inkább várjunk reá!
A világ minden korszakában csak 63 jámbor van. (Abajje mondja.) Raba szerint 80 ezer mérföldnyi helyet foglalnak el a jámborok az Úr előtt, Ézekiás rabbi így szól: Láttam azon fennkölt embereket, akik közül csak kevés van; ha ezren vannak, akkor én meg a fiaim köztük vagyunk; ha százan vannak, akkor én meg a fiam köztük vagyunk; ha ketten vannak, akkor én meg a fiam vagyok. Ebben nincs ellentmondás, mert vannak, akik csak engedéllyel mehetnek be és vannak, akik engedély nélkül is bemehetnek. - a 97b-re is átnyúlik.

A 98a. lapon olvassuk: Jehosua b. Levi egyszer Illést Simon rabbi barlangjának bejaratánál találta. Megkérdezte tőle, hogy eljut-e a jövő életbe. Illés így felelt: Ha az Úrnak úgy tetszik. Ezzel a Simonnal történt, hogy Róma kapujában beszélt a Messiással s azt mondta neki, hogy ma jön el.
Rabh azt mondja, hogy a világ csak Dávid érdemeiért teremtetett, Semuél azt mondja, hogy Mózeséiért.
Egykor az Úr egy új Dávidot fog támasztani. (Cf. Jer. 30. 9.)
EIiézer rabbi mondja, hogy a Messiás napjai 40 évig fognak tartani. (Cf. Ps. 94.) Eleázár szerint meg 70 évig. (Cf. Iz. 23. 15.) Dosa szerint 400 évig. (Cf. Gen. 15. 13.) Rabbi szerint 365 évig (Cf. Iz. 63. 4.) Abimi szerint 7000 évig. (Cf. Iz. 62. 5.)
Semuél azt mondja, hogy akkor a kormányok szolgálni fognak a zsidóknak. - 98b-re átnyúlik.

A l00a. lapon mondja Jeremiás rabbi, hogy egykor az Úr egy folyamot fog kivezetni a szentélyből, amelyben minden drága gyümölcs található lesz. (Cf. Ez. 47. 12.)
Jochanán rabbi mondja: egykor az Úr harminc négyszögrőfnyi drágakövekkel és gyöngyökkel fogja ékesíteni Jeruzsálem kapuit. - stimmel.

Egykor Róma védangyala háromszorosan fog tévedni. Először azért, mert Bosrába fog menekülni, pedig Bezer a menedékváros, másodszor azért, mert egy menedékváros csak a nem szándékolt emberölés esetére ad oltalmat, ő pedig szándékos emberölő, harmadszor azért, mert a menedékváros csak emberek számára van, ő pedig angyal. (Makkoth 12a.) - stimmel.

"Katthina rabbi mondja, hogy a világ 6000 évig fog állni és 1000 évig fog leromboltatni. Ahajje ellenben azt mondja, hogy 2000 évig fog leromboltatni." {Ros-Hasanah 31a.) - nem "leromboltatni", hanem "lerombolva lenni".

"Eleázár rabbi mondá: "Isten csak azért űzte szét az izraelitákat a népek közé, hogy a prozeliták hozzájuk csatlakozzanak." (Pesachim 86b.). - nincs ilyen sor.

"Jehuda rabbi mondá: Dávid fia (a Messiás) addig nem fog eljönni míg a "gonosz kormány" az ő uralmát kilenc hónapig a világ fölött nem gyakorolta." (Joma 10a.) - stimmel.

"Jehosua rabbi mondja: Egykor a Szent ki fogja bővíteni Jeruzsálemet, annyira, amennyit egy ló befutni tud s amennyire az árnyéka elvetődik. Az izraeliták gazdagok lesznek és ajándékokat fognak odavinni." (Pesachim 50a.) . - a második mondat nem létezik.

"Semuél rabbi mondja, hogy ezen világ és a messiási napok közt más különbség nincsen, mint az, hogy akkor a kormányok szolgái lesznek az izraelitáknak." (U. o. 68a.) - stimmel.

Mikor a Messiás eljövend (így biztat a Talmud), akkor a föld magától fog teremni kész kalácsot és gyapotruhákat, valamint búzát is, amelynek szemei oly testesek lesznek, mint a legnagyobb ökör veséi. A szőlőfürtök akkorák lesznek, hogy mindegyiket külön kocsin kell hazavinni. (Kethuboth 111b., Sabbath 30b.) - nem "a föld magától", hanem "Izrael földjén". És a Sabbath30-ban nincs ilyen sor.

A Messiás majd visszaállítja a zsidó királyságot és szolgálni fog neki minden nép. hódolni fog minden király. (Sabbath 120a., Sanhedrin 88b., 99a.) - nincs ilyen sor.

Abban a boldog időben minden zsidónak 2800 szolgája és 310 . felesége lesz. ( Sanhedrin 101a.) - nincs ilyen sor.

A Messiás minden néptől ajándékot fog elfogadni, csak a keresztényektől nem. (Pesachim 118b.) - nem a keresztényektől, hanem a rómaiaktól.

A zsidók, miután minden nemzet kincse a kezükbe kerül. mérhetetlenül meggazdagodnak; a kincstáruk akkora lesz, hogy 300 szamár fog kelleni a kapuk és lakatok kulcsainak szállítására. (U. o. 119., Sanhedrin 110.) - stimmel.

Minden nép fölveszi a zsidó hitet, de a keresztények ennek a kegyelemnek nem lesznek részesei, hanem kiirtatnak az utolsóig, mert az ördögtől származnak. (Jebamoth 24b., Aboda zara 36.) - nincs ilyen sor.

A Talmud (Pesachim 60a.) azt mondja, hogy a zsidók akkor halhatatlanok lesznek, csak a gojok fognak meghalni. Sőt elérik Ádám testmagasságát, a 200 rőföt. A Nap és Hold is fényesebben fog rájuk ragyogni! - nincs ilyen sor.

Eliézer rabbi a Medras tillimben azt ígéri, hogy a Messiás idejében minden zsidónak annyi gyereke lesz, amennyi zsidó Egyiptomból kivonult, azaz 600 ezer. Az asszonyok naponta fognak szülni s a fák naponta fognak gyümölcsözni. (Sabbath 30h.) - nincs ilyen sor.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése