2010. február 28., vasárnap

Szószedet a Soncino Babilóniai Talmudhoz

A

AB
A zsidó naptár ötödik hónapja, nagyjából a Július vagy az Augusztus hónapnak felel meg.
ABBA
Atya. Egy cím, amit a Talmud sok rabbijának adtak a szeretet, vagy a tisztelet jeléül.
'ABODAH ZARAH
Bálványimádás; szó szerint "különös szolgálat".
ADAR
A zsidó naptár tizenkettedik hónapjának neve, nagyjából megfeleltethető a Februárnak, vagy a Márciusnak.
ADRAKTA
Egy bírósági irat, ami engedélyezi a hitelezőnek, hogy felmérje (szó szerint: kikutassa) az adós tulajdonát / vagyonát a lefoglaláshoz.
AGGADAH
(Szó szerint: "történet", "tanmese"); a rabbinikus irodalom azon részeinek neve, amik a Bibliát egyházi szónoklatként adják elő, történetek, legendák, népmesék, anekdoták vagy aforizmák formájában. A halacha ellentéte (lásd fent).
'AGUNAH
(Szó szerint: "megkötözött"); egy elhagyott feleség aki egy hiányzó férjhez van kötve, pl. nem biztos benne hogy a férje életben van, vagy sem, és így nem házasodhat meg újra.
AKIBA
Rabbi Akiba (Akiva) ben Joseph (50-135 i.sz.). Egy szegény, félig írástudatlan juhász, Akiba a júdaizmus legnagyobb tudósainak egyikévé vált. Kifejlesztette a Mishnah szövegmagyarázatának módját minden hagyományos tevékenységet a biblikus szövegekhez kötve, valamint rendszerezte az anyagot, ami később a Mishnah lett.
Rabbi Akiba a Bar Kokhbai Róma elleni felkelés során volt aktív, 132-135 i.sz.. Úgy hitte, Bar Kokhba volt a Moshiach (messiás), annak ellenére hogy más rabbik ezért nyilvánosan nevetség tárgyává tették ezen hitéért (a Talmud feljegyzi egy másik rabbi mondását: Akiba, fű nő a mellkasodon, és Dávid fia még mindíg nem fog eljönni."). Amikor Bar Kokhba lázadása elbukott, Rabbi Akibát a római hatóságok elfogták és halálra kínozták.
ALIF
A héber abc első betűje, az 1-es számértékkel.
AMARKAL
Az R. Hisda által a Horayoth 13a-ban kifejtett leírás szerint a szó az amar és a kola összetétele, szó szerint azt jelenti: "aki kimondott (ti.: irányít) minden dolgot". A Templom vagyonkezelőinek egyike, akinek feladata az volt, hogy felügyelje a pénzváltók munkáját.
'AM HA-AREZ
pl. 'amme ha-arez, (szó szerint: "a föld népei", "vidéki / országlakó népek"); a megnevezés a rabbinikus irodalomban a) olyan személyek, akik (szándékos)tudatlanság miatt a levitikus tisztasági törvények megtartásában nemtörődömök és akik a papi vagy levitikus ajándékokat kezelik. Ebben az értelemben a haber ellentéte (lásd lent); (b) írástudatlan vagy kultúrálatlan ember, szemben a talmid hakammal (lásd lent)
'AMIDAH
(Szó szerint: "állás"); a nyolc áldás (hét a szombatokon és a fesztiválokon), amiket a hívő mindíg álló helyzetben recsitál.
AMORA
"Beszélő", "előadó"; eredetileg azon előadókra / értelmezőkre / tolmácsolóra használjuk, akik részt vettek a nyilvános prédikátor vagy előadó mellett abból a célból, hogy hosszan kifejtsék és népszerű / közérthető stílusban azt, amit a diskurzus vezetője az utóbbin keresztül adott nekik. Ennek megfelelően (pl. Amoraim) a nevet (címet) a Gemarráért felelős rabbinikus hatóságoknak adták, szemben a Mishnah vagy Baraitha munkálóival szemben (lásd Tanna).
ANINUTH
Az onennek levés állapota (lásd lent).
'ARAKIN
Eskü, hogy a Templomnak adományozzuk egy személy értékét, lásd Lev. XXVII, 1ff.
'AREB
Egy kezes, aki beleegyezik, hogy fizet amennyiben a kölcsönkérő nem tudja teljesíteni a kötelességét. (Kereszthivatkozás: kabbelan.)
ARIS
Egy bérlő földműves, aki haszonbérletként a termés egy előre megállapított hányadát fizeti.
ARUS
Szakmai kifejezés egy eljegyzett asszony férjére, amikor az erusim (lásd lent) megtörtént. Lásd: arusah.
ARUSAH
Egy eljegyzett nő az erusin (lásd fönt) után; lásd ARUS.
ASHAM TALUI
(asham "egy bűnért való áldozat", talui "felakasztott", "felfüggesztett"), az áldozat, amit annak kell bemutatnia, aki nem biztos benne, hogy elkövette a vétket. Lásd: Lev. V, 17-19.
ASHAM WADDAI
(lásd: ASHAM TALUI; waddai "bizonyosság"), annak a bűnért való áldozata, aki biztos benne hogy olyan bűnös tettet követett el, amiért bűnért való áldozatot kell bemutatnia.
ASHERAH
Egy bibliai név amit egy olyan fának vagy oszlopnak adtak, ami bálványimádás tárgya volt. (Bővebben lásd e blog megfelelő bejegyzését.)
ASMAKTA
"Bizalom"'; (a) egy bibliai szöveg amit azért adtak elő, hogy némileg alátámasszon, vagy megerősítsen egy rabbik által elfogadott törvényt; (b) egy biztosíték, amit valaki azért fizet - vagy elveszít - olyan esetben, amikor egy adott feltétel nem teljesül, habár biztos benne, hogy teljesíteni fogja.
ASUFI
(Szó szerint, 'akit begyűjtöttek'); egy lelenc, egy olyan gyerek akit az utcáról szedtek fel, akinek apja vagy anyja ismeretlen.
'AYIN
A héber abc tizenhetedik betűje, a 70-es számértékkel.

B

BA'AL KERI
Olyan aki tisztátalan éjszakai szennyezés folytán.
BALAAM
Számok 22-24: Egy midiánita (pogány / goy) próféta és jós Pethrból, akit Moáb királya elhívott hogy megátkozza az izraelitákat. Isten útmutatása szerint Balaam (= Bálám) megáldotta átok helyett Izráelt. Későbbi könyvek Balaamot igen gonosz emberként írják le (Józsué 13.22, Józsué 24.10, Nehémiás 13.2, 2 Péter 2.15, Júdás 1.11, Jelenések 2.14, és a Talmud számos része).
Herford, Christianity in the Talmud, p. 48 (= Kereszténység a Talmudban, 48. oldal), azt sugallja, hogy Balaamot a Talmudban gyakorta Jézus analógiájaként (vagy eufemizmusaként) használták (lásd szintén pp. 64-70). Habár nevet nem említenek hogy megmutassák melyik nőről van szó, Jézus anyjára lehet utalás, mely felvetést megerősíti az az állítás, hogy egy áccsal párosodott (Sanhedrin 106a, 42-es lábjegyzet).
A nézet szerint, miszerint minden Balaamos passzus kereszténységellenes képet mutat, hogy Balaamot Jézus nevének helyettesítéseként / álneveként használták, Phineast a rabót úgy tekinthető mint Pontius Pilátus megjelenítője, és Balaam Krónikája valószínűleg mint egy Evangélium leírása (lásd Herford op. cit. 72ff.). Ezen nézetet azonban Bacher és mások (kereszthivatkozás: Ginzberg, Journal of Biblical Literature, XLI, 121) vitatják (Sanhedrin 106b, 6-os lábjegyzet).
BAMAH
Egy "magas hely", azaz egy áldozáshoz használt oltár, ami nem a Jeruzsálemben álló Templomé.
BARAITHA
(Szó szerint: "kívül"); a Tannaim egy tanítása vagy hagyománya amit kihagytak a Mishnahból és egy későbbi gyűjteményben kerültek összegyűjtésre R. Hiyya és R. Oshaiah által, általánosan úgy emlegetik mint "Rabbijaink tanításai", vagy "Azt tanították".
BATH KOL
(Szó szerint: "egy hang lánya"); (a) egy visszhangzó hang; (b) egy mennyből alászálló hang (kereszthivatkozás: Dan. IV, 28) ami iránymutatást nyújt az emberi ügyekben, és kisebb szintű próféciának tekintik.
BERERAH
(Szó szerint: "választás"); egy tárgy visszamenőleges kiválasztása egy másik helyett ahogy egy mindkettőre használható feltétel kinevezi (megengedi?).
BETH AB
(Beth mint "ház" Ab mint "apa") "család", egy azon hat családi vonalból amikbe a nyolc főbb papi vonalat mindegyike és a lévitákat (mishmar, lásd lent)besorolták a Templomi szolgálathoz.
BETH DIN
(Szó szerint: "törvény vagy ítélet háza"); három vagy több tanult férfi gyűlése, akik a zsidó bíróságként működnek.
BETH HAMIDRASH
Tanulás háza; egy főiskola vagy egyetem, ahol a Torah tanulmányozását végezték rabbinikus felügyelet mellett.
BETH KOR
Egy terület amin belül egy kornyi magot be lehet takarítani.
BETH PERAS
Egy négyzet peras (= egy barázda hosszúságának fele) területe amit tisztátalannak minősítettek annak folytán, hogy egy sírból csontokat fordítottak ki benne.
BETH SE'AH
Egy terület amin belül egy se'ahnyi magot be lehet takarítani.
BIKKURIM
Az elsőként beérett gyümölcsök, amiket a Jeruzsálemben lévő Templomba vittek, Deut. XXV, 1ff.
BINYAN AB
(Szó szerint: "összeállítani egy családot"); egy értemezési norma arra vonatkozólag amit bizonyos bibliai passzusoknál használnak, amik a család alapját írják le, mivel az az alappasszus amiből kikövetkeztetnek magyarázatokat olyan passzusokhoz, amik hasonlóak hozzá.
BOGERETH
Olyan lány, aki elmúlt 12 és fél éves meg egy napos.

C

C.E.
"időszámításunk szerint"; egyik kísérlet a keresztények által "K.e."-ként fémjelzett ((Jézus) Krisztus előtt) időtartam semleges jelölésére. Azaz K.e. 1992 = i.sz. 1992.
CUTHEAN, CUTHI
A szamaritánusok egyik szektájának egy tagja, akik Észak Izraelt újranépesítették a tíz törzs szétszóratása után.
CUTHEAN
Egy eufemizmus a nemzsidókra. "Cuthean" (Szamaritánus) lett beillesztve egy cenzúrázás alkalmával az eredeti "goy" (pogány) helyére [< Sanhedrin 57a, note 33].

D

DANKA
(a) A dénár egyhatoda; (b) egyhatod általában.
DAYYO
(Szó szerint: "ez megfelelő"); a jogi alapelv, "ez megfelelő a tárgyra amihez egy analógiát hoztak ugyanazon az alapon amiből levezették", habár a párhuzamot szigorúan véve nagyobb szigorúsággal kellene kezelnünk.
DEMAI
(Szó szerint: "kétséges", "gyanús"); termék, amellyel kapcsolatban kétség merült fel, hogy vajon a papi és lévitai részesedésről és rituális tisztaságról és tisztátalanságról szóló szabályok megfelelően betartották-e. Bármely terméket amit az 'am ha-aerzből (lásd lent) hoztak, hacsak nem tudjuk az ellenkezőjét deamiként kezeljük, és terumah gedolah és a tized terumahja (lásd lent) elkülönítendő ezektől.
DENAR
Denarius, egy ezüst vagy arany pénzérme, amiből az előbbi egy huszonnegyedét éri az utóbbinak.
DEYOMAD
Egy sarokdarab amit két deszkából csináltak, amiket derékszögben illesztettek egymáshoz, vagy egy olyan alakúra vágott tömb.
DUCHAN
Egy megemelt pódium amin a léviták álltak mikor zsoltárokat kántáltak szent szolgálatban.
DUPONDIUM
Egy római pénzérme, két issart értékű.

E

ELUL
A zsidó naptár hatodik hónapja, megfeleltethető az Augusztusnak, vagy a Szeptembernek.
EMURIM
(Szó szerint: "a felszentelt részek"); egy áldozat azon részei, melyeket az oltáron kellett elégetni.
'ERUB
(Szó szerint: "keverék"); egy adag élelem, két étkezésre elegendő, amit elhelyeztek (a) 2000 könyökre a városhatártól, és így kiterjesztették a Szombat korlátozását ezzel a távolsággal; (b) egy teremben vagy bírósági udvaron hogy lehetővé tegyék minden látogatónak a bírósági udvaron való ide-oda mászkálást Szombaton.
'ERUB TABSHILIN
(Szó szerint: "edények keveréke"); egy edény amit egy fesztivál előestéjén készítettek elő közvetlenül a Szombatot megelőzően, lehetővé téve az étel előkészítését a fesztiválon a Szombatra.
ERUSIN
(Szó szerint: "eljegyzett"); egy formális eljegyzés, amit nem lehet felbontani válási levél nélkül.
ETHROG
Egy, a citrusok családjába tartozó gyümölcs pálmalevelekkel együtt használva, mirtusz és fűz a Sátoros ünnepen. Kereszthivatkozás: Lev. XXIII, 40.
EXEDRA
Egy fedett út ami a ház tetejére vezet, mindkét oldalon nyitott.

F

ELSŐ ÁLLAPOT(a a nemi közösülésnek)
"A kontaktus első állapota a korona (péniszé) behelyezése" [< Yebamoth 55b]

G

[G]
Ezt a jelölést egy görög szószerkezet, szó, vagy betű helyén használtuk ott, ahol az eredeti Soncino-szövegben ilyen volt található. Az olvasó, akinek az eredeti görög fontos, fontolja meg, hogy egy nyomatott példányt vásárol a Soncino Press Babilóniai Talmudjából.
GADOL
Egy felnőtt férfi, aki elmúlt tizenhárom éves.
GEMARA
(Szó szerint: "kiegészítés" vagy "tanulás"). Az Amorák hagyományai, vitái és szabályozásai, amik főként a Mishnákon alapulnak, és részei a) a Babilóniai b) a Palesztín (= Jeruzsálemi) Talmudnak.
GEMATRIA
A betűk számértékei, amik egy hitmagyarázati fajta alapjául használnak.
Geonim
(egyesszám - Gaon) Cím, amit a két nagy akadémia / egyetem vezetői alkottak meg Babilóniában Surában és Pumbeditában a 6. és 11. századok között. Korukban a Babióniai Talmud a zsidóság tagjainak körében széles körben elterjedt. Saját koruk legmagasabb vallási méltóságaiként megmegyarázták a Halachat és új törvényeket alkottak a korabeli szükségeknek megfelelően. A Geonim egy felsorolása megtalálható a "Iggeret Rav Sherira Gaon"-ban ("Rabbi Sherira Gaon Levele"). Pumbeditaban az utolsó Gaon a Rav Hai, Sherira Gaon fia volt. Az akadémikusok fejeit Eretz Izraelben ebben az időszakban Gaonnak hívták, de befolyásuk korlátozott volt.
GET
Egy meghatalmazás, vagy jogi dokumentum; konkrétabb megjelölés nélkül általánosságban jelöli a válásról szóló végzést.
GEZERAH SHAWAH
(Szó szerint: "egyenlően elosztani"); egy téma szabályainak alkalmazása amiről már tudjuk / köztudott, hogy egy másik témára is alkalmazzák, az Írásban használt közös kifejezések alapján való összekapcsolásuk alapján.
GRIVA
Egy száraz mértékegység pl. lisztmérés, asszem), megfelel egy se'ahnak (lásd fönt).
GUD AHIT
(Szó szerint: "húzd és vidd le"); egy jogi képzet, mi szerint egy fal, vagy más elválasztóelem bizonyos körülmények között alkalmazható arra, hogy elérjük a földet, bár egy levegős tér valójában van közöttük.

H

[H]
Ezt a jelölést egy héber (vagy arámi) szószerkezet, szó, vagy betű helyén használtuk ott, ahol az eredeti Soncino-szövegben ilyen volt található. Az olvasó, akinek az eredeti héber fontos, fontolja meg, hogy egy nyomtatott példányt vásároljon a Soncino Press Babilóniai Talmudjából.
HABDALAH
(Szó szerint: "szétválasztás"); az áldás - általában bor fölött végezve - amivel a Szombat, vagy bármely más szent napot elkezdenek.
HABER
"Ismerős", "munkatárs"', az 'am ha-arez (lásd lent) ellentéte; valaki, aki lelkiismeretesen tanulmányozza a törvényt, különös tekintettel a rituális tisztaságra és a papok és léviták részének elválasztását.
HABUT
(A szó gyökének jelentése: "lesúlytani", vagy "lenyomni"); egy jogi képzet, miszerint egy ferde felületet vízszintesnek lehet tekinteni és le lehet húzni a kívánt helyre (kereszthivatkozás: LABUD).
HADASH
("új"); az új gabonanövények, amiket meg lehet enni a "sheaf" ("omer") meglengetése előtt; lásd Lev. XXIII, 10-14.
HAFINAH
A pap amint egy maréknyi füstölőt vesz, lásd: Lev. XVI, 12.
HAFTARAH
(Szó szerint: "búcsú"); egy rész a prófétikus könyvekből, amit a Szombaton és Szent Napokon a Pentateuchból való felolvasás után recsitálnak.
HAGBAHAH
(Szó szerint: "felemelés"); behajtás egy legális formája, amit tartalmazza a megszerzett tárgy fölemelését.
HAGGADAH
Lásd: AGGADAH.
HAKANAH
"Előkészítés/Előkészület" a Szombaton vagy fesztiválon való használatra; egy szakszó, amit a [H] Ex. XVI, 5 kapcsán használnak.
HAKTARAH
Az áldozati részek elégetése az oltáron.
HALACHAH
(Szó szerint: "lépés", "útmutatás"), (a) a rabbik végső döntése, ami alapulhat akár hagyományon, akár megvitatáson, vitatott magatartási szabályokon, (b) a rabbinikus irodalom azon részei, amik a törvényi kérdésekkel foglalkoznak, ellentétben az Aggadah-val.
HALAL, HALALAH
Egy tiltott papi egyesülés témájához tartozó kifejezés.
HALIFIN
"Kicserélés"; egy jogi formája a behajtásnak, amit befolyásol az eladónak a vásárolt termékért névlegesen átadott tárgy átadása (lásd KINYAN SUDAR). (tehát veszek valamit, és azért nem fizetem ki az árat, hanem csak egy biztosítékot adok, hogy majd ki fogom fizetni)
HALIZAH
(Szó szerint: "kihúzni"); egy olyan férj fiútestvérének a cipőjének levételének szertartása aki utód nélkül halt meg.
HALLAH
A tészta azon része, ami a papot illeti ( lásd Num. XV, 20f); a diaszpórában ezt nem adják a papnak, hanem elégetik.
HALLEL
(Szó szerint: "magasztalás"); Zsoltárok CXIII-CXVIII, Az új holdak reggelein és fesztiválokon recsitálják.
HALUZAH
Egy nő, aki végrehajtott halizhat (lásd fönt).
HANUKKAH
A Felszentelés Ünnepe (gyakran a Fény Fesztiváljaként emlegetik); egy kisebb nyolcnapos fesztivál, Kislev 25-étől Tebeth 2-3-áig tart, a Templom i.e. 165-beli újraszentelésének emlékére, miután Antiochus Epiphanes leromboltatta azt.
HAROSETH
Alma, dió és bor keveréke úgy elrendezve hogy habarcsra hasonlítson, amibe keserű füveket mártanak a Húsvét első két éjszakáján.
HASID
("istenfélő"). Egy istenfélő férfi; egykor talán egy bizonyos istenfélő és mereven Törvénykövető szekta egyik tagjának jelzője.
HAYYAH
Vadászott állat, pl. szarvas, a behemah ellentéte, ami háziasított állat.
HAZA'AH
Áldozatok vérének széthintése, és vízzel való megtisztítása a tisztátalannak.
HAZAKAH
(Szó szerint: "fogva tart"); egy jogi kifejezés, jelentése (a) vélelmezett cím az elfoglaló meg nem zavart tulajdona alapján egy fix jogi periódus alatt, mely esetben a tulajdonjogot nem lehet más jogi bizonyíték alapján meghatározni; elbirtoklás; (b) megalapozott tulajdon megszerzése a vásárlás formális cselekedete által, pl. ásással vagy körülkerítéssel.
HEDYOT
(Görögből [G]); (a) egy közember vagy laikus (= nem egyházi ember), szembeállítva egy királlyal vagy főpappal; (b) egy közönyös / tudatlan vagy neveletlen férfi; (c) képzetlen, ellentéte a szakképzett munkás; (d) személyes írások, ellentéte a biblikus könyveknek.
HEFKER
Olyan vagyontárgy aminek nincs tulajdonosa: a tulajdonjogról való lemondás mindenki és senki számára. Ha bírósági törvénnyel kapcsolatban használják, akkor azt a cselekedetet jelöli, minek során az egyik személy átadja a tulajdont a másiknak azzal a lehetőséggel, hogy a bíróságnak hatalmában áll a tulajdont tulajdonos nélkülinek nyilvánítani, ami után valaki másra ruházhatja.
HEKAL
A szent templom, különösen az előcsarnok ahol az arany oltár áll stb. ellentétben a Szentek Szentjével.
HEKDESH
Bármely tárgy amit a Szentélynek szenteltek.
HEKKESH
Analógia, bizonyítva hogy a törvény egy bizonyos szempontból nézve másra is érvényes vagy azért, mert mindkettő rendelkezik azonos tulajdonsággal, vagy van egy bibliai utalás erre.
HELEB
Egy engedélyezett háziasított állat zsírjának egy része amit nem szabad megenni; áldozatoknál a zsír amit elégetnek az oltáron.
HEREM
pl. haramim ("elhivatott"). Egy tulajdon amit a papok, vagy a Templom használatára rendeltek; ha esküknél használják azt jelzi, hogy a megjelölt személytől vagy dologtól hasznot meg kell előzni.
HERESH
(kereszthivatkozás: Ex. IV, ii); egy süket személy, konkrétan (törvényi használatban) süketnéma.
HESSET
(Szó szerint: "rázni"); levitikus tisztátalanság, amit egy tisztátalan tárgy vibrálása okozott.
HILLEL
Hillel és Shammai (lásd lent) két nagyszerű tudós, egy vagy két generációval időszámításunk előtt születtek, általában együtt emlegetik őket egymással szembeállítva, mivel egymás kortársai voltak és két ellentétes gondolati iskolai ( "házak"-ként ismeretesek) vezetői voltak. A Talmud több mint 300 véleménykülönbséget ír le Beit Hillel (a Hillel Ház) és Beit Shammai (a Shammai Ház) között. Majdnem mindben ezen vitás esetekből Hillel nézete diadalmaskodott.
Rabbi Hillel Babilóniában egy gazdag családba született, de Jeruzsálembe ment családja anyagi segítsége nélkül és favágóként tartotta el magát. Azt mondják olyan hatalmas nyomorban élt, hogy néha képtelen volt fizetni a Torah tanulmányozásához szükséges belépőjegyet, és miatta törölték el ezt a díjat. Kedvességéről, nagyvonalúságáról és emberszeretetéről volt ismert. Egyik leghíresebb mondása Pirkei Avot feljegyzéseiből (Ethics of the Fathers, a tractate of the Mishnah) ez: "Ha nem vagyok magamért, akkor ki lesz? És ha nem vagyok magamért, akkor mi vagyok? És ha nem most, akkor mikor?" A Hillel organization, egy zsidó egyetemi diákszervezet-hálózat őróla lett elnevezve.
HIN
Űrtartalom mértékegysége, megfelel három kabnak vagy tizenkét lognak.
HOMER
Ugyanannyi mint egy kor, vagy harminc se'ahs. (Lásd még a "Biblikus mértékegységek" c. bejegyzést.)
HULLIN
(Szó szerint: "világi" / "szentségtörő"); általában szentségtelen étel, mint a terumah ellentéte, lásd lent; felszenteletlen állat, a hekdesh ellentéte, lásd lent.
HUPPAH
(Szó szerint: "ágymennyezet"). Az esküvői kamra; egy menyasszony bejárata az esküvői kamrába, ahol a házasság beteljesül; lásd kiddushin.

I

'ISKA
(Szó szerint "foglalkozás", "üzlet", "kereskedés"): egy üzleti megállapodás, ahol az egyik fél pénzt fektet be a kereskedőnél, aki ezzel kereskedik, a hasznon pedig osztoznak. Hogy elkerüljék az uzsora tilalmát a befektető a kockázatból nagyobb részt vállal mint a profitrészesedésből, azaz vagy a haszon felét kapja meg de kétharmadát a veszteségnek, vagy egyharmadát a nyereségnek de felét a veszteségnek.
ISSAR
Egy kis római érme.

J

JUDEO-CHRISTIAN
Lásd MIN [< Sanhedrin 90b, note 17].
JUDAH HA-NASI
Judah Ha-Nasi (Judah a Herceg)(135-219 A.D.) A zsidó közösség Patriarchája, Judah Ha-Nasi jólképzett volt a görög gondolkodásban, csakúgy mint a zsidóban. Rendszerezte és lefordította a Mishnákat Rabbi Akiba munkájára támaszkodva. [<>

K

KAB
Űrtartalom mértékegysége, megfelel négy lognak vagy egyhatod se'ahnak.
KABBELAN
"Befogadó"; egy kezes, aki a kölcsönadótól pénzt kap hogy a kölcsönvevőnek adja át és ezzel felelőssé válik az adósságért a hitelező felszólításakor, még akkor is ha a kölcsönvevőt meg sem keresték előzőleg. Szintúgy bármely kezes aki ilyen felelősséget elfogad (lásd: 'AREB).
KABU'A
Ami egy meghatározott helyre van állítva; azaz egy szakszó egy olyan kétség felmerülésére ami annak kapcsán merült fel, amit állítottak.
KADDISH
(Szó szerint: "szent"): egy rövid doxológia amit arámiul recsitálnak a nyilvános szolgálat minden részének végén.
KALLAH
Egy olyan gyűlés neve, amin a törvényt kifejtik a tudósoknak, ugyanúgy ahogy a babilóniai akadémiák féléves gyűlésén.
KAL WA-HOMER
(Szó szerint: "könnyű és nehéz"); egy érv, vagy egy állítás bizonyítéka, egy minori (= kisebbségi), vagy egy fortiori (= annál is inkább).
KARETH
"Kimetszés", isteni (= szent) büntetés egy sor bűnért amiért semmi emberi büntetés nincs meghatározva. Az azonnali halált úgy nevezik: 'napok karethja', hatvan éves kor előtti halált mint 'évek karethja'.
KARETH
A törvényt pontosan lefeketették ebben a traktátusban vagy bárhol máshol, miszerint a kareth büntetése végrehajtandó, amikor egy törvénysértést - egy a harminchatból amit e traktátus mishnahjának bevezetőjében említenek - szándékosan elkövetnek bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül. Ha a törvénysértést szándékosan követték el tanúk figyelmeztetése után, az elkövető bizonyos esetekben büntethető halállal, és másokban negyven korbácsütésig. [< Introduction to Tractate Kerithoth by the translator, Rabbi Dr. I. Porusch, Ph. D., Tractate Kerithoth, page v.]
KARETH
Korai, vagy idő előtti halál. [< INTRODUCTION to Horayoth]
KARMELITH
Egy terület ami sem köz-, sem magántulajdonban nincs, és egy különleges törvény hatálya alá tartozik a Szombatra és a jogi eltulajdonlás hatálya szempontjából, amik határain belül történnek.
KARPAF or KARPI
(Szó szerint: "egy elkerített terület"); egy terület, amit fa vagy fa tárolására, vagy hasonló okból elkerítettek egy településen kívül.
KAWANAH
(Szó szerint "célzás", "összpontosítás"); (a) áldozás (imával); (b) tudatos cél (egy vallási előírás végrehajtásában).
KEMIZAH
Egy maréknyi liszt elvétele az ételáldozatból.
KENAS
Egy díj vagy büntetés - megkülönböztetésül a ténylegesen okozott anyagi kártól - amit törvénysértők egy bizonyos része kell megfizessen, pl. egy (nő)csábító.
KERI
(Szó szerint "olvas"); az Írás szövege, amit olyan helyeken kell olvansi, amit a leírt szöveg nem jelöl meg pontosan (Ketib).
KETANAH
(Szó szerint: "kis", "kicsi"); egy tizenkét év és egy nap alatti életkorú lány.
KETHUBAH
(Szó szerint: "írott dokumentum"); (a) egy feleség házasságáról szóló egyezség amit vissza kell kapnia válás vagy férje halála esetén. A minimális egyezség kétszáz zuz, és amennyiben az özvegy újraházasodik száz zuz; (b) a házassági szerződés, mely kiköti a kölcsönös köteléket a férj és feleség között, és tartalmazza a hozomány mennyiségét, továbbá bármely más anyagi kötelezettséget, ami a férjet terheli.
KIDDUSH
(Szó szerint: "felszentelés"); az áldás - általában bor fölött - amit Szombatot, vagy bármely más szent napot felvezeti.
KIDDUSHIN
(Szó szerint: "felszentelni"); (a) az eljegyzés (affiancing, angol), vagy eljegyzés (betrothal, angol) cselekvése; (b) pénz vagy árú amit az eljegyzés érdekében adnak.
KIL'AYIM
(Szó szerint: "különböző fajták találkozása"); tiltás arra vonatkozólag, hogy (a) magokat vagy növényeket elvessenek; (b) állatokat szaporítsanak; és (c) olyan anyagot hordjanak, ami mind gyapjút, mind lent tartalmaz (lásd: Lev. XIX, 19, XXII, 9ff).
KINYAN
"Lefoglalás"; a jogos elkobzása akár ingatlan, akár ingó vagyontárgynak (lásd: KINYAN SUDAR.)
KINYAN SUDAR
(Szó szerint: "egy sál megszerzése"); egy tárgy vagy egy megerősítő beleegyezés megszerzésére használt jogi formula, amit a résztvevő felek egy sál - vagy más árúfajta - átadásával, vagy a megegyezés egy tanújával, mint a szóban forgó tárgy szimbólumával cserél gazdát, vagy kötelezettséget vállal.
KOFER
(Szó szerint: "engesztelés" / "jóvátétel"); egy olyan ökör tulajdonosa által kifizetett kártalanítás, amely halálra öklelt egy embert (lásd: Ex. XXI, 30).
KOHANIM
A Kohen többesszáma. pap, ároni leszármazott.
KOHEN
Egy pap, Áron leszármazottja (lásd: Lev. XXI, XXII).
KONAM
(A korban egy helyettesítője (szininímája?)); a kifejezést egy önmegtartóztatási fogadalom letételében használjuk.
KOR
Űrtartalmi mértékegység = harminc se'ah (lásd lent).
KORBAN
Egy kifejezés amit önmegtartóztatási fogadalom letétele során használnak.
KORTOB
Egy hatvannegyede egy lognak.
KOY
Egy hibrid állat, félig marha és félig bárány.
KUTAH
Egy kenyérhéjból és savanyú tejből készült lekvár vagy mártás.

L

LABUD
(Szó szerint: "csatlakozott"). Egy jogi szakszó, amit egy bizonyos térben található vízszintes lyukat bezártnak nyilvánítunk (lásd: HABUT).
LAGIN
Egy edény, méretileg nagyobb mint egy pohár (kos) és kisebb mint egy palack (kad).
LEVIRATE MARRIAGE
A házasság egy férfi és egy gyermektelenül meghalt fivérének özvegye között. (Lásd: HALIZAH.)
LINAH
"Maradni éjszakára". Egy szent tárgy alkalmatlanná minősítése, ami (elöl?)maradt éjszakára.
LITRA
(a) Egy űrtartalom-mértékegység, feleakkora mint egy log (lsd lent); (b) egy font súlya, a római libra.
LOG
Egy folyadék mérésére szolgáló mértékegység, egynegyed kabbal egyenértékű (lásd lent), vagy hat tojás által elfoglalt tér, kb. 549 köbcentiméter.
LULAB
A pálmaág, amit a Sátoros Ünnep szertartásánál használnak (lásd: Lev. XXIII, 40).

M

MA'AH
A jelenleg legkisebb ezüst pénzérme, tizenhat árpaszem súlyú, értékében egyenlő két dupondiával, egyhatoda az ezüstdénárnak vagy zuznak.
MA'AMAD pl. MA'AMADOTH
(Szó szerint: "állomás"); egy csoport világi izraelita, akik résztvettek a templomi szolgálatban a köz képviselőiként.
MA'AMAR
(Szó szerint: "beszéd", "határozat"); a formális eljegyzés, létrehozták a rabbik, a yebamaájának (lásd lent) a levir által. Ezt kíséri vagy a pénzbeli vagy a természetbeni ajándék.
MADDIR
Olyasvalaki, aki megesküszik hogy szomszédja / felebarátja nem fog hasznot húzni belőle; a felebarátot muddarnak hívják.
MAKKATH MARDUTH
(Szó szerint: "felkelés leverése"); korbácsütések engedetlenségért olyan számban, amit a bíróság belátására bíznak ellentétben a Biblia által megjelölt 40-el (39-el) szemben.
MAKOM
(Szó szerint: "hely"); Isten egyik neve, akit azért neveznek így, mert "Ő a világegyetemének helye".
MAMZER
Egy gyermek aki halálbüntetés terhe vagy kareth mellett tiltott egyesülésből született.
MANEH
Száz zuz. A maneh súlyát aranyban vagy ezüstben mérik ki, ami megfelel ötven szent, vagy száz közönséges shekelnek.
MATTIR
(pl. Mattirin), "az, ami megengedhetővé teszi". Egy áldozatbemutatáshoz szükséges rítus ami az áldozatot alkalmassá teszi az oltárra, vagy megevésre.
MAZZAH
Kovásztalan kenyér igen vékony ostyák formájában, amit a Húsvét alatt esznek.
MEDUMMA
Képzeletbeli.
MEGILLAH
(Szó szerint: "tekercs"); egy kifejezés, amit általában Esther könyvére használnak.
MEGILLATH TA'ANITH
(Szó szerint: "Böjt Tekercse"); egy lista, amit rövid idővel a Templom elpusztítása előtt állítottak össze azokról a napokról amikor tilos volt böjtöt tartani, valamint ezek indoklása.
ME'ILAH
Jogtalan vagy nem megfelelő használata felszentelt tárgyaknak (lásd: Lev. V, 15ff).
MELIKAH
(Szó szerint: "facsarás"); egy égőáldozatnak szánt madár nyakának kicsavarása, lásd Lev. I, 15.
MELOG
(Szó szerint: "leszedni", vagy "fejni"); olyan tulajdont jelöl, ami a feleségé, és amihez a férjnek csak haszonbérleti joga van anélkül, hogy bármi joga lenne a tőkéhez, vagy felelősséggel tartozna az elvesztéséért, vagy állapotának romlásáért (feltételezem = sérüléséért).
MEMA'ENETH
(Szó szerint "olyan nő, aki visszautasít"); egy nő, aki alkalmazza a mi'un (lásd lent) jogát.
MESHIKAH
(Szó szerint: "húzni"); egy jogi útja egy ingóságnak a megszerzésére, amit a vevő hajt végre azza, hogy a dolgot odahúzza a saját - de nem kizárólagos - tulajdonához.
MESIRAH
(Szó szerint: "teljesítés", vagy "hasznosítás"); egy formája a jogi tulajdonszerrzésnek, ami úgy történik, hogy a vevő tesz valamit ami hasonlít a hasznosításához egy állat esetében, vagy más nehéz dolgok esetében azzal, hogy ténylegesen elviszi.
MESITH
(Szó szerint: "csábító"); olyasvalaki, aki felbújt valakit bálványimádásra (lásd: Deut. XIII, 7ff).
METH MIZWAH
(Szó szerint: "egy holttest ami parancsolat"); egy felügyelet nélkül heverő tetem, aminek a temetését senki nem szervezi. A temetés kötelezettsége azokra hárul akik megtalálják, még akkor is ha az illető egy nazarénus vagy egy főpap.
METHUKAN
Fejlesztett, helyes, rendben lévő.
MEZUZAH
(Szó szerint: "ajtófélfa"); egy kis doboz amit az ajtóra erősítettek, ami az Írás bizonyos passzusait tartalmazza (lásd: Deut. VI, 9).
MIDRAS
(Szó szerint: "taposás", "hely ahol taposnak"); elsőfokú tisztátalanságot (tisztátalanságok Atyja) fejez ki amit egy olyan dolog vesz fel amin gonorrea (pontosabban az, amit a Lev. XII, z; XV, z, 25-ben említenek) ül, fekszik, lovagol, vagy támaszkodik. Bármely dolog ami alkalmas rá, és általában használják is arra hogy üljenek rajta, takarózzanak vele stb. képes hogy midras - tisztátalan - legyen.
MIGGO
(Szó szerint: "a tartalmából"); egy érv arra, hogy egy állítást el kellene fogadni, mivel egy erősebb állítás ugyanazzal a hatással az ellentmondás veszélye nélkül megtehető lenne.
MIKWEH
(Szó szerint: "víz gyűjtése"); egy rituális fürdő, ami nem kevesebb mint negyven se'ahnyi vizet tartalmaz.
MIL
(= mérföld); egy római mérföld, 2000 könyök.
MIN
pl. minim, (szó szerint "fajta", "faj"); (a) egy eretnek, esp. (b) egy tagja a korai zsidókeresztény szektának.
MINHAH
A délutáni szolgálat, körülbelül két és fél órával az est beállta előtt.
MINUTH
Eretnekség, egynél több Hatalomban való hit, különösen a judeo-kereszténység.
MISHMAR
(rt. SHaMaR, "tartani"), papok és léviták egy őre, aki a nyolc részt képviseli amiket a templomi szolgálat során felváltva végeznek. A mishmar szintén fel lett osztva kisebb csoportokra, melyek mindegyikét beth abnak nevezzük (lásd lent).
MISHNAH
(rt. SHaNaH, "tanulni", "ismételni"), (a) állítások gyűjteménye, viták és a Tannaim bibliai interpretációinak szerkesztett formája R. Judah a Pátriárka kb. i.sz. 200 által; (b) hasonló kisebb gyűjtemények előző szerkesztők által; (c) egy cikkely vagy paragrafus, aminek kiadója egy Tanna volt.
MI'UN
(Szó szerint: "visszautasítás"); egy apátlan lány kijelentése, akit anyja vagy fivére idő előtt (=bizonyos kor alatt) kiházasított arról, hogy nem akar a férjével élni.Egy ilyen kijelentést egy Beth din jelenlétében kell megtennie biztosítja a szabadságát egy Get kötelezettsége nélkül.
MIZWAH
(Szó szerint: "parancsolat"); értsd: bármely zsidó vallási tan vagy feladat / kötelesség
MODA'AH
(Szó szerint: "egy értesítés"); jogi kifejezés egy eskü alatt tett írásos nyilatkozatra amit egy férfi tett, hogy egy eladás vagy ajándékozás amit végrehajtani készül akarata ellenére erőszakkal történik, és szándékában áll, amint lehetősége adódik jogi lépéseket tenni hogy visszacsinálja azt.
MU'AD
(Szó szerint: "figyelmeztetett"); egy olyan ökörre (vagy bármely más állatra) vonatkozik, ami ténylegesen halálra öklelt (szó szerint: kibelezett) vagy sérülést okozott három alkalommal, így a gazdája "figyelmeztetett", és köteles bármely kár teljes értékét megfizetni amit a fenevadja okozott.
MUDDAR
lásd: MADDIR.
MUFLA
Szó szerint: "elválasztott", "elhatárolt", a bíróság szakértője, aki a tagokat elirányítja a jogi pontokban amikről kikérték a szakértelmét és véleményét.
MUKAN
(Szó szerint: "elkészített", "készültségbe helyezett"); egy kifejezés ami egy olyan dolgot ír le, ami az felkészültség és alkalmasság egy fázisában van egy fesztivál előtt, készen a használatra, mivel lehetséges, hogy kelleni fog a fesztiválon.
MUKZEH
(Szó szerint: "félretenni"); az, amit nem szabad felhasználni vagy érinteni Szombaton vagy fesztiválokon, habár használata nem minősülne valójában munkavégzésnek.
MULUG vagy MELOG
(Szó szerint: "leszedni", vagy "fejni"); Lit., 'plucking' or 'milking'); olyan tulajdont jelöl, ami a feleségé, és amihez a férjnek csak haszonbérleti joga van anélkül, hogy bármi joga lenne a tőkéhez, vagy felelősséggel tartozna az elvesztéséért, vagy állapotának romlásáért.
MUMHE
"képzett", "minősített", "tapasztalt"; egy eredményei alapján jólképzett tudós, akinek dolga / akit azért kértek föl, hogy a törvény dolgaival foglalkozzon, úgyismint például az eskük feloldásával.
MUSAF
(Szó szerint: "hozzáadás"); egy extra Amidah amit a reggeli szolgálat során recsitálnak Szombaton és más szent napokon.

N

Na'ARAH
Egy lány tizenkét év és egynapos és fél év és egy napos kor között.
NA'ARUTH
A na'arah (lásd fönt) egyik állapota.
NASI
Főnök, Pátirárka; a Jeruzsálemben lévő Nagy Sanhedrin vezetője; megszűnése után a palesztíniai zsidók vezetője.
NATHIN
(rt. NaTHaN, "adni"), a gibeoniták egy leszármazottja, akik megtévesztették Józsuét (lásd: Josh. IX, 3ff) és, mikor azonosságuk kiderült tették őket (szó szerint: "adták", lásd ibid v. 27) favágókká és vízhordókká a gyülekezetnek és az oltárnak. Lásd még Ezra II, 43ff, VIII, 20, Neh. III, 26 and I Chron. IX, 2, ahol Nethinim, a Nathin többesszáma jelenik meg.
NAZIR
Aki letesz egy nazarénus fogadalmat (hogy megtartóztatja magát a bortól és hagyja hosszúra megnőni a haját, lásd Num. VI).
NEBELAH
(pl. nebeloth); egy állat amit leölnek bármely, az előírt zsidó rituális törvények által leírt okoktól eltérő okból; a legkisebb eltérés attól, pl. ha a kés a legkisebb mértékben csorba, az állatot nebelahhá teszi.
NEDABAH
Egy szabad akaratból való áldozat, azaz olyan, amit sem nem kötelességből, sem nem egy fogadalom teljesítéseként viszik.
NE'ILAH
Az Engesztelés Napjának lezáró szolgálata.
NESEK
(Yen Nesek, szó szerint: "boráldozathoz való bor"); bor, ami tiltott a zsidóknak, mivel egy bálványimádó kezében volt, így lehet hogy saját istenének szentelte.
NESU'AH
Egy megházasodott nő a hazavitel (nissu'in, lásd lent) után, miáltal a házasság beteljesül abban az értelemben, hogy a közösülés megengedett, ellentétben az arushaval (lásd ent), akivel a közösülés még nem megengedett.
NETHINAH
A gibeoniták egy leszármazottja (Josh. IX) akikkel az izraelitáknak nem volt szabad összeházasodniuk. Egy "illegitimet" kizártak a Deut. XXIII, 3, E.V. z. törvényének értelmében.
NEZIRAH
Egy női NAZIR.
NEZIROTH
Naziriánus fogadalmak.
NEZIRUTH
A nazarénusság állapota miután valaki letette a fogadalmat.
NIDDAH
Egy menstruációs időszakában lévő nő.
NISAN
A zsidó naptár évének első hónapja, Márciusnak vagy Áprilisnak felel meg.
NISSU'IN
A hazavitel rituáléja, ami beteljesíti a házasságot.
NOLAD
(Szó szerint: "megszületett"); egy tárgy ami először Szombaton, vagy bármely más szent napon jelent meg vagy lett használható és aminek kezelése tiltott az említett napokon (kereszthivatkozás: MUKZEH).
NOTHAR
("maradék"); áldozatok azon részei, amik megmaradnak az azok megevésére előírt idő után.

O

OHEL
(Szó szerint: "sátor"); technikai elnevezés a tisztátalanságra, amit egy emberi holttest, vagy annak egy része közvetít egy férfinak vagy egy (konyha?)eszköznek ami ugyanazon sátor vagy tető alatt van.
OMER
(Szó szerint: "nyaláb"); az árpa kévéje, amit Nisan. tizenhatodikán áldoznak föl mielőtt azon év új gabonáját tilos volt fölhasználni (lásd: Lev. XXIII, 10).
ONAN
Egy gyászoló, akinek halott rokona még az eltemetésre vár; az abel ellentéte, ami egy gyászoló az eltemetéstől egy hét, vagy harminc napos időszakig számítva.
ONEN
Lásd: Onan.
'ORLAH
("körülkerítetlen"); újonnan ültetett fáknál használjuk abban a három éves periódusban, mialatt gyümölcsüket tilos megenni (lásd: Lev. XIX, 23ff).

P

PARASANG
Egy perzsa mérföld, kb. 4,000 yard.
PE'AH
("sarok") egy olyan mező / szántóföldnek amit learatnak azon sarka, amit a szegényeknek kell meghagyni (lásd: Lev. XIX, 9ff).
PERAS
(Szó szerint: "rész"); egy kab (lásd fent) mértének harmada nagyságú kenyér fele.
PERUTAH
A legkisebb rézérme, egy issar egynyolcadával, vagy egy dupondium egytizenhatodával egyenlő.
PIGGUL
(Szó szerint: "irtózott"); olyan áldozat húsa, mellyel kapcsolatban a kivitelező papban felmerült annak nem megfelelő időben történő elfogyasztás szándéka. Lásd Lev. VII, 18.
PROSBUL
Talán [G]-ből, vagy [G] vagy [G] rövidítése; nyilatkozat egy formája a Beth din előtt, ami által egy hitelező, feltételezve hogy birtokolt valamennyi földtulajdont, biztosíthatta mentességét a Szombati elengedés törvénye (lásd Deut. XV, 2) alól, és ezzel visszanyerje jogát az adóssága behajtására, miután a Szombati év eltelt.
PUNDION
lásd: DUPONDIUM.
PURIM
Egy fesztivál, amit Adar tizennegyedik vagy tizenötödik napján tartanak a perzsiában lévő zsidóknak Mordekáj és Eszter által a Haman által tervezett pusztulástól való megmentésének emlékére.

R

RAB, RABBI
R. állhat mind egy palesztíniai tanítót jelölő rabbi elnevezéseként, mind egy babilóniai tanítót jelölő Rab elnevezéseként, kivéve a gyakorta felbukkanó Rab Judah esetét, ahol a "Rab" titulust azért használjuk, hogy egyértelműen megkülönböztessük az ugyanilyen nevű Tannától. [< Introduction to Seder Mo'ed]
Rabban
(mi tanítónk) A Sanhedrin elnökének cím szerinti megszólítása. [< Rodkinson, Vol. II, p. 5]
RASHI
Rabbi Solomon ben Isaac (vagy: Shlomo Yitzhaki) [i.sz. 1040-1105], általában használt rövidítése: RaSh‘I.
REBI'ITH
Folyadék mérésének mértékegysége, egy log negyede.
RESH GALUTHA
A Száműzetés Feje, a babilóniai és perzsiai zsidóság hivatalos vezetőségének címe.
RESHUTH HARABBIM
"A sokak birtoka"; egy birtok vagy terület, ami a köz tulajdonában van, vagy a köz használja; közutak, aminek ellentéte a reshuth hayyahid.
RESHUTH HAYYAHID
"Az egyén birtoka"; magánépület, ellentéte a reshuth harabbim.
RIS
Egy mil hetededik része.
ROHITNI
(Szó szerint: " egy ács deszkája"); egy "baird"-hez közel lévő szőrzet eltávolítására szolgáló eszköz.

S

SANHEDRIN
([G]); A zsidó nép államtanácsa és legfelsőbb bírósága a Második Templom lerombolását megelőző évszázadban, vagy még régebben. Hetvenegy tagot számlált, és a főpap elnökölte. Egy kisebb bíróság (kizárólag bírósági ügyekhez) huszonhárom tagot tartalmazott, és a "Kisebb Sanhedrin" néven volt ismert.
SANTER
(Nyilvánvalóan = Lat. 'senator'); a talmudi értelmezés szerint, (a) egy jegyző, egy a város által kijelölt rabszolga, akinek feladata volt megválaszolni a telkek határát érintő kérdéseket; vagy (b) a városhoz tartozó földek kiterjedése. Mások szerint egy őrszem (katonai) vagy őrszem.
SARIS
Egy herélt; valaki aki fizikailag képtelen gyereknemzésre.
SE'AH
Űrtartalom mértékegysége, hat kabbal egyenértékű.
SEGAN
A helyettes főpap címe.
SELA'
Pénzérme, négy denariival egyenértékű (egy szent, vagy két közönséges, shekelek).
SHAHARITH
(Szó szerint: "reggeli idő"); a reggeli szolgálat.
SHAMMAI
Rabbi Shammai egy mérnök volt, akit határozott nézeteiről ismertek. Tisztelték zordságáért, hirtelenharagúságáért és türelmetlenségéért. Példának okáért a Talmud beszámol arról, hogy egy pogány / goj elment Shammaihoz, azt mondva szeretne áttérni a júdaizmusra, feltéve hogy Shammai meg tudja tanítani neki az egészt Toraht az alatt az idő alatt, amíg egy lábon áll. Shammai egy építészeti mérőpálcával verte el! Hillel (lásd lent) ellenben áttérítette a pogányt azzal, hogy azt mondta neki: "Azt ami gyűlöletes számodra ne tedd a szomszédoddal. Ez az egész Torah, a többi csak kommentár. Menj, és tanuld meg."
SHAMTA
(Szó szerint: "elhagyás"); egy eltiltás, vagy kiközösítés.
SHEBI'ITH
A hetedik, vagy Szombati év, amiben a föld művelése tilos; lásd Lev. XXV.
SHEBUTH
(Szó szerint: "beszűntetés"); egy cselekvés amit a rabbik megtiltottak hogy végrehajtsanak Szombaton.
SHECHINA
(Szó szerint: "Isten maradása", "isteni jelenlét"); a Mindenüttjelenlévő lelke amint a földön megtestesül.
SHECHITAH
Rituális lemészárlás, ami nélkül egy állat nem felel meg ételnek.
SHEKEL
Pénzérme vagy súly, megfelel két denarnak vagy tíz ma'ahnak (lásd lent). A szent shekel húsz ma'aht, vagy geraht ért (kereszthivatkozás: Ex. XXX, t3), kétszeres értékkel a közönséges shekelhez képest.
SHEMA'
(Szó szerint: "halld"); a biblikus vers, "Halld", Izráel" stb. (Deut. VI, 4); az alábbi három rész (Deut. VI, 5-9; Deut. XI, t3-zo; and Num. XV, 37-4 t) amiket ezen vers után recsitálnak a reggeli és esti imádságban.
SHEMA'TA
Olyasmi ami egy előkelő személy szájából hangzott el; egy bejelentett téma.
SHEMITTAH pl. SHEMITTIN
Minden hetedik év, amik a Szombati évek, vagy az elengedés évei.
SHEREZ
Tisztátalan hüllő (beleértve rágcsálókat).
SHETAR
Egy okirat (lásd: GET), egy idézés.
SHETUKI
(Szó szerint: "elhallgattatott"); egy gyermek aki tudja ki az anyja, de nem tudja ki az apja.
SHIDDUKIN
Az eljegyzést megelőző megállapodások és alkuk.
SHITTUF
(A szó gyöke azt jelenti: "szövetség", "társulás".) Egy szövetség egy utca lakóinak Szombat törvényének érdekében azzal, hogy hozzájárulnak az előírt ételmennyiség felosztásához, amit leraknak az utca bíróságánál, és amivel egységgé állnak össze, mindannyiuknak szabad hozzáférfést engedve a szomszédjáéhoz.
SHOFAR
(Szó szerint: "kos szarva"); egy olyan szarv, amit katonai és vallási célból használnak, kiemelten az Új Év szolgálata során és az Engesztelés Napjának lezárásakor.
SHOMERETH YABA
(Szó szerint: "várakozás a yabamra"); egy gyermektelen özvegy, aki meghalt férje fivérére vár hogy az elvegye őt feleségül, vagy felszabadítsa őt a halizah kötelezettsége alól (lásd lent).
SHOSBIN
Egy násznagy, aki amellett hogy a legjobb férfiként viselkedik vagy a vőlegény kísérője, szintén vitt neki ajándékot.
SHUM
"Becslés"; a kifejezést egy hozomány meghatározásánál használták, amit természetben rónak le készpénz helyett.
SIFRA
Egy törvényes (elfogadott) rabbinikus kommentár a Léviták Könyvéről.
SIVAN
A zsidó naptár harmadik hónapja, Májusnak vagy Júniusnak felel meg.
SOBEB
Egy galériaszerűség az oltár körül, ahol a papok jártak.
SOFER
(pl. soferim); (a) tudós, a pre-Tannikus tanítók címe, Ezrával kezdve (lásd: Ezra VII, t 1); (b) tanár, különösen a zsidó törvények tisztviselője a Tannaim időszaka előttről.
SOTAH
Egy hűtlenséggel gyanúsított házas nő, akit a férje formálisan figyelmeztetett.
SUKKAH
"Bódé", különösen a Sátoros fesztivál bódéi (Lev. XXIII, 34ff), amiknek teteje valami olyanból kell legyen elkészítve ami a földből nő, pl. nád, ágak és levelek, amiknek meghatározott a méretük, mennyiségük és minőségük.
SUKKOTH
A Sátoros Ünnep nyolc napja (hét Palesztínában), amikor minden izráelinek bódéban kell laknia (lásd Lev. XXIII, 34, 42f.).

T

TALLITH
Egy ruha, köpeny, különösen a négyszögletű kendő bojtokkal (zizith) minden sarkán, amit bizonyos imádságok recsitálásakor hordanak.
TALMID HAKAM
(Szó szerint: "a bölcs tanulója"); tudós, a Torah egy tanulója.
TALMUD
(Szó szerint: "tanítás", "tanulás") használják a) a Gemarára (lásd fent) vagy b) általánosan a Mishnah és a Gemara összességére.
TAM
"Tökéletes", (Só szerint: "ártatlan", ellentéte a mu'ad, lásd lent); olyan állatra használják ami sérülést nem többször mint két alkalommal okozott. Tulajdonosa, mivel előre nem figyelmeztették, csak a kár felét fizeti meg.
TAMAD
Egy gyengébb minőségű bor vagy ecet, amit úgy állítottak elő, hogy kipréselt szőlő szárát és héját vízben tartották, vagy vizet öntöttek a seprőre.
TAMID
A folyamatos, vagy naponta elvégzett égőáldozat, amit minden reggel és este elvégeztek.
TAMUN
(Szó szerint: "rejtett"); árú, amit egy halomban rejtettek el ami tüzet fogott.
TAMUZ
A zsidó naptár negyedik hónapja, megfelel a Júniusnak, vagy a Júliusnak.
TANNA, TANA
(Szó szerint: "az, aki ismétel", vagy "tanít") (a) egy rabbi akit a Mishnah vagy a Baraitha (lásd fönt) idéz; (b) az Amoraic periódusban egy tanító, akinek különleges feladata az volt, hogy emlékezetébe vésse és recsitálja a Baraithast az azt tárgyaló tanárok jelenlétében.
TARKAB
Egy mérték, ami két kabbal (lásd fent) egyenértékű.
TEBEL
Termék, ami már készen áll a levitikus vagy papi részesedés lenni (lásd: Terumah), mielőtt különválasztanák.
TEBILLAH
Egy mikwehben történő rituális fürdés cselekedete.
TEBUL YOM
(Szó szerint: "megfürdött a nap folyamán"); olyan személy aki megfürödve megtisztította magát tisztátalansági periódusa végén, de még napnyugtáig várnia kell hogy visszanyerje rituális tisztaságát (Lev. XXII, 7).
TEFILLAH
Imádság, akár egyedül, akár nyilvánosan; különösen az 'Amidah imádság.
TEFILLIN
Zsidó imaszíjak; kis dobozok, amik az Írásból tartalmaznak részeket és a homlokra és a karokra vannak erősítve a reggeli imádság recsitálásakor a Deut. VI, 8-nak megfelelően.
TEHUM
A határ, amin túlra Szombaton nem lehet elsétálni, 2000 könyöknek felel meg a városhatáron kívül; ezt ki lehet terjeszteni még 2000 könyökkel egy 'erub (lásd lent) segítségével.
TEKIAH
(Szó szerint: "fújni"); az egyszerű fújás amit a Shofarral tesznek.
TEKO or TEKU
("állni" tökéletlensége), "hagyd állni"; egy kifejezés ami egy vizsgálat végén jelenik meg, aminél egyértelmű válasz nem adható. Mások úgy vélik, ez egy kombinációja [H] kezdőbetűinek (Elijah the Tishbite megold minden nehézséget és problémát).
TEKUFAH
(Szó szerint: "körzet", "szakasz"). Az évet négy szakaszra osztják föl, amiket Tekufothnak hívnak; a Nisan Tekufahja (tavaszi napéjegyenlőség); Tammuz (nyári napforduló); Tishri (őszi napéjegyenlőség); Tebeth (téli napforduló). A Tekufah terminust az évszakokra magukra is alkalmazzák.
TERU'AH
(Szó szerint: "kiáltás"); a "tromolo" fújás amit a Shofarral csinálnak.
TERUMAH
"Az, amit felemeltek vagy elválasztottak"; a felemelő-áldozat, amit az éves termés hozamából készítettek; bizonyos áldozatokból és a Templomban összegyűjtött különleges teremben összegyűjtött shekelekből állt (terumath ha-lishkah). Terumah gedolah (nagy áldozat): az éves termés első adója, amit a papoknak adnak (lásd: Num. XVIII, 8ff). Mennyisége attól függően változik hogy mennyire nagylelkű a tulajdonos, aki ennek megfelelően adhat egytizennegyedet, egytizenötödöt vagy egytizenhatodot a learatott mennyiségből. Terumath ma'aser (a tized felemelő-áldozata): a felemelő-áldozat, amit a papoknak adnak a léviták a tizedből amit kapnak (lásd: Num. XVIII, 25ff).
TISHRI
A zsidó naptár hetedik hónapja, Szeptembernek vagy Októbernek felel meg.
TORAH
(Szó szerint: "tanítás", "tanulás", "instrukció"); (a) a Pentateuch (Írott Törvény); (b) a Mishnah (Szóbeli Törvény); (c) a zsidó vallásos irodalom egésze.
TOSAFOTH or TOSAFOT
A szó "Tosafot" úgy fordítható: "kiegészítések", vagy "kiegészítők". A Tosafotot több iskolának számos tudósa állította össze a 12. és 13. század során. Eredetileg talán diákok széljegyzetei voltak a talmudi akadémiákon (= Yeshivah) történt párbeszédekről. Ahogy a diákok egyik yeshivaból a másikba mentek összegyűjthettek egy saját Tosafot-listát különböző tanáraiktól.
TREFAH or TEREFA
(Szó szerint: "széttépve"); (a) egy vadállat által széttépet állat; (b) bármely állat ami komoly szervi megbetegedéstől szenved, amiknek húsa tiltott, még ha rituálisan is ölték le.
TUMTUM
Olyan személy, akinek neme nem meghatározható.
TURGEMAN
(Szó szerint: "tolmács", keleti tolmács"). Egy nyilvános szónok aki nyilvános közönség előtt a vita vezetőjeként dolgozott, amit ami rangot(?) egy rabbitól, vagy tudóstól kapott.

U

UKLA
Az űrmérték egyik kisebb mértékegysége és a tömegnek a kab 1/32-részével (máskor 1/20 részével) egyenlő mértéke.
ULAM
Egy előszoba vagy porta ami a Templom belsejébe vezet.

W

WILNA GAON
Elijah of Wilna (1710-1797) jegyzetei a Talmud Wilna-változatában.

Y

YABAM
Egy házas férfi fivére, aki gyermek nélkül hal meg; az özvegyet YEBAMAHnak nevezzük, lásd HALIZAH.
YEBAMAH
Egy fivér gyermektelen özvegye. Lásd: Deut. XXV, 5-10.
YEN NESEK
(Szó szerint: it., "bor áldozat"); bor, ami tiltott a zsidóknak, mert egy bálványimádó érintette, aki lehetséges hogy saját istenének szentelte.
YEZER HARA'
(Szó szerint: "gonosz megalkotása"); (a) a férfi gonosz hajlandósága; (b) a kísértő, Sátán és a Halál Angyala.
YIBBUM
Levitikus házasság egy fivér gyermektelen özvegyével (lásd Dent. XXV, 5-10).
YIHUD
(Szó szerint: "elvonultság"); a tilalom amit a rabbik vezettek be a nemek magukramaradása ellen. (azaz hogy férfi nem maradhat egyedül női társaságban és fordítva)

Z

ZAB
(nőnem: ZABAH). A bibliai kifejezés olyan személyre, aki magfolyást tapasztalt (Lev. XV, 2).
ZAB
Egy zab olyasvalaki, aki megfertőződött gonorreával, megkülönböztetjük a magfolyástól.
ZAR
(Szó szerint: "idegen"); egy izraelita, ellentétben egy pappal, aki nem ehet a terumahból, vagy nem hajthat végre egy bizonyos cselekedetet az áldozások során.
ZARAH
Egy társ-feleség, egy házas nő férjének többi feleségéhez viszonyban.
ZEDAKAH
(a) igazságosság, méltányosság; (b) jótékonyság, alamizsna.
ZEKUKAH
Az özvegy akit a sógorházassági kötelék elhúnyt férjének fiútestvéréhez köt.
ZEROROTH
(Szó szerint: "kavicsok"); kavicsok vagy rögök amiket egy ökör vert fel séta közben és képesek sérülést okozni.
ZIBAH
Fertőzés; gonorrea / tripper. Egyszersmind egy Zab (lásd lent) tisztátalanságának állapota.
ZIKAH
A sógorházasság köteléke.
ZIMMUN
(rt. ZaMaN in Pi'el, "kijelölni", "előhívni"), a szertartás, ami válaszokat tartalmaz a vezető elhívására vagy meghívására válaszolva mikor három vagy több férfi, akik egy közös étkezésen vettek részt összegyűlnek a Kegyelem recsitálására az étkezés után. A válaszok az előre meghatározott variációkban egy tíz vagy több fő társaság számára és egy étkezésre a gyászoló házában megtekinthetők teljes terjedelmükben Singer's P.B., p. 279.
ZIZITH
A bibliai neve a bojtnak amit a ruhák négy sarkára varrnak (Num. XV, 38).
ZOMEM
p. zomemim, egy szemtanú aki hamis bizonyítékot ad, és aki a megtorlás törvényének alanya. Kereszthivatkozás: Deut. XIX, 19.
ZONAH
Egy kurva, azaz egy nő aki olyan férfival közösül, akivel számára tiltott minden alapon, kivéve ha azokat kifejezetten a papokra alkalmazzuk, mely utóbbi esetben az illetőt Halalhnak nevezzük.
ZON BARZEL
(Szó szerint: "a vas birka tulajdona"); amit a feleség a férjének hozományából átad, azzal a feltétellel, hogy a férje felelős érte teljes vagyonával, akár nyer, akár veszít a tranzakción.
ZUZ
Egy pénzérme, aminek értéke megfelel egy dénárnak, 6 ma'ahnak, vagy tizenkét dupondiának.
forrás: http://halakhah.com/tglossary.html#Z

fordította: twillight

***A Soncino kiadás amerikai. Az esetleges mértékegység-problémák kezelése miatt említem.

2 megjegyzés:

 1. This blog post uses the term “Jewish Christians”.

  (le-havdil), A analysis (found here: www.netzarim.co.il (that is the only legitimate Netzarim)) of all extant source documents and archaeology using a rational and logical methodology proves that the historical Ribi Yehosuha ha-Mashiakh (the Messiah) from Nazareth and his talmidim (apprentice-students), called the Netzarim, taught and lived Torah all of their lives; and that Netzarim and Christianity were always antithetical.

  Judaism and Christianity have always been two antithetical religions, and thus the term “Jewish Christians” is an oxymoron
  .
  The mitzwot (directives or military-style orders) in Torah (claimed in Tan’’kh (the Jewish Bible) to be the instructions of the Creator), the core of the Judaism, are an indivisible whole. Rejecting any one constitutes rejecting of the whole… and the Church rejected many mitzwot, for example rejecting to observe the Shabat on the seventh day in the Jewish week. Examples are endless. Dt. 13.1-6 explicitly precludes the Christian “NT”.

  Ribi Yehoshuas talmidim Netzarim still observes Torah non-selectively to their utmost today and the research in the above website implies that becoming one of Ribi Yehoshuas Netzarim-followers is the only way to follow him.

  VálaszTörlés
 2. This blogpost does NOT use the term "jewish christian".

  If you refer to the "min" article, then it simply means "christianity" as term b.
  It is NOT an "oximoron", because christianity is (was) just a sect of judaism.

  ----------

  A kommentelő arról nyavajog, hogy a "min" szó leírásánál van egy "zsidókeresztény" kifejezés. Ezt önmagát kizárónak tartja - akármi miatt.
  Valójában arról van szó, hogy a kereszténység a zsidó vallásnak eredetileg egy ága volt, ezért kezdetben úgy hivatkoztak rájuk, mint "zsidó-keresztény", vagy "keresztény zsidók". János Jelenéseinél merül fel hasonló probléma, ahol a keresztényeket nevezi "igaz zsidó"-nak, és a zsidókat "a sátán zsinagógájának".
  Így a zsidók megnevezése ilyen kérdéskörben "zsidó-zsidó", míg a keresztényeké "keresztény-zsidó" vagy "zsidó-keresztény".
  Nincs itt semmi hiba.

  VálaszTörlés