2010. április 10., szombat

Luzsénszky Alfonz - Kolosszális csodák és egyéb hülyeségek 2. rész

Megillah (Eszter könyve): 7b. lap. Purim ünnepén annyit kell innia az embernek, hogy Haman átkozódása és Mordechaj hálaadása között ne tudjon semmi különbséget tenni. Babba és Zera rabbik együtt tartották a Purim ünnepi lakomát és berúgtak. Ekkor Babba agyonütötte Zerát. Másnap azonban irgalomért könyörgött és feltámasztotta őt. - nem "agyonütötte", hanem "elvágta a torkát".

(ugyanez áll a Sanhedrin 65b. lapján.) - nincs ilyen sor.

Moéd-Katan (félünnep): 17a. lap. Egyszer egy kutya megette a rabbik cipőit, és nem tudta meg senki; azt hitték, hogy ellopta valaki ,és egy tolvajt száműztek is. Ekkor tűz tört elő a kutya farkából és megemésztette, a tolvajt - száműzött tolvajról szóló részt nem látok.

25a. lap. Mikor Hona rabbi meghalt, Abba rabbi így beszélt róla: A mi mesterünk méltó volt arra, hogy az Istenség rajta nyugodjék, csak Babylon bűne akadályozta ezt. Nachman (vagy Chanan) rabbi erre Ezekiel próféta 1. fejezetének szavait vetette ellen, amelyek szerint az Úr igéi a kaldeusok földjén intéztettek a prófétához. Erre az atyja rácsapott a szandáljával s így szólt: Nem megmondtam neked, hogy ne alkalmatlankodjál az egész világnak! Végre Chija rabbi így szólt: Én fogom őt a sírba vinni, én végeztem vele 18 éven át az egész Talmudot, nekem sohasem volt pollúcióm, továbbá én szolgáltam őt ki s ismerem minden cselekedetét. Mikor pedig a sírba bevitte, Jehuda jobbra és Chizkija balra feküdt atyjától, Chija rabbitól. Ekkor Jehuda így szólt Chizkijához: Kelj föl a helyedről, mert nem illik feküdni, mikor Hona rabbi kint áll. Mikor pedig Chizkija fölállt, egy tűzoszlop emelkedett föl vele és, amint ezt Chaga rabbi meglátta, nagyon megijedt.
Mikor Hona és Hammuna rabbik lelke elköltözött, temetésükkel egy hídhoz értek, s ott a szamarak megálltak. Ekkor egy arab (tajita) azt kérdezte, hogy mit jelent ez? Azt felelték neki, hogy a törvénytudók egymás iránti tiszteletüknek adnak kifejezést; az egyik azt mondta: Mester, menj te előre! Az arab pedig így felelt: Az én ítéletem szerint Rabba rabbi menjen előre. Erre Rabba szamara elindult, de az arabnak legott kiestek a záp- és szemfogai. Ekkor így szólt egy tanítvány: Egy tisztes sarjadék jött Babilonból, a háború könyvét hozván magával; a pelikán és majom. találkozott, hogy a pusztulást és szerencsétlenséget együtt lássák, amely Sinearból jött.
Mikor Abahu rabbi meghalt, az oszlopok könnyeket hullattak, Jósé rabbi halálakor Sepphoris csatornáiból vér ömlött, Jákób rabbi halálakor nappal felragyogtak a csillagok, Chija rabbi halálakor tüzes kövek estek az égből, Menachem rabbi halálakor a szobrok laposakká lettek, hogy lemezekként leheteti őket felhasználni, Tanchum rabbi halálakor a meghalt királyok szobrai összetörtek, Elisib rabbi halálakor 70 betörés történt Nehardeában, Hadmmuna rabbi halálakor jégdarabok esetek az égből, Rabba és Rab Jósé halálakor az Euphrat és Tigris hidjai megcsókolták egymást, Mesarsaja rabbi halálakor a datolyapálmák töviseket termettek. Mikor Meir rabbi meg Jochanan rabbi meghalt, füst szállt fel Acher sírjából. Halála után a leánya Rabbihoz fordult élelemért, kérvén, hogy tekintsen atyja Tóratudományára s ne a cselekedeteire. A leány e szavaira tűz szállott alá és körülnyaldosta a padot, amelyen Rabbi ült. - stimmel.

Hagigah (ünnepi áldozat): 4a. lap. Mikor Jósé rabbi a Példabeszédek könyve 13. fejezetének 23.. versét olvasta: "Némelyik ítélet nélkül ragadtatik el" (a héberben így áll) - így szóla: Hát némely embernek idő előtt kellene elköltöznie! Valóban; mert például Bibi rabbi is járt a halál angyalánál, amikor az így szólt a követéhez: Hozd nekem el Mirjamot, az asszonyok fésülőnőjét. Az elment és elhozta Mirjamot, a gyermeknevelőt. Én Mirjamot, az asszonyok fésülőnőjét akartam, - mondá a halál angyala. Hát akkor ezt visszaviszem, - mondá a követ. De, ha már idehoztad, viszonzá a halál angyala, hadd tartozzék azok számába, akik rám szállottak. Hogyan történt ez meg azzal a nővel? Egy égő forgácsot vett a kezébe, amikor a kemencét söpörte, s az a forgács a lábára esett és így elégett. A csillagzata akarta így, hogy ő ide kerüljön. Bibi rabbi ekkor így szólt a halál angyalához: Van erre engedélyetek, hogy így járjatok el? A halál angyala így felelt: Hát nincs megírva, hogy "némelyik ítélet nélkül ragadtatik el? A rabbi így szólt: De az is meg van írva a Prédikátor könyve 1. fejezet 4. versében: Egyik nemzedék megy, a másik nemzedék jön". A halál angyala erre így felelt: Én nem adom át a halál őrének (akinek Duma a neve), hanem ezek velem keringenek és kóborolnak a világban, míg az éveik betelnek. Erre a rabbi így szólt: És végre mi történik velük? A halál angyala így felelt: ha az egyik kiváló tudós, akkor az életévei megtoldatnak és azokért kárpótlást nyer. - stimmel.

Sanhedrin (Synedrium) 52a. lap. Abba-Joae mondja, hogy annak idején két láng jött ki a szentélyből, ez a két láng eloszlott négyfelé és Abironék orrlyukába hatolt. Őket magukat elégette, de a ruhájukat nem. - stimmel.

Az 59b. lapon olvassuk, hogy az első embernek a hús élvezése nem volt megengedve. Jehuda rabbi azonban néhány sorral alább azt mondja, hogy az első ember ott ült az Édenben s az angyalok égi pecsenyét sütöttek neki és bort küldöttek be. Hát van égi hús is?
Simon rabbi egyszer utazott és két oroszlán jött neki szembe morogva. Erre ő a 103. zsoltár 21. versét citálta rájuk, mire az égből két darab hús esett alá, az. egyiket megették az oroszlánok, a másikat otthagyták. Fölvette tehát s elvitte az iskolába és megkérdezte, hogy nem tisztátalan-e. Erre azt felelték neki, hogy az égből nem esik le semmi tisztátalan még akkor sem, ha valami egy szamár alakjában esik le. - stimmel.

A 64a. lapon olvassuk: A jámbor Illésről beszélik, hogy körüljárt Jeruzsálem utcáin, hogy az éhségtől földagadtakat összeszedje. Egyszer talált egy gyermeket, aki a szemétdombon feküdt. Ez egy bálvány-szobrocskát vett elő a kebeléből és addig csókolta, míg a hasa megrepedt s a bálvány földre esett, a gyerek meg rája... Azután három napig sírtak és böjtöltek, amikor is egy cédula esett le az égből e felírással: Igazság. Azután a bálvány géniusza kijött a szentélyből és amint megfogták, kiesett egy szál haja, mire olyan kiáltást hallatott, hogy négyszáz mérföldnyire elhallatszott. Ekkor becsukták egy kazánba és leólmozták. Megint imádkoztak aztán s arra kijött a bűn géniusza. Mikor pedig ez három napig be vala csukva, kerestek egy aznap tojt tojást egy betegnek, de nem találták. Ezért kiszúrták a géniusz szemét, aminek folytán most már az embereket nem tudja vérfertőzésre csábítani. - stimmel.

65b. lap. Chanina és Osaja rabbik minden péntek este a Teremtés Könyvével foglalkoztak és egy hároméves borjút teremtettek, amit azután megettek. - nincs ilyen sor.

Raba mondja, hogy a jámborok, ha akarnák, még egy világot is tudnának teremteni. Teremtett is egyszer egy embert és elküldte Zera rabbihoz. Mikor pedig az megszólította azt az embert, de az nem felelt, így szólt hozzá: Ahá, te a társaimtól való vagy. Hét csak térj vissza poraidba. (65b. lap.) - nem "társaimtól való", hanem "egy mágusé".

A 67b. lapon mondja Asi rabbi, hogy egyszer látta Karna apját, amint az orrából selyemgolyókat fújt ki.
Eliezer rabbi mondja, hogy az ördög nem tud egy árpakásánál kisebb állatot, de egy teve nagyságú állatot sem tud már teremteni - mondá Papa rabbi.
Rabh beszéli, hogy látta, amint egy arab a tevéjét kardjával fölaprította s azután elkezdett előtte dobolni s a teve föltámadt.
Zeéri egyszer vett Alexandriában egy szamarat. Mikor azonban itatni akarta, a varázs feloldatott s ő ott maradt a puszta nyeregdeszkán, a, csacsi eltűnt.
Jannaj egyszer betért egy vendéglőbe és ivóvizet kért Midőn pedig egy asszony satitát adott neki (ez egy vízből és lisztből való ital), látta, hogy az asszony ajkai mozognak. Leöntött az italból egy kicsit és látta, hogy skorpiók vannak benne. Erre így szólt hozzájuk: Én ittam a tietekből, most ti is igyatok az enyémből. Mikor az asszony az italt megízlelte, szamárrá változott. Erre Jannaj ráült és kilovagolt az útra.
Azonban jött az asszonynak egy barátnéja, feloldotta a varázst s emberünk látta, hogy egy asszonyon lovagol. - stimmel.

68a. lap. Eliézer rabbi mondja: Egyszer Akiba rabbival utaztam s ő így szólt hozzám: Mester, beszélj nekem valamit az uborkatermelésről. Ekkor én szóltam valamit és az egész föld tele lett uborkával. Erre ő így szólt hozzám: Mester, te megmutattad nekem, hogy miként kell ezeket ültetni, most mutasd meg, hogyan kell őket összegyűjteni. Ekkor ismét szóltam valamit és az uborka mind egy helyre vala gyűjtve. - stimmel.

Joakimnak, Juda királyának koponyáját Pereda rabbi nagyapja megtalálta Jeruzsálem kapuja előtt ezzel a fölírással: "Ezt és még valamit". Kétszer is eltemette, mindig előbújt. Becsavarta hát selyembe és hazavitte. A felesége meglátta a koponyát s elmondta a szomszédasszonyoknak Ezek ráfogtak, hogy az ura első feleségének a koponyája az. Az asszony erre bedobta a koponyát a kemencébe. Ez volt az a "még valami," amely büntetésképpen érte a rossz. királyt. (82a. lap. Ugyanez áll a 104a. lapon is.) - stimmel.

A 106b. lapon olvassuk, hogy mihelyt Jehuda rabbi csak az egyik cipőjét lehúzta, rögtön eső lett. - nem "egyik", hanem "épphogy".

Makkoth (ostorozás): l0a. lap. Ha egy tanítót kiközösítenek, akkor vele együtt az iskolája is kiközösíttetik. A Tóra biztosit ugyan oltalmat, de csak a halálangyallal szemben. Így történt egyszer, hogy Chisda rabbi az iskolában tanult s a halál hírnöke nem mert hozzá közelíteni, mert az ő szája nem hagyta abban a tanulást. Ekkor az angyal felült az iskola előtti cédrusfára s ez letört alatta, arra a rabbi abbahagyta a tanulást s akkor az angyal megfogta. - stimmel.

11a. lap. Midőn Dávid a levezető csatornákat ásta, a tenger előbuggyant és el akarta önteni a világot; ekkor ő azt kérdezte, hogy szabad-e az Isten nevét egy cserépre írni s azt a tengerbe dobni, hogy az visszatérjen a medrébe? De senki nem szólt erre semmit, - nem "levezető csatornákat", hanem "a Templom alapját"; nem "tenger", hanem "Mélység".

24b. lap. Egyszer Gamáliel, Eleázár és Akiba rabbik mentek az úton és hallották Róma zaját a Capitoliumtól 120 mérföldnyire. . - rossz hivatkozásjelölés. 24a.

Sebuoth (az eskü): 29b. lap. Sapor király idejében volt egy kígyó, amely 13 köteg szalmát evett meg. - stimmel.

Aboda zara (idegen kultusz): 10b. lap. Antoniusz császár egy földalatti folyosót építtetett, mely az ő lakásától Rabbi lakásáig vezetett, s minden nap két. szolgát vett magához, akik közül egyet Rabbi ajtajánál, a másikat a saját háza ajtajánál megölte; azt is megbeszélte vele, hogy, ha ő hozzá megy, egy embernek sem szabad nála lennie. Egy nap mégis ott találta Chanina rabbit. Így szólt tehát: Nem megmondtam neked, hogy, ha én hozzád jövök, senkinek sem szabad itt lennie? Az pedig felelé: Ez nem ember fia. Erre a császár így szólt Chaninához: Menj és mondd annak a szolgának, aki az ajtónál alszik, hogy jöjjön he. Mikor Chanina kiment, a szolgát halva találta. Erre így szólt: Mit csináljak most; bemegyek és jelentem, hogy halott, csakhogy az a baj, hogy nem szabad rossz hírt vinni; ha itt hagyom és elmegyek, ez meg a császár lekicsinylése lesz. Ekkor irgalomért könyörgött és a szolgát föltámasztotta és beküldte. Erre a császár így szólt: Tudom ugyan, hogy a legkisebb is közületek tud halottakat feltámasztani, de mégse legyen itt senki, ha én hozzád jövök. Minden nap kiszolgálta a császár a rabbit; ő adta oda neki az ételt és italt; mikor a rabbi le akart feküdni az ágyba, a császár lefeküdt az ágy elé és így szólt: Hágj reám és feküdj az ágyba. ő azonban felelé: Nem illik egy királyt oly kevésre becsülni. A császár azonban így szólt: Bárcsak a másvilágon is zsámolyod lehetnék! Erre a rabbi biztosította, hogy a világ királyai közül egyedül ő fog a mennybe jutni, - stimmel.

28b. A szemhályog a halálangyal előhírnöke. Micsoda szer van ez ellen? Ruta mézzel vagy erős borban. Minden esetben vegyen az ember egy ugyanoly nagyságú szőlőszemet és tegye reá és pedig fehéret a világos színű szemre, sötétet a fekete szemre. A daganat a láz előhírnöke. Micsoda szer van ez ellen? Az ember bökjön rá hatvanszor és hasítsa fel keresztben és hosszában. De ezt csak akkor tegye, ha a daganat hegye nem fehér; ha azonban már fehér, akkor mar nem veszélyes. Jákob rabbinak fájdalmai voltak az alfelében. Ami rabbi (mások szerint Asi rabbi) a következőket rendelte neki: az ember tegyen hét bíborvörös aloémagot egy inggallérba, csavarja körül egy hajtinccsel, mártsa be fehér gyantába, égesse el és hintse be vele magát. Ez jó akkor, ha a fájdalom kívül van, de mit tegyen. az ember, ha az mélyen van? Az ember olvassza fel egy kecske faggyúját, amelyik még nem vetélt el, aztán kenje be magát vele; Vagy égessen el három, árnyékban szárított töklevelet és kenje be magát azzal. - stimmel.

Zebahim (véres áldozatok): 64a. lap. Jochanan rabbi mondá: Jöjj és lásd, mily nagy hatalmuk van a papoknak, mert nincs könnyebb, mint a madarak golyvája és trágyája és néha 30 rőfnyire is eldobja ezeket a pap. (A könnyű tárgyakat tudvalevőleg nehéz messzire vetni.) - stimmel.

113b. lap. Jannai rabbi mondá: Noé egy fiatal egyszarvút is vitt a bárkába, Rabba azonban. azt mondja: Én magam láttam egy fiatal egyszarvút, amelyik csak egynapos volt és mégis .olyan nagy volt, mint a Tábor hegye. És milyen nagy a Tábor hegye? Negyven mérföld. A nyaka károm mérföld hosszú volt, a feje pedig másfél mérföld. Ha ganéjt eresztett ki, eltorlaszolta vele a Jordán folyót. (Hát hogyan lehetett volna ekkora állatot a bárkába fölvenni?) Jochanán rabbi ezt mondá: Noé csak a fejét vette be neki s az orrszarvú csak az orra hegyét nyújtotta be a bárkába. - nincs ilyen sor.

116a. lap. Az izraeliták azt kérdezték Bálaám-tól: Micsoda lárma ez, amit hallottunk? - ő pedig felelé: A Szentnek kincsesházában egy drága dolog. van, mely nála a világ teremtése előtt 974 nemzedékkel már elrejtve vala és most akarja azt gyermekeinek átadni. - stimmel.

Menachoth (életáldozatok): 29b. lap. Jehuda rabbi mondá: Mikor Mózes fölment a magasba, ott találta a Szentet ülve, amint koszorúkat (koronákat) csinált a betűkre és így szólt hozzá: Világ Ura, ki tart téged vissza? Az Úr pedig felelé: Egy férfiú, aki sok nemzedék végén fog lenni, az ő neve Akiba b. Joseph. Világ Ura - folytatá Mózes - engedd őt látnom! - Menj hátra! - Mózes hátrament és leült. Akiba tanítványai 80 sorának végén, de nem tudta, hogy azok mit beszélnek. Ekkor ereje is elgyöngült. Mikor Akiba egy bizonyos dologhoz ért, így szóltak a tanítványai: Rabbit honnan tudod ezt? - Ez. Mózesnak egyik tanítása (Halacha) a Sinai hegyről. - Ekkor Mózes lelke megnyugodott. Majd ismét az Úr elé lépett és így szólt: Világ Ura! Egy ilyen embered van neked és én általam akarod a törvényt (Tora) adni? - Hallgass! - mondá az Úr - így jutott eszembe. - stimmel.

41a. lap. Egyszer egy angyal Katthinát egy vászontakaróba burkolózva találta s így szólt hozzá: -Katthina, Katthina! Nyáron vászontakaró, télen köpenyeg, mi lesz hát a zizith-tel? ( a mi zsidaink cicisznek mondják.) - stimmel.

Jebamoth (a sógornéról): 62b. lap: Akiba rabbinak 12 ezer pár tanítványa volt (a talmudisták ugyanis párosan tanulnak), akiknek lakóhelye Gabath-tól (erősség Galileában, melyet Heródes épített) Antipatrisig (város Palesztínában Joppé-tól északkeletre) ért és mindnyájan egyszerre haltak meg, mert egyik a másikat kevésre becsülte. Ezáltal a világ puszta lett, míg végre Akiba rabbi a mi rabbijainkhoz délre jött és közölte velük tanításait. - stimmel.

77b. lap. Midőn Jehosua rabbi haldoklott, így szólt az Úr a halál angyalához: Menj és tedd meg a kívánságát! Midőn a halál a rabbi előtt megjelent, ez így szólt hozzá: Mutasd meg az én helyemet a paradicsomban. A halál angyala így felelt: Legyen! A rabbi pedig így folytatá: Add ide a késedet, mert megrémítesz az úton. Az angyal odaadta. Mikor pedig odaértek, a halálangyal föltette a rabbit a Paradicsom falára és megmutatta neki a helyét. A rabbi azonban most az angyalt faképnél hagyva, a falról hirtelen beugrott a Paradicsomba. A halál angyala megragadta a köpenye csücskét, de a rabbi vissza-kiáltott; Esküszöm (So soll ich leben!), hogy nem megyek ki többé. Erre a halálangyal már csak azt kérte, hogy legalább a kését adja vissza. De ezt nem akarta odaadni. Most azonban egy égi szózat hallatszott: Add neki vissza, mert az kell neki a teremtményeknél! Illés próféta pedig így kiáltott: Csináljatok helyet Levis fiának! Csináljatok helyet Levis fiának! Midőn pedig a paradicsomban körüljárt, ott találta Simeon rabbit is, aki 13 olvasztott aranyból készült székeken ült.
A halálangyal fel szokta keresni Chanina rabbit, aki neki jó barátja volt. Mikor a rabbi haldoklott, így szóltak az égben a halálangyalhoz: Menj és teljesítsd a kívánságát! Ez elment és megmutatta magát a rabbinak. A rabbi pedig így szólt: Hagyj még 30 napig élni, amíg tanulmányaimat átismétlem. A halál-angyal megengedte. A 30 nap elteltével megint elment hozzá és megmutatta magát. Ekkor Chanina. megint így szólt hozzá: Mutasd meg a helyemet a paradicsomban. A halálangyal így felelt: Jól van, legyen! Erre Chanina így szólt: Add ide a késedet, mert még rámijesztesz az úton! A halálangyal erre ezt mondá: Talán te is úgy akarsz velem bánni, mint az a társad? Erre Chanina így szólt: Hozzál nekem egy Tóra-tekercset és nézd meg, hogy áll-e abban valami írva, amit én meg nem tartottam? A halál angyala erre azt kérdezte: Nem ültél-e náthás ember mellé a Thorát tanulni? (A náthások terjesztik ugyanis a betegségeket.)
Midőn pedig Chanina meghalt, tűzoszlop szállt le az égből s odaállt közéje és az. emberek közé. - nincs ilyen sor.

103b. lap. Rabbi halála napján egy égi szózat a következőket hallatta: Mindazoknak, akik Rabbi évfordulati gyászünnepélyén részt vesznek, a másvilági élet biztosítva van. Egy mosóember, aki mindennap jelen volt a Rabbiról tartott gyászbeszédeknél, éppen. azon a napon nem volt ott. Mikor ez az égi szózatot meghallotta, fölment a tetőre, levetette magát a földre és meghalt. Akkor az égi szózat ezeket a szavakat hallatta: Az a mosóember is el van rendelve az örök életre. - nincs ilyen sor.

111b. lap. A közönséges népbeli emberek nem fognak új életre kelni. - Egykor Izrael földje sült kenyeret és finom ruhákat fog teremni. A búza pálma nagyságúra fog nőni s a hegyek csúcsáig érni. Az Úr szelet hoz elő az ő kincses házából, mely megtanítja a búzát s attól lehull annak lisztje, az ember kimegy, szed egy marékkal s abból ellátja magát és egész háza népét táplálékkal. Akkor egy búzaszem akkora fog lenni, mint az ökörnek két veséje. Ne csodálkozzál ezen, mert, íme egyszer egy róka a répába fészkelt és mikor megmérték a kölkeit, 60 szefforiszi litrát nyomtak. Jose rabbi beszéli, hagy Sichinben a következő dolog történt: Egy atya egyszer mustárágakat hagyott a fiának, melyek közül egyik meghasadt s kilenc káb mustármagvat találtak benne, a fájából pedig befödték a fazekasok egy kunyhóját. Simeon rabbi mondá: A mi apánk egy káposztatorzsát hagyott nekünk s mi később létrán másztunk fel arra. - A jövendő világban az ember egy szőlőfürtöt kocsin fog vinni vagy hajón s aztán házának egy sarkába teszi s annyit fog abból élvezni, mint egy nagy hordóból és nem lesz szőlőfürt, amelyen 30 korsó bor ne lenne. Izrael földjén nem lesz terméketlen fa, amely legalább annyit ne teremne, amennyit két nőstény szamárnak kell vinnie. - nincs ilyen sor.

111b. lap. Chija rabbi Res-Lakisnak gyermektanítója volt a egyszer három napig elmaradt. Ekkor Res-Lakis ezt kérdezte tőle: Miért maradtál el olyan sokáig? Ő pedig felelé: Atyám egy szőlővesszőt hagyott nekem, melyről az első napon 300 fürtöt metszettem le, melyek mindegyike egy hordó mustot adott; a második napon 300 fürtöt metszettem le róla, melyek közül minden második egy hordó mustot adott; a harmadik napon olyan 300 fürtöt metszettem le róla, melyek közül minden harmadik egy hordó mustot adott, s én többet mint a felét gazdátlan j6-szágnak jelentettem ki. Res-Lakis ekkor így szólt hozzá: Ha nem maradtál volna el három napig, akkor az a szőlő még többet adott volna. Rami egyszer Berak lakosaihoz ment s ott kecskéket látott, melyek fügefák alatt legeltek s az alatt a méz csak úgy csöpögött a fügékből, a kecskékből meg a tej és össze-keveredett a mézzel. Jákob rabbi mondá: Ludtól (Lydda) Ónóig 3 mérföld; egyszer hajnalban útra keltem és bokáig jártam a fügemézben. Res-Lakis mondá: Én egyszer magam láttam, hogy a Szefforisz melletti vidéken tíz mérföldnyi hosszban és szélességben folyt a méz. Babba mondja: Én láttam, hogy Izrael országában egy helyen tej és méz folyik, s ez a vidék oly nagy, mint Be-Michsétől Akra-Fulbanakéig, vagyis 22 mérföld hosszú és 6 mérföld széles. Chelbo és Jose rabbik egyszer egy helyre jöttek s ott olyan körtével kínálták meg őket, mely olyan nagy volt, mint egy lábas Hino faluban. Jehosua rabbi egyszer Gabla faluba ment s akkora szőlőcsutkákat látott ott, mint egy borjú. - nincs ilyen sor.

112a. lap. Mikor Sera rabbi felköltözött Izrael országába, nem talált hidat, tehát kötélbe kapaszkodva kelt át. Chija rabbi mondja: Egykor Izrael földjén minden erdei fa gyümölcsöt fog teremni. - nincs ilyen sor.

Kiddusm (eljegyzések): 31a. lap. Pelemo szokta mondani: Nyíl van a sátán szemében. Egyszer éppen az engesztelőnap előestéje volt, megjelent az ördög egy szegény ember képében és kopogott az ajtón. Egy darab kenyeret adtak neki. Ekkor a Sátán így szólt: Egy ilyen nagy napon, aminő ma van, minden ember a házában ül és nekem künn kell lennem? Ekkor beeresztették a házba s adtak neki még egy darab kenyeret. Most megint megszólalt: Egy ilyen nagy napon, aminő ma van, minden ember az asztalnál ül, csak nekem kell állnom ? Most az asztalhoz hívták és leültették. Azonban telis tele volt keléssel meg varral, amikkel az-tán undorító dolgokat cselekedett Erre Pelemo rászólt: Ülj illendőképpen! A sátán azonban így szólt: Adj inkább egy pohár bort! Odanyújtották neki a poharat. A sátán köhögött s a torhát beleköpte a pohárba. Erre rárohantak, de ő halottnak tetette magát. Eközben azt a hírt terjesztette az utcán, hogy Pelemo megölt egy embert. Pelemo tehát elfutott és elrejtőzött egy árnyékszékben, A sátán utána ment és leborult előtte. Midőn azonban látta, hogy Pelemo gyötrődik, fölfedezte magát előtte és így szólt hozzá: Miért beszéltél te úgy? Hát mit mondjak? Hát mondja azt az úr, hogy: Az irgalmas keljen fel a sátán ellen! - rossz forrásjelölés. 81a.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése