2010. április 11., vasárnap

Luzsénszky Alfonz - Talmud-bogarak 1. rész

Berakhoth 4b. lap. Eleázár mondá Abina rabbi nevében; Mindaz, aki Dávid dicséreti énekét (144. zsoltár) napjában háromszor elolvassa, biztos lehet afelől, hogy ő a jövendő világ gyermeke. - stimmel.

5a. lap. Jizhak rabbi mondá: Ha az ember a Semát az ágyban olvassa, hasonló ahhoz, aki kétélű kardot tart a kezében. Mindazoktól, akik a Semát az ágyban olvassák, eltávoznak a kísértetek. - nem "kísértetek, hanem "démonok".

5b. lap. Binjámin rabbi mondja: Két dologra ügyeltem egész életemben: hogy az imádkozásomat lefekvés előtt elvégezzem s hogy az ágyam észak-déli irányban legyen fölállítva. Chama rabbi mondja:
Mindaz, akinek ágya észak-déli irányban áll, fiúgyermeket kap. Nachman rabbi mondja: Annak a felesége nem hoz a világra koraszülöttet. - stimmel.

8a. lap. Chahina rabbi mondá: 903 halálnem lett teremtve a világba; a legsúlyosabb ezek közül a torokgyík s mindenik közül legkönnyebb a csók közben való meghalás. - nem "csók közben", hanem "a csók".

14a. lap. Ha valaki köszönti felebarátját, mielőtt imádkozott volna, az olyat cselekszik, mintha abból bálványt csinált volna.
Jóna rabbi mondja: Aki hét napig alszik, anélkül, hogy valamit álmodna, az gonosznak neveztetik. Chija rabbi mondja, aki magát a Tóra szavaival jól tartja és arra alszik egyet, annak nem fognak rossz hírt vinni. - stimmel.

24b. lap. Ha valaki imádságnál áll és nyálka jön a szájába, akkor engedje a köpenyén szétfolyni. - nem "engedje szétfolyni", hanem "törölje a köpenyébe".

28b. lap. Tahchum rabbi mondja: Aki imádkozik, annak annyira meg kell hajolnia, hogy a hátgerincének minden csontjai megrezdüljenek. Ula rabbi szerint úgy meg kell hajolnia, hogy a szíve táján egy mély ráncot lásson. Chanina rabbi azt mondja: Elég, ha a fejét meghajtja, több nem szükséges. - stimmel.

31b. lap. Ha egy részeg ember mondja az imádságot, ez olyan, mintha bálványimádást gyakorolna. Mindazoknak, akik szombatön böjtölnek, eltépetik a 70 évre szóló ítéletük. - stimmel, bár a két mondat két külön idézet.

33a. lap. Egy skorpió miatt nem szabad az imádságot megszakítani. Egy ártalmatlan ökörtől távozzék az ember 50 rőfnyire, egy gonosz ökörtől pedig, amennyire a szem lát, sőt menjen föl a háztetőre és lökje le maga után a létrát. Semuel azt mondá: Ez
csak egy .fekete ökörre nézve áll és csak a Nisan hónap napjaiban, mert akkor az ördög ugrál annak szarvai között. - stimmel.

34b. lap. Chanina rabbi, mikor egy betegért imádkozott, meg szokta mondani: Ez élni fog, ez meg fog halni. Ezért kérdék tőle, hogy honnan tudja ezt, ő így felelt: Ha az imádság a számban könnyen folyik, akkor tudom, hogy meghallgatást nyer, ha pedig nem, akkor ez azt jelenti, hogy az illető el van veszve.
Történt egyszer, hogy Chanina és Jochanan rabbik a Tórát tanulni mentek és Jochanan fia azalatt megbetegedett. Ez így szólt: Chanina fiam, könyörögj érette. Chanina a fejét térdei közé tette és irgalomért esedezett. Ekkor Jochanan így szólt: Ha én a fejemet egész nap a térdeim közé nyomtam volna is, mégsem részesültem volna figyelemben. Kahana rabbi mondja: Szemtelen az, aki szabad síkon (vagy völgyben) imádkozik s aki bűneit felsorolja.
Jochanan rabbi azt mondja, hogy csak olyan házban szabad imádkozni, amelynek ablaka van. - stimmel.

43b. lap. Hat dolog nem illik egy írástudóhoz: ne menjen parfümözve az utcára, ne menjen ki éjjel egyedül, ne járjon foltos cipőben, ne mulasson asszonnyal az utcán, ne időzzék tudatlanok társaságában és ne menjen utolsónak az iskolába. - stimmel.

47a. lap. Aki az Áment hosszan mondja ki, annak az évei és napjai meghosszabbíttatnak. - stimmel.

51a. lap. Jehosua rabbi beszéli, hogy neki a halál angyala azt mondta többek közt, hogy akkor ne álljon az asszonyok elé, amikor temetésről jönnek, mert akkor ő, a halál angyala táncol ott egy karddal és szabadságában áll bárkit leütni. - stimmel.

Álomfejtések. Berakhoth 55a. lap. Chisda rabbi mondá: Minden álom jelent valamit, amely böjt által támad. - Saláta égy hordó nyílásán: üzleted keserű lesz. Hús egy hordó nyílásán: borod megsavanyodik. Hordó egy datolyapálmán: üzleted édes lesz. gránátalma: üzleted drága lesz. Ordító fiatal szamár: uralkodó leszel. Két répafej: két botütést kapsz. 'Egy falat bedőlni látni: határtalan javakat fogsz kapni;
Féreg a kezeden: moly esik a selyemruháidba. Hollók az ágyon; feleséged sok férfival fajtalankodott. Folyam, kút, madár, edény, béka: békét jelent. Tök, viasz, nád: mind jót jelent. Aki ökörhúst eszik, gazdag lesz, akit ökör megdöf, annak gyerekei lesznek, akit ökör megharap, arra fájdalmak fognak jönni, akit ökör megtapos, annak hosszan útja áll, aki ökrön lovagol, az magasra jut, akin ökör lovagol, az meghal. Elefánt: csodát látsz. Aki álmában megrakott szőlőtőkét lát, annak felesége nem fog idétlent szülni. Olajfák: sok gyermek. Kecske: az év meg lesz áldva. Liba: bölcsesség. Aki libával hál, az iskolafőnök lesz. Kakas: fiúgyermek. Tyúk: remélhetsz szép kertet és örömet is. Aki a haját nyírja, annak az jót jelent Aki a haját és a szakállát is nyírja, annak az egész rokonsága számára is jót jelent. Csónak: jó hír. Aki álmában háztetőre mászik, az méltósághoz jut. Akit álmában a rendőrség elfog, annak oltalomban lesz része. Aki magának álmában eret vág, annak vétkei megbocsáttatnak. Aki álmában kígyót lát, arra örökség vár. Mindenféle ital jót jelent, a bort kivéve. Majom és tengeri macska nem jót jelent. Ha halott jön a házhoz, az békességet jelent. - az első mondaton kívül nem találtam meg ezt.

55a. lap. Ase rabbi mondja: Aki egy városba ér és attól fél, hogy a gonosz szellemek megbabonázzák, az vegye a jobb-hüvelykujját a balkezébe s a, balhüvelykujját a jobb kezébe és mondja: Én, N. N., fia N. N. -nek, József magvából származom, akin a gonosz szemnek nem volt hatalma. Aki a saját gonosz szemétől fél, az nézzen az orrának a balfelére. Aki beteg, az ne tudassa az első napon senkivel, nehogy a szerencsecsillagát elrontsák. - stimmel.

56b. lap. Aki álmában olajjal öntözi az olajfát, az az anyjával hált. Aki azt álmodta, hogy a szemei egy-mást csókolták, az a nővérével hált. Aki almában a holdat csókolta, az egy izraelitának a feleségével hált. Aki álmában egy mirtuszcsokrot taposott szét, az egy eljegyzett hajadonnal hált. Akinek álmában galambok jöttek az ágyába, az sok asszonyt szennyezett be. - nem "hált", hanem "megsértett" (bármit is jelentsen).

61a. lap. Nachman rabbi mondja, hogy aki egy folyón átmenvén, egy asszony után halad, annak nem lesz része az örök életben. A rabbik azt tanítják, hogy két vese van az emberben, az egyik a jóra ösztönöz, a másik a gonoszra. - stimmel.

---------
10a. lap. Raba rabbi magasra húzta a harisnyáját, mikor imádkozott, egy másik Raba rabbi ledobta a köpenyét és összecsapta a kezeit A rabbik tanították: Az első órában (reggel 6-7) esznek a lídiaiak, a másodikban a rablók, a harmadikban. az örökösök, a negyedikben a munkások, az ötödikben mindenféle ember, a hatodikban a tudósok; aki később eszik, az annyit ér, mintha követ dobna egy tömlőbe.

11a. lap. Baba rabbi mondá: Szívesen elviselek minden betegséget, csak az altesti bajokat nem; minden fájdalmat, csak a szívfájdalmat nem; minden szenvedést, csak a fejfájást nem; minden rosszat, csak a rossz asszonyt nem.

12a. lap. Ha az ember szombati napon egy tetűt öl meg, ez éppen olyan vétek, mintha egy tevét ölt volna meg. Még a ruhákat sem szabad szombaton a férgektől megtisztítani. Ha valaki a ruháján férget talál, morzsolja össze és dobja el.

(Ugyanez áll a 107b. lapon.)

12b. lap. Jehuda és Jochanan rabbik mondják:
Sohase imádkozzék az ember valamely szükséges dologért arámi nyelven. Ha valaki a szükséges dologért arámi nyelven imádkozik, akkor a szolgálattevő angyalok nem csatlakoznak az ő imádságához, mert az arámi nyelvet nem értik.

19a. lap. Szombat előestéjén nem szabad egy nemzsidónak semmit sem eladni, se bérbe adni, hasonlóképpen nem szabad egy nemzsidó által levelet se küldeni.

23b. lap. Chona rabbi mondá: Aki szombat előestéjén a világítást megszokta, annak írástudó fiai lesznek; aki a mezuza (tízparancsolat szövegének tekercsben tartása) törvényét figyelmesen követi, annak szép lakás van készítve; aki a zizith parancsra ügyel, annak szép ruha van elrendelve; aki az áldóimádságot megtartja, az hordókat fog megtölteni.

32a. lap. Két bűn miatt halnak meg a közönséges néptől való emberek: azért, mert ők az Úr szekrényét urnának, a gyülekezés házát pedig népháznak nevezik.

67b. lap. Ha valakinek csont akad meg a torkában, akkor hozzanak oda valamit ugyanabból az ételből, tegyék a nyakára és mondják a következőket: Egy, egy, lesüllyedve, lenyelve, lesüllyedve, egy, egy!
Akiba rabbi lakomát rendezett a fiának és minden pohárnál, amelyet fölemelt, így szólt: A bor és az élet a rabbik szájába való és az ő tanítványaik szájába!

92a. lap. Az Istenség fényessége (sechina) csak egy bölcs, erős, gazdag és magas növésű férfiún nyugodhat.

95b. lap. Ha valaki a szobáját szombati napon akarja fölnyitni, akkor hozzon egy tál vizet, mossa meg az arcát az egyik sarokban, a kezeit a másik sarokban, a lábait a harmadik sarokban s akkor a szoba magától fel fog nyílni. Egy okos asszony így nyitja ki a szobát szombati napon.

113b. lap. A hosszú lépés elrabolja az ember szeme világának 500-ad részét. Szombaton nem szabad földet enni. Egyezer egy ember rögöt evett, amelyen zsázsa volt s ez úgy megnőtt a testében, hogy a szívéig ért és bele is halt.

116b. lap. Aki az Áment teljes erejéből feleli annak összetépetik a rossz ítélete s a paradicsom ajtaja megnyittatik neki. - Mit jelent az Amen? Al melekh neheman : Isten hűséges király.

130a. lap. Nincs házassági szerződés veszekedés nélkül.

152a. lap. Jochanan rabbi mondja: Hatféle könny van; három elviselhető, három káros. Amelyek a füsttől, sírástól, a székelési nyomástól származnak, azok károsak; amelyeket a por, a nevetés, a gyümölcsök (pl. vöröshagyma) okoznak, azok elviselhetők.

135b. lap. Jóna rabbi a Példabeszédek könyvének 29, 7 verséről ("Az igaz tudja a szegények ügyét") azt mondja, hogy az Úr tudja, hogy a kutya kevés eledelt kap, azért marad az étel 3 napig a kutya gyomrában. Ezért ad az ember nyers húst a kutyának, amekkora egy darab fül s egy botot ráadásul. Papa rabbi mondja: Nincs szegényebb állat a kutyánál s gazdagabb a disznónál, mert ez mindent fölfal.

156a. lap. Jehosua rabbi noteszába vala ez írva:
Aki vasárnap születik, az olyan ember lesz, akiben nincs semmi. Asi rabbi ellenben azt mondja, hogy vagy tudós vagy főtolvaj lesz, mert ezen a napon lett a világosság és a sötétség; aki hétfőn születik, az hirtelen haragú lesz, mert ezen a napon választattak el a vizek; aki kedden születik, az gazdag és buja lesz, mert ezen a napon teremtetett a fű; aki szerdán születik, az bölcs és szellemes lesz, mert ezen a napon teremtettek a csillagok; aki csütörtökön születik, az jótékony lesz, mert ezen a napon teremttettek a halak és a madarak; aki pénteken születik, az törekvő lesz. és buzgó a parancsok megtartásában; aki szombaton születik, az szombaton hal meg, mert miatta kellett a szombatot, ezt a nagy napot megszentségteleníteni. Raba rabbi mondja: Azonban nagy szentnek is fogják nevezni.
Chanina rabbi mondja: A bölcsesség és a gazdagság a szerencsecsillagtól függ. Jochanan, Rab és Semuél rabbik azt mondják, hogy az izraeliták nem állnak a csillagok befolyása alatt.
------
A két szaggatott vonal közti résznél úgy tűnik L.A-nak sikerült levágnia melyik traktátust használja, így ezekre mind áll az "ilyen sor nem létezik" megállapításom.

Erubin 4a. lap. Ha valaki úgy lép be egy bélpoklos házba, hogy ruháit a vállán viszi, saruit és gyűrűit pedig a kezében tartja, akkor mindezekkel együtt azonnal tisztátalanná válik; ha azonban mindezeket magán hordja, akkor ő maga azonnal tisztátalanná válik, a holmijai tiszták maradnak. - stimmel.

13b. lap. Meir rabbinak volt egy Symmachos nevű tanítványa, aki minden tisztátalan dologra vonatkozólag 48 féle okát tudta mondani a tisztaságnak. Jamniában volt egy okos tanítvány, aki 150-féleképpen tudja megokolni, hogy miért tiszták a csúszó-mászó állatok.
Két és fél esztendeig veszekedtek Sammaj és Hillel iskolái afölött, hogy úgy jobb lenne-e az embernek, hogyha nem teremtetett volna, vagy pedig az jó az embernek, hogy megteremtetett. Végre megállapodtak abban, hogy ugyan jobb lett volna az embernek, ha nem teremtetett volna, de ha már itt van, hát nézzen az üzletei után. - stimmel.

14b. lap. Chija rabbi mondja: Salamon tengeri fürdőjének 150 fülkéje vala s a fürdő 500 négyszög-rőf terjedelmű vala. - stimmel.

18b. lap. Aki a saját kezéből egy asszony kezébe pénzt olvas, vagy a saját kezébe egy asszony kezéből, az nem menekszik meg a pokoltól, még ha olyan nagy férfiú is, mint Mózes. - stimmel.

19a. lap. Ha egy embert kivégeznek, pecket tesznek a szájába, hogy ne szidhassa a királyt. - stimmel.

53b. lap. Jehosua rabbi beszéli: Egész életemben senki más nem győzött le, csak egy asszony, egy fiú, meg egy lány. Hogyan történt az az asszonnyal? Hát egyszer betévedtem egy vendéglőbe, ahol az asszony-három napig folyton babot főzött nekem s a harmadik nap úgy elsózta, hogy nem tudtam enni belőle. Hát a lánnyal hogy történt? Egyszer utaztam és olyan útra kerültem, ami egy mezőn vezetett keresztül. Ekkor az a lány rám kiáltott: Mester, hiszen ez mező! De hisz ez taposott út! -feleltem én. Persze, mert olyan tefajta csirkefogók kitaposták- kiáltott a lány. Hát a fiúval hogy történt? Egyszer utazás közben válaszútra kerültem s észrevettem ott egy fiút, akit megkérdeztem, hogy melyik út vezet a városba. Ez az út rövidebb, de hosszú, a másik .hosszabb, de rövidebb. Én azt választottam, amelyik rövidebb, de hosszú volt és a zöldséges kertek alá jutottam, ahonnan vissza kellett fordulnom.
Jose rabbi, a galilei egyszer utazott s találkozott Berurjával, Meir rabbi feleségével, akit megkérdezett, hogy melyik út vezet Lúdba (Lyddába). Te buta galilei, - válaszolt az asszony, - nem tudod, mit mondanak a bölcsek; hogy az ember ne beszéljen sokat az asszonyokkal? Hát nem tudtad úgy kérdezni: "Melyik Lúdba?"
Ugyanez a Berurja meglátott egyszer egy tanítványt, aki halkan tanult s jól megrúgta őt, mondván: Ha az a tan a te 248 tagodban megszilárdult, akkor biztosítva van neked. - stimmel.

55b. lap. Olyan városban, ahol nem lehet káposztát kapni, nem szabad lakni írástudó embernek. Ez nem azért mondatik, mert a főzelék ajánlatos étel, mivel tudvalevőleg három dolog szaporítja a bél-sarat, görbíti a termetet és rabolja el a szemvilág ötszázad részét: a korpakenyér, a gyümölcsbor (Sicera. Lásd Lukács 1. fejezet 15.) és a káposzta. A fokhagyma és póré azonban ajánlatos. - nem "káposztát", hanem "zöldséget".

56a. lap. Egy olyan városban, ahol sok lépcső és domb van, az emberek és barmok életük felében pusztulnak el. - nincs ilyen sor.

61a. lap. Az olyan kutya, amelynek nincs lakó-helye, hét esztendeig nem ugat. - nem "nincs lakóhelye", hanem "külföldiek városában van".

64a. lap. Becsípettnek mondatik az, aki a király előtt még tud beszélni; berúgottnak mondatik az, aki még a király előtt sem tud már beszélni. - stimmel.

81a. lap. Semuél mester egyszer odadobta a lencselepényt a kutyájának, mert megérezte, hogy embertrágyán sütötték. - stimmel.

103b. lap. Ha egy pap az ünnepnap beállta után pattanást kap, akkor azt egy kollégája a fogával nyomja ki, de csak a fogával, nem pedig valamely eszközzel, még akkor is, ha az a pattanás a hasán van neki. - a "még akkor"-rész nem létezik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése