2010. április 27., kedd

zsido.com - utolsó

Már nemcsak nem engedik át a hsz-eket, de a meglévőket is törlik.
Hiába van alátámasztva pontos hivatkozásokkal, ez úgy mond "sértő" (nem tudom mi sértő egy zsidó számára az Ószövetségen), így minden jelzés nélkül töröltek.

Hát köszönöm szépen, de ezentúl nem nézek feléjük.


Egyébként itt a hsz, amit folyton törölnek:


"Az Ószövetség 4 esetet leír, amikor a zsidók gyakorolták az emberáldozatot. Ez tény.

"És lőn ezeknek utána, az Isten megkisérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok.
És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked." - Gen.22.1-2.

"Emberi lélek pedig tizenhat ezer; és azokból az Úrnak része: harminczkét lélek.
És adá Mózes az Úrnak részét felemelt áldozatul Eleázárnak, a papnak, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek." Num.31.40-41.

"Jeftén pedig lőn az Úrnak lelke, és általméne Gileádon és Manassén, és általméne Gileád Mispén, és Gileád Mispéből felvonult az Ammon fiai ellen.
És fogadást tőn Jefte az Úrnak, és monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:
Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul." - Bírák 11.29-31
"Az pedig monda néki: Atyám, ha fogadást tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem, a mint fogadtad, miután az Úr megadta az ellenségiden: az Ammon fiain való bosszút.
És monda az ő atyjának: Csak azt az egyet tedd meg nékem; ereszsz el engem két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak félre a hegyekre, hogy sírjak szűzességemen leánybarátaimmal.
És ő monda: Menj el. És elbocsátá őt két hónapra. Az pedig elment és az ő leánybarátai, és siratta az ő szűzességét a hegyeken.
És a két hónap elteltével visszatért atyjához, és betöltötte az ő felőle való fogadást, a melyet tett, és ő soha nem ismert férfiút." - Bírák 11.36-39.

"És lerontotta Jósiás a magaslatok minden házát is, a melyek Samária városaiban voltak, a melyeket az Izráel királyai csináltak volt, hogy az Urat haragra ingereljék, és épen úgy cselekedett azokkal mindenekben, a mint Béthelben cselekedett.
És megáldozta a magaslatok összes papjait, a kik ott voltak, az oltárokon, és emberi csontokat égetett meg azokon, és úgy tért vissza Jeruzsálembe." - 2Királyok 23.19-20

És még egyszer, végül, bár a dolog szempontjából valójában mellékes: a Moloch-dolog csak egy férfiváavatási tűzátugrási rítus, semmi köze holmi emberáldozatokhoz."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése