2009. szeptember 7., hétfő

Jézus első tanítványai

A dolgok itt kezdenek bonyolódni.

Figyelem: az alábbi szövegek 100%-ban valós eseményeket írnak le! (Vannak akik hisznek benne hogy igen. Mi inkább álljunk hozzá kritikusan és lássuk be végre milyen abszurd az az álláspont.)

Keresztelő János személye
-------
Máté 3.1-5
Akkoriban, amikor Jézusék visszajöttek már Egyiptomból Názáretbe, Keresztelő János prédikált Júdea pusztájában arról, hogy ideje megtérni, mert "elközelgett a mennyek országa", ahogy Ésaiás próféta is megmondta: kiáltó szó a pusztában. (Hát az nem jóslat volt, de mindegy.)
Ez a János teveszőr ruhát (jut eszembe: abban nem jó bemenni vízbe, mert rádszárad, és akkor kurvára megszívod, mert átkozottul összemegy) és börövet hordott, enni meg sáskát és erdei mézet evett.
És ekkor kiment hozzá "az egész Júdea és a Jordánnak egész környéke".
--------
Márk 1.1-6
Márk evangéliuma Jézus Krisztus nevében kezdődik. Vagy csak azt mondja az első sor, hogy ez az eleje. Érdekes, hogy nincs benne a szűz-szülés, csak hogy egyet említsek.
Márk Malakiás könyvének végére utal, de sajnos elfelejti, hogy Illés nem küldetett vissza (l. János 1.21), és a világot nem emésztette meg semmiféle tűz. Ráadásul a legősibb kéziratokban a kifejezés nem "ahogy a próféta mondta", hanem hogy "Ézsaiás azt mondta" - ami nyilvánvalóan téves forrásmegjelölés.
És előállt János, keresztelt a pusztában, amit a bűnök megbocsátásának rítusaként hírdetett.
És kiment hozzá "Júdeának egész tartománya és a Jeruzsálembeliek is" (Júdea MINDEN lakója? Beleértve vajon a római tartományúrt is? Aki talán még mindíg az a fickó, aki Hródes fia??) a Jordán-folyóhoz.
János teveszőr ruhát viselt meg bőrövet és sáskát meg erdei mézet (a PUSZTÁBAN?) evett.
--------
Lukács 3.1-6
Tibérius császár uralkodásának 15. évében (i.sz. 29), amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó (i.sz. 26-36 között), Galileának "negyedes fejedelme" pedig Heródes, akinek testvére, bizonyos Filep Ituera és Trakhónitis tartományok feje, továbbá Abiléné (tartomány) negyedes fejedeleme Lisániás; abban az időben mikor Annás és Kajafás voltaka főpapok, szólt az Úr Jánoshoz - aki Zakariás fia - a pusztában.
Erre ment J. a Jordán mellett minden településbe prédikálni "a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára". Merthogy meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, hogy "kiáltó szó a pusztában". (Nos, hülye aki így kiragad egy részletet.)


Keresztelő János tanításai
-------
Márk 1.7-8
Keresztelő János arról prédikált, hogy utána jön akinek aztán tényleg übermegapowere van. Ő maga ugyan vízzel keresztel, de majd AZ a SzentLélekkel keresztel.
-------
Lukács 3.7-18
Akik meg kimentek hozzá (Keresztelő Jánoshoz), azoknak mind mondta: mocskos digók! Azt hiszitek ilyen sima ügy? Akinek nem tetszika pofája úgyis szénné égettetik!
Mire a nép kérdezte: Akkor hát mit kellene tennünk?
J: Éljen a kommunizmus! Mindenkinek legyen tökéletesen egyforma mindene!
vámszedők (= adószedők): És mi mit tegyünk?
J: Csak annyit szedjetek be amennyit kell, ne többet.
"vitézek" (= katonák): És mi?
J: Ne ugráljatok ha nem vagytok csatában és elégedjetek meg a zsoldotokkal.

A nép erre már azt fontolgatta, hogy ő a Krisztus, de erre János gyorsan kijelentette, hogy ő ugyan megkereszteli őket vízzel, de jön majd utána egy erősebb, aki majd aSzentLélekkel és tűzzel keresztel. (Hm, átvinni a tűzön a fiainkat? És mikor láttatok tűz általi keresztelést manapság? Vagy ha már itt tartunk, mikor tett így Herr Jézus?)
Az lesz majd aki szétválogatja ki a méltó!
És még sok egyebet mondott, hírdette az evangéliumot a népnek. (kíváncsi lennék, pontosan mit is?)
-------
Máté 3.6-12
A népek ott keresztelkedtek a Jordán vizében, vallást téve a bűneikről.
János látta, hogy sok farizeus és sadduceus is elment hozzá hogy megkeresztelkedjenek. János rögtön szidni kezdte az anyjukat, hogy ők meg hogy kerülnek oda? Mert nehogy azt higyjék, csak mert vissza tudják vezetni leszármazásukat Ábrahámhoz (vagy ilyesmi) ezért máris megmenekülhetnek! Isten majd eldönti, ki megfelelő neki!
És bár ő megkereszteli őket vízzel, de aki majd utána jő a SzentLélek tüzével majd kiégeti a nem megfelelőket! (ez a "hittel áldozz, ne áldozattal higgy" tétel)
-------
János 1.19-28
János "bizonyságtétele", azoknak, akik Jeruzsálemből zsidó papokat és lévitákat küldtek, hogy megkérdezzék, ki ő?
Az meg szépen bevallotta, hogy nem ő a Krisztus.
Aztán azt kérdezték: Akkor ki? Illés?
J: Az sem.
azok: Netán próféta?
J: Nem. (Holott azt kellett volna válaszolnia, hogy IGEN, hiszen a szöveg azt mondja unos-untalan, hogy PRÓFÉTÁLT.)
azok: Akkor ki a fene? mondj már valamit amivel visszamehetünk azokhoz akik küldtek minket!
J: "Kiáltó szó vagyok a pusztában." Ahogy Ésaiásban áll.
azok a küldöttek, akik a farizeusok voltak: Miért keresztelsz, ha sem Illés, sem Krisztus nem vagy?
J: Én vízzel keresztelek, de "köztetek" van (= zsidó) akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a saruja érintésére sem vagyok méltó.
Ez pedig Béthabarában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. (Ilyen nevű helyiség sosem létezett.)


Keresztelő János megkereszteli Jézust
--------
Márk 1.9-11
Azokban a napokban (mikor János keresztelt)eljött Jézus a galileában lévő Názáretből és János megkeresztelte a Jordánban.
Azonnal feljött a vízből (ilyen vízben állunk és belehajtjuk a fejünket dolog volt amit csináltak), és meglátta (Jézus) az egeket "megnyilatkozni" és a Lelket mint galambot rászállni. És egy hang szólt az égből: "Te vagy az én szeretett fiam akiben gyönyörködöm."
--------
Lukács 3.21-22
És történt mikor "az egész nép" (= mindenki aki akart az ottlévőkből) megkeresztelkedett és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott megnyílt az ég, és leszállt rá a Szent Lélek testben - egy galamb formájában, és egy hang szólt a mennyből: "Te vagy az én szeretett fiam akiben gyönyörködöm."
--------
Máté 3.13-17
Akkor (mikor János a beszédét mondta?) eljött (megérkezett?) Jézus Galilleából a Jordán mellé Keresztelő Jánoshoz (a szöveg mindíg csak Jánosként emlegeti, de abból később még kavar lenne, ezért én ezt a terminust használom) hogy megkeresztelkedjék általa.
János azonban azt mondta, várjál már, nekem kellene általad megkeresztelkedni, nem fordítva!
Jézus: Engedj, mert "így illik nékünk minden igazságot betöltenünk". (?)
Erre János megtette amire kérte. (De a kérdés jó: ha Jézus bűn nélkül született, mint ahogy az Egyház mondja, mi értelme ezen a szertartáson résztvennie?)
Jézus megkeresztelkedve azonnal kiment a vízből, és akkor az egek megnyíltak és Jézus látta az Istennek Lelkét alájönni mint egy galambot és rászállni. És egy hang az égből ezt mondta: "Ez az én szeretett fiam akiben gyönyörködöm." (Most akkor itt Mr. Isten miért nem jézushoz, miért a hallgatósághoz beszél?)
--------
János 1.29-34
És másnap (a János beszéde utáni nap - rendesen leszűkíti az időt) Keresztelő János látta Jézust hozzá (K. Jánoshoz) menni és azt mondta: "Íme az istennek az a báránya, aki elveszi a világnak bűneit!" (Tehát Jézus halála a bűnbak rítusa, amiben embert használnak áldozatként. Elborzasztó dogma.) Ez az, akiről azt mondtam, "utánam jön, de előttem volt mert előttem lett" (hoppá, de hiszen János volt az idősebb kettejük közül!). És bár nem tudtam ki lesz az, de hogy hírül adjam Izráelnek hogy jön, azért kezdtem el a keresztelő-körutamat. (Honnan vették az egész keresztelés-dolgot?)
És János megesküdött rá, hogy látta a Lelket leszállni az égből mint egy galambot és leszállt rá (Jézusra). (Érdekes, hogy a keresztelés-sztori hogy kimaradt. És ezek szerint egyik verzió szerint sem látta a tömegből senki eme kacsa-galambot.)
Azután azt kacsogja, hogy ez előre meg volt neki mondva, hogy így ismeri majd fel az illetőt - csakhogy eme prófécia retrospektív mint látjuk. Mindenesetre nem átallja eme hazugságra azt állítani, hogy Jézus ezért az Isten Fia.


Jézus és a Sátán
-------
Márk 1.12-13
És a Lélek (az égi hang után) azonnal elragadta Jézust a pusztába, ahol azt 40 napig kísértette a Sátán, vadállatokkal lakott együtt (= a szabad ég alatt lakott) és angyalok szolgáltak neki (derengenek valakinek Illés hollói?)
-------
Máté 4.1-11
(Az égi hang után) Jézust vitte a Lélek a pusztába hogy megkísértse az ördög. (De ha Jézus = Isten és Isten = mindentudó és mindennek ura, akkor mi értelme az egésznek? Isten régóta ismeri a Sátánt, meg különben is: ha tudom, hogy apuci rendelkezik minden felett, akkor hogyan dőlhetnék be az egyik alkalmazottjának, aki mindössze a vállalat egy picike részét ajánlja fel? És különben is, Jakab azt írta, Istent nem kísértheti meg a gonosz - tehát Jézus nem Isten.)
40 nap és 40 éjszakát böjtölt (Jézus) mire megéhezett. (Nem semmi. Vagy inkább mondjuk azt: ekkor kezdett csak igazán hallucinálni?) Ekkor odament hozzá "a kísértő" és azt mondta: Ha Isten fia vagy, mondd hogy e kövek változzanak kenyerekké.
Jézus azzal felelt: Meg van írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével ami Isten szájából származik. (De minek sanyargatja magát ha nem muszály? Egyen valamit ha éhes, bassza meg. Ez nem is kísértés.)
Ekkor az ördög elvitte a "szent városba" és odarakta a Templom tetjére (tehát Jeruzsálem), és azt mondta neki: Ha Isten fia vagy ugorj le, mert meg van írva: Zsoltárok 91.11-12.
Jézus: viszont az is meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.
Ismét vitte az ördög, ezúttal egy magas hegyre, és megmutatta neki a világ összes országát és azok pompáját. (Csakhogy ez az eset csak egy lapos földön elképzelhető.) Felajánlotta, hogy mindet Jézusnak adja, ha az leborul és imádja őt.
Jézus: Húzz el Sátán, meg van írva: Deu.6.13 - csakhogy Jézus tévesen idéz. Ami ment az ördögnek, az nem megy Mr. IstenFiának? A tévesztés egy hozzáadott "csak".
Mindenesetre ekkor magárahagyta az ördög, helyette angyalok jöttek hozzá és szolgáltak neki (gondolom mindössze levitték a hegyről, mert már nem sok volt hátra a 40 napból, ha egyáltalán valami).
-------
Lukács 4.1-13
Jézus a Szent lélekkel telve "visszatért a Jordántól" (hova, vissza Názáretbe?), és elvitte a SzentLélek a pusztába, ahol az ördög 40 napig kísértette, ami alatt jézus nem evett semmit sem, de amikor elmúlt a 40 nap nagyon éhes lett (érdekes, addig mit csinált az éhségrézettel?).
Innen a mondatok ugyanazok, mint Máténál, de az események sorrendje más.
1. kő-kenyér
2. magas hegy (Jézus ugyanúgy elbassza az idézetet)
3. a Jeruzsálemi Templom teteje
De a sztori vége más: Amikor az ördög minden kísértést elvégzett (előre meg volt állapodva hogy miket kell cisnálnia??) eltávozott tőle egy időre. Angyalokat meg sem említ.
--------
János 4.28-34
Jánosnál ez a történet már jóval a titkolózó-korszak végén van.
A samariai asszony otthagyta a vödrét Jákób kútjánál és bement a városba (Sikárba, Samária tartományban), és ott egy csomó mindenkinek mondta. hogy menjenek vele, nézzék meg az embert aki "elmondott mindent amit cselekedtem" (mármint az asszony. És azért a "minden" erős túlzás, a történet szerint csak azt mondta meg mennyi férje volt azelőtt).
Nyomult is kifelé a tömeg Jézushoz.
A tanítványok pedig közben kérték Jézust: Mester, egyél!
De ő visszautasította, mondván őneki van olyan kajája, amiről azok nem tudnak. (ja, kis nasi a tatyóban, mi?)
A tanítványok összenéztek hogy melyikük hozott neki enni. (Jézus lusta disznó volt, maga nem csinált semmit.)
Jézus: Áh! Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekdjem aki engem küldött, hogy az ő dolgát végezzem. (A Sátán?)


Jézus genealógiája
-------
Lukács 3.24-38
Lukács a genealógiát egészen Istenig vezeti vissza a névsort és Jézussal indít. Két félbe vágom: Istentől Ábrahámig és Ábrahámtól Jézusig. máté ugyanis a másik aki megad genealógiát, de ő csak Ábrahámtól indít, Ábrahámmal is kezdi a maga felsorolását. Aztán majd kommentálok is. További érdekesség, hogy Lukács Ádámot Isten fiaként jelöli meg, holott a "teremtménye" kifejezést kéne használnia.
Lukács továbbá csak férfi felmenőket ad meg, míg Máté nőkből is felsorakoztat párat.
Végül pedig Lukács nem azt mondja, hogy ez így van, hanem hogy "ezt állítják róla" (Jézusról).

Csak a problémákat mondom, nem lenne értelme a tejes listának:
Salá apja Lukács szerint Kajnán, míg a Genezis szerint Arpaksád.
Zorobabel/Zerubabel apjának kérdésében Máté és Lukács ugyan egyetért, de az 1 Krónikák nem ért egyet a Biblia többi részével. Sebaj, végülis mindhárom, az előbbi mondtaban említett könyv apokrifként lett már általunk azonosítva.

Lássuk magukata listákat: http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/gen_ml.html
A formázási nehézségek miatt inkább így adom meg :) Ha ellátogattok a linkre több problémával is szembesülhettek, nevezetesen, hogy a két listában nincsen semmi közös leszámítva Dávidot, Józsefet (Jézus apját) és persze magát Jézust. Salathiel és Zorobabel ugyan szerepelnek együtt, de vajon ezek ugyanazok a személyek mindkét helyen? Ha igen, akkor mire a nagy generációs különbség? Mert az sem egyezik sehogy sem, nemhogy a nevek.
Mindenképpen érdemes megnézni továbbá, hogy mindkét genealógia József leszármazási listája - akinek az apja (azaz Jézus nagyapja) - sem stimmel. De mit érdekel minket József? Neki semmi köze Jézushoz, éppencsak nevelőapja, így a vér szerinti leszármazásához a gyermeknek semmi de semmi köze nincsen. Jézus egyszerűen nem származik Dávid királytól a közölt adatok alapján.

-------
Máté 1.1-17
Nos, jöjjenek azok a problémák amiket nem említettünk meg feljebb, mert csakis Mátéra jellemzőek:
A végén van szíves összeadni nekünk a listán szereplő egyedeket Máté szerzője, ki is jön neki 3*14 = 42. Csakhogy ha manuálisan is elvégezzük az összeadást, akkor kiderül, hogy csak 41!
Továbbá a szöveg azt állítja, 14 generáció volt Dávid és a Babilóniai Fogság között, de az 1 Krónikák 3.9-15 szerint 18! http://www.skepticsannotatedbible.com/contra/gen_mc.html Emiatt természetesen a rokonsági viszonyok Máténál nem állják meg a helyüket helyenként.
Máté szerint Jekóniás Jósiás fia volt, míg az 1 Krónikák 3.15-16 szerint az unokája.
Jekóniás fiainak kérdésében Máté az 1 Krónikákkal és nem Jeremiással ért egyet (ez utóbbi szerint egyáltalán nem voltak neki).
Jézus egyik őseként említve van az alkalmi prostituáltként fellépő Támár - milyen szerencse, hogy több mint 10 generáció eltelt, hiszen különben a Deu.23.2 értelmében "nem léphetett volna az Úr gyülekezetébe"!

Született egy olyan megoldás, hogy egyesítsük a két listát! Hátha csak kiegészítik egymást. Nos, ez nem működik. Ekkor ugyanis az időtávlat szerint a gyereknemzések átlaga 14 (de inkább kevesebb, semmiképpen nem több) évre szűkül, ami egyszerűen nevetséges feltételezés. Továbbá biztos, hogy mindkét genealógia apa-fiú leszármazásokat mutat, elég csak megnézni a híres rokonokat.
További javaslat volt, hogy az egyik genealógia Máriáé. Csakhogy a szöveg nem ezt mondja!
Van egy olyan idióta javaslat is, hogy Máté az 1.16-ban - ahol egyébként ugyanazt a szót használja mint az 1.18-ban, ami igen kétségessé teszi ezt az okoskodást - a "férje" szót a görög fordításban tévesen használták, és egy másik jelentését kellett volna. A többi lehetséges jelentése: "ember, férfi" - amik NEM jelölnek rokoni kapcsolatot ugyebár. Ha pedig az angol változatba nézünk bele, akkor tisztán látjuk, hogy milyen formát használt a szerző: "X nemzé Y-t, Y nemzé Z-t" - és a végén "József felesége volt Mária" - nem pedig "József lánya volt Mária" - ami a jelentéslehetőségekből adódóan nem is lehetséges fordítás. És ha kéremszépen megnézzük a többi, a Bibliában előforduló genealógiát, akkor azt találjuk, hogy nagyon is létezett a kifejezés arra, hogy férfi nemz nőt, köszönjük szépen.

Vegyük még utoljára sorba a nőket akiket Máté említ! Oly' csodálatos hogy szerepelnek, nem? Hát nem.
Támár: Megvádoltatott 2 testvér megölésével akik a férjei voltak, majd azok apjával - mikor az nem adta hozzá a harmadik fiát is - gyereket nemzett úgy, hogy prostituáltnak álcázta és hazudta magát, majd kicsalta tőle jelvényeit és nem adta vissza őket mikor az elküldte a kialkudott árát a kefélésnek.
Ráháb: Kiadta Jerikó védelmi rendszerét a zsidóknak, így azok felégethették a várost (Józsué vezetésével) és lemészárolhatták minden egyes lakosát csecsemőktől aggastyánokig - cserébe hogy őt és családját életbenhagyják. Árulását hazugságokkal is súlyosbította. Foglalkozását tekintve pedig hivatásos kurva volt. Sőt, annyira jó volt - a Talmud szerint -, hogy már a nevének puszta említésétől a nadrágjukba élveztek a férfiak! Mindenesetre még csak nem is volt zsidó származású igazán.
Ruth: Rá emlékszünk. Leitatta a rokonát, majd úgy tett mintha keféltek volna, így elvetetve magát vele. Szándékosan őt pécézték ki, pedig nem nála kellett volna próbálkoznia a történet szerint sem.
Uriás felesége (Máténál névtelen, egyébként Bethséba): Uriás Dávid egyik tisztje volt, akinek távollétében feleségét megerőszakolta, majd parancsba adta (miután a gyerek eltitkolására tett kísérletei kudarcba fulladtak), hogy a csatákban teremtsenek olyan körülményeket, hogy Uriás meghaljon. Ami igazán érdekes, hogy Máté úgytűnik nem tekinti törvényesnek Bethséba és Dávid házassátá, azaz Jézus csak afféle balkézről való gyermek nála!


Jézus első négy tanítványa

-------
Lukács 3.19-20
Mikor Keresztelő János arról beszélt, hogy Heródes negyedesfejedelemnek ejnye-bejnye a Heródiással folytatott viszonya miatt, aki Heródes testvérének felesége volt, Heródes tömlöcbe vettette Keresztelő Jánost.
-------
Máté 4.12-22
Mikor Jézus tudomást szerzett róla, hogy Keresztelő Jánost börtönbe zárták visszatért Galileába. Összeszedte a homiját Názáretben és elhagyta addigi otthonát, elköltözött a tengerparti Kapernaumba, amely a Zebulon és Naftali törzsek határain feküdt hogy "beteljesedjék" amit Ésaiás próféta mondott: Máté 4.15-16. (Figyeld, hogy nem beteljesedett, hanem tudatosan munkálkodott azon hogy beteljesítse.) Ettől a ponttól kezdve kezdte Jézus prédikálni (amit Keresztelő János is, azaz Jézus K.J. (ha, ha) tanítványa volt, nem pedig Mr. Isten személyes szószólója önálló gondolatokkal), hogy "térjetek meg, mert elközelgett a mennyeknek országa".

Akkor mikor a galileai tengerparton "járt" (prédikált, térítette a népet) látott Jézus két testvért: Simont, akit Péternek hívtak és Andrást, Péter testvérét. Éppen hálót raktak ki a tengerbe - ugyanis halászok voltak.
Jézus azt mondta nekik: Kövessetek, és megcsinálom hogy embereket halásszatok.
Erre azok otthagyták a hálójukat és "követték őt".
Onnan továbbmenve Jézus meglátott másik két testvért: Jakabot, aki a Zebedues fia és Jánost. Éppen a hajón javítgatták apjukkal a hálójukat. És Jézus hívta őket. Azok pedig otthagytak csapot-papot és "követték őt". (apuci gondolom marha boldog volt)
-------
Lukács 3.23, 4.14-15
Jézus kb. 30 éves volt amikor tanítani kezdett, azt mondják.
Jézus hazatért Galileába a Lélekkel telve és híres lett azon a környéken. Tanított ugyanis Galilea zsinagógáiban, és mindenki szerette.
-------
Márk 1.14-20
Miután Keresztelő János börtönbe került elment Jézus Galileába és (útközben?) prédikálta Isten országának evangéliumát.
Mikor Galilea tengerpartján / tengere mentén járt látta Simont és Andrást, aki Simon testvére. ism.
Onnan egy keveset továbbmenve meglátta Jakabot, aki a Zebedeus fia és Jánost. Az apjuk mellett napszámok is vannak említve, egyébként ism.
-------
János 1.35-52
A rákövetkező nap hogy Keresztelő János megmutogatta Jézust híveinek (a keresztelés napja utáni napon vagyunk most?) ismét ott volt Keresztelő János és kettő az ő (János) tanítványai közül, és ismét jól rábökött Jézusra Keresztelő jános, hogy "Íme az Isten Báránya!"
Erre a két tanítvány Jézus után ment.
Jézus ezt látva megállt és visszafordult hozzájuk, hogy mit akarnak.
tanítványok: Rabbi (= mester. Csak János használja ezt a megjelölést), hol laksz?
Jézus: Gyertek és nézzétek meg.
A tanítványok mentek, és aznapra ott is maradtak. Kb. 10 óra volt ekkor. (? ez nem egészen tiszta, mikor volt 10 óra)
A két tanítvány közül az egyiket Andrásnak, a másikat Simon Péternek hívták, aki András testvére (érdekes a sorrend itt).

A találkozó bővebben:
Először András szólt Simonhoz: Megtaláltuk a Messiást! (messiás = szó szerint krisztus)
Odamentek Jézushoz, Jézus pedig ránézve (simonra) azt mondta: Te Simon vagy,aki a Jóna fia. A neved mostantól Kéfás - ami azt jelnti, Kőszikla. (megjegyzendő, hogy nem hívják így ezen kívül soha)
A következő napon el akart indulni Galileába, és találkozott Fileppel. Azt mondta neki, kövesse. Filep Bethsaidából származott, ugyanonnan ahonnan András és Péter. (Eddig úgy láttuk, András és Péter Kapernaumból származott. A harmadik tanítvány meg nem Filep volt.)
Összefutott Filep Nátánaellelés azt mondta neki: akiről Mózes írt a törvényben meg a próféták, azt megtaláltuk: a názáreti Jézus az, aki József fia.
Nátánael azt morogta: Hahh, Názáretből jöhet-e bármi jó?
F: Gyere és nézd meg magad.
Jézus rögtön benyalt Nátánaelnek, mire az kérdezte ugyan mire utal azzal, hogy ő olyan igazán izráelita?
Jézus azt felete, hogy mielőtt odahívta Filep ő látta N-ta fügefa alatt. (ez miért olyan izgalmas? Mi történhetett az alatt a fa alatt?)
Erre N. rögtön kivágta a rezet, hogy "rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!"
Jézus: Hihi, a fügefánál még jobbakat is "látsz" majd
"bizony, bizony mondom néktek" - János evangélista kedvenc frázisa
angyalok amint leszállnak az emberekre? Ööö...


Jézus keresztel
-------
János 3.22-36, János 4.2
Jézus elment tanítványaival Júdea födjére. Eltöltöttek ott egy kis időt és kereszteltek. Jézus maga nem, hanem csak a tanítványai.
János ugyanakkor Élonban (ami Sáelmhez közel van) keresztelt, "mert ott sok volt a víz". Jánost ugynais még nem vetették tömlöcebe. (Ha megnézzük a szöveget ollózatlanul, akkor János eddigre már nagyon is börtönben volt a többi evangélium szerint.)
A júdeaiak meg mindkét helyre mentek, ezen pedig felhúzták magukat Keresztelő János tanítványai, mentek is árulkodni. János viszont azt mondta, hogy hát ez van. Ő részéről örül neki, hogy ilyen szépen terjed a kultusza - különben is megmondta, hogy ő nem az übermachoman. Meg aztán aki annaka híve, az annak a híveként határozta el magát. A vallásos emberek ha egyszer eldöntötték, bármilyen baromság és mindennek ellentmondó is amiben hisznek nem fognak csak a kedvedért megváltozni.
Meg aztán végülis ugyanazt az istent imádják hát nem? A többiek az ellenség, nem ők.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése