2010. április 4., vasárnap

Sanhedrin, 18-as fólia

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER NEZIKIN, Sanhedrin

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

18a
A népességnek kétszáz és hetvenegy kell legyen (1 Tosef. III. Kétszáz és harminc R. Nehemia szerint, és negyvenhét tartalékban hogy felemeljék a huszonhárom tagú bíróság létszámát amennyiben egyikük bizonytalan (döntésképtelen), és a maradék egyenlően megosztott, kettőt hozzáadva alkalmanként, egészen a maximum lehetséges hetvenig, vagy hetvenegyig, lásd: infra 40a). De nem azt tanították: Rabbi azt mondta, A népességnek kétszáz és hetvennyolcnak kell lennie? - Nincs probléma. Az egyik állítás R. Judah szerinti (2 ami csak hetvenet követel meg egy Szanhedrin felállításához), a másik a rabbiké (3 hetvenegyet szükségeltet).

Rabbijaink azt tanították: És helyezz föléjük olyat, akik uralói lesznek ezreknek, uralói százaknak, uralói ötveneknek, és uralói tizeknek (4 Ex. XVIII, 21): Az ezrek uralóinak száma hatszáz (5 mivel a népesség 600,000 főt tartalmazott. Ugyanígy a többi hivatalhoz. (Ex. XII, 35.). Ez azért van hogy tanítsa, hogy a bírók beszámítottak mindegyik említett csoportba. [Tanh. Mishpatim]); akik százaké hatszázan; akik ötveneké, tizenkétezren, és azok akik tizeké, hatvanezren. Így a bírók összes száma Izraelben hetvennyolcezer és hatszáz volt.

2. FEJEZET

Misnah
A Főpap bírálhat és bírálható, tanúskodhat, és tanúskodhatnak ellene. Végrehajthat halizah-t (6 lásd: n. p. 1 és p. 31) és ugyanazt meg lehet tenni a feleségével. A yibbum (7 ouch, egy levitikus házasság kötelessége, ti. egy fiútestvér özvegy feleségének elvételének kötelezettsége, amennyiben az illető gyermektelen (lásd: Deut. XXV, 5). Habár egy fiútestvér feleségének elvétele általános szabályként tiltott volt (Lev. XVIII, 16; XX, 21), de gyermektelenség esetén ez kötelezettség. Ez a kötelezettség azonban elkerülhető a Halizah szetartásával, amit a későbbi talmudi időkben előnyben részesítettek a yibbumhoz képest (lásd: Yeb. 39b; 109a)) feladatát meg lehet tenni a feleségének, ő azonban nem teheti meg azt a kötelességet, mivel tiltott számára egy özvegy elvétele (8 Lev. XXI, 14. Egy özvegy, vagy elvált, vagy megszentségtelenített nő, vagy kurva - ezeket ne vegye el).

Ha halál történik a családban, ne menjen rögvest a ravatal mögé (9 habár a ravatalt követve nem kerülne tényleges kapcsolatba a halottal: (v. p. 18, n. 7), előzetes óvintézkedéseket kellett tenni megelőzzék levitikus tisztátalanság minden eshetőségét), de mikor ők (10 a gyászolók) eltűnnek (11 az egyik utcából, mivel befordultak egy másikba), megmutathatja magát (12 első alkalommal), mikor megjelennek egy utcában elrejtőzve kell lennie (13 ti. mindíg egy utcával lemaradva kell lennie a csoporthoz képest ami a ravatalt követi). Ilyen módon mehet velük a város kapujának bejáratáig. Ezt tartja R. Meir. R. Judah azt mondta: Tilos elhagynia a Szentélyt, mivel írva vagyon, "és nem mehet ki a Szentélyből" (14 Lev. XXI, 12). Mikor megvígasztal másokat, a népnek szokása végigmenni, egyik a másik után (15 általános esetben a temetés után a gyászoló barátai elvonultak egysorban és együttértésüket fejezték ki. A későbbi időkben ez megfordult, a barátok két sorban álltak, és a gyászoló elvonult közöttük), és a "Memunneh"-nek (16 szó szerint: "a kijelölt". Egy magasrangú hivatalnok a Templomban, általában a szuperintendánsa a templomi szolgálatnak. Itt azonos a Segannal; lásd R. Papa állítását, p. 97 és n. 5. loc. cit.) hogy maga és a nép közé helyezze (17 ti. a Főpap a Mumneh jobb oldalán foglalt helyet és a népek a bal oldalon). Ha mások vígasztalják, minden népek mondják azt neki, "Legyünk a te jóvátételed", és ő válaszolja nekik, " A menny áldjon meg benneteket." És mikor a gyászolók ételét (18 ‘se'udath habra'ah’, az első étkezés a temetés után amit a szomszédok készítenek el és adnak a gyászolóknak (lásd: II Sam. III. 35; M.K. 27b). Az étel kenyérből és tojásból áll, lásd: B.B. 16b) átadják neki, minden népeket a földre ültetnek és őt egy zsámolyra.

A király nem bíráskodhat és nem bírálhatják, nem tanúskodhat és nem tanúskodhatnak ellene. Nem hajthat végre Halizah-t, sem nem szabad ezt végrehajtani a feleségének. Nem hajthat végre yibbumot, sem nem hajtható végre ez a feleségének. R. Judah azt monta: Ha végre szeretne hajtani halizah-t, vagy yibbumot, emlékeztetni kell. De a rabbik azt mondták: Még ha akar, sem hallgatható meg; sem özvegye el nem vehető. R. Judah azt mondta: Egy király elveheti egy király özvegyét, mert erre találjuk Dávid esetét, aki elvette Saul özvegyét, ahogy írva vagyon, És én néked adom a te mesteretek házát és a te mesterednek feleségét kebeledre (19 II Sam. XII, 8).

Gemara
A FŐPAP BÍRÁSKODHAT. De nem nyilvánvaló ez? - Szükséges állítani hogy BÍRÁLHATJÁK (20 és így az első is említve van a teljesség kedvéért). De az is nyilvánvaló, mivel ha nem bírálhatják, hogyan bíráskodhatna? Nincs-e írva,
hithkosheshu wa-koshshu (21 uaue uaaue,v Zeph. II, 1. E.V. Gyűljetek össze, igen, gyűljetek össze), amit Resh Lakish úgy értelmez: Szépítsétek meg magatokat, és aztán szépítsetek meg másokat (22 egy szójáték a "gyűljetek össze" hasonlóságán, fr. aaue és "szépítsétek meg magatokat", Heb. yae) - De mivel a Tanna azt akarja mondani: EGY KIRÁLY SEM NEM BÍRÁLHATÓ, SEM NEM BÍRÁSKODHAT, azt is tanítja, "A FŐPAP BÍRÁSKODHAT ÉS BÍRÁLHATÓ". Vagylagosan a Tanna a következőről tájékoztat bennünket: Viz., arról amit tanítottak: Ha egy Főpap megölt valakit; ha szándékosan, akkor kivégzik, ha szándéktalanul, száműzik (23 lásd: Num. XXXV, 11). Túllép pozitív és negatív parancsolatokon és mint hedyot (24 lásd Glos.) van rangban minden tekintetben (25 lásd: Sanh. Tosef. IV).

"Ha szándékosan, kivégzik." Nem nyilvánvaló ez? - Szükséges állítani, "Ha szándéktalanul, száműzik (26 lásd: p. 92, n. 4)." De az nem szintén evidens? Szükséges; mivel azt gondolhatnád hogy ebből a passzusból úgy érvelhetnék, És ott lakozzék amíg a Főpap meg nem hal (27 Num. XXXV, 25) hogy csak akinek visszatérése elő van írva (28 ti. a Főpap halálával) van száműzve, de olyan akinek visszatérése nincs előírva nincs száműzve. Mivel azt tanultuk:

18b
Aki megölte a Főpapot (szándéktalanul) vagy a Főpap aki ílymódon megölt egy személyt, soha nem jöhet elő száműzetésének helyéből (1 azaz, amennyiben nem volt Főpap amikor száműzték. Lásd: Mak. 11b). Ezért azt mondanám, hogy nem kellene száműzni. Ezért informálnak róla, hogy de igen. De talán valóban úgy van (2 hogy kivétel kell legyen a száműzetés alól)? - Írás állítja, Minden férfi gyilkos elmenekülhet oda (3 Deut. XIX,3), beleértve magát a Főpapot is.

"Fölötte áll (transgress, angol) pozitív és negatív parancsolatoknak." De kötelezve (4 szó szerint: "nincs más mód", "lehetetlen hogy ne szegjen meg"?) van áthágásra (transgress, angol) (5 "fölötte áll stb." azt jelzi, át kell hágnia)? - Amit jelent az ez: Ha áthágott egy pozitív (vmit előíró) vagy negatív (vmit tiltó) parancsolatot, akkor minden tekintetben egyenlő egy hadyottal (6 lásd: Tosef. Sanh. IV). De nem nyilvánvaló ez? - Nem, azt gondolhatnám, mivel azt tanultuk: "Egy egész törzset, egy hamis prófétát vagy egy főpapot nem ítélhet meg más, csak egy hetvenegy tagú bíróság" (7 lásd: supra 2a.); és R. Abba b. Ahabah azt mondta: Ezt az alábbi passzusból vezetjük le, Minden nagy ügyet vigyenek eléd (8 Ex. XVIII, 22), azt jelentve, "egy nagy férfi ügyét" (9 ti., a Főpap, lásd: supra 16b): - ezért azt gondolhatnám egy nagy férfi minden dolgához hozzá tartozik a Nagy Szanhedrin tárgyalása; a Tanna ezért másként tanít minket (10 hogy áthágással puszta hedyottá válik, és hárman ítélik meg).

De talán így van (11 a nagy férfi dolgának értelmezése nem vonatkozik erre is?)? - Éppenséggel az van írva, "egy nagy férfi dolgai"? Ami állít: "A nagy dolgot", ti. az igazán fontos dolgot (12 ti. olyat ami halálbüntetést foglal magába).

TANÚSKODHAT ÉS TANÚSKODHATNAK ELLENE. Tanúskodhat? De nem azt tanították: És rejtsd el magad előlük (13 Deut. XXII, 4, eltűnt tárgyak visszaadásával kapcsolatban); vannak alkalmak amikor elrejtheted magad (14 ti. visszatarthatod magad a megtalált dolog visszaadásának kötelezettségének végrehajtásától) és vannak alkalmak amikor nem szabad ezt. Hogyhogy (15 mikor van megengedve valakinek hogy visszavonuljon)? - Pl. mikor a megtaláló egy Kohen és a megtalált tárgy egy temetőben van (16 lásd: p. 18, n.7), vagy egy öreg férfinál és az méltóságán aluli számára (17 hogy elvegye a tárgyat); vagy mikor munkája nagyobb értékkel bír mint a szomszédja vesztesége (ti. ha a visszaadás során felmerülő költségek nagyobbak, mint a talált tárgy értéke): ilyen esetekben Írás mondja, És rejtsd el magad (18 ezzel egy férfi méltósága hatályon kívül helyezi az intézkedést. Nem rejtheted el magad, ugyanilyen módon a tanúságtétel kötelezettségének feladata (lásd: Lev. V,1) hatályon kívül kell legyen helyezve a Főpap kedvéért, mivel ez nem egyeztethető össze magas hivatalával). - mondta R. Joseph: Tanúja lehet a királynak (19 ti. egy olyan ügyben, ahol a király egyike a peres feleknek). De nem azt tanultuk: NEM BÍRÁSKODHAT (A KIRÁLY) ÉS NEM BÍRÁLHATJÁK; NEM TANÚSKODHAT ÉS NEM TANÚSKODHATNAK ELLENE? - De, azt mondta R. Zera: Tanúja lehet a király fiának. De a király fia egy közember (20 és ezért még mindíg méltóságán aluli a Főpapnak tanúskodni)! - Inkább azt mondd: Tanúskodhat a király jelenlétében (21 ti. mikor a király tagja a Szanhedrinnek). De nyilván nem kaphat helyet a király a Szanhedrinben! - A Főpap méltóságának élrdekében bejön és leül amíg bizonyítékát megkapják, ami után elmegy és megfontoljuk az ügyét (22 a király fiáét (Rashi) (Rashi kicsit elszállt szvsz, lol)).

A szöveg azt állítja: "A király nem kaphat helyet a Szanhedrinben"; és a király vagy a Főpap nem lehet tagja az év beiktatását végző testületnek.

"A király nem kaphat helyet a Szanhedrinben", - mivel írva vagyon, Ne mondd
‘al rib egy ügyben (23 Ex. XXIII, 2. cr rib itt hibásan lett írva, ti. yod nélkül, ezért rab olvasható, "mester" vagy "főnök"), ami azt jelenti, ne szól a rab (a bírák főnöke) ellen (24 ti. ha a király a Szanhedrin tagja lenne, más tagok kötelezve lennének hogy a tőle különböző véleményüket elnyomják). Ismét, "sem a király, sem a Főpap nem lehetnek tagjai az évet beiktató bizottságnak". A király "Afsanya" (a hadsereg fenntartása) okán (25 [G]-ből [G] fizetség. Mivel néha az lenne érdeke, hogy beiktasson és máskor hogy ne iktasson be az évben, attól függően hogy a seregének évente vagy havonta ad fizetséget); a Főpap az őszi hideg miatt (26 mert elfogult lehet a beiktatással szemben, mivel az Engesztelés Napját az ősz késői időszakára helyezve a számos rituális fürdőt amit vennie kell azon a napon (öt alkalommal összesen) meglehetősen hideggé tenné. Lásd Yoma 31b).

R. Papa azt mondta: Ez (27 az ellenzése annak hogy a Főpap részt vegyen az év beiktatásában) bizonyítja hogy az év évszakai a normális holdhónapokba esnek (28 ti., mikor az évet beiktatják, az időjárás Tishri alatt megfelel annak, ami a Marcheshvan-é egy évben). De így van ez? Ha nem lenne három barompásztor akik beszélgetnek, és akiket kihallgatott pár rabbi. Egyikük azt mondta: Ha a korai és késői vetés (29 ti. a korábban elvetett búza és az árpa amit később vetettek el (Rashi)) együtt hajtanak, Adar a hónap, ha nem, akkor az nem Adar (30 hanem Shewat). A második azt mondta: Ha a fagy elég súlyos ahhoz, hogy sérülést okozzon (31 szó szerint: "megöljön") egy ökröt, és napközépen az ökör a fügefa árnyékában fekszik és vakarja a hátát (32 a hővel), akkor Adar van, ha nem, akkor nem Adar. És a harmadik azt mondta: Mikor erős keleti szél fúj és lehelleted meglátszik benne, a hónap Adar, ha nem, akkor nem Adar. Erre a rabbik beiktattak egy évet (33 azaz látjuk, hogy a beiktatás célja hogy hozzáigazodjanak az évszakokhoz, és a második Adar egy normál év első Adarjának klímájával rendelkezik, ezért Tishri a szokásos melegével fog rendelkezni egy beiktatott évben)? - Akkor hát logikus számodra feltételezni hogy a rabbik beiktatták az évet egy egyszerű barompásztorra alapozva? De saját számításaikra hagyatkoztak, és a barompásztorok pusztán megerősítették javaslatukat (34 ilyen esetben ezért más okból kértek beiktatást mint az évszakok kiigazítása, az időjárás a hónapoknak megfelelően fog változni).

VÉGREHAJTHAT HAILZAHT. A tanna ezt (35 hogy a Főpap nem hajthat végre Yibbumot) határozottan tanítja attól függetlenül, hogy sógornője
nesu'in után, vagy csak erusin után özvegyült meg (36 lásd: Glos. Egy özvegy erusin után még mindíg szűznek számít). Namost, egy nesu'in utáni özvegyről szólva ez helyén van, mivel egy pozitív és egy negatív parancsolat (37 a) népének egy özvegyét kell vennie feleségül, Lev.XXI, 14; b) egy özvegyet ne vegyen el, ibid) vonatkozik rá (a Főpapra);


***Át kéne nézni, hogy a régies névmásokat (thy, thee stb.) helyesen fordítottam-e, és nem kevertem-e eseteg az egyesszámot többesszámmal. Csak a biztonság kedvéért.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése