2010. március 4., csütörtök

Sanhedrin, 5-ös fólia

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER NEZIKIN, Sanhedrin

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

de akit elismernek Mumehnek (1 lásd: Glos.), az egyedül is ítélkezhet.

R. Nahman azt mondta: Olyasvalaki mint én csak pénzügyekben hozhat ítéletet. Ugyanezt mondta R. Hiyya is.

Ennek következtében az alábbi probléma merült fel: Az állítás "olyan mint én" azt jelenti, hogy ahogyan én is tanulta hagyományokat és képes kikövetkeztetni őket és megszerezte a felhatalmazást (2 lásd n. 6) (aki szeretne egy jogi döntést meghozni, annak rendelkezni kell ezekkel); de ha nem szerezte meg a felhatamazást az ítélete érvénytelen; vagy ha ítélete érvényes ilyetén felhatalmazás nékül is? Gyertek és halljátok! Mar Zutra, ki fia R. Nahamnak, egyedül ítélkezett egy ügyben és hibás döntést hozott. R. Joseph előtt megjelenve azt mondták neki: Ha mindkét fél elfogadott téged mint bírájukat, nem vagy köteles kártérítésre. Egyébként menj és térítsd meg a sértett fél kárát. Ebből levezethető, hogy egynek ítélete habár felhatalmazás nélküli, de érvényes.

Rab azt mondta: Aki pénzügyekben maga kíván dönteni és mentesülni akar a felelősség alól hibás döntés esetén, a Resh Galuthától (3 szó szerint: "Golah feje", Exilarch. A címet a babilóniai zsidók vezéreinek adták, akiket a fogság ideje óta a Golah terminussal jelöltek, lásd Jer. XXVIII, 6) kell jóváhagyást szereznie, és ugyanezt mondta Samuel.

Az nyilvánvaló, hogy egy, a Resh Galuthától való felhatalmazás "itt" (Babilóniában) érvényes "itt" - És egy a palesztíniai hatóságoktól "itt" (Palesztínában) érvényes "ott" - Ugyanígy az "itt" kapott felhatalmazás érvényes "ott", mivel a babilóniai hatóság kijelölt "fejedelmi pálca" - de a Plesztínából való, "törvényhozó" (alacsonyabb rangot jelöl) - mivel azt tanították: A pálca nem válhat el Júdától (4 Gen. XLIX. 10), ez utal / vonatkozik a babilóniai
Exilarchokra akik uralkodnak Izraelen fejedelmi pálcával (5 jogar, egy uralkodó hatalmának szimbóluma akit a Kormányzat nevez ki, mint volt a helyzet a Resh Galuthaval "Törvényhozó", ami a paleszítnai iskolák fejét jelölte, és akinek politikai hatalma nincs) és egy törvényhozó..., ez utal a Hillelek leszármazottaira (Palesztínában), akik nyilvánosan tanítják a Tórát. Érvényes-e egy "ott" adott felhatalmazás "itt"? Jöjj és halld! Rabbah b. Hana hibás ítéletet adott Babilóniában. Aztán eljött R: Hiyya elé, aki azt mndta neki: Ha mindkét fél elfogadott bírájául, akkor nem tartozol kártérítési felelősséggel; máskülönban kártalanítanod kell őket. Most - Rabbah b. Hana rendelkezett engedéllyel, de a palesztín hatóságtól. Ebből kikövetkeztetjük, hogy a palesztínai engedélyezés nem érvényes Babilonban (6 egyébként nem lett volna köteles kártérítésre). (Ez nagyon fontos szakasz. Ez mondja el, hogy a Palesztín Talmud alárendelt a Babilóniaihoz képest.)

De tényleg nem érvényes az Babilonban? Rabbah, ki R. Huna fia, mikor vitázott a Resh Galutha házanépével nem tartotta-e fenn: Nem tagadom meg felhatalmazásom tőletek. Én apámtól kaptam, aki Rabtól kapta, és ő R. Hiyyától kapta, aki Rabbitól kapta Palesztínában? - Csak a helyükre akarta rakni őket pusztán szavakkal.

Nos akkor ha egy ilyen felhatalmazás érvénytelen Babilonban, mire volt jó Rabbahnak, aki R. Huna fia? - Alkalmas volt a babilóniai határon fekvő városoknak, amik palesztín fennhatóság / törvénykezés alatt voltak (7 lásd: Zuri, Toledoth Hamishpat Haziburi I, pp. 384 ff.).

Most pedig: mi a felhatalmazás tartalma? - Mikor Rabbah b. Hana indulóban volt Babilonba, R. Hiyya azt mondta Rabbinak: "A fivérem fia megy (8 szó szerint: "leereszkedik") Babilonba. Szabad neki döntenie a rituális törvényekben?" Rabbi válaszolt: "Szabad." "Szabad neki dönteni pénzügyekben?" - "Szabad". "Nyilváníthat egy elsőszülött állatot alkalmasnak levágásra (9 ha úgy találja - alapos vizsgálat után - hogy maradandó hibái vannak. A Templom elpusztulása után elsőszülött állatokat csak akkor lehetett levágni, ha állandó hibája volt)?" - "Szabad." Mikor Rab odament, R. Hiyya azt mondta Rabbinak: "A lánytestvérem fia Babilonba megy.
Szabad neki döntenie a rituális törvényekben?" Rabbi válaszolt: "Szabad." "Szabad neki dönteni pénzügyekben?" - "Szabad". "Nyilváníthat egy elsőszülött állatot alkalmasnak levágásra?" - "Nem." Miért nevezte R. Hiyya az elsőt "fivérem fiának" és az utóbbit "lánytestvérem fiának"? Nem mondhatod hogy ez tényleg így volt, mivel a Mester azt mondta, hogy Aibu (Rab apja) és Hana (Rabbah apja), Shila és Martha és R. Hiyya mind Abba b. Aha Karsela of Kafir fiai voltak (Babilóniában. Ezért volt Rab szintén fia R. Hiyya fivérének)? - Rab szintén R. Hiyya lánytestvérének fia volt (anyai ágon), míg Rabba csak a fivére fia volt. Vagy ha jobban tetszik, azt is mondhatnám úgy döntött "lánytestvérem fiá"-nak hívja

5b
kiemelkedő bölcsességében, mivel írva vagyon: Mond bölcsességgel, lánytestvérem vagy te (1 Prov. VII, 4).

Mi volt az oka, hogy Rab nem volt felhatalmazva az elsőszülött állatok leölésének engedélyezésére? Azért volt, mert nem tanult (2 szó szerint: "bölcs") eleget? De nem épp az előbb mondtuk hogy nagyon is tanult volt? Azért volt, mert nem volt a hibák megítélésének szakértője? De nem maga Rab mondja: Tizennyolc hónapot töltöttem egy juhásszal hogy megtanuljam mi állandó és melyik múló hiba? - Rabbi megtagadta a felhatalmazást Rabtól, mint Rabbah b. Hana elismeréseként való különleges jelként (3 hogy rendesen bebiztosítsa őt a babilóniaiak szemében, míg Rab helyzete mindenképpen magas volt). Vagy ha jobban tetszik, azt is mondhatnám hogy ugyanazon okból, amiért Rab különlegesen képzett volt a hibák megítélésében, ennek következtében alkalmasnak ítélhet a levágás nézpontjából állandó hibákat, amiket más nem ítélne annak. Ez utóbbiak arra a következtetésre juthatnak, hogy Rab olyan típusú ügyeket engedett át és így nyilvánított alkalmasnak múló hibákat. ("Kopj le öreg, túl jó vagy!" - hát miféle mentalitás ez?)

Fentebb azt mondták nekünk hogy Rabbi felhatalmazta őt, Rabbah, és Rab szintúgy, hogy dönthessen a szertartási törvények ügyeiben. Mivel tanult volt a törvényben, mi kellett ahhoz, hogy megkapja az engedélyt? - Az alábbi eset miatt, mert azt tanították: Egyszer Rabbi egy bizonyos helyre ment és látta annak lakóit tésztát dagasztani a lévitai tisztátalanság ellen szükséges előkészületek nélkül (4 lásd: Lev. XI, 38). Érdeklődésére elmondták neki, hogy egy bizonyos tudós egy látogatásakor azt tanította nekik: Bize'im (tavak) vize nem teszi alkalmassá az ételt arra hogy tisztátalanná váljon. A valóságban bezimről (tojások) beszélt, de ők azt hitték, bize'imet (tavak) mondott (5 az a tanítvány bizonyára beszédhibás volt, és így hallgatósága könnyen elérthette az ohgmc "tavak" - (kereszthivatkozás: Job VIII, 11) és ohmhc "tojások" közötti hasonlóság miatt). Továbbá hibáztak az alábbi Mishnah alkalmazásában (6 Parah VIII. 10): Keramyon és Pigah vizei (7 Palesztínában. Lásd: B. B. (Sonc. ed.), p. 298, n. 10), mivel azok tavak, nem alkalmasak megtisztítási célokra (8 Num. XIX, 17). Úgy vélték mivel ez a víz nem alkalmas megtisztításra, ugyanúgy nem teszik az ételt képessé tisztátalanná válni. De ez a következtetés megalapozatlan, mivel amíg a megtisztulási áldozathoz folyóvíz szükséges, addig bármilyen forrásból származó víz képessé teszi az ételt hogy tisztátalanná váljon. Ott és akkor (9 szó szerint: "abban az órában") elrendelték, hogy egy tanítvány ne hozhasson döntést, hacsak nem adott neki engedélyt a tanára.

R. Ammi fia Tanhum épp Hatarban volt, és annak lakói számára fejtegette a törvényt, azt tanította nekik, hogy beáztathatják a gabonát a Húsvétra való megőrlés előtt (10 kovászosság, ami nedvesség hatására következik be, nem történik meg ilyenkor, mivel a gabonát a mosás után azonnal megőrlik). De azt mondták neki: Tírai R. Mani nem itt él, és nem azt tanították, hogy egy tanítvány nem adhat halakius döntést azon a helyen ahol tanítója lakik, hacsak nincs köztük három parasang távolság - az a távolság, amit egy izraelita tábor elfoglal? Azt válaszolta: Ez fel sem merült bennem.

R. Hiyya látott egy embert egy temetőben állni, és megkérdezte tőle: "Nem vagy ennek és ennek a fia aki pap volt (11 a levitikus törvény szerint a papnak tilos közvetlenül érintkeznie egy holttesttel, vagy egy fedett zárt helyen lennie ahol egy ilyet eltemettek)?" "De." válaszolt, "de apám akaratos lévén szemét egy elvált nőre vetette, és összeházasodva vele megszegte papságát (12 egy pap és egy számára tiltott nő (lásd Lev. XXI, 14) házasságából születő gyerek szentségtelen, és a papi rangra vonatkozó törvények nem vonatkoznak rá. (J. Sheb.-ben az esetet leírják Rabbinak, ami megmagyarázza az említését ebben az összefüggésben, lásd Hazofeh XIII, 346.).

Nyilvánvaló, hogy egy részleges felhatalmazás érvényes (13 mint Rab esetében), mivel már korábban mondták. De hogyan állunk egy feltételes felhatalmazással (14 egy meghatározott időtartamra)? Jöjj és halld! R. Johanan azt mondta R. Shamannak (15 R. Shaman b. Abbe; a babiloni látogatás alkalmával, lásd D. S. a. l): Felhatalmazásod addig tart, míg visszatérsz hozzánk.

A fenti szöveg azt állítja: "Samuel azt mondta, Ha két közember ítél meg egy ügyet három helyett döntésük érvényes, de merész Beth dinnek hívattatnak."

R. Nahman leült és beszámolt erről a tanításról, de Rabbah megkérdőjelezte az alábbi Mishnah alapján (16 Infra 29a): Még ha ketten felmentik vagy elítélik, de a harmadik határozatlan (17 szó szerint: "azt mondja: "Nem tudom" hogyan döntsek") a bírák számát meg kell emelni. Ha úgy lenne, ahogy Samuel fenntartja, miért tennék hozzá; miért ne engednék azon kettő döntését érvényre emelkedni, ha egyszer az a kettő megítélte az ügyet? - Ott (a Mishnahban) az ügy másmilyen, mivel a kiindulóhelyzetben úgy ültek le, hogy szándékuk szerint hárman fognak egy bíróságot alkotni, míg itt nem az volt a szándékuk.

További ellenkezéseket emelt (18 Tosef. Sanh. 1): "R. Simeon b. Gamaliel azt mondta: törvényes ítélkezést hárman tartanak; a döntés akkor érvényes ha ketten hozzák. És a döntés ereje nagyobb, mint a törvényes ítélkezésé, mivel ha két bíró határoz (
decide, angol) egy ügyben, a peres felek elutasíthatják az ítéletüket, míg ha két bíró ítél (arbitrate, angol), a felek nem utasíthatják el ítéletüket (19 mivel a döntőbírók saját választásuk volt. Ebből tisztán láthatjuk, hogy kettő határozata egy jogi ítéletben nem érvényes).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése