2010. február 28., vasárnap

Bikkurim, 1. fejezet

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER ZERA‘IM, Bikkurim

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

1. fejezet
Mishnah 1:
Vannak akik viszik a Bikkurimot (1 Deut. XXVI, 1-11) és recsitálják (egy szöveg monoton, énekszerű elmondása vagy felolvasása) a kijelentéseit (2 Ibid. 5-11); mások csak vihetik/hordozhatják, de nem recsitálhatják / olvashatják föl, és vannak akik még csak nem is vihetik. Ezek azok akik nem vihetik: aki egy fát saját talajába ültet, de ledug (3 elhajlítva a hajtást a földbe ami így mint különálló növény hajt ki) egy hajtást ami így egy magánszemély területén, vagy közterületen nő; és ahogy egy ledug egy hajtást, úgy az egy magánszemély (4 a bikkurim "sine qua non"-ja (alapelve) hogy egy gyümölcsnek vitathatatlanul a tulajdonos földjében kell nőnie; lásd következő mishnah) vagy a közösség területén nő; és így ha valaki ledug egy hajtást másvalaki magánterületére, vagy közterületre, és ezt úgy teszi hogy az még mindíg a saját területén nő
(4 a bikkurim "sine qua non"-ja (alapelve) hogy egy gyümölcsnek vitathatatlanul a tulajdonos földjében kell nőnie; lásd következő mishnah), vagy ha valaki elültet egy fát a saját tulajdonán, de van egy magán- vagy közösségi út közötte, az olyan nem viheti a Bikkurimot (5 ennek oka, hogy a két földjén növő növények kölcsönösen átviszik az egyik talaj természetét a másikra). R. Judah azt mondja: az ilyennek hordania kell a Bikkurimot (6 a B.B. 60a képviselte nézettel egyetértésben, ami engedélyezi hogy betemessenek egy közterület alatt lévő gödröt, feltéve hogy a felszín elbírj egy szekeret ami kővel megrakva keresztülhajt rajta. Ennek megfelelően a gyümölcs ami ilyen körülmények között nő, még mindíg megfelelően a sajátja ahhoz, hogy engedélyezze a bikkurimot).

Mishnah 2:
Miért nem hordhatja / hozhatja azokat? Mert mondva vagyon: "földjük első gyümölcsét", ami azt jelenti, nem hozhatod ha nem minden termés a te földedről jön. Bérlők (7 héberül: ihxhrt, munkások, akik a termés egy bizonyos részét kapják munkájukért a tulajdonostól), bérlők (8 héberül: urufj, olyan munkások, akik a terméshozamtól függetlenül bérleti díjat fizetnek a tulajdonosnak), vagy lefoglalt terület elfoglalói / birtoklói (9 héberül ihehrex, valószínűleg görög eredetű szó. Lat. sicarius. Kétségtelenül a Hadriánus üldöztetésre vonatkozik, ami a Bar Cochba háborúkat követte (i.sz. 132-135), mikoris a rómaiak a megölt, vagy haidfogságba vetett zsidók tulajdonát elkobozták
. Az ilyen lefoglalt terület termése, miután más zsidók visszaszerezték, kivételt képezett a Bikkurim törvénye alól, lásd: Git. (Sonc. ed.) p. 252, n. 2), vagy egy rabló nem viheti ugyanazon okból, mivel mondva van: "az első gyümölcsét a te földednek".

Mishnah 3:
Bikkurimot csak hét fajtából visznek (10 amikről Palesztína híres volt, név szerint: búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, oliva-olaj, datolya-méz; kereszthivatkozás: Deut. VIII, 8), de semmit nem lehet vinni hegyen nőtt datolyából, vagy völgyi gyümölcsből (11 a völgyekben nőtt gyümölcsök a datolya kivételével nem a választott / megfelelő fajtából valók), vagy a nem megfelelő fajtájú olajbogyókból. Bikkurimot nem vihetsz pünkösd előtt (12 Azereth, a záró fesztivál, Pünkösd. A Shabuoth a Zsidó Húsvét (= páshka) zárófesztiválja, mely fesztiválon két új gabonából sütött búzakenyeret ajánlanak föl a Templomban, és ezek szentesítik az új termékek használatát a Templomban. Lev. XXIII, 17). Zeboim hegyének férfijai (13 Neh. XI, 34) Pünkösd előtt vitték (= szolgáltatták be) Bikkurimjukat (14 lásd: Hal. IV, 10), de ezt nem fogadták el, mert a Torah azt írja: "és a betakarítás ünnepén, az első gyümölcsét munkádnak, mit földed terméseként arattál" (15 Ex. XXIII, 16).

Mishnah 4:
Ezek hoznak Bikkurimot, de nem recsitálnak: a frissen megtértek, mivel nem mondhatják: "Amint az Úr megesküdött a mi atyáinknak hogy nekünk adja" (16 Deut. XXVI, 3. A frissen áttértek nem kaptak területet mikor Józsué felosztotta a földet. Maim. ezen Mishnával ellentétben szól, mivel Izrael Földje Ábrahámnak adatott, aki szintén atyja volt a megtérteknek (Gen.XVII, 4), ennek következtében az utóbbiak is kijelenthetik "mi atyáink" a recsitálásban, és imájukban "atyáink Istene"). Ha anyja izraelita volt, akkor vigyen bikkurimot és recsitálja is a kijelentést (17 a zsidó törvénykezésben a gyermek mindíg az anya vallását örökli). Ha magában imádkozik azt kell mondania: "Oh, Izráel atyáinak Istene"; de mikor a zsinagógában van azt kell mondania "atyáitok Istene". De ha anyja egy izraelita nő volt, azt mondja: "atyáink Istene"
(17 a zsidó törvénykezésben a gyermek mindíg az anya vallását örökli).

Mishnah 5:
R. Eliezer Jacob azt mondja: Egy olyan nő, aki egy frissen betért lánya, nem házasodhat össze egy pappal, kivéve ha az ő anyja is egy izraelita asszony volt. Ez a törvény ugyanúgy vonatkozik minden leszármazottra, akár frissen áttértéi, akár felszabadított rabszolgáéi tíz generációig, kivéve ha anyjuk izraelita nő. Egy őr (18 az árvák ügyeinek egyik intézője, akit vagy a Beth din, vagy az árva családja jelölt ki "kisebbsége (ifjúkora?) alatt"), egy kém, egy nő (19 de ha van férje, az bihet neki / helyette, és recsitálhat neki / helyette), kétséges nemű vagy egy hermafrodita (20 egy kétnemű személy) elviszi / elhozza a Bikkurimot, de nem recsitál, mert nem mondhatja: "amit, oh Isten, nékem adtál" (21 mivel az Úr nem osztott a nők között. A Num. XXVI, 54 azt mondja, csak "férfiak", azaz olyanok, akiknek neme nem volt kétség tárgya, azok voltak az örökösök).

Mishnah 6:
Aki két olyan fát vág, amik felebarátja földjén nőttek, vigyen Bikkurimot, de ne végezze a recsitálást (22 mivel ilyen esetben nem egyértelmű, hogy a vásárló egyúttal megszerzi-e a fa alatt lévő talajt, holott a fogadalomtétel azon feltételhez kötött, hogy a gyümölcs a sajátján teremjen. A két fát külön hagsúlyozzuk, mivel ha a szám nagyobb lenne a kijelentést meg lehetne tenni, mivel olyan vásárlás során a vásárló szintén megszerzi a talajt a fák alatt). R. Meir azt mondja: Ő is elvégzi a recsitálást (23 úgy vitatkozik ugyanis, hogy még a két fa esetében is a talaj alattuk a vásárló tulajdonába kerül). Ha a kút kiszáradt (24 amiből a fa életerejét nyeri), vagy a fát kivágták (25 az első gyümölcsök áldozatának felajánlása előtt), akkor vigyen, de ne recsitáljon. R. Judah azt mondja: vigyen és recsitáljon (26 mivel a talaj még mindíg ott van). Pünkösdtől Sukkothig (27 szó szerint "a fesztivál", par excellence) vigyenek Bikkurimot és recsitáljanak; Sukkothtól Hanukáig (28 ez a makkabeus fesztivál, amit Júdás Makkabeusnak a greko-szíriaiak felett i.e. 165 Kislevének 25-én (I Macc. IV, 45 ff) aratott győzelmének állít emléket) vigyenek, de ne recsitáljanak. R. Judah B. Bathyra azt mondja: Vigyenek és recsitáljanak.

Mishnah 7:
Ha egy férfi félrerakja a Bikkurimját és utána eladja a földjét, vigye el azt, de ne recsitáljon (29 elvégre a föld többé nem az övé); míg eközben a másik, aki megvette a földterületet nem vihet Bikkurimot ugyanazon fajtákból (30 mivel az első gyümölcsei a földnek már félre lettek rakva (= le lettek aratva)), de vihet más fajtát és elvégezheti a recsitálást. R Judah azt mondja: Vihet ugyanazon fajtákból is első gyümölcsöt (első termést), és recsitálhat.

Mishnah 8:
Ha valaki félrerakja a Bikkurimját, és aztán kifosztják, vagy megrothadt, vagy ellopták, vagy elveszett, vagy tisztátalanná lett, akkor vigyen / vinnie kell mást helyettük (31 mivel csak a megjelölt gyümölcsök vihetőek; kereszthivatkozás: Mal. I, 8), de ne végezze a recsitálást. E pótlékok nem tartoznak a hozzáadott ötöd törvénye hatálya alá (32 lásd: Lev. XXII, 14). Ha a Tempom udvarán lettek tisztátalanok szét kell szórnia őket (33 a gyümölcsöket kidobják, a kosarat pedig az ügyeletes papnak adják át, lásd: infra III, 8. A gyümölcsöt nem kell pótolni, mivel a biztonságukra vonatkozó felelősség a Templomba való belépéskor megszűnik), és ne végezze a recsitálást.

Mishnah 9:
Mikért mondhatjuk, hogy egy férfi addig felelős értük amíg el nem viszi őket a Tempom-hegyre? Mert meg van mondva: "A földednek első gyümölcseinek (termésének) elsőjét vidd az Úrnak Házába" (34 Ex. XXIII, 19); ez azt tanítja, hogy addig felelős, amíg el nem viszi őket a Templom-hegyre. Ha vitt egy fajta Bikkurimot és recsitált és aztán vitt egy másik fajtát, ne végez második recsitálást (35 még R. Judah is (lásd supra 7) egyetért azzal, hogy nem recsitálhat kétszer ugyanaz a férfi, még ha kettőnél több termékről is van szó).

Mishnah 10:
Ezek azok akik vigyenek és recsitáljanak: Azok, akik Bikkurimot visznek Pünkösd és Sukkoth között a hét gyümölcsfajtából amik a hegyeken nőttek (36 ezek kívánatosabbak, mint amik völgyben nőttek), vagy völgyben nőtt datolyából (37 az ilyen datolyák magasabbrendű fajták és több mézet tartalmaznak, mint amik a hegyeken nőnek), transjordániai olivabogyókból (38 a legkívánatosabbak ezen fajtából) (39 így Bert. Kereszthivatkozás: R. Jose the Galilean nézőpontja). R. Jose the Galilean (R. Jose, a galileai) azt mondja: Transjordániából senki nem vihet Bikkurimot, mivel az nem "egy tejjel és mézzel folyó föld".

Mishnah 11:
Ha valaki három fát vett meg felebarátja földjéről, vigyen Bikkurimot és végezze el a recsitálást (40 mivel ilyen esetben az alattuk és körülöttük lévő talaj szintén a vevő tulajdonába (szó szerint: kezébe, kezelésébe) kerül. Lásd B.B.82a and b). R. Meir azt mondja: Még akkor is, ha valaki csak kettőt vett (41 lásd az előző megjegyzést). Ha egy fát vett annak talajával, vigyen Bikkurimot és végezze a recsitálást. R. Judah azt mondja: Bérlők és haszonbérlők (42 kereszthivatkozás: supra I, 2.) is vigyenek és recsitáljanak (43 ez olyanokra vonatkozik, akik olyan család leszármazottai, akik hosszú idő óta egyazon földet művelik; kereszthivatkozás: I, 2).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése