2010. november 4., csütörtök

Sanhedrin, 26-os fólia

Sconcino Babilóniai Talmud, SEDER NEZIKIN, Sanhedrin

Forrás: http://halakhah.com/

fordító: twillight

26a
mire mind elbújtak. Mikor a hivatalnok megérkezett és megszidta mert nem tudta elvégezni a feladatát, azt mondta: Kitől szedjem be a követelést (1 a követelés itt nem a szokásos választóhelyi adó volt, hanem egy különleges kivetés, l. Obermeyer, op. cit. 237.)?

Mielőtt meghalt azt mondta: Vedd a tizenharmadik ma'hast (2 kis érme, 1 ma'ah = 1/2 ezüst dínár) amik a lepedőmre vannak kötve és juttasd vissza őket ennek és ennek, mivel adó módjára vettem el tőle és nincs többé szükségem rájuk.

R. SIMEON AZT MONDTA, ELŐSZÖR ... A SABBATI ÉV TERMÉSEINEK GYŰJTŐI. Mit jelent ez? - Rab Judah azt mondta: Ezt először ők (a rabbik) úgy szabályoztak hogy a sabbati termés gyűjtői (3 megengedett volt hogy összegyűjtsék és megtartsák a sabbati termést mindaddig, míg ugyanaz a fajta (termés) ~elérhető volt a mező fenevadjainak is. De mikor azt elfogyasztották, a személyes tulajdonlás tiltott volt, és a termést el kellett vinni a háztól és elhelyezni a mezőkön ahol mindenki számára szabad lehetett. Namost az itt tárgyalt esetben lehetséges lett volna hogy a gyűjtők mind felélik azt amit összegyűjtöttek még az "elengedés ideje" előtt, mely esetben nem követnek el törvényszegést, ezért nem lettek kizárva. [Yad Ramash hozzáteszi, hogy "még ha a készletből el is adtak volna") alkalmasak, de a vele való kereskedők nem azok. De mikor látták hogy sokan adományoztak pénzt a szegényeknek (4 a szegények bármely mezőről gyűjthettek az "elengedés idejétől" függetlenül (cf. Sheb. IX, 8; Nahmanides on Lev. XXV, 7), de csakis személyes használatukra. Így ezen gazdag férfiak ki lettek zárva, mivel lényegében megvesztegették a szegényeket hogy kereskedjenek velük. Ezek szerint a mishnaht a következőképpen kell magyarázni: először ezeket csak a szegényektől való gyűjtögetőknek tekintették, és ezért alkalmasnak. De később, mikor az elnyomók számának növekedésének (q.v.
Mishnah) köszönhetően az adományozás gyakorlata rohamosan nőtt, az adományozókat kereskedőkként osztályozták nem pusztán gyűjtögetőnek, és ezért kizárattak (Rashi). [Yad Ramah szerint a szegények voltak akiket alkalmatlannak minősítettek, mint a sabbati terméssel ügyletelők]), akik aztán elmentek, összeszedték a termést és elvitték nekik, felülvizsgálták a törvényt és életbe léptették hogy mindketten (mind a gyűjtögetők és a kereskedők) alkalmatlanok (és ha csóró voltál, valószínűleg az is maradtál a következő sabbatévben is... És különben is, miért bünteti ez a törvény a szegénységet?). Rehabah fiai (5 [Efo and Abimi, v. supra 17b.]) ellenvetést tettek erre: Azt jelenti ez, MIKOR AZ ELNYOMÓK SZÁMBELILEG MEGSOKASODTAK? Akkor így kellett volna szövegezzék: Mikor a kereskedők száma megnövekedett! De így magyarázhatjuk ezt: Először úgy szabályozták hogy mindketten (még a gyűjtögetők is) alkalmatlanok. De mikor AZ ELNYOMÓK SZÁMA MEGEMELKEDETT, viz., az Arnona (6 az annona egy alkalmazása, a természetes termés éves bevétele. Ezért adót fajtánként fizettek) begyűjtői R. Jannai kinyilatkoztatása szerint "Menjetek és vessétek el magjaitokat még a sabbati évben is, Arnona gyűjtői miatt (7 a sabbati év megtartása a Templom-utáni időkben csak rabbinikus volt és ezért R. Jannai igazoltnak vélte a puszta szükség okán hatályon kívül helyezni (Rashi). A kiváltságot amit a zsidók élveztek Caesar napjai óta mentesítette őket az adók alól a sabbati évben (l. Josephus, Ant. XIV, 10, 5-6) hatályon kívül helyezték i.sz. 261-ben. L. Graetz IV, 213, and Auerbach, M., Jahrb. d. jud. liter. Gesel. V, 155-188)" felülvizsgálták a törvényt és életbe léptették hogy csak kereskedők lettek kizárva, de nem gyűjtögetők (8 ennek megfelelően a mishnaht az alábbi módon kell értelmezni: ELŐSZÖR ... GYŰJTÖGETŐK stb. i.e., még a gyűjtögetőket is az alkalmatlanok közé sorolták, DE ... KERESKEDŐK, i.e. csak az utóbbiakat jelölték meg így, de az előbbieket nem).

R. Hiyya b. Zarnuki és R. Simeon b. Jehozadak egyszer elmentek Ázsiába (9 Tosaf. ezt mint egy Palesztínán kívül eső negyedet hivatkozza, és mivel ez nem volt az év beiktatására alkalmas helynek minősítve (cf. supra 11b), azt sugallja hogy csak azért mehettek oda hogy számolgassanak. (L. Yeb. 164.) Ám ez valószínűleg Essa, a Tiberias-folyótól keletre, Neub. p. 38. "Weinstein fenntartja hogy ez azonos Callirhoe-val és környékével a Jordán keleti részén, közel a Holt Tengerhez (Jast.). [Halevy, Doroth, Ie, 787, azt sugallja hogy Ázsiát speciálisan választották ki a Beiktatásra, mivel biztonságos helyként tartották számon melegvizű forrásai miatt, amik számos látogatót vonzottak közel és távol, és a rabbik érkezése nem kelthette fel a rómaiak figyelmét.]) hogy beiktassák az évet (10 a szövegkörnyezetből úgy tűnik, hogy az eset egy sabbati év során történt. De beiktatás nem eshet meg ilyen évben (l. supra 12a), ezért - mint mondtuk - Tosaf. úgy találgat hogy csak a szükséges számítások elvégzése miatt mentek oda. De még egy sabbti év is beiktatható vészhelyzet esetén. Cf. Yad, Kid. Hahodesh, 4, 16.). Összefutottak Resh Lakishal, aki csatlakozott hozzájuk azt mondva, "Eljövök és meglátom eljárásukat (11 l. supra 11a Samuel a Kicsi kapcsán)". Az úton látott egy férfit szántani, és megjegyezte velük kapcsolatban, "Az a férfi aki szánt egy pap (12 ezen kijelentés okát alább megadják)". De azt felelték, "Nem mondhatja: Egy gyarmati szolgáló vagyok (13 Heb. iuyxhdt vagy ityxudt (Augustanus, Augustanius), egy szolga egy Augustana (Jast.) kolóniában; egy gyarmati szolga, és emiatt megengedett munkával foglalatoskodik) a birtokon?" Továbbá mikor meglátott egy férfit metszeni a szőlősében, ismét észrevételezte, "Az a metsző egy pap". "De", emeltek kifogást, "azt mondhatja: Szükségem van a gallyakra bálát csináljak (14 "laza szerkezet egy bálája ami tartalmazza az oliva pépjét hogy kisajtolják" (Jast.)) ("akkel") a borsajtoláshoz, egy törvényes okból." "A szív tudja "akkel"-hez kell-e vagy "akalkaloth"-hoz (természetellenesség)", vágott vissza (15 mindkét szó gyökere "hajlítani" vagy "elferdíteni" - i.e. vagy szőtt, vagy csavart). - Namost, mely észrevételt tette először? Ha azt mondanánk, az első megjegyzése az volt, amelyiket először feljegyezték: ekkor a másik kettőre ugyanazt a kifogást hozhatták volne fel, "Gyarmati szolga vagyok a birtokon." Ezért az utóbbi észrevétel jött először és csak azután tette a másik megfigyelést.

Miért feltételezte mindről hogy pap? - Mert a papok gyanúsítottak azzal hogy megszegik a sabbati törvényeket, ahogy azt tanították: Ha egy se'ah Terumah-ja (16 l. Glos.) véletlenül száz se'ah sabbati termése közé esik, a Terumah semlegesítődik (17 és így az egészet megehetik nempapok. A többi tiltott tárgy esetében a megengedett étel 1:60-hoz arányban szükséges a semlegesítéshez (l. Hul. 98a); de a Terumah esetében százszoros arány szükséges. Cf. Ter. IV, 7.). Kisebb mennyiség esetén (sabbati termésből) az egészet ott kell hagyni elrothadni (18 i.e. senki nem hasznosíthatja. Tosef. Ter. VI.). Namost, tettük fel a kérdést, Miért kell otthagyni elrohadni? Miért ne engedjük hogy eladják egy papnak Terumah-áron (19 ami alacsonyabb mint a szokásos ár a kis kereslet miatt, elvégre csak papok fogyaszthatják el) ami kisebb értékű mint egy se'ah (20 ami minden esetben a papokat illette. Sabbati termést el lehet adni azzal a feltétellel hogy mind a termény maga, mind az érte fizetett pénz elfogyasztatik a "megújhodás ideje" előtt)! Mire R. Hiyya azzal felelt 'Ulla felhatalmazásával: Ezen tény (21 miszerint nem lehet eladni egy papnak) bizonyítja hogy a papokat gyanúsították a sabbati év törvényének megsértésével (22 azzal hogy hasznot nyernek a terményből a "megújulás ideje" után. Ezen gyanú azért merült fel, mert azt állították hogy épp mint a Terumah és más megszentelt dolgok megengedettek voltak nekik, de nem más izraelitáknak, úgy kellene lennie a sabbati termésnek is).

Térjünk vissza az elbeszéléshez. Azt mondták (23 R. Hiyya b. Zarnuki és R. Simeon b. Jehozadak, azt észrevételezvén, hogy készen állt hibát találni): Ő egy bajkeverő személy, és így, elérve a célállomásukat felmentek a felső terembe (24 szó szerint "tető". Cf. supra 11a, ahol azt állítják hogy a beiktatók egy felső teremben találkoztak), és elvonták a létrát (25 ezzel megakadályozva hogy kövesse őket). Erre ő (Resh Lakish) R. Johanan elé ment és azt kérdezte: Alkalmatosak olyan személyek akiket azzal gyanúsítanak hogy megszegik a sabbati törvényeket (26 ezt az állítását arra alapozza hogy megpróbálták igazolni az általa törvénysértőkként említettek tetteit) hogy beiktassák az évet? De meggondolva magát azt mondta: Ez nem okoz nehézséget, mivel van egy hasonló eset három marhapásztorral (27 akik információt ajánlottak a rabbiknak. L. supra 18b.), akik számítására támaszkodtak a rabbik. Ezután azonban azt mondta: Nem összehasonlítható a két eset; ott a rabbik voltak akik végül döntöttek (28 szó szerint "többségi szavazatuk volt") és beiktatottnak nyilvánították az évet (29 azon tény ellenére hogy a marhapásztorok megfigyelése segítette őket, a döntést maguk a rabbik hozták meg), míg itt ez gonosz férfiak szövetsége (30 i.e. az aktuális bizottság ilyeneket tartalmaz), és így nem számítható beiktatási bizottságnak. R. Johanan válaszolt: Szerencsétlen eset (31 i.e. az ellenük való támadásod elszomorító. Azaz szemére vetette intoleranciáját).

Mikor R. Johanan elé járultak (32 R. Hiyya b. Zarnuki és R. Simeon b. Jehozadak), így panaszkodtak: Marhapásztornak nevezett bennünket és te nem szóltál semmit ellene (33 valószínűleg nem voltak tudatában a becsületüket ért sokkal komolyabb sértésnek). R. Johanan azt válaszolta: Még ha birkapásztoroknak (34 ami még annál is alacsonyabb rang, l. supra 25b) nevezett is volna, mit mondhattam volna?

Mi az a hivatkozás "megátalkodott férfiak gyülekezetére"? - Úgy ahogy következik: Shebna (35 Ezékiás király palotájának kamarása (Isa. XXII, 15)) a törvényt tizenháromszor tízezer (36 "nagy férfiak" mások szerint) előtt fejtette ki/ismertette, mivel Ezékiás csak tizenegy előtt fejtette ki. Mikor Sennacherib (37 Asszíria királya, i.sz. 705-681. Ezékiás uralkodásának tizennegyedik évében megszállta Júdeát) jött és megostromolta Jeruzsálemet, Shebna írt egy feljegyzést amit egy nyílvesszőre kötve belőtt az ellenséges táborba, kijelentve: Shebna és követői békét szeretnének kötni; Ezékiás és követői nem. Ezért íratott, Ezért ímé, a gonoszok feszítettk az íjat, nyílvesszőjüket az idegre illesztik (38 hogy sötétben a fentebb lévők szívére lőjenek i.e., Hezekiah. Ps. XI, 2.). Ezért Ezékiás félt, és azt mondta: Talán, Menny mentsen tőle, az Egyedül Szent elméje - áldott legyen - a többség; és mivel meg akarják adni magukat, nekünk is úgy kell tennünk! Erre a Próféta jött és megerősítette őt: ne köss szövetséget azkkal akiket ezek a személyek mondanak, egy szövetség (39 Isa. VIII, 12); a gonoszok szövetsége, és mint ilyen nem vehető számba a döntésnél.

Később, mikor Shebna ment hogy kivágjon magának egy sírt Dávid házának sírjai között, a Próféta jött és azt mondta neki: Mit csinálsz itt és kid van neked itt hogy itt vlassz sírt magadnak? Ímé, az Úr levet téged mint egy megvetett férfit (40 Isa. XXII, 16: i.e., elvitet téged egy hatalmas férfi rabságában). Rab észrevételezte: Száműzetés nagyobb teher férfiaknak mint nőknek (41 az idézett versből vezeti ezt le, "levet" száműzetésre utalva. Száműzetéssel egy férfi elveszíti a megélhetési feltételeit, de egy nő biztosíthatja a sajátját házasság által).

Sőt, bizonyosan elfed téged (42 E. V. "körbe-körbe fúj/forgat", ugyanott) - R. Jose ki fia R. Haninanak mondta: Ez azt tanítja hogy leprával veretett meg: itt írva vagyon, bizonyosan eltakar; és máshol (a leprával kapcsolatban) azt mondják, És fedje el a felső ajkát (43 Lev. XIII, 45.).

Durván görget és labdaként lök egy nagy országba (44 Isa. XXII, 18.). Azt tanították: Shebna kereste mestere házának szégyenét: ezért saját dicsősége változott szégyenné (45 kereszthivatkozás a 18. vers vége, Szégyent hozol Urad házára). Mivel mikor kiment hogy megadja magát Sennacheribnek, Gábriel jött és rázárta a városkaput szolgái arcára

26b
kik követték őt. Mikor megkérdezték "Hol vannak a követőid" azt felete, "Elhagytak engem." "Akkor csak gúnyt űztél belőlünk" kiáltottak fel az asszíriaiak. Így lukat ütöttek a sarkain keresztül, lovak farkához kötözték őt, és tövisen és bogáncson keresztül vonszolták őt.

R. Eliezer azt mondta: Shebna szibarita volt. Itt írva vagyon, Menj ha-sokenhez (a szolga) (1 Isa. XXII, 15); és máshol az van írva, És Shunamite sokeneth (társ) lett neki (2 I Kings I, 4. Játék az ifx ige különböző jelentéseivel: szolgálni, felvigyázni, társulni, valakinek a (másik nemű) társa lenni).

Mikor az alapok (ha-shathoth) elpusztíttatnak, mit használjanak az igazak (3 Ps. XI, 3)? Rab Judah és R. 'Ena mindketten magyarázták a verset. Egyikük így értelmezte: Ha Ezékiás és követői elpusztultak volna Shebna összeesküvése nyomán, mit ért volna e az Igaz (sc. Isten) (4 hol a neki tett ígéret teljesülése?)? A másik: Ha a Templomot lerombolják, mit ért volna el az Igaz (5 hol van Isten csodálatos ereje? kérdezték volna a népek)? 'Ulla így értelmezte: Ha a gonosz férfi (Shebna) terveit nem zavarták volna meg, hogyan lett volna az igaz (Ezékiás) megjutalmazva (6 úgy fordítja: Mert a gonosz tervei meg kell dőljenek; különben mit ért volna el az Igaz?)?

Namost, az utolsó magyarázat szerint, azaz, Ha a megátalkodott férfi tervei stb., ez rendben van, mivel írva vagyon, mikor ha-shthoth elpusztultak (7 a ha "elhelyez" igéből - gondolatait arra alapozza. Cf. Ex. VII, 23. Néhány változatban ott következik, "amint írva vagyon, És Dávid lefektette (wa-yasheth) azon szavakat a szívében." Ezen vers azonban sehol nem tűnik fel az Írásban, és Rashi itt az Ex. VII, 23-at idézi, de nem ezt a szószerkezetet. Ezért Maharsha a.l. törli mint hibás intrapolációt). A magyarázat ami a Templomra vonatkoztatja hasonlóképpen elfogadható. Mivel azt tanultuk (8 Yoma 53b): Egy kő feküdt ott (a Bárka/Frigyláda alatt) a Korai Próféták ideje óta és "
shethiyah"-nak (9 vh,a, i.e., alapkő. ‘Ha-shathoth’ ezért vonatkozhat a Templom alapjára) hívták De a magyarázat ami Ezékiásra és pártjára vonatkozik: hol találjuk hogy az igazat "alap"-ként jelölik? - abban a versben, Mert a föld oszlopai az Úréi és Ő állította (wa-yasheth) a világot rájuk (10 I Sam. II, 8. És az igazakat számítják a világ alapjának. Cf. Prov. X, 25: De az igazak a világegyetem alapjai. (Ezen vers nem volt idézhető, mert egy másik szót használtak benne.)). Vagy levezethető a következőből: Csodálatos az Ő tanácsa és hatalmas az ő Tushiyah (bölcsesség) (11 Isa. XXVIII, 29. A Tórára utal, arra a tanításra, melyben a világot megalapították. vhau itt össze van kapcsolva ,,a-val).

R. Hanin azt mondta: a Tórát Tushiyahnak nevezik? - Mivel lankasztja a férfi erejét a folytonos tanulással (12 összeköti a vhau-t ,a,n,-el (gyengíteni)). Másik értelmezés: Tushiyah mert titokban adatott Mózesnek Sátán miatt (13 Sátán szándékosan tudatlanságban lett tartva a törvény átadása felől, mivel ellenezte hogy átadják Mózes kezébe azon az alapon, hogy negyven nappal később az izraeliták megsértik azt az aranyborjú imádásával. . Cf.
Tosaf. Shab. 89a idézi Midrash-t). Vagy ismét, mivel szavakból állították össze, amik anyagtalanok, amire a világot mindazonáltal alapozták (14 Tohu-shuthath, a szótagok azt jelzik a Tushiyah u, — uvu, (üresség),vha — ,ha (alap) szavakból rakták össze).

'Ulla azt mondta: Aggodalom (15 szó szerint "gondolat" - valaki megélhetéséről stb.) hátrányosan érinti valaki tanulását (16 szó szerint "a Tóra szavai), mivel írva vagyon, Eltörli a képzettek (i.e. tudósok) gondolatait, nehogy kezük semmi jelentőst ne hajtson végre (17 Job V, 12; i.e. megszabadítja őket aggodalmas gondolataiktól azzal hogy ételt ad nekik, mivel különben nem haladhatnának tanulmányaikkal. Mind Rashi, mind Tosaf egyéb interpretációkat is ajánl). Rabbah azt mondta: De ha önmagáért tanulmányozzák a Tórát az aggodalomnak nincs elterelő hatása, amint írva vagyon, Sok gondolat lakozik a férfi szívében, de az Úr tanácsa, aminek állnia kell (18 Prov. XIX, 21.): tanács, amiben ott van Isten szava (i.e. a Tóra tanulmányozása) örökké állni fog minden körülmények között.

R. JUDAH AZT MONDTA: MIKOR stb. R. Abbahu azt mondta R. Eleazar nevében: A halaka R. Judahnál nyugszik. R. Abbahu azt is mondta R. Eleazar nevében: Mindazok akiket felsorolt a Mishnah mint alkalmatlant a Beth din előtt kell ilyenként kihírdetni. Egy birkapásztor esetében R. Aha és Rabina eltérő véleményen vannak: egyikük fenntartja hogy a kihírdetést meg kell tenni, a másikuk fenntartja hogy szükségtelen (19 mivel ha megsértette egy másik személy földjét, az közismert lesz).

Namost, azon nézet szerint amelyik azt mondja nem szükséges, ez helytálló: ezért Rab Judahnak Rab nevében tett kijelentése, azaz hogy egy birkapásztor általában véve alkalmatlan (20 Cf. B.M. 5b.). De a nézet szerint ami azt mondja hogy a kihírdetés szükséges, mit jelent az hogy "egy birkapásztor általánosságban alkalmatlan" (21 ha egyszer egy kijelentést megtettek megszűnik "egy birkapásztor általában" lenni, és egy egyedivé tett személy lesz)? - Hogy általánosságban (22 még ha nincs is tanú rá hogy nyáját más földjére vezette) ilyennek számíttatik.

Egy bizonyos adományozást két rabló tanúsított. Namost, R. Papa b. Samuel érvényesnek kívánta minősíteni ezt, mivel az ő tanúnak való jogosulatlanságuk (a rablóké) nem lett nyilvánosan bejelentve. De Raba azt mondta neki: Megengedve hogy a kihírdetés szükséges olyan esetben ahol a személyeket csak a rabbik nyilvánították rablóknak (23 olyanok akiket a Mishnah felsorol); kell-e azokat akiket ilyenként határoztunk meg a biblikus törvény szerint is kihírdetni (24 bizonyosan nem! Ezért az okirat érvénytelen. Egy rabló - a bilbiai törvény szerint - olyasvalaki, aki bírói felhatalmazás nélkül lefoglalta másvalaki ingó tulajdonát erővel vagy fenyegetéssel. Cf. B.K. 79b.)?

(Mnemonic: Dabar, wa-Arayoth, Ganab (25 mnemonikákról l. p. 21, n. 5. A frázis így olvasható: Egy Dolog, és Vérfertőzés, Tolvajlás).

R. Nahman azt mondta: Azok akik elfogajdák Pogányok jótékony adományát (26 szó szerint "Azok akik egy másfajta, megnevezetlen dologból esznek" rjt rcs köznyelvi szóhasználat disznóhúsra; a teljes kifejezés metaforikus, és azt jelenti ami a szövegben áll. (L. Rashi and Tosaf.)) alkalmatlanok tanúnak (27 mivel egy ilyen tett "A Név" megszentségtelenítésének számít, és aki megteszi az megátalkodottnak számít); feltételezve azonban hogy nyilvánosan fogadták el, de nem ha bizalmasan fogadták el. És még ha nyíltan fogadták is el, a törvény csak akkor alkalmazható, amennyiben lehetőségük volt bizalmasan átvenni de ők mégis a nyilvános elfogadással alázták meg magukat. De ahol a bizalmas átvétel lehetetlen, a nyilvános elfogadás életbevágóan szükséges (28 szó szerint "életbenmaradáshoz szükséges dolog". Cf. Yoma 82a, "Semmi nem állhat az életmentés útjába").

R. Nahman azt mondta: Akit házasságtöréssel gyanúsítanak az annak ellenére alkalmas tanúnak. Azt mondta R. Shesheth: Felelj nekem (29 így Rashi. Jast.: "légy lassú", "bocsánatot kérek") Mester; negyven csík a vállán (30 i.e. habár korbácsolás kinéz neki), és még te is azt mondod alkalmas (31 bizonyára nem! Habár biblikus törvénykezés szerint büntetés nem kiróható bizonyíték és figyelmeztetés szerint, de ennek ellenére kiszabtak erős gyanú alapján. Cf. Kid. 81a ahol Rab azt mondta: Korbácsolás büntetését szabjuk ki még egy gonosz feljelentés (pletyka?) alapján is, amint írva vagyon, Mivel nem jó hír amit hallok (I Sam. II, 24))! Raba észrevételezte: Még R. Nahman is elismeri hogy alkalmatlan hogy házassági ügyekben tanúskodjon. Rabina - mások azt állítják R. Papa - azt mondta: Csak olyan esetben ahol a bizonyítéka felmenti a nőt (32 pl. mikor tanúsítja a nő férjének halálát, vagy hogy elvált a férjétől. Szándéka ekkor meglehetősen nyilvánvaló, és ezért a bizonyítéka gyanús); de ha az kötelezettséget róna a nőre (33 szó szerint "beleviszi a nőt" (a házassági állapotba)) nincs ellenvetés ellene. De nem nyilvánvaló ez (34 mivel semmi önös érdek nem motiválhatja őt)? - Azt gondolhatnám hogy előnyben részesítené ezt (35 i.e. hogy a maga számára tiltott állapotban tartsa a nőt, mivel akkor az alkalmi társasága még élvezetesebb lenne), még akkor is ha az vagyon írva, Lopott víz édes (36 Prov. IX, 17); ezért azt tanítja nekünk hogy amíg a nő jelen házasulatlan állapotában van, még inkább elérhető a férfi számára (37 és ezen faktor felülmúlja a másikat; ezért a bizonyítéka elfogadható).

R. Nahman továbbá azt mondta: Aki Nisankor a földek termését és Tishrikor a gyümölcsösök gyümölcseit ellopja (38 ezek azok a hónapok mikor a gabonafélék és gyümölcsök megérnek), nem számít tolvajnak (39 a tanúságtétel szempontjából). De ez csak egy feles bérlő (40 aki a termés egy bizonyos részéért dolgozik) esetén van így, ahol a mennyiség kicsi és a termés érett (41 szó szerint "munkája teljes") és többé nincs szüksége törődésre.

R. Zabid egy gazdasági-munkása ellopott egy kab árpát, és egy másik egy fürt éretln datolyát. Így kizárta őket tanúként szereplésből.

Bizonyos sírrablók eltemettek egy testet 'Azereth fesztiváljának első napján (42 ,rmg ünnepélyes összejövetelen. A Hetek Ünnepének talmudi neve. (Cf. Lev. XXIII, 9 ff). Temetés tiltott egy Fesztivál első napján. Cf. Bez. 6a top.), így R. Papa kiátkozta őket, és alkalmatlannak minősítette őket mint tanút (43 mivel megszegték a törvényt nyereség érdekében. Észre kell venni hogy ez a fő tesztje a jogosultságnak). R. Huna ki fia R. Joshuának azonban visszavonta az alkalmatlanságukat; mire R. Papa ellenkezett: "De hiszen ők megátalkodott férfiak!" - "Azt gondolhatták hogy jót cselekszenek!" "De nem átkoztam ki őket? (44 az jeleznie kellett volna nekik hogy tettük nem volt helyes; mégis megismételték cselekedetüket)" - Azt gondolhatták hogy a rabbik ezzel vezeklést róttak ki rájuk (45 a nap megszentségtelenítéséért, habár tettük önmagában jószndékú volt).

Azt állították:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése