2010. április 4., vasárnap

Sanhedrin, 13-as fólia

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER NEZIKIN, Sanhedrin

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

13a
R. Jose azt mondta: Huszonegy nap (1 amint a kontextusból látható a teljes állítás, belértve R. Judah és R. Jose nézetét, Samuelé). Namost mindketten ugyanazon passzusból vezetik le, És a Betakarítás Ünnepe az év Tekufah időszakában (2 Ex. XXXIV, 22. Ti. a Tishri Tekufahba kell essen). Egy Mester (3 R. Judah) fenntartja, hogy az egész Ünnepséget (a betakarításé) (4 ti. azzal a nappal kezdve mikor a betakarítási munkálatokat engedélyezik - a hónap 16. napja, a Fesztivál utáni nap) az új
Tishri Tekufahba kell beletartozzon (5 ezért ha a nyári Tekufah tizenhat nappal el van maradva a teljesítéstől, az új őszi Tekufah a tizenhetediken kezdődik, és emiatt nem tartalmazza az összes napot amikor a betakarítás munkálatai engedélyezettek); a másik (6 R. Jose) hogy a Fesztiválnak (a betakarításé) csak egy részét kell tartalmaznia (7 azaz lehetséges a hónap 21-éig való késés, de nem tovább, mivel Tishri 22-e már egy új Fesztivál, amin begyűjtés nem engedélyezett. Egyikük sem feltételezi az Ellul belefoglalásának lehetőségét, egy harminc napos teljes hónapét, és ezzel még egy napot adni, mivel ha Ellult kiterjesztenék bezavarna a számításokba amik szerint az Új Év első napja nem szabad hogy Vasárnapra, Szerdára, vagy Péntekre essen, lásd R.H. 19b; Suk. 43b).

Namost, melyik nézetet veszik át (8 viz., azon napra vonatkozólag, amin a nap belép az új Tekufahba)? Ha úgy tartják hogy a Tekufah napja (9 azaz a nap amin a Tekufah kezdődik) a beteljesítője az előző évszaknak: akkor még ha nem is így lenne (10 azaz még akkor is ha alig valami hiányozna a teljességéhez), nem fog megfelelni sem annak aki fenntartja hogy az egész Fesztivált bele kell foglalni, sem annak aki fenntartja, hogy csak egy részét szükséges (11 mert még ha a Tekufah napja a tizenhatodik vagy husznegyedik napon kezdődik is, az új évszak csak az azt követő napon kezdődik)! -Ezért azt kell mondani hogy mindketten úgy tartják hogy a Tekufah napja kezdi az új Tekufát.

Egy kifogás merült fel: A Tekufah napja zárja az előző évszakot: ez R. Judah nézete. R. Jose fenntartja hogy az újat kezdi meg (12 ezzel, R. Judah szerint, a Betakarítás Fesztiváljának egy része sem tartozik az új évszakba). Továbbá azt tanították: Egy évet nem iktatnak be, hacsak a nyári Tekufah nem teljesül a hónap (Tishri) nagyobbik része által. És az mennyi? Tizenhat nap. R. Judah azt mondta: Kétharmada (13 szó szerint: "két kéz", amit úgy értelmeztek "két adag". Kereszthivatkozás: Tosef. Men. IX,10). És az mennyi? Húsz nap (14 lásd infra. Ez elutasítja Samuelt mindkét pontban: (a) R. Judah fenntartja itt hogy a Fesztivál egy része megfelelő; és (b) nézete szerint a Tekufah napja kezdi az új évszakot, és nem befejezi az utolsót). R. Jose döntött: Így számítjuk ki: Ha tizenhat nap hiányzik a Tekufah teljességéhez ami megelőzi a Húsvétot (15 ti. a téli Tekufah), az évet beiktatjuk (16 mert ha nem, a nyári Tekufah nem érne véget Tishri 21-éig, az új Tekufah 22-én kezdődne. A két Tekufoth a tavaszi és a nyári, száznyolcvankét napot tartalmaz, és az ötödik holdhónap Nisan és Tishri között százötvenhét napból áll, mikor hozzáadjuk a Nisan tizennégy napját és a Tishri huszonegy napját, száznyolcvankét napot kapva. A Tishri Tekufah a hónap 22-én kezdődve így nem tartalmazza egyik részét sem a Betakarítás Fesztiváljának). Ha azonban tizenhat nap hiány van a Tekufah teljességéből ami megelőzi a Sátoros Ünnepet (17 ti. a nyári Tekufah), az év nem beiktatandó (18 mivel legalább egy része a Betakarítás Fesztiváljának az új Tekufahba fog esni). R. Simeon fenntartotta: Még ahol tizenhat nap hiány van a Tekufah teljességéhez ami megelőzi a Sátoros Ünnepet, az év ott is beiktatandó (19 lásd infra). Mások azt mondják hogy az év beiktatandó még akkor is, ha a Tekufah a hónap kisebb részével kevesebb a teljességtől. És az mennyi? Tizennégy nap (20 ebből adódik az ellentmondás R. Judah két állítása között)? - A probléma megoldatlan maradt.

A mester azt mondta: "R. Judah azt mondta: Kétharmada a hónapnak. És az mennyi? Húsz nap. R. Jose döntött / szabályozta: Úgy kell kiszámítani, hogy amennyiben tizenhat nap hiány van a Tekufah teljességéhez ami megelőzi a Húsvétot, az év beiktatandó (21 abban a ciklus vége késleltetik Tishri 21-éig. Lásd n. 2)." De nem egyezik ezen nézet R. Judahével (22 mivel úgy tűnik mindketten a Betakarítás Fesztiváljának csak egy részének beiktatását tartják szükségesnek)? - Abban térnek el, hogy vajon a Tekufah napja befejezi az előző, vagy megkezdi az új ciklust (23 R. Judah szerint a nap teljessé teszi / befejezi az előző Tekufaht, ebből következően ha húsz nap elmúlt és a nap új ciklusába lépett a 21-en, az új Tekufah 22-én kezdődik, mely esetben a Betakarítás Ünnepének egy része sem foglaltatik benne; míg R. Jose számításai szerint ha a napforduló a 21. napon történik, azt a napot az új ciklushoz adják).

A Mester azt mondta: "(R. Jose fenntartja) hogy ha tizenhat nap (hiányzik a Tekufaj teljességéhez) ami megelőzi a (Sátoros) Ünnepet, az év nem beiktatandó." R. Judah szerint ezek szerint csak ha tizenhat nap hiányzik a Sátoros Ünnepet megelőző Tekufah teljességéhez, akkor nem engedélyezett a beiktatás; de ha tizenhét vagy tizennyolc nappal kevesebb, az év beiktatandó. De nem ő maga mondta: Ha tizenhat nap hiányzik a Húsvétot megelőző Tekufah teljességéhez beiktathatunk, de nem ha kevesebb (24 a fentiek szerint a kevesebb nap esetében ha ezek a Tekufaht tizenhét vagy tizennyolc nappal Tishribe viszik, beiktatás megengedhető)? - De nem; egyik esetben sem (25 ti. sem tizenhét, sem tizennyolc napnyi hiány esetén. A szám "tizenhat" ezért nem pontos értelmében veendő, mivel még nagyobb hiány esetén sem igazolható beiktatás) szabad beiktatnunk. De látva hogy a tizenhatos számról beszélt a Húsvétot megelőző Tekufah kapcsán (26 mely esetben mindössze ez egy tizenhat napnyi hiány, ami igazolja a beiktatást), megadja ezt a Sátoros Ünnepet megelőző Tekufah kapcsán.

Fentebb azt állították: "R. Simeon fenntartotta (27 R. Joseval ellentmondásban): Még ahol tizenhat napnyi hiány is van a Sátoros Ünnepet megelőző Tekufah teljességéhez, az év beiktatandó." De ez nem ugyanaz a nézet mint az első Tannáé?

13b
Különböznek abban, hogy a Tekufah napja befejezi a megelőző, vagy elkezdi az új évszakot (1 habár mindketten állítják / kijelölik a tizenhatos számot, az aki fenntartja hogy a nap beteljesíti az előző Tekufaht, úgy kell számolja az új évszakot, mintha a tizenhetediken kezdődne). De nézeteiket nem határozták meg (2 ti. nem tiszta hogy melyiküké az egyik, és melyiküké a másik vélemény).

Szintén azt állították: "Mások azt mondják: Hogy az év beiktatandó még ott is ahol a hónapnak kisebb részével van hiány. És az mennyi? Tizennégy nap." Namost, mely nézetet teszik ők magukévá? Azt tartják, hogy a Tekufah napja beteljesíti a megelőző évszakot, és hogy a teljes Betakarítás Ünnepét bele szükséges foglalnunk az új Tekufahba? De bizonyára esetünkben így van (3 mivel a Tishri Tekufah aztán megkezdődik a tizenötödiken, míg a Betakarítás ünnepe, ahogy a p. 58, n 1-en meghatároztuk a tizenhatodikon kezdődik). Miért iktassunk be akkor? - A "Mások" - mondja R. Samuel ki fia R. Isaacnak - a Nisan Tekufahról beszélnek, mivel írva vagyon, Figyeld meg Abib (tavasz) hónapját (4 Deut. XVI, 1); azaz figyelj oda, hogy a kezdete (5 szó szerint: érés)
a tavaszi Tekufahnak Nisan egy napján történjen, mikor a hold megnyugszik a megújulás folyamatában (6 az beszámít a tizennégy napos limitbe, ami után fogyásban van. Erre utalás van az asuj szóban, ami az asj-ből ("új") származtatva az "új hold"-at jelenti).

De miért ne iktassunk be egy napot Adarban (7 ami az új Tekufaht a tizenharmadik napon hozná be, mikor a hold még dagad, inkább minthogy az egész hónap működését összezavarjuk; és habár a Húsvét első napja nem eshet hétfőre, szerdára vagy péntekre, és a hozzáadott napok ilyet okozhatnak, nem számítana, mivel a napok korlátozása, amiken Húsvét kezdődhet azért vannak, hogy megakadályozzák hogy az Új Év vasárnapra, szerdára vagy péntekre essen, ami viszont elkerülhető ha egy napot hozzáadunk az egyik normális esetben
Nishri és Tishan között hiányos hónaphoz)? - R. Aha b. Jacob azt mondta: A Tanna magasabb számoktól számol visszafele, és azt mondja ami itt következik: Ha hiány van addig (ti. ami több mint) a hónap kisebbik része (8 ti. lefelé, de nem beleértve a tizennegyedik napot), az év beiktatandó (9 de ha éppenséggel tizennégy napnyi hiány van, csak az Adar hónapja beiktatandó). És az mennyi? Tizennégy nap."

Rabina azt mondta: A valóságban a "Mások" a Tishri Tekufahra utalnak /-ról beszélnek, de fenntartják, hogy az egész Betakarítási Ünnep (10 még az első nap is) az új Tekufahra kell essen beleértve az Ünnep első napját is (11 és mivel ez a nézet az, mely szerint a Tekufah napja teljessé tesz, az évszak, ha tizennégy napnyi hiány van, mely esetben az őszi Tekufah a tizenötödik napon kezdődik, az Ünnep első napját nem fogja tartalmazni, úgyhogy a beiktatás igazolva van). "Beleértve az első napot is" (12 amin munka tiltott)? De nincs írva, A Betakarítás Ünnepének az év Tekufahján kell lennie; ami azt jelenti a nap amin betakarítás engedélyezett? - Úgy értelmezik, hogy "Az Ünnep ami a betakarítás időszakában jelenik meg."

A VÉNEK ÁLTALI KÉZRÁTÉTEL. Rabbijaink azt tanították: És a vének . . . helyezzék rá, stb. (13 hbez ufnxu, És a Gyülekezet vénei helyezzék rá stb. Lev. IV, 15) feltételezhető, hogy jelenthetne
előrehaladott korú közönséges személyeket (14 szó szerint: "a piac vénei"); az Írás ezért hozzáteszi, a gyülekezetéi (15 vsg, szó szerint: "csoport" vagy "gyülekezet". "Edah"-t gyakorta értelmezik a Sanhedrin rabbijai. Lásd . Num. Rab.
15, Ch. 16, és Rashi Lev. IV, 13-ról. Az utóbbi ezen állítsát a Sifrából vezeti le, ami a Num. XXXV, 24-25-ben lévő "Edah" közti analógiából vezeti le, kereszthivatkozás: supra 2a). Namost, ha gyülekezetnek fordítottad, azt gondolhatom ez a gyülekezet kisebb(ségi) tagjaira vonatkozik (16 ti. a huszonhárom tagú kisebb Szanhedrinre): ezért mondták, "a gyülekezet" (17 határozott névelővel), a gyülekezet kiválóságát értve (18 ti. a nagyobb Szanhedrin). És mennyi szükséges? A "wesameku" (19 írhattak volna lnxu-t ("we samak"), azt jelölve hogy a vének bármelyike tegye rá kezét. Kereszthivatkozás: Malbim Lev. IV, 15-ről) "és tegyék rá" kettőt jelez; hasonlóképpen "zikne" ("a vének") kettőt jelez, és mivel nem lehet páros számú tagból álló bíróság, még egyet hozzáadnak; azaz három szükséges: ez R. Judah nézete. R. Simeon azt mondta: "Zikne" ("vének") kettőt jelez, és mivel egy bíróság nem állhat páros számú tagból, egy másikat hozzáadnak, hármat kapva összesen. De R. Simeon szerint nem az van írva "wesameku" ("és helyezzék rá")? - Az magához a szöveghez kell (20 Viz., hogy azt jelezze, kell kézrátétel). És R. Judah (21 nem ismeri ezt el)? - Az nem szükséges magához a szöveghez, mivel ha a wesameku szónak nem lenne jelentősége levezetéshez, a szöveg úgy lenne olvasható nélküle: A Vének, kezük az ökör fején (22 egyfajta abszolúteset). És R. Simeon (23 nem ismeri el a "és tegyék rá" feleslegességét)? - Ha úgy lenne írva (24 ahogy R. Judah sugallja), úgy fordíthattam volna 'al (rajta), "közelében" (25 ti. hogy a kezeket nem szükséges ténylegesen a fejre rakni, csak a közelébe vinni. A szó wesameku nyilvánvalóvá teszi). És R. Judah (26 aki a wesameku-t más értelmezéshez használja)? - Ezt a tényleges kapcsolatot ebben az esetben és az égőáldozattal kapcsolatban (27 Lev. I, 4: És helyezze kezét az égőáldozat fejére, ami nyilvánvalóan tényleges kapcsolatot jelent) a rosh (fej) szó használatából következteti ki. És R. Simeon? - Nem ismeri el a fejjel kapcsolatos következtetést ami itt és az égőáldozat eseténél van leírva (28 ezt a fajta szövegmagyarázatot - tények egyformaságát kikövetkeztetni a nyelv egyformaságából - gezerah shawah-nak hívják, és jól megalapozott alapelv hogy ilyen következtetést egy tudós nem tehet tanárának közvetlen hagyományozása nélkül, miszerint a szóban forgó kifejezésmód hasonlósága a törvény szoros hasonlóságát hivatott megmutatni. R. Simeonnak nem volt ilyen hagyománya ezen két szó kapcsán).

Azt tanították: A kéz rátétele, és a Vének kézrátétele hármak által végrehajtandó. Mit akar jelenteni a "Kezek rátételé"-vel, és "Vének kezeinek rátételé"-vel? - R. Johanan azt mondta: Az utóbbi a Vének pappá szentelésére utal.

Abaye azt kérdezte R. Josephtől: Honnan következtetjük ki, hogy hárman szükségesek Vének pappá szenteléséhez? Azt mondjuk, ebből a passzusból, És Mózes ráhelyezte kezét Józsuéra (29 Num. XXVII, 23)? Ha így van, egy is elégséges! És ha azt mondjuk, Mózes hetvenegy helyett állt (30 ti. ugyanannyi tekintélye volt), akkor hetvenegy kellene a helyes szám legyen! - A probléma megválaszoltalan maradt.

R. Aha, ki fia Rabának, azt kérdezte R. Ashitól: A pappá szentelést befolyásolja a szó szerinti kézrátétel? - Nem, válaszolta; ez a fokozat átruházása által van: Rabbi címe alapján van kijelölve és hatalommal felruházva hogy döntsön kenas (l. Glos.) ügyeiben.

Egy férfi nem rendelhet el? Nem mondta Rab Judah Rab nevében: "Valóban emlékezzünk e férfira áldás miatt - neve
R. Judah b. Baba; ha ő nem lett volna, a kenas törvényét elfelejtették volna Izraelben." Elfelejtve? Akkor meg lehetett volna tanulni őket. De

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése