2009. szeptember 5., szombat

Előzetes áttekintés a négy evangéiumhoz

Először is jó lesz megjegyezni, hogy ezek nem "szemtanúk", vagy "tanúságtételek", hanem "örömhírek" - ugyanis ezt jelenti az evangélium szó.

Másodszor itt egy táblázatot látnátok, ha a blogrendszer lehetőséget adna annak feltöltésére szépen sorrendbe-jelölve a fejlécek alapján, és abból láthatnátok, hogy minden össze-vissza lett egymásradobálva.

Továbbá jó tudni, hogy a mai álláspont szerint először Márk evangéliuma létezett, azt átírva lett Máté és Lukács (annak ellenére hogy Máté szerepel elsőként), majd János, ami nagyon összevissza a többihez képest is.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy mindegyik fel tud mutatni olyan történetet, amirőla többiek nem írtak.

Ha valaha rájövök hogy lehet ide feltenni azt a táblázatot, akkor örülhettek. Egyelőre azonban be kell érnetek ezzel a leszerkesztetlen görccsel, amit magatoknak kéne összeszerkeszteni használhatóra.


Máté Márk Lukács János
- - előszó 1
- - Keresztelő János születésének ígérete -
- - Jézus születésének ígérete -
- - Mária meglátogatja Erzsébetet -
- - Mária éneke -
- - Keresztelő János születése és körülmetélése -
- - Zakariás éneke -
nemzettségi táblázat - 2 -
fogantatás - - -
születés - 1 -
- - 1 Jézus 12 évesen a templomban, ifjúsága Názáretben 1 -
keleti bölcsek - - -
egyiptomba menekülés - - -
Heródes gyerekgyilkossága - - -
Jézus vissza Názáretbe - - -
Keresztelő János prédikál 1 1 1
Keresztelő János megkereszteli Jézust 1 1 -
Jézust megkísérti a Sátán 1 2 -
Jézus tanítani kezd 1 2 -
- - 2 +Kápernaumi prédikáció 2
az első tanítvány 1 - 1
- - - 1 Kánai menyegző 1
Jézus gyógyít 1 - -
hegyi beszéd - - -
a bélpoklos gyógyítása - 3 -
a százados szolgájának gyógyítása - 4 -
- - 4 a naini özvegy fia 4 -
- - 4 Keresztelő János követei 4 -
- - 4 a bűnös nő megkeni Jézus lábait 4 5
- - - 5 Jézus jelzi árulóját 5
- - - 5 a szeretet új parancsa 5
- - - 5 jóslat Péter tagadásáról 5
- - - 5 Jézus búcsúbeszédei 5
- - - 5 Jézus imája 5
- - 4 Jézus női követői 4 -
- - 4 a magvető példája 4 -
Jézus gyógyítja Péter napát stb.-t - 2 -
- - 2 Péter nagy halfogása 2 -
Jézus két tanítvány útbaigazít - - -
a háborgó tenger lecsillapítása 2 5 -
Jézus két ördöngöst gyógyít - - -
gutaütött 1 3 -
Máté és Keresztelő János tanítványai 1 3 -
- 1 böjtről 1 3 -
Jairus lánya és a vérfolyásos asszony 3 6 -
két vak és egy néma - - -
Jézus mindenféle, leki aratók - - -
Jézus kiküldi a 12 apostolt 4 6 -
Keresztelő János kérdése és Jézus tanúságtétele - - -
a meg nem térő városok - - -
Jézus hálaimája - - -
a szombat védelme 1 3 -
ördöngösgyógyítás + farizeisfeddés + nincs jel 1 ördöngösgyógyítás 1 - -
- Jézus kiválasztja a 12-t 3 -
- 4 Jézus mezei prédikációja 4 -
- a farizeusok feddése a Szentlélekért - -
az igazi felebarátok 1 5 -
hét példázat isten országáról 1 7 -
- - 7 Heródes áskálódásai, fájó sóhajtás Jeruzsálem felett 7 -
- - 7 szombati vízkóros 7 -
- - 7 intés alázatosságra és jótékonyságra 7 -
- - 7 a nagy vacsora példája 7 -
- - 7 önmegtagadás 7 -
- - 7 az elveszett juh, drakhmák, tékozló fiú 7 3
- - 7 a hamis sáfár példája 7 -
- - 7 a gazdag és Lázár 7 3
- - - 3 a főpapok Jézus életére törnek 3
- 2 egy ördöngös 2 5 -
Jézust hazájában megvetik 3 - -
Keresztelő János lefejezése 4 - -
5000 férfi 4 6 2
Jézus (és Péter) vizen jár 4 - 2
2 Jézus teste és vére 2
meggyógyul aki Jézushoz ér 4 - -
emberi rendelések elvetése 4 - -
a kananeus asszony 4 - -
- 4 süketnéma meggyógyítása 4 - -
gyógyulások - - -
4000 férfi 4 - -
farizeus jelkívánás 4 - -
- 4 egy vak meggyógyítása 4 8 -
- - 8 Zákeus 8 -
- - 8 girák példázata 8 -
Péter és a kulcsok 4 6 2
- - - 2 Jézus beszéde sok témában 2
- - - 2 a házasságtörő nő 2
Jézus először mondja hogy szenvedni fog 4 6 -
Jézus megdicsőülése 4 6 2
- - - 2 a zsidók hitetlenségéről 2
- - - 2 szombati vakgyógyítás 2
- - - 2 a farizeusok kivizsgáljáka vak esetét 2
- - 6 ördöngös meggyógyítása 6 -
- 4 ördöngös néma meggyógyítása 4 - -
kórságos meggyógyítása - - -
Jézus másodszor mondja hogy szenved 4 6 -
templomadó - - -
gyermekies lelkület és botránkozás 5 7 botránkoás, megbocsátás, hit, cselkedet 7 -
- - 7 tíz bélpoklos meggyógyítása 7 -
- - 7 Isten országának eljövetele 7 -
- - 7 hamis bíró és özvegyasszony 7 -
- - 7 a farizeus és publikánus imája 7 -
a kulcsok hatalma - - -
békülékenység + az adós szolga példája - - -
válás 5 - -
kisgyerekek áldása 5 7 -
- - 7 a gazdagság veszélyei 7 -
a gazdag ifjú 5 - -
a szőlőmunkások példája - - -
Jézus harmadszor szenvedni akar 5 7 -
Zebedeus fiai + rangkérdés 5, 4 semmi, 6 -
- 5 Bartimeus 5 - -
- - 6 a tanítványok hevessége 6 -
- - 6 Jézus követése 6 -
- - 6 a 70 tanítvány kiküldetik és visszatér 6 -
- - 6 Jézus hálaimája 6 -
- - 6 az irgalmas szamaritánus 6 -
- - 6 Mária és Mártha 6 -
- - 6 Jézus imádkozni tanít 6 -
- - 6 Jézus néma ördögöt űz ki 6 -
- - 6 Jónás jele 6 -
két vak - - -
Jézus bevonul Jeruzsálembe 5 8 4
- - - 4 Jézus halálának gyümölcse + mennyei szózat 4
- - - 4 a zsidók hitetlensége megint 4
- - 8 Jézus sír Jeruzsálem felett 8 -
a templom megtisztítása 6 8 1
- - - 1 Jézus és Nikodémusz 1
- - - 1 Keresztelő János bizonyságot tesz Jézusról 1
- - - 1 Jézus és a szamaritánus nő 1
- - - 1 a királyi udvari ember fiának meggyógyítása 1
- - - 1 a 38 éves betegség meggyógyítása 1
terméketlen fügefa 5 - -
Jézus beszél a templomban 6 - -
- 6 Jézus teljhatalmát védi 6 8 -
a szőlőművesek példája 6 8 -
királyi menyegző példája - - -
adó 6 8 -
feltámadás 6 8 1
a nagy parancsolat 6 - -
Jézus Dávid fia és ura 6 8 -
- 6 óvás az írástudóktól 6 8 -
- 6 a szegény özvegy két fillére 6 8 -
farizeusok és írástudók feddése + Jeruzsálem bűnei és büntetése - 6 -
- - 6 óvás képmutatásról és kishitűségről 6 -
- - 6 óvás telhetetlenségtől és aggódástól 6 -
- - 6 intés vigyázásra és békességre 6 -
- - 6 idők jelei 6 -
- - 6 beszéd a galileaiakról 6 -
- - 6 szombat: 18 éves betegség 6 -
Jeruzsálem pusztulásáról, jézus visszajöveteléről, világvége 6 8 -
10 szűz példája - - -
tálentumok példája - - -
utolsó ítéletről - - -
Jézus utoljára mondja hogy szenvedni akar végre - - -
Jézus megkenése Bethániában 6 - 3
páshka és úrvacsora 6 9 -
- - 9 a tanítványok nagyravágyása 9 -
- - 9 Jézus szenvedése az Olajfák Hegyén 9 -
Gecsemánékert és gyötrődés 6 - -
Júdás árulása - 8 -
Jézus elfogása + kihallgatás a főpapnál 6 9 Jézus elfogása 9 5
Péter megtagadja Jézust 6 9 5
- - 9 Jézus Kajafás előtt szenved 9 -
Jézus Pilátus előtt + Júdás halála 6 Pilátus előtt 6 9 Pilátus és Heródes előtt 9 5 Pilátus előtt 5
Jézus és Barabás - - -
Jézus kínzása és halála 6 9, 10 5
- - 9 Jézus elítélése 9 -
- - 9 Jézus a fájdalom útján 9 -
Jézus temetése 6 - 5
Jézus feltámadása 6 10 -
- 6 Jézus megjelenései 6 10 5
- 6 keresztség parancsa 6 - -
- 6 mennybemenetel 6 10 -
- - - 5 befejezés 5


Ellenben megpróbálom külön-külön is, amit magadnak egy,ás mellé rakhatsz:
Máté
-
-
-
-
-
-
-
nemzettségi táblázat
fogantatás
születés
-
keleti bölcsek
egyiptomba menekülés
Heródes gyerekgyilkossága
Jézus vissza Názáretbe
Keresztelő János prédikál
Keresztelő János megkereszteli Jézust
Jézust megkísérti a Sátán
Jézus tanítani kezd
-
az első tanítvány
-
Jézus gyógyít
hegyi beszéd
a bélpoklos gyógyítása
a százados szolgájának gyógyítása
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jézus gyógyítja Péter napát stb.-t
-
Jézus két tanítvány útbaigazít
a háborgó tenger lecsillapítása
Jézus két ördöngöst gyógyít
gutaütött
Máté és Keresztelő János tanítványai
-
Jairus lánya és a vérfolyásos asszony
két vak és egy néma
Jézus mindenféle, leki aratók
Jézus kiküldi a 12 apostolt
Keresztelő János kérdése és Jézus tanúságtétele
a meg nem térő városok
Jézus hálaimája
a szombat védelme
ördöngösgyógyítás + farizeisfeddés + nincs jel
-
-
-
az igazi felebarátok
hét példázat isten országáról
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jézust hazájában megvetik
Keresztelő János lefejezése
5000 férfi
Jézus (és Péter) vizen jár

meggyógyul aki Jézushoz ér
emberi rendelések elvetése
a kananeus asszony
-
gyógyulások
4000 férfi
farizeus jelkívánás
-
-
-
Péter és a kulcsok
-
-
Jézus először mondja hogy szenvedni fog
Jézus megdicsőülése
-
-
-
-
-
kórságos meggyógyítása
Jézus másodszor mondja hogy szenved
templomadó
gyermekies lelkület és botránkozás
-
-
-
-
a kulcsok hatalma
békülékenység + az adós szolga példája
válás
kisgyerekek áldása
-
a gazdag ifjú
a szőlőmunkások példája
Jézus harmadszor szenvedni akar
Zebedeus fiai + rangkérdés
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
két vak
Jézus bevonul Jeruzsálembe
-
-
-
a templom megtisztítása
-
-
-
-
-
terméketlen fügefa
Jézus beszél a templomban
-
a szőlőművesek példája
királyi menyegző példája
adó
feltámadás
a nagy parancsolat
Jézus Dávid fia és ura
-
-
farizeusok és írástudók feddése + Jeruzsálem bűnei és büntetése
-
-
-
-
-
-
Jeruzsálem pusztulásáról, jézus visszajöveteléről, világvége
10 szűz példája
tálentumok példája
utolsó ítéletről
Jézus utoljára mondja hogy szenvedni akar végre
Jézus megkenése Bethániában
páshka és úrvacsora
-
-
Gecsemánékert és gyötrődés
Júdás árulása
Jézus elfogása + kihallgatás a főpapnál
Péter megtagadja Jézust
-
Jézus Pilátus előtt + Júdás halála
Jézus és Barabás
Jézus kínzása és halála
-
-
Jézus temetése
Jézus feltámadása
-
-
-
-Márk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
1
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
1
1
1 böjtről 1
3
-
-
4
-
-
-
1
1 ördöngösgyógyítás 1
Jézus kiválasztja a 12-t

a farizeusok feddése a Szentlélekért
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 egy ördöngös 2
3
4
4
4

4
4
4
4 süketnéma meggyógyítása 4
-
4
4
4 egy vak meggyógyítása 4
-
-
4
-
-
4
4
-
-
-
-
4 ördöngös néma meggyógyítása 4
-
4
-
5
-
-
-
-
-
-
5
5
-
5
-
5
5, 4
5 Bartimeus 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
6
-
-
-
-
-
5
6
6 Jézus teljhatalmát védi 6
6
-
6
6
6
6
6 óvás az írástudóktól 6
6 a szegény özvegy két fillére 6
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
6
6
-
-
6
-
6
6
-
6 Pilátus előtt 6
-
6
-
-
6
6
6 Jézus megjelenései 6
6 keresztség parancsa 6
6 mennybemenetel 6
-Lukács
előszó
Keresztelő János születésének ígérete
Jézus születésének ígérete
Mária meglátogatja Erzsébetet
Mária éneke
Keresztelő János születése és körülmetélése
Zakariás éneke
2
-
1
1 Jézus 12 évesen a templomban, ifjúsága Názáretben 1
-
-
-
-
1
1
2
2
2 +Kápernaumi prédikáció 2
-
-
-
-
3
4
4 a naini özvegy fia 4
4 Keresztelő János követei 4
4 a bűnös nő megkeni Jézus lábait 4
-
-
-
-
-
4 Jézus női követői 4
4 a magvető példája 4
2
2 Péter nagy halfogása 2
-
5
-
3
3
3
6
-
-
6
-
-
-
3
-
3
4 Jézus mezei prédikációja 4
-
5
7
7 Heródes áskálódásai, fájó sóhajtás Jeruzsálem felett 7
7 szombati vízkóros 7
7 intés alázatosságra és jótékonyságra 7
7 a nagy vacsora példája 7
7 önmegtagadás 7
7 az elveszett juh, drakhmák, tékozló fiú 7
7 a hamis sáfár példája 7
7 a gazdag és Lázár 7
-
5
-
-
6
-

-
-
-
-
-
-
-
8
8 Zákeus 8
8 girák példázata 8
6
-
-
6
6
-
-
-
6 ördöngös meggyógyítása 6
-
-
6
-
7 botránkoás, megbocsátás, hit, cselkedet 7
7 tíz bélpoklos meggyógyítása 7
7 Isten országának eljövetele 7
7 hamis bíró és özvegyasszony 7
7 a farizeus és publikánus imája 7
-
-
-
7
7 a gazdagság veszélyei 7
-
-
7
semmi, 6
-
6 a tanítványok hevessége 6
6 Jézus követése 6
6 a 70 tanítvány kiküldetik és visszatér 6
6 Jézus hálaimája 6
6 az irgalmas szamaritánus 6
6 Mária és Mártha 6
6 Jézus imádkozni tanít 6
6 Jézus néma ördögöt űz ki 6
6 Jónás jele 6
-
8
-
-
8 Jézus sír Jeruzsálem felett 8
8
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-
8
8
-
8
8
8
6
6 óvás képmutatásról és kishitűségről 6
6 óvás telhetetlenségtől és aggódástól 6
6 intés vigyázásra és békességre 6
6 idők jelei 6
6 beszéd a galileaiakról 6
6 szombat: 18 éves betegség 6
8
-
-
-
-
-
9
9 a tanítványok nagyravágyása 9
9 Jézus szenvedése az Olajfák Hegyén 9
-
8
9 Jézus elfogása 9
9
9 Jézus Kajafás előtt szenved 9
9 Pilátus és Heródes előtt 9
-
9, 10
9 Jézus elítélése 9
9 Jézus a fájdalom útján 9
-
10
10
-
10
-János
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-

1
1 Kánai menyegző 1
-
-
-
-
-
-
5
5 Jézus jelzi árulóját 5
5 a szeretet új parancsa 5
5 jóslat Péter tagadásáról 5
5 Jézus búcsúbeszédei 5
5 Jézus imája 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
3 a főpapok Jézus életére törnek 3
-
-
-
2
2
2 Jézus teste és vére 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2 Jézus beszéde sok témában 2
2 a házasságtörő nő 2
-
2
2 a zsidók hitetlenségéről 2
2 szombati vakgyógyítás 2
2 a farizeusok kivizsgáljáka vak esetét 2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4 Jézus halálának gyümölcse + mennyei szózat 4
4 a zsidók hitetlensége megint 4
-
1
1 Jézus és Nikodémusz 1
1 Keresztelő János bizonyságot tesz Jézusról 1
1 Jézus és a szamaritánus nő 1
1 a királyi udvari ember fiának meggyógyítása 1
1 a 38 éves betegség meggyógyítása 1
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
5
5
-
5 Pilátus előtt 5
-
5
-
-
5
-
5
-
-
5 befejezés 5
A számok azt jelölik, hol törik meg a történet Máté evangéliumának sorrendjéhez képest. Az egy számmal jelölt blokkokon belül a történetek a szöveghez képesti sorrendet követik. A "-" azt jelenti, az adott történet az adott evangéliumban nem fellehető.


Csak hogy tiszta legyen íme egy példa:
E1: Jézus megszületik - Jézus tanít - Jézus meghal - Jézus feltámad
E2: 2, - , 1, 1
Az E2-nél a jelek ezt jelentik: Jézus tanítását nem tartalmazza, Az első történet a könyvben hogy Jézus meghal, a második hogy Jézus feltámad, a harmadik hogy Jézus megszületik. (ezek persze csak példák!)

A táblázatot abban a reményben csináltam, hogy egyfajta abszolút időrendet felállíthatok, mert most egyszerre fogom elolvasni mind a négy evangéliumot, hogy láthatóak legyenek az összeegyeztethetetlenségek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése