2009. február 6., péntek

Exclusive: beszégetés egy pappal / talking with the clergy

Nem, nem vagyok nemtörődöm. Egyenesen a forrásához mentem a keresztény vallásnak: a római katoikusokhoz. Olvasd, mit válaszoltak kérdéseimre egy bibliai szövegismeretre specializált pap, néhány órával e bekezdés eredeti megírása előtt:

- A Biblia csak egy rakás "tanító jellegű" mese. Történetek, melyeket azért írták, hogy egy vallás alapját képezzék, hogy (múltbeli) embereknek útmutatást nyújtsanak.
- Az egész Ótestamentum ma már nem képezheti hivatkozás alapját (keresztények számára), és egyetlen részét sem szabad komolyan venni. Néhány történeti részlet stimmel benne, de annyi akár a Pinokkióban is megvan. És igen, valóban az van odaírva, hogy a nyulak kérődzők, a rovaroknak 4 lába van - mivel a szerző(k) nem részesültek megfelelő oktatásban.
- Az egész Biblia emberek munkája, méghozzá soké, újra és újra szerkesztve és újraírva.
- Az Ábrahám előtti részeknek semmi valós alapja nincsen, puszta mítosz az emberek ámítására. Nem volt teremtés, nem volt Ádám és Éva, se semmi ami ott le van írva.
- Igen, mind szándékosan félrevezetnek benneteket, mikor az egyik fejlécként azt írják be, hogy "Káin és Seth törzsének egyesülése, a bűn eláradása a földön". Az a rész (ahol az isten fiai és az ember leányai összeházasodnak) valójában Enok Könyvéből való idézet.
- A holló Noénál azért van ott, mert semmi könyvet nem írt semmiféle Mózes (akiről gyanítható, hogy sohasem létezett), hanem nyilvánvalóan két különböző verziója létezett a történetnek, amit egybeszerkesztettek.
- és végül, de nem utolsó sorban: nem is tudott arról, hogy Izsáknak két kecskéből készítettek ételt. Végül abban állapodtunk meg, hogy Izsák NAGYON éhes volt, ennyi a történet.

Mégegyszer: nem vagyok nemtörődöm. Mélyen és figyelmesen beleástam magam a Biblia dolgaiba, és mindíg próbáltam megtalálni a legmegbízhatóbb forrást. A pap még azt is mondta, hogy az Ótestamentumban az Úrnak két neve fennmaradt (amik nem pusztán címek): az egyik ezek közül Jehova/Jahve, míg a másik ELohim, amit gyakran El-nek rövidítettek (pl. az IzraEL szóban). Körülnézve az akkori korban ér régióban egy másik isten neve is El volt: egy ősi akkád istené... Mondom nektek, ezek NEM az ÉN szavaim, hanem a keresztény vallás vezetőj(i)é (a pápa is római katolikus ha valaki nem tudná).

Az egész esemény (egy bibliaóra) még érdekesebben alakult, amikor valahogy rákérdezett, ki is vagyok, mit is csinálok ott, ha egyszer nem vagyok keresztény. Egy ponton meg kellett vallanom, hogy a keresztények törétnelme is taszít, kezdve az emberek elégetésével. A reakciója részletesen (mivel más emberek is elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy valaki mer kérdéseket feltenni):
- a boszorkányégetésért az iszlám a felelős (egyébként azok is ugyanabban az istenben hisznek)
- keresztes háborúk: a politikusok a hibásak
- inkvizíció: a politikusok és a nép a hibás, nomeg az ottdolgozók maguk
- az Ótestamentumbeli dolgokért és azok következményeiért a zsidók a felelősek (majdnem agyvérzést kapott, mikor megemlítettem, hogy maga Jézus is zsidó volt)
- a magyarországi kommunista időkben a 3/3-as ténykedésért (melynek során megszegték pl. a gyónási titokra vonatkozó előírásokat) a kommunisták és az emberi természet a felelős
Összefoglalva: mindenki, kivéve a papság hibáztatható, és különben is: "azok az emberek nem voltak igazi keresztények" (a rejtett ász minden keresztny kabátujjában, de mit tehetünk?).

Oh, és pár szó végezetül: engednéd-e 3-6 éves gyermekednek, hogy megnézze a Született gyilkosokat, vagy a Bárányok hallgatnak-ot némi pornó társaságában? Ha nem, akkor kérünk téged, ne add a kezébe a Bibliát se, mert több és durvább dolgokat tartalmaz, mint azok a filmek!

--------------------------------

No, we aren't ignorant. I went streight to the core of the christian religion: roman catholics. Listen what they answered, I present you what the priest specialised on reading and commenting the texts of the Bible said to me, just an hour ago:

- The Bible is a bunch of fairy-tales. Stories to base a religion, what is supposed to guide people (in the past).
- The whole Old Testament should be read as reference point, but not taken any part seriously. Some historical facts presented in it, but just as much as in Pinoccio. And yes, the rabbits in there chew the cud, and insects has 4 legs, because the writers weren't schooled.
- The whole Bible is work of man (and a heluva lot of them, many times edited, re-edited).
- The parts before Abram/Abraham has no base, it is pure myth for amusement. There was no Creation, no Adam and Eva, no nothing.
- Yes, they all mislead you by purpose when they put the title "Cain and Seth's tribes' uniting, the guilt spread on the Earth". That is a quote (when the sons of god and daughters of men married) from the book of Henoch.
- The raven is there at Noah because no book was written by Moses (who doubtly existed), but as you can see obviously there were two different versions of the story what were edited together.
- and so on, but above all: he didn't knew about the two goats. At the end we agreed, that Isaac was VERY HUNGRY, end of story.

And again: I'm not ignorant. I went deep in this shit (allegorically taken), asked everyone, trying to find the most trustable sources. He even said, in the Old Testament two names (what were not titles) of God were preserved: one was Yahve/Yehova, and the other ELohim, often sorted as El. End looking around the area another god's name was El too: an accadian god. I tell you: these are NOT MY WORDS, but the leader(s) of the christian religion (the pope himself is roman chatolic, if you were not aware of that).


The whole event was more interresting, as somehow he started to ask who am I, what am I doing there if I'm not a christian. Somehow it turned to the point I confessed I do not like even the history of the christians, start with the burning of people. His reaction was this in details (other people started to ask things when they saw someone dare to ask questions):
- for burning witches the islam (and the superstitious people) are to blame
- cursade: polititians to blame
- inquisition: the polititians to blame, and the people, and the workers themselves
- things and consequences of the Old Testament: the jews to blame (he almost got stroke when I mentioned barely that Jesus was jew)
- other thingy (some spying in my country upon the people, including betraying confession secrets): the communists to blame, and the human nature
To summarize: everyone to blame but the priesthood, and anyway: "those people weren't true christians" (yeah, the hidden ace for all christian people). The clergy is only to be balmed they let in for the people. (I thought they wanned to lead people, but what the heck.)


Oh, and just a last word for being ignorant: would you let see ... eg. Natural Born Killers, or The Silence of the Lamb accompanied by some porno stuff for your 3-6 year old child? If not, then do not show him/her the Bible too, because that contains more rude thing then those movies!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése